Den katolske kirke

download report

Transcript Den katolske kirke

Den katolske kirke
Foto: David Iliff
Den katolske kirke
• Den katolske kirke er det største kirkesamfunnet i verden.
• Man regner med at over en milliard mennesker er katolikker.
90%
70%
50%
30%
10%
Ukjent
Den katolske kirke
• Historisk sett var den
kristne kirke opprinnelig
én.
• I middelalderen oppstod
det uenighet mellom
kirkeledere i Roma og
Konstantinopel.
• Dette førte til at kirken ble
splittet i 1054.
Den katolske kirke fikk sitt
hovedsete i Roma.
Pave Leo IX.
Den katolske kirke
• Paven er den katolske
kirkes øverste leder.
• Han er etterfølger av kirkens
første leder, apostelen
Peter.
• Paven utøver sitt embete i
samarbeid med kardinaler
og biskoper.
• http://no.wikipedia.org/wiki/L
iste_over_paver
Pave Frans
Paven er valgt på livstid.
Foto: Sergey Kozhukhov
Organisasjonens oppbygging
• Paven:
–
–
–
–
–
Biskopen i Roma og apostelen Peters etterfølger.
Kirkes øverste leder.
Politisk leder i Vatikanstaten.
Utnevner kardinalene og biskopene.
Paven er ufeilbarlig.
• Kardinalene:
– Biskoper med særlig viktige lederoppgaver.
– Noen er i Vatikanet.
– Mange er erkebiskoper (overtilsynsmenn) i verdens
storbyer.
Organisasjonens oppbygging
• Biskopene:
–
–
–
–
Vier sitt liv til Gud og kirken.
Sølibat.
Apostlenes etterfølgere. Jesus innviet de tolv apostlene.
Innvier nye prester.
• Prestene:
– Vier sitt liv til Gud og kirken.
– Sølibat.
– Veilede menigheten, holde gudstjenester og utføre
sakramentene.
– Bare menn kan bli prester.
Organisasjonens oppbygging
• Diakon:
– prestens medhjelper.
– Menn.
– Sølibat.
• Munker og nonner:
– Mennesker som har valgt å vie sitt liv til Gud:
• livsvarig fattigdom,
– leve i sølibat,
– leve i kloster og være lydig overfor klosterets ledelse.
Den katolske kirke
Paven er også leder for Vatikanstaten. Dette er verdens minste stat.
Fpiraneo
Greatpatton
Jean-Christophe Benoist
Marek69
Den katolske kirke
• Den katolske kirke tror på en
treenig Gud som består av
Faderen, Sønnen og Den
Hellige Ånd.
• Bibelen er den høyeste
sannhet.
Den katolske kirkes lære baserer
seg også på tradisjoner som går
tilbake til tidlig kristen tid.
Den katolske kirke
•
•
Den katolske kirke vektlegger at arvesynden finnes blant menneskene.
Gjennom livet må mennesket søke etter frelsen.
Foto: Pieter Kuiper
Etter døden må menneskets sjel renses før den kan forenes med Gud.
Den katolske kirke
• Helgener spiller en viktig
rolle innenfor den katolske
kirke.
• Helgener er mennesker
som har stått særlig nær
Gud mens de levde.
• Den fremste helgenen er
Jomfru Maria.
Katolikker ber gjerne om at
helgener skal legge fram
deres bønner for Gud.
Den katolske kirke
Sentralt innenfor katolsk lære finner vi de syv sakramentene.
•
•
•
•
•
•
•
Dåp
Nattverd
Konfirmasjon
Skriftemål
Ektevigsel
Ordinasjon
Sykesalving
Den katolske kirke
• Dåpen innebærer at
Gud kommer det
menneske som døpes i
møte.
• Dåpshandlingen
foregår ved at det
helles vann på
mottakeren tre ganger.
Gjennom dåpen blir mennesket en del av kirken.
Den katolske kirke
• Konfirmasjon er en
bekreftelse av dåpen.
• Konfirmanten fornyer sitt
trosløfte ovenfor Gud.
• Under konfirmasjonen
blir konfirmanten salvet
med olje.
Foto: Jim Capaldi
Katolsk lære hevder at konfirmasjonen gjør at man mottar
Den Hellige Ånd.
Den katolske kirke
• Nattverden er det
viktigste sakramentet
innenfor den katolske
kirke.
• Man tror at brødet og
vinen man spiser og
drikker forvandles til
Kristi legeme og blod.
Nattverden gir tilgivelse og fellesskap med den
korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.
Den katolske kirke
• Gjennom skriftemål kan
et menneskes synder
bli tilgitt av Gud.
• Skriftemålet mottas av
en prest som har
absolutt taushetsplikt.
• Presten kan foreslå
botshandlinger som
medfører at synder
sones.
Foto: Emilio Labrador
Skriftemål i Italia. Presten venter
mennesker som ønsker å bekjenne sine
synder.
Den katolske kirke
• Innenfor den katolske kirke
er ekteskapet ansett som
svært viktig.
• Man mener at ekteskapet
gir den beste ramme for
nærhet ovenfor en annen
person.
• Seksualitet og barn er en
naturlig del av ekteskapet.
Foto: Jekert Gwapo
Den katolske kirke
• Ordinasjon er en
formell innsettelse av
en prest, diakon eller
biskop.
• Det er kun biskoper
som kan ordinere.
• Det er kun menn som
kan motta ordinasjon.
Foto: Deacon Steve
En mann som ordineres til prest eller
biskop må være ugift og leve i sølibat.
Den katolske kirke
• Sykesalving er det syvende
sakramentet innenfor den
katolske kirke.
• Tidligere ble sakramentet
kalt den siste olje.
• Sykesalving blir gitt ved at
den syke salves med olje
på pannen og hendene.
Salvingen medfører at den
sykes synder skal bli tilgitt.
Den katolske kirke
• For katolikker er kirkerommet
hellig.
• Her tar man del i sakramentene.
• I alle katolske messer er det
nattverd.
• Mange oppsøker også kirken for
å be og for å tenne lys.
• Kroppen brukes aktivt under
messen
• Engasjerer alle sanser
Katolske kirkerom er som regel rikt
utsmykket. Man mener at
kunst
Foto: David Lisbona
kan bidra til å fremme troen.
Den katolske kirke
• Munker og nonner er
mennesker som har
valgt å vie livet sitt til
Gud.
• Lever i livsvarig
fattigdom, i sølibat og
absolutt lydighet
overfor klosterets
ledelse.
Den katolske kirke
• 2. Vatikankonsil ble
utarbeidet fra 1962 –
1965
• Førte til fornyelse av
den katolske kirka. (les
side 42 – 43)
Den katolske kirke
• Peterskirken er det mest kjente kirkebygget innenfor katolisismen.
• Det praktfulle byggverket er kristenhetens nest største kirke.
http://no.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_la_Paix
Den katolske kirke
Nserrano
Ricardo André Frantz
Jean-Christophe BENOIST
Dfmalan
Den katolske kirke
Bilde:
Lenke:
Rettigheter:
Forside
http://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Peter%27s_Square,_Vatican_City_-_April_2007.jpg
Kart
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catholic_population.png
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Pave
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Benedictus_XVI_january,20_2006_%282%29.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Hage
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vatican_Gardens_4.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Kart
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Citta_del_Vaticano.svg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Flagg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican-Musee-PlafondSalleCartes.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Sv.garden
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swiss_Guard.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en
Peterspl.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:StPetersBasilicaEarlyMorning.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Museet
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vatican-Musee-PlafondSalleCartes.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Treenighet
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hendrick_van_balen_Holy_trinity.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Sakramenter
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seven_Sacraments_Rogier.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Dåp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptism.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Konfirmasjon
http://www.flickr.com/photos/jcapaldi/2317737892/in/photostream/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Nattverd
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ecce_Agnus_Dei.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Skriftemål
http://www.flickr.com/photos/3059349393/3418857871/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Ekteskap
http://farm4.static.flickr.com/3572/3503826675_f3d1af0c5f.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Ordinering
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bishop_Pates%27_Ordination.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Sykesalving
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Extreme_Unction_Rogier_Van_der_Weyden.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Maria
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Madonna_in_Sorrow.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Kirken
http://farm1.static.flickr.com/52/132329182_8fa28c8c14.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Synd
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_and_Eve,_Sistine_Chapel.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Petersk
http://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Peters2.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Petersk
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vatican-StPierre-Int%C3%A9rieur1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Petersk
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Interiorvaticano8.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
Peterspl
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vatican_StPeter_Square.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
• Samarbeid med den du sitter ved siden av:
Se på overskriftene og bildene på
sidene 32 – 43 som utgangspunkt og
fortell hverandre alt du nå vet om den
katolske kirke.