Zobacz prezentację przedstawioną podczas spotkania

download report

Transcript Zobacz prezentację przedstawioną podczas spotkania

17 WRZESIEŃ 2012
ZAGROŻENIA
DLA RYNKU
PRZEDSIĘBIORSTW
ENERGOCHŁONNYCH
W POLSCE
HUTNICTWO STALI
2
wrzesień 2012
RYNEK STALI W POLSCE
wrzesień 2012
3
FAKTY:
1.
2.
3.
4.
Sektor zatrudnia ok. 25 000 pracowników;
30-40% produkcji jest przeznaczona na eksport;
Sektor wydał ok. 7 miliardów złotych na inwestycje
w ostatniej dekadzie ;
Koszty energii elektrycznej to ok 1,5 miliarda
złotych.
4
wrzesień 2012
HUTNICTWO METALI NIEŻELAZNYCH
5
wrzesień 2012
FAKTY:
1.
2.
3.
4.
Sektor zatrudnia ok. 25 000 pracowników;
70% produkcji jest przeznaczona na eksport;
Sektor wydaje na inwestycje ponad 1 miliard
złotych rocznie;
Koszty energii elektrycznej dla sektora to ok.
1miliard złotych.
6
wrzesień 2012
STRUKTURA CEN ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W POLSCE I INNYCH
KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
7
wrzesień 2012
Składniki kosztów energii elektrycznej - branża metali nieżelaznych, lata 2000 do 2011.
Ceny energii elektrycznej oraz polityka energetyczna w Polsce na
przykładzie ZGH Bolesław w latach 2000-2011
6,6
5,0
4,0
(śr. roczne zużycie 500 GWh, udział energii w kosztach 23%)
KDT
CZARNA
ZIELONE
ŻÓŁTE
CZERWONE
AKCYZA
4,3
28,6
27,9
3,7
PRZESYŁ
4,0
Cena płacona w UE przez
konkurencję
22,8
220 zł/MWh
20,0
20,0
20,0
3,4
3,2
[zł/MWh]
11,9
20,0
1,9
7,5
3,5
8,6
5,2
20,0
20,0
0,9
9,4
20,0
195,0
20,0
171,6
20,0
194,6
118,0
110,9
102,3
115,4
100,5
99,0
95,9
108,1
101,7
3,9
13,6
17,0
36,9
38,3
5,6
30,5
16,5
13,6
15,4
17,0
18,5
16,0
22,3
2000 r.
2001 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
66
mln zł
74
mln zł
71
mln zł
67
mln zł
69
mln zł
69
mln zł
75
mln zł
80
mln zł
98
mln zł
Roczny koszt energii elektrycznej w ZGH Bolesław S.A.
11,0
18,8
2009 r.
132
mln zł
2010 r.
141
mln zł
26,6
2011 r.
147
mln zł
Przykład rozwiązań systemowych w Europie w części dotyczącej podatku akcyzowego i „wsparcia energii
odnawialnej” (na podstawie opracowania pt. „Analiza czynników cenotwórczych energii elektrycznej w zastosowaniu do energochłonnych branż
przemysłowych w wybranych krajach Unii Europejskiej – Biuro Primum BV z siedzibą w Poznaniu)
Podatek akcyzowy euro/MWh
(Ministerstwo Finansów)
6
Elementy składowe ceny energii
elektrycznej w Polsce
4
2
„Wsparcie
0
BELGIA
energii
odnawialnej”
FRANCJA HISZPANIA HOLANDIA NIEMCY
POLSKA
Wniosek 1
Podatek akcyzowy w Polsce jest zdecydowanie największy (wykres nie
uwzględnia Dyrektywy Rady 2003/96/WE Art.2 pkt.4)
„Wsparcie energii odnawialnej” eur/MWh
(Ministerstwo Gospodarki)
15.00
10.00
5.00
0.00
BELGIA
FRANCJA HISZPANIAHOLANDIA NIEMCY
Wniosek 2
Koszty wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce są zdecydowanie
największe
POLSKA
KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRODUCENTÓW ENERGOCHŁONNYCH W UE .
Ceny energii elektrycznej faktycznie płacone przez firmę
energochłonną
(z uwzględnieniem rozwiązań systemowych, zwolnień procesowych oraz dodatkowych usług
systemowych)
Koszt Energii €/MWH
80,0
75
70,0
65
60,0
52
50,0
38
40,0
34
30
30,0
20,0
Polska
Niemcy
Grupa CELSA
Luksemburg
Słowenia
Francja
Hiszpania
Przepisy w Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania energii elektrycznej – akcyza
oraz wprowadzenia rekompensat od ETS-ów
Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r
Definicja Zakładu Energochłonnego
Art.17pkt.1a „Zakład energochłonny” - energia elektryczna stanowi przynajmniej 3,0% wartości produkcji ….
Zwolnienia, ograniczenia i metody obniżenia opodatkowania energii
Art. 2 pkt. 4 Dyrektywa nie ma zastosowania do energii elektrycznej
wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej oraz w procesach
elektrolitycznych i metalurgicznych
Art.17 pkt. 2 Państwa członkowskie mogą stosować obniżki podatku
dotyczącego energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych.
Całkowite zwolnienie procesów energochłonnych z
akcyzy
Ulgi w akcyzie dla firm energochłonnych
Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu
usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Art. 10a pkt. 6
Państwa członkowskie mogą również przyjąć środki finansowe na rzecz sektorów lub podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki
emisji z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych w ceny energii, w celu kompensacji tych kosztów i w przypadku gdy takie
środki finansowe są zgodne z zasadami pomocy państwa oraz z tymi, które będą przyjęte w tej dziedzinie.
Współczynnik nawęglenia EU-27 wynosi 0,41, Polski 0,94.
FAKTY:
1.
W Polsce w latach 2007-2011 ceny energii elektrycznej dla dużych odbiorców wzrosły o 100%.
2.
Przepisy w Unii Europejskiej pozwalają na stosowanie rozwiązań systemowych w zakresie różnicowania cen energii dla różnych
odbiorców.
3.
Konkurencja w Unii Europejskiej płaci za energię elektryczną znacznie mniej –zastosowano rozwiązania systemowe w zakresie
ulg (akcyza, przesył, certyfikaty kolorowe).
4.
Dla firm energochłonnych decyzja o wprowadzeniu ulg jest już spóźniona o 3 lata.
5.
Dodatkowo bardzo dużym zagrożeniem dla firm energochłonnych jest wprowadzenie ETS.
OCZEKIWANIA FIRM ENERGOCHŁONNYCH:
(rozwiązania wypracowane przez Grupę Roboczą ds. redukcji kosztów w firmach energochłonnych)
1.
Wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku dla firm energiochłonnych redukcji obowiązku zakupu kolorowych certyfikatów.
2.
Wprowadzenie zwolnień / ulg w akcyzie od energii elektrycznej (po wyjściu Polski z procedury deficytu budżetowego).
3.
Ustalenie nowych zasad zwolnień / ulg z opłaty jakościowej i przejściowej w opłatach przesyłowych.
4.
Wprowadzenie rekompensat dla firm energochłonnych z tytułu wzrostu cen energii w efekcie wprowadzenia ETS-ów.
STRUKTURA CEN GAZU ZIEMNEGO
W POLSCE I INNYCH KRAJACH
UNII EUROPEJSKIEJ
13
wrzesień 2012
WZROST KOSZTÓW GAZU ZIEMNEGO
latach 2000-2012
Wzrost wkosztów
gazu ziemnego w Polsce
w latach 2000-2012
KOSZT GAZU ZIEMNEGO
2 000,00 zł
1 723,28 zł
1 800,00 zł
1 600,00 zł
1 419,04 zł
1 295,20 zł 1 300,35 zł
1 400,00 zł
1 210,72 zł
1 200,00 zł
1 161 zł/1000 Nm3
1 090,94 zł
981,87 zł
1 000,00 zł
775,69 zł
800,00 zł
670,00 zł
745,19 zł
714,01 zł
700,16 zł
2001
2002
2003
697,56 zł
600,00 zł
400,00 zł
200,00 zł
0,00 zł
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
kwi-12
PROCEDER WYŁUDZANIA PODATKU VAT
NA RYNKU DYSTRYBUCJI STALI
15
wrzesień 2012
Rozbieżność danych MF i Eurostat (1)
[ tylko dla jednego produktu – prętów stalowych ]
770
tys. t
694
670
700
600
537
499
Wywóz z krajów UE do Polski
(dane Eurostatu)
500
392
400
300
200
100
373
329
289
223
190
10791
182
107
16
Przywóz zarejestrowany w
Polsce z krajów UE (dane
polskie z MF)
226
148
9785
134
76
40
34
Różnica w danych
handlowych z MF i Eurostat
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
J.KOZICZ
16
wrzesień 2012
Rozbieżność danych MF i Eurostat (2)
[ tylko dla jednego produktu – prętów stalowych ]
ty s. t / kw artał
250
200
203
196
188 186
178
158
142
134 129
150
117
110
Przyw óz z krajów UE
(zarejestrow any w Polsce
przez MF)
90
100
73
60
56
50 32 27 27 21 35
0
Różnica danych
26 27 23 15
2005
54 56
33 47
2006
64
132
75
44
112
45 50
2007
70
55
74
28 98
50
2008
31
50
55
42
18
29
33 30
5
2009
8
28
2010
51 61
30
51 39
2011
14 12 27
Wów óz z krajów UE do
Polski (zadeklarow any w
Eurostat)
2012
17
wrzesień 2012
KONSEKWENCJE OSZUSTW
•
Szacowane przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i Polską Unią Dystrybucji Stali straty
budżetu państwa z tytułu wyłudzeń VAT w obrocie tylko jednego produktu - prętów stalowych
wynoszą 300 – 400 milionów złotych rocznie.
•
Straty budżetowe, obok obniżonych wpływów z tytułu VAT, obejmują również zaniżone wpływy
z innych tytułów (CIT, PIT, składki ZUS itd.).
•
Należy pamiętać, że na podobne nieprawidłowości narażone są również inne wyroby stalowe .
•
Rozwiązanie pozwalające znacznie ograniczyć nieprawidłowości VAT na rynku wyrobów
stalowych to mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (ang. reverse charge) polegający na
samonaliczeniu podatku VAT przez końcowego nabywcę.
•
Powyższe rozwiązanie jest najczęściej stosowanym sposobem eliminacji patologii obrotu VAT w
handlu towarami masowymi w Unii Europejskiej.
18
wrzesień 2012
ROZWIĄZANIA ZMIERZAJĄCE
DO OCHRONY MIEJSC PRACY
19
wrzesień 2012
Mechanizmy prawa w Polsce w sytuacji kryzysowej
1. Rozwiązania prawne zaproponowane przez rząd kilka lat temu w Ustawie o łagodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (obowiązywała do 31
grudnia 2011r.) nie sprawdziły się
2. Pracodawcy w bardzo niewielkim stopniu korzystali z rozwiązań Ustawy, głównie ze względu
na relatywnie niewielką pomoc finansową dla pracodawców i pracowników ze strony Państwa,
rygorystyczne kryteria uprawniające do otrzymania pomocy, biurokrację, skomplikowane i
budzące wiele wątpliwości przepisy
3. W chwili obecnej brak specjalnych przepisów dot. sytuacji kryzysowych
4. Brak mechanizmów prawnych i większej partycypacji Państwa w finansowaniu znacznej części
wynagrodzeń dla pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego powoduje bardzo duże
ryzyko rozpoczęcia przez pracodawców zwolnień grupowych zamiast wysyłania pracowników
na urlopy postojowe:
• Spowoduje to zwiększenie liczby osób bezrobotnych, a tym samym dodatkowe
obciążenie dla budżetu Państwa
• Jest to nieefektywne z punktu widzenia pracodawcy, który traci doświadczonych
pracowników, a w przypadku poprawy koniunktury musi zatrudniać ponownie
20
wrzesień 2012
Mechanizmy kryzysowe w krajach Unii Europejskiej
1. Rząd polski powinien korzystać ze sprawdzonych wzorów stosowanych w innych krajach
europejskich, np. niemieckich, które umożliwiają utrzymanie poziomu zatrudnienia w przemyśle
niezależnie od recesji czy wahań koniunktury i utrzymanie stopy bezrobocia na stałym, niskim
poziomie (6,8%)
2. Rozwiązania niemieckie:
• główny nacisk położono na aktywne wspieranie przez państwo działań służących jak
najlepszemu dopasowaniu działalności firm do cyklu produkcyjnego oraz wahań
koniunktury, aby zapobiec zwolnieniom pracowników
• pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany
• za czasową przerwę w świadczeniu pracy (po spełnieniu przez przedsiębiorstwo określonych
warunków np. spadek zamówień) Urząd pracy rekompensuje pracownikom utratę dochodu
w wysokości do 67% wynagrodzenia
• Dodatkowo Urząd pracy pokrywa składki społeczne pracodawcy w wysokości 50% lub 100%
21
wrzesień 2012