prezentácia

Download Report

Transcript prezentácia

Brnianska 47, 811 04 Bratislava I
tel: 00421 2 54775560,
e-mail:sekretariat@nasaporadna
www.nasaporadna.sk
 Deťom
od narodenia až po ukončenie
prípravy na povolanie
 Rodičom a zákonným zástupcom
 Predškolským, školským (11 materských
škôl, 12 základných a 11 stredných škôl)
a zdravotníckym zariadeniam
 Prípadne iným subjektom, ktoré o to
požiadajú (sociálna kuratela, súdy)
 Psychológovia
 Špeciálni
pedagógovia
 Liečební pedagógovia
 Logopédi
 Sociálni pracovníci
 a iní odborní pracovníci
Prevenciu sociálno – patologických javov formou
rôznych preventívnych a intervenčných
programov
 Psychodiagnostické vyšetrenia
 Individuálne a skupinové formy psychologického
poradenstva
 Špeciálno – pedagogickú diagnostiku a
reedukáciu
 Psychoterapiu
 Metodické vedenie učiteľov, výchovných
poradcov a koordinátorov prevencie
 Prípravu odborných materiálov, publikácií,
projektov, prezentácie na odborných fórach

v oblasti osobnostného vývinu a
psychoterapie:
identita, zrelosť osobnosti, zmysel života
 osobnostné a psychické problémy – partnerské
vzťahy, nadväzovanie a udržanie sociálnych
vzťahov, psychosexuálny vývin
 psychosomatické a neurotické problémy –
poruchy príjmu potravy, tiky, bolesti brucha,
hlavy

v oblasti osobnostného vývinu a
psychoterapie:
•
•
•
•
emocionálne problémy – afekty, fóbie,
strachy, depresívna nálada,zníženie
sebahodnotenie, manická nálada, suicidálne
myšlienky, sebapoškodzovanie
problémy v správaní – nedisciplinovanosť,
klamanie, vzdorovitosť, negativizmus,
agresivita, dodržiavanie a rešpektovanie
pravidiel a noriem
týranie detí, obeť šikany
zvládanie záťaže, sebarozvoj
v oblasti vzdelávacieho vývinu:
 školská zrelosť,posúdenie laterality,
adaptácia na výchovno vzelávací proces
 Problémy v učení – všeobecný
neprospech,zaostávanie vo vývine,
nerovnomerný vývin, oneskorený alebo
narušený rečový vývin
 špecifické vývinové poruchy učenia –
dyslexia, dysortografia, dysgrafia,
dyskalkúlia, dyspraxia, poruchy pozornosti
a hyperaktivita (hypoaktivita) diagnostika, reedukácia a rediagnostika
v oblasti vzdelávacieho vývinu:
• kariérová orientácia – rozhodovanie sa pri
prestupe na iný alebo pokračujúci typ
štúdia,voľba odborných seminárov štúdia,
výber VŠ, diagnostika a výber nadaných a
talentovaných žiakov, voľba povolania,
odborné poradenstvo nezamestnaným
v oblasti prevencie a sociálneho vývinu:
•
•
•
•
problémové správanie - neprimerané správanie
voči rodičom, učiteľom, spolužiakom, voči sebe,
agresivita
asociálna a antisociálna činnosť- útek, túlanie,
záškoláctvo, šikana, krádeže, vandalstvo,
šikanovanie a agresor, sexuálne delikty,
prostitúcia
závislosti - drogy, patologické hráčstvo, zhubný
kult alebo sekta, počítačové hry, internet,
problémy školy - vzťah pedagóg a žiak, vzťahy v
učiteľskom zbore, klíma školy, vzťah rodič a
škola
v oblasti prevencie a sociálneho vývinu:
•
negatívne vplyvy okolia
– vplyv nevhodných kamarátov, dospelých
- nefungujúca rodina - nedostatok času rodičov,
alkoholizmus v rodine, mravne narušená rodina,
- rodičovská výchova – potlačujúca, povoľná,
moralizujúca, puntičkárska, nejednotná,
skleníková, podplácajúca, nadmerné ašpirácie
rodičov
- neurotický alebo osobnostne nevyrovnaný učiteľ
• diagnostický rozhovor, osobná a rodinná anamnéza
• psychologické testy intelektových schopností a jednotlivých
poznávacích funkcií – vnímanie, pozornosť, pamäť,
reč, myslenie, lateralita a iné
• psychologické testy a dotazníky – osobnosť, motivácia, záujmy,
vzťahy, schopnosti, vlohy, psychický stav a prežívanie
•testy zisťujúce úroveň špecifických schopností podieľajúcich sa
na procese učenia ( čítanie, počítanie, písanie )
• projektívne metódy
• pozorovanie a pozorovacie vývinové škály
• sociometria
• kazuistické metódy
1)Oddelenie poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérnom vývine
pre materské a základné školy
2)Oddelenie poradenstva v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérnom vývine
pre stredné školy
3)Oddelenie sociálneho vývinu a prevencie
Každé oddelenie pracuje s problémami zo
všetkých troch spomínaných oblastí v rôznej
miere a navzájom spolupracujú.
Administratívne oddelenie poskytuje ekonomické
a prevádzkové zabezpečenie celého centra,
informačné a knižničné služby.
skupinové aktivity a programy







stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou
– Metóda dobrého štartu, Pražský stimulačný program
skupinová terapia pre deti mladšieho školského veku s
emocionálnymi problémami a ťažkosťami v správaní
skupinová terapia pre chlapcov staršieho školského veku s
poruchami správania
preventívne skupinové aktivity – vytváranie uspokojivých
vzťahov a dobrej klímy v triede
Depistáže u žiakov 1.ročníkov ZŠ s cieľom vyhľadať a
podchytiť deti s rizikom možných špecifických porúch učenia
Skupinová diagnostika pre 9. ročníky ZŠ zameraná na
profesijnú orientáciu
Prednášky pre rodičov – pripravenosť detí pre vstup do MŠ,
školská pripravenosť budúcich prvákov
skupinové aktivity a programy







vstupné informačno – preventívne stretnutia v triedach SŠ
depistáž na zmapovanie problémov
skupinová psychodiagnostika a poradenstvo v oblasti
profesijného a kariérneho vývinu pre 2.a 3.ročník SŠ –
voľba výberového seminára
skupinová psychodiagnostika a poradenstvo v oblasti
profesijného a kariérneho vývinu pre 3.a4.ročník SŠ –
voľba VŠ a voľba povolania
skupinová počítačová psychodiagnostika v oblasti
profesijného vývinu
skupinová práca – psychohygiena učenia, zvládanie stresu a
efektívne učenie
tréning a rozvoj komunikačných zručností






skupinové aktivity a programy
skupinová arteterapia zameraná na sebapoznávanie a
rozvoj kominikačných zručností
skupinová práca – psychohygiena učenia, zvládanie stresu a
efektívne učenie
tréning a rozvoj komunikačných zručností
skupinová arteterapia zameraná na sebapoznávanie a
rozvoj komunikačných zručností
skupinová práca s pedagógmi – psychohygiena a relaxačné
metódy, riešenie konfliktov
otvorená skupina – rozvoj sociálno psychologických a
komunikačných zručností potrebných pre úspešné
zvládanie štúdia a ďalšie uplatnenie sa na trhu práce
skupinové aktivity a programy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preventívne programy pre triedy ZŠ a SŠ
Atmosféra v triede – zmapovanie sociálnych vzťahov a pozícií,
vytváranie prostredia pre emocionálnu a sociálnu pohodu
Rodovosť – rešpekt a tolerancia
Partnerské vzťahy, sexualita, sexuálne zdravie
Zdravý životný štýl, prevencia závislostí
Prevencia obchodovania s ľuďmi
Intervenčné programy pre triedy s narušenými vzťahmi
diagnostika sociálnej klímy v triede
otvorenie konkrétnej problémovej oblasti a možnosti riešenia
navodenie a posilnenie prosociálneho správania
navrhnutie a realizácia spôsobov riešenia
skupinové aktivity a programy
•
•
•
•
•
•
Metodické vedenie a vzdelávanie koordinátorov
prevencie a výchovných poradcov ZŠ a SŠ
bálintovské skupiny
konzultácie pri riešení výchovných problémov
Vzdelávanie pedagógov
Triedna komunita ako metóda prevencie – dlhodobá
výcviková skupina pre triednych učiteľov
Tréning zameraný na prevenciu syndrómu vyhoretia
Tréning zameraný na riešenie konfliktov
Príprava a aplikácia celoškolského preventívneho programu
NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY CPPPaP
Centrum vzniklo za finančnej podpory Európskeho
sociálneho fondu.
Priorita:
Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora výskumu
a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov
Opatrenie: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby
zamestnávateľov a podnikateľského sektora
n
Poskytuje služby žiakom a študentom ZŠ a SŠ, rodičom
a učiteľom v celom Bratislavskom kraji.
•
•
•
•
•
skupinové programy sociálno - psychologických zručností
zamerané na profesijnú a kariérnu orientáciu a lepšie
uplatnenie sa na trhu práce
skupinové programy pre nezamestnaných absolventov
skupinové testovanie pre voľbu povolania v PC programe
individuálne poradenstvo a psychologická starostlivosť pre
absolventov stredných škôl, ktorí nenašli uplatnenie na trhu
práce, ani v ďalšej príprave na povolanie
nasmerovanie pri hľadaní ďalšieho štúdia alebo zamestnanie,
prístup na internet, vyhľadávanie v systéme typových pozícií