OpgaveformuleringiSRP

download report

Transcript OpgaveformuleringiSRP

Tuberkulose (1)

Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis.

Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at bekæmpe bakterien.

Hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan kan bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i bekæmpelsen af sygdommen?

Ud fra en analyse af selvvalgte kilder ønskes en redegørelse for tuberkulosens udbredelse og omfang før og nu og en vurdering af sygdommens samfundsmæssige betydning.

Omfang 15-20 sider.

Overvejelser:

•Hvad er problemstillingen? Hvad skal eleven nå frem til?

•Hvordan spiller fagene sammen? –

Er de parallelle?

Bruger de hinanden?

Bruges de begge på problemstillingen og konklusionen?

demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse”

•Er det tydeligt for eleven hvad der forventes? Bilag?

Tuberkulose (2)

Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år.

• • • •

Du skal gennem projektet beskrive forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis.

forklare hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at bekæmpe bakterien.

forklare hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan kan bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i bekæmpelsen af sygdommen.

gøre rede for tuberkulosens udbredelse og omfang før og nu og vurdere sygdommens samfundsmæssige betydning.

Der skal indgå analyse af selvvalgte historiske kilder i undersøgelsen.

Omfang 15-20 sider.

• • • •

Overvejelser

Kræver problemstillingen begge fag?

Hvilke roller spiller fagene?

– – –

Hvordan bruges faglig viden og metoder?

Hvordan bruger fagene hinanden?

Kan fagene bidrage til fælles konklusion på problemstillingen?

Er kravene tydelige?

Analyseniveau?

Bilag?

Har eleven mulighed for at udvælge og afgrænse?

Skal stoffet slankes efter problemstillingen?

Behov for præciseringer? Bilag?

Tuberkulose (3)

Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år.

• • •

Du skal gennem projektet redegøre for ændringer i tuberkulosens udbredelse i Danmark gennem de sidste 150 år, og for de formodede årsager til ændringerne i udbredelse.

beskrive hvordan en infektion som tuberkulose spredes i befolkningen, og hvorfor den kan være svær at få bugt med for kroppen og immunforsvaret.

analysere og diskutere hvad ændringerne i sygdommens udbredelse og behandlingsmulighederne har betydet for den enkelte patient og for sygdommens rolle i samfundet.

Der skal indgå analyse af selvvalgte historiske kilder i undersøgelsen.

Omfang 15-20 sider.

• •

-stadig overvejelser

Er kravene tydelige?

– –

Analyseniveau? Forstår eleven hvor der skal analyseres kilder? Bilag, fx rå statistikker og levevilkår?

Hvor sikres det ekstra i forhold til undervisningen?

Har eleven mulighed for at udvælge og afgrænse?

Behov for præciseringer? Bilag?

Overvejelser når man stiller opgaven

SOLO:

Nyttig når man strukturerer flerfaglig opgave

Bloom:

Nyttig når man formulerer underopgaver

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lyt til eleven! Vejledning! Formuler en fælles problemstilling Overvej Hvad eleven skal nå frem til Overvej hvad fagene kan bidrage med –viden, metoder, analyser til analysen Overvej hvordan eleven forstår krav, niveau og muligheder