Transcript 2010

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób
Niepełnosprawnych
Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w Polsce na podstawie dostępnych
danych statystycznych.
Procesy demograficzne zachodzące w
Polsce.
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
prawnie w 15 lat i więcej w latach 2006-2011
Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i
więcej
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Współczynnik
aktywności
zawodowej
15,0
15,1
15,6
15,7
17,0
17,2
Wskaźnik
zatrudnienia
12,6
13,2
13,7
13,8
14,5
14,6
Stopa
bezrobocia
15,8
12,9
12,3
12,1
14,4
14,8
Źródło: BAEL, średnie roczne
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
prawnie w wieku produkcyjnym w latach 2006-2011
Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku
produkcyjnym (18-59/64)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Współczynnik
aktywności
zawodowej
22,1 22,6
23,9
24,6
25,8
26,4
Wskaźnik
zatrudnienia
18,2 19,4
20,8
21,4
21,7
22,3
Stopa
bezrobocia
17,3 14,1
13,1
12,8
15,5
15,5
Źródło: BAEL, średnie roczne
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym w
latach 2006-2011
30,0
25,0
%
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2006
2007
2008
Współczynnik aktywności zawodowej
2009
Wskaźnik zatrudnienia
2010
Stopa bezrobocia
2011
Aktywność zawodowa osób sprawnych w wieku
produkcyjnym w latach 2006-2011
Osoby sprawne w wieku produkcyjnym
(18-59/64)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Współczynnik
aktywności
zawodowej
74,2 74,0
74,7
75,3
76,2
76,7
Wskaźnik
zatrudnienia
63,3 66,8
69,4
69,1
68,9
69,2
Stopa
bezrobocia
14,6
7,0
8,2
9,6
9,7
9,6
Źródło: BAEL, średnie roczne
Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w
wieku produkcyjnym wg statusu na rynku pracy
Pracujące osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym
Z tego:
Wyszczególnienie
Ogółem
Pracownicy
najemni
Pracujący na własny
rachunek i pracodawcy
razem
w tym
pracoda
wcy
Pomagający
członkowie
rodzin
w tys.
2006
416
238
130
17
48
2007
439
277
116
11
46
2008
460
317
100
10
44
2009
443
311
92
11
40
2010
449
326
94
12
30
2011
452
331
95
12
26
Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w Systemie
Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
styczeń
grudzień
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
luty
2012
w tys.
ogółem
w ZPCH
na OR
200,7
206,8
172,6 173,9
28,1
32,9
212,1
221,0 203,0 247,2 267,2 245,2
174,1 178,8 163,8 188,7 198,2 173,9
38,0
42,2
ZPCH – zakłady pracy chronionej , OR – otwarty rynek pracy
Źródło: dane PFRON wg stanu na koniec marca 2012 r.
39,2
58,4
68,7
71,3
237,8
237,1
166,7
167,0
70,8
69,9
Liczba pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań
i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
styczeń
grudzień
2004
2005
2006
2007
2008
Ogółe
m
6 585
7 290
7 949
9 135
9 281
prowadzący
ZPCH
2 463
2 356
2 251
2 185
OR
4 122
4 934
5 698
6 950
2009
luty
2010
2011
2012
13 596
16 086
17 445
17 157
16 778
2 146
2 087
2 003
1 846
1 752
1 745
7 134
11 507
14 075
15 595
15 399
15 030
OTWARTY RYNE K
ZPC H
RAZE M
luty 12
listopad 11
wrzesień 11
lipiec 11
maj 11
marzec 11
styczeń 11
listopad 10
wrzesień 10
lipiec 10
maj 10
marzec 10
styczeń 10
listopad 09
wrzesień 09
lipiec 09
maj 09
marzec 09
styczeń 09
listopad 08
wrzesień 08
lipiec 08
maj 08
marzec 08
styczeń 08
listopad 07
wrzesień 07
lipiec 07
maj 07
marzec 07
styczeń 07
listopad 06
wrzesień 06
lipiec 06
maj 06
marzec 06
styczeń 06
listopad 05
wrzesień 05
lipiec 05
maj 05
marzec 05
styczeń 05
listopad 04
wrzesień 04
lipiec 04
maj 04
marzec 04
styczeń 04
P rac ownic y niepełnos prawni zarejes trowani w S ODiR P F RON
w latac h 2004-2012
275 000
265 000
255 000
245 000
235 000
225 000
215 000
205 000
195 000
185 000
175 000
165 000
155 000
145 000
135 000
125 000
115 000
105 000
95 000
85 000
75 000
65 000
55 000
45 000
35 000
25 000
15 000
OTWARTY RYNE K
ZPC H
RAZE M
luty 12
listopad 11
wrzesień 11
lipiec 11
maj 11
marzec 11
styczeń 11
listopad 10
wrzesień 10
lipiec 10
maj 10
marzec 10
styczeń 10
listopad 09
wrzesień 09
lipiec 09
maj 09
marzec 09
styczeń 09
listopad 08
wrzesień 08
lipiec 08
maj 08
marzec 08
styczeń 08
listopad 07
wrzesień 07
lipiec 07
maj 07
marzec 07
styczeń 07
listopad 06
wrzesień 06
lipiec 06
maj 06
marzec 06
styczeń 06
listopad 05
wrzesień 05
lipiec 05
maj 05
marzec 05
styczeń 05
listopad 04
wrzesień 04
lipiec 04
maj 04
marzec 04
styczeń 04
s k ala d la: O T WA R T Y R Y N E K
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
270 000
265 000
260 000
255 000
250 000
245 000
240 000
235 000
230 000
225 000
220 000
215 000
210 000
205 000
200 000
195 000
190 000
185 000
180 000
175 000
170 000
165 000
160 000
155 000
150 000
145 000
140 000
s k ala d la: R A Z E M o raz Z P C H
Prac ownic y niepełnos prawni zarejes trowani w S ODiR PF R ON
w latac h 2004-2012
Struktura zatrudnienia według typu pracodawcy, stopnia niepełnosprawności i
występowania schorzeń specjalnych (wg danych SODiR PFRON)
luty 2012
Wyszczególnienie
ogółem
Otwarty
rynek
zpch
100,0
100,0
100,0
18,4
20,4
14,0
6,0
5,6
7,2
Z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
53,4
55,7
49,3
Z lekkim stopniem niepełnosprawności
40,6
38,8
46,2
Pracownicy niepełnosprawni ogółem
w tym:
Ze schorzeniami specjalnymi
Ze znacznym stopniem
niepełnosprawności
Osoby niepełnosprawne według
kryterium NSP w 2009 roku
Osoby niepełnosprawne w Polsce według kryterium
NSP na podstawie Europejskiego badania zdrowia
w 2009 roku
niepełnosprawni
Ludność
ogółem
razem
prawnie i
biologicznie
tylko
prawnie
tylko
biologicznie
sprawni
w tysiącach
ogółem
37 744,6
5 258,3
1 555,2
2 600,1
1 102,9
32 486,4
Osoby niepełnosprawne według
kryterium NSP w 2009 roku
Ludność Polski według niepełnosprawności biologicznej wg kryteriów
UE na podstawie Europejskiego badania zdrowia w 2009 roku
niepełnosprawni biologicznie wg UE
ogółem
razem
poważnie
ograni-czeni
ograniczeni,
ale niezbyt
poważnie
nie mają
ograniczeń
brak
danych
w tysiącach
ogółem
37 744,6
8 107,5
2 658,1
5 449,4
29 527,4
109,7
Szacunkowe dane dot. poziomu aktywności osób niepełnosprawnych
(biologicznie) w wieku produkcyjnym w Polsce na podstawie badania stanu
zdrowia 2009 i BAEL
Osoby niepełnosprawne w
wieku produkcyjnym
Współczynnik aktywności zawodowej
46,3
wskaźnik zatrudnienia
38,9
stopa bezrobocia
16,1
LUDNOŚĆ POLSKI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU
W LATACH 2010-2035 (W TYS.) – PROGNOZA GUS
Ludność
ogółem
Ludność w wieku:
0-17 lat 18-59/64 18-44
45-59/64
60+/65+
2010
38 092
7 107
24 571
15 294
9 277
6 414
2015
38 016
6 918
23 718
15 005
8 713
7 380
2020
37 830
6 959
22 503
14 072
8 431
8 368
2025
37 438
6 816
21 625
12 823
8 802
8 997
2030
36 796
6 253
21 254
11 624
9 630
9 289
2035
35 993
5 632
20 739
10 834
9 905
9 622
TABLICA . ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI POLSKI W LATACH
2009-2035 (OD 2010 W STOSUNKU DO 2009) W TYS.














GRUPY WIEKU 2010
Ogółem
-8,7
0-14 lat
-31,2
15-59 lat
-191,3
60 i więcej
213,8
15-64 lata
13,5
65 lat i więcej 9,1
75 lat i więcej 48,6
85 lat i więcej 38,1
0-17 lat
-98,1
18-44 lata
-4,2
45-59/64 lata -25,2
18-59/64 lata -29,4
2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035
-75,9
49,1
-1 265,3
1 140,3
-901,0
776,0
147,7
148,8
-189,5
-288,7
-564,1
-186,2
124,3
-1 293,8
983,3
-1 334,7
1 024,1
-35,8
83,1
41,5
-933,0
-282,1
-391,8
-293,6
-528,6
430,4
-988,7
890,5
580,0
41,9
-143,0
-1 249,5
371,9
-852,8
-1 215,2 -877,6
-642,1
-566,1
-339,0
263,1
-427,3
351,3
766,0
-10,3
-563,9
-1 198,4
827,8
-803,0
-524,5
-789,2
510,8
-440,6
162,2
586,8
321,4
-620,5
-789,9
274,9
-370,6
-515,0
Źródło: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010, Rządowa Rada
Ludnościowa, Warszawa 2010, tab.89, s.246
OBCIĄŻENIE DEMOGRAFICZNE LUDNOŚCI POLSKI W WIEKU PRODUKCYJNYM
LUDNOŚCIĄ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM W LATACH 2010-2035
2010
2015
2020
2025
2030
2035
55
60
68
73
73
73
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym
29
29
31
31
29
27
Ludność w wieku
poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym
26
31
37
42
44
46
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym
Wykształcenie osób niepełnosprawnych prawnie oraz
osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej
Tab. Struktura wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej
Według poziomu wykształcenia
Wyszczególnienie
Ogółem
wyższe
policealne i
średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze
zawodowe
gimnazjalne,
podstawowe,
niepełne
podstawowe
i bez
wykształcenia
w%
Osoby w wieku 15 lat i więcej
Osoby niepełnosprawne prawnie
Osoby sprawne
100,0
100,0
100,0
Osoby w wieku 15 lat i więcej
Osoby niepełnosprawne prawnie
Osoby sprawne
100,0
100,0
100,0
Osoby w wieku 15 lat i więcej
Osoby niepełnosprawne prawnie
Osoby sprawne
100,0
100,0
100,0
Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS.
2009 rok
16,6
5,9
18,0
2010 rok
18,1
6,6
19,5
2011 rok
19,0
7,1
20,4
23,0
18,8
23,5
10,6
7,4
11,0
25,5
30,4
24,8
24,3
37,5
22,7
23,2
19,8
23,6
10,6
7,3
11,0
24,7
30,3
24,0
23,4
36,0
21,9
23,1
20,1
23,5
10,5
7,2
10,8
24,8
31,0
24,1
22,6
34,6
21,2