pengoperasian pbs tingkatan 1

download report

Transcript pengoperasian pbs tingkatan 1

PENATARAN
PENGOPERASIAN PBS
1
MEMAKLUMKAN TENTANG
PENGURUSAN DAN
PENGENDALIAN
(PENGOPERASIAN) PBS
PBS
PS
PAJSK
PP
PPSi
AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)
Seksyen 67
PENILAIAN MURID
Seksyen 68
PEPERIKSAAN
Seksyen 69
LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN
PEPERIKSAAN
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997
(PENILAIAN & PEPERIKSAAN BAHAGIAN III, PERKARA 2)
Memberi
nasihat,
memantau &
membuat
analisis
tentang PBS
Untuk
mengendalikan
semua
peperiksaan
mengikut
peraturanperaturan garis
panduan &
arahan tentang
peperiksaan
Untuk mengadakan
peperiksaan, untuk
mengendalikan
pemantauan
peperiksaan &
menguatkuasakan
peraturanperaturan garis
panduan & arahan
tentang
peperiksaan
Pindaan Surat Pekeliling Lembaga
Peperiksaan Bil.1/ 2011: Penambahbaikan
Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)
mulai Tahun 2011
(Bertarikh : 22 Februari 2011)
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan
Bil.2/ 2011: Penambahbaikan Sistem
Pentaksiran Kebangsaan bagi Penilaian
Menengah Rendah (PMR) mulai Tahun 2012
(Bertarikh : 14 Februari 2011)
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3/
2011: Pemakluman Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah
Rendah dan Menengah Rendah
(Bertarikh : 19 Julai 2011)
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.6
Tahun 2011: Penggunaan Buku
Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS) Sekolah
Rendah
(Bertarikh : 15 September 2011)
EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS
11
Pengerusi
:
Naib Pengerusi
:
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Pengarah Pelajaran Negeri
Timb Pengarah Pelajaran Negeri
Ketua Sektor SPP, JPN
Semua Ketua Sektor JPN
Pengarah IPGM
Ketua Nazir JNJK (Negeri)
Ketua Penolong Pengarah, BTPN
Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN
Semua Pegawai Pelajaran Daerah
YDP Majlis Pengetua
YDP Majlis Guru Besar
YDP Majlis Guru Cemerlang
MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERI
MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERI
MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
DILAKSANAKAN
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI
UNTUK DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
: Pegawai Pelajaran Daerah
: Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah
: Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)
Ahli Jawatankuasa
:
:
:
:
YDP Majlis Pengetua Daerah
YDP Majlis Guru Besar Daerah
Semua Penolong PPD
Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru
MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAH
MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAH
MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
DILAKSANAKAN
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH
UNTUK DIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI
Pengerusi
: Guru Besar
Naib Pengerusi
: Semua Guru Penolong Kanan
Setiausaha
: Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan)
: Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
: Guru Cemerlang
Nota: Pelantikan JK PBS ini : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi)
tertakluk
kepada
keperluan
sekolah dan bergantung kepada : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
keperluan pihak lain
: Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa
: Pengetua
: Semua Guru Penolong Kanan
: Setiausaha Peperiksaan
:
:
:
:
:
:
:
:
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan)
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan)
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran)
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan)
Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
Guru Cemerlang
Guru Kaunseling (PPsi)
Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
:
Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain
17
Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis
panduan yang ditetapkan
Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:
a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat,
menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya
b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama
c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua
d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan
Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca
kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS
di sekolah
BIL
PERKARA
TEMPOH
TINDAKAN
1.
Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN
Disember
LP
2.
Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat
Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan
Sekolah
Disember
JPN
3.
Mesyuarat Jawatankuasa PBS
4.
Pendaftaran Murid dalam SPPBS
Januari – Mac,
April – Jun,
Julai – Sept dan
Okt – Disember
Januari – Februari
JPN/PPD/
Sekolah
Sekolah
19
5. Tempoh pelaksanaan PS
Sepanjang sesi
persekolahan
Sekolah
Ditentukan LP
Sekolah
6. Aktiviti Penjaminan Kualiti:
Pementoran, Pemantauan,
Penyelarasan dan Pengesanan
Sepanjang tahun
Sekolah/PPD/JPN/LP/
Bahagian KPM
7. Pengumpulan prestasi murid dalam
SPPBS (PS)
Sepanjang tahun
Sekolah
Tempoh pelaksanaan PP
Pengumpulan penskoran (PP)
Setelah selesai setiap
Sekolah/LP
tugasan
20
JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
8. Pelaporan prestasi murid (PS)
(Auto generated dalam SPPBS)
Pelaporan prestasi murid (PP)
9.
Penyimpanan Evidens
Mengikut keperluan
(ditentukan oleh JK
PBS sekolah)
Setelah tugasan
Selesai
Sekolah
Sekolah/LP
Sekolah
Ditentukan oleh JK
PBS sekolah (selamat
dan bersistematik)
3
2
1
4
PENGESANAN
3
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
MENTOR DALAMAN
• KETUA PANITIA
• JUP
• GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
MENTOR LUARAN
Pegawai yang dilantik
oleh LP/JPN/PPD
KEKERAPAN
Bila-bila masa ikut
keperluan
SEBELUM PEMENTORAN
Mengadakan sesi
perbincangan
dengan Mentee
SEMASA PEMENTORAN
• Melaksanakan
khidmat bantu,
khidmat nasihat,
mudah cara dan
coaching
• Memberi
nasihat, teguran
dan cadangan
kepada Mentee
SELEPAS PEMENTORAN
Melaksanakan
tindakan susulan
3
2
1
4
PENGESANAN
3
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
PENYELARAS DALAMAN
• KETUA PANITIA
• JUP
• GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
PENYELARAS LUARAN
Pegawai yang dilantik
oleh LP
KEKERAPAN
Ditentukan oleh JK PBS
sekolah
SEBELUM PENYELARASAN
• Kefahaman
tugasan
• Kesesuaian
sampel
• Kefahaman
penskoran
SEMASA PENYELARASAN
Merawak sampel
mengikut
pencapaian
SELEPAS PENYELARASAN
Melaksanakan
tindakan
penambahanbaikan
pengajaran dan
pembelajaran
3
2
1
4
3
PENGESANAN
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
PEMANTAU DALAMAN
•
•
•
•
PENTADBIR SEKOLAH
KETUA PANITIA
JUP
GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
PEMANTAU LUARAN
• Pegawai yang dilantik
oleh LP/JPN/PPD
• Pegawai Bahagian KPM
KEKERAPAN
Sepanjang tempoh
Pengajaran dan
Pembelajaran
SEBELUM PEMANTAUAN
SEMASA PEMANTAUAN
SELEPAS PEMANTAUAN
• Perancangan
aktiviti
pemantauan
• Penyediaan
instrumen
pemantauan
• Pemakluman
kepada guru mata
pelajaran
Semak pelaksanaan
mengikut garis panduan
dan jadual yang
ditetapkan
• Penyediaan
pelaporan
pemantauan
• Cadangan
penambahbaikan
Contoh
• Minit mesyuarat JK
PBS sekolah
• Evidence
• Pelaporan pencapaian
3
2
1
4
3
PENGESANAN
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
PEGAWAI
Pegawai yang dilantik
oleh LP
KEKERAPAN
Ditentukan oleh LP
AKTIVITI
MESYUARAT PBS
KURSUS PBS
FORMATIF
SUMATIF
JAN
FEB
X
MAC
APRIL
MEI
JUN
JUL
OGOS
X
SEPT
OKT
X
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PELAPORAN PBS
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMENTORAN
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMANTAUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENYELARASAN
PENGESANAN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
37
NOV
X
DIS
AKTIVITI
MESYUARAT PBS
JAN
FEB
X
MAC
APRIL
MEI
X
JUN
JUL
OGOS
SEPT
X
KURSUS PBS
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
TUGASAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
RUBRIK
PENSKORAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
PELAPORAN PP
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PENGESANAN
OKT
NOV
DIS
X
SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI
SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN
SETELAH SELESAI TUGASAN
AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
Company Logo
EVIDENCE
Bahan/sebarang
bentuk bukti
yang dapat
ditunjukkan oleh
murid yang
melaksanakan
sesuatu tugasan
dalam bentuk
produk/proses
CONTOH
• Tulisan
• Bahan
cetakan
• Persembahan
• Foto
• Grafik
• Artifak
• Laporan
39
PENYIMPANAN
Evidens murid disimpan di
tempat selamat secara
bersistematik .
1. Fail Perkembangan Murid (FPM)
• Setiap murid 1 FPM,
menyimpan setiap evidens
terbaik untuk setiap mata
pelajaran
• Evidence diserah kepada murid
setelah direkodkan dalam
SPPBS dan pelaksanaan
Penjaminan Kualiti
2. Fail Showcase
• Menyimpan evidens terbaik
EVIDENCE
Bahan/sebarang
bentuk bukti
yang dapat
ditunjukkan
oleh murid yang
melaksanakan
sesuatu
tugasan dalam
bentuk
produk/proses
CONTOH
• Tulisan
• Bahan
cetakan
• Persembahan
• Foto
• Grafik
• Artifak
• Laporan
PENYIMPANAN
Evidens murid di simpan
di tempat selamat secara
bersistematik dalam sesi
persekolahan tahun
berkenaan sehingga tamat
proses Penjaminan Kualiti
berdasarkan Jadual
Pelaksanaan Pentaksiran
Pusat (jika ada perubahan
dari segi penyimpanan
akan dimaklumkan)
Guru merekod penyertaan, penglibatan dan
pencapaian murid dalam aktiviti jasmani,
kesihatan, sukan, kokurikulum dan ekstra
kurikulum menggunakan borang dan aplikasi
PAJSK
(Sistem PAJSK sedang dibina oleh LP)
Evidence adalah terhad dan disimpan oleh guru
di tempat yang selamat secara bersistematik
43