Az integrált oktatás modellje

download report

Transcript Az integrált oktatás modellje

Készítette: Kőváriné Kulcsár Gabriella
Család és gyermekvédő MA
Bevezetés
A modern társadalmak mindennapi életének szerves
részét képezi a címben megjelölt fogalom, melynek
hátterében a lezajló folyamatok állnak. Ezek a
folyamatok a különböző társadalmakban azonban nem
egyformán jelennek meg, és a különböző
érdekcsoportok nem azonos módon értelmezik, illetve
támogatják, vagy ellenzik azokat.
Integráció
 Az integráció a beilleszkedésre, az egy közösségbe való
tartozásra utaló fogalom. Széles nemzetközi értelmezésben
ilyen folyamat eredménye például Magyarország
beintegrálása az Európai Unió tagállamainak közösségébe.
 A nevelési-oktatási folyamatokban az integráció humánus
irányzatú, aktuális világjelenség, amely a valamilyen okból
(származási, faji, egészségügyi, földrajzi, anyagi, stb.)
hátrányos helyzetű tanulóknak, a normál többségi
csoporthoz, az „egészségesekhez” való felzárkózást kívánja
elősegíteni, tehát támogatandó!
Az integrált oktatás természetes
volta
 A szegregáció, a szelekció csökkenti a társadalmi
integrációt.
 A szegregáció negatív nevelési hatásai.
 A szegregáció minden csoportra negatívan hat,
még a szűkebben értelmezett eredményességre is.
 A szegregációt a rendszerükből száműző
iskolarendszerek a sikeresek.
Kétféle integráció van
 Az iskola szegregált.
 Heterogén csoportokat hoztak létre, de a
szelekciós folyamatok továbbra is hatnak (rideg
integráció).
Inklúzió
 Átalakuló pedagógia
 A hátrányos helyzet fogalmának újraértelmezése
 A hátrányos helyzet viszonyfogalom
 Szükséges hozzá az az objektív hatásrendszer, amely megteremti a
HH alapját.
 De szükséges hozzá a körülményeknek az a rendszere, amely az
objektív hatások érvényesülését lehetővé teszi. Ez az iskola (ne
szépítgessük a dolgot).

tanuló tudása szegényesebb az átlagnál
 A HH tanuló nem birtokol olyan készségeket, képességeket, amilyeneket a jobb
helyzetben lévők.
 A HH tanuló ingerszegény környezetben nő fel.
 A HH tanuló korlátozott nyelvi kóddal rendelkezik.
Az integráció pedagógiája
= jó pedagógia
 Gyermekközpontú,
 Az életben valóban használható tudást ad (ezt mondják




sokan kompetenciaközpontúságnak),
Módszertanilag megújult (gazdag módszertan)
A gyermekek tevékenységére, problémamegoldásaira és
önállóságára épül,
Reflektív, nem mutogat kívülre, nem hibáztatja a szülőket,
nem a család és különösen nem a gyermek felelősségévé
teszi a tanulást.
Differenciáló pedagógia (mindenkit a saját lehetőségeinek,
igényeinek megfelelően optimális fejlesztésben részesít).
Gyermeki jogok
 A családi neveléshez való jog
 A család segítséghez való joga
 A családban maradás joga
 A különleges ellátáshoz való jog
 Az információs ártalom elleni védelemhez való jog
 A bántalmazással, elhanyagolással szembeni védelemhez
való jog
 A helyettesítő védelemhez való jog
 A származás, a vérszerinti család megismeréséhez való jog
 A kapcsolattartáshoz való jog
 A vélemény nyilvánításhoz és tájékoztatáshoz való jog
 panaszjog
A gyermek kötelezettségei
A gyermek kötelessége különösen, hogy
a)
gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes
képviselőjével, gondozójával együttműködjön,
b)
képességeinek
megfelelően
kötelezettségének,
c)
tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az
egészségét károsító szerek használatától.
tegyen
eleget
tanulmányi
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények
házirendje a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi
szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának
és kötelességei teljesítésének szabályait.
Az intézmény házirendjét az intézményben mindenki által jól látható
helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell annak
megismertetéséről.
A szülő jogai és kötelezettségei
 Jogosult és köteles gondozni, nevelni, biztosítani a





fejlődéséhez szükséges feltételeket,
Jogosult és köteles biztosítani az egészségügyi
ellátáshoz és oktatáshoz való hozzájutást,
Jogosult és köteles a személyi és vagyoni ügyeiben
képviselni,
Jogosult tájékoztatást kapni,
Köteles együttműködni, tájékoztatni, tanácsot adni,
jogérvényesítés érdekében eljárni,
Köteles a gyermek véleményét az őt érintő
kérdésekben figyelembe venni.
A hátrányos helyzet és a
veszélyeztetettség elkülönítése
 Hátrányos helyzetű gyermek:
Hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek az alapvető szükséglet
kielégítési lehetősége korlátozott, és a család az átlaghoz képest
negatív eltéréseket mutat, szociális, kulturális, anyagi javak
tekintetében.
számukra a gyermekvédelem csak szolgáltatásokat nyújt
 Veszélyeztetett gyermek:
Veszélyeztető az olyan - a gyermek vagy más személy által
tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi,
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
 számukra a gyermekvédelem szolgáltatásokat nyújthat, vagy
gyámhatósági döntések születhetnek
Hátrányos helyzetű gyermek a
Közoktatási törvény szerint
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló:
 akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította;
 e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a
tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén
a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen;
 halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós
nevelésbe vettek;
A családi pótlék felfüggesztése
Családtámogatási tv. 15. § Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény
kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a
közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője
gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai
foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a
jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai
foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű
iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.
Köszönöm a figyelmet!