Elektronické informační zdroje a české právo

download report

Transcript Elektronické informační zdroje a české právo

Elektronické informační zdroje a
české právo
Plzeň 16.4.2014
Elektronické informační zdroje II
Česko-saská síť knihoven
Vít Richter
[email protected]
Národní knihovna ČR
Hlavní témata
• Autorský zákon č. 121/2000 a návazné novely
– Databáze - zvláštní práva pořizovatele databáze § 88
až § 94
– E-knihy a jejich půjčování - § 18 Sdělování veřejnosti
– Služby knihoven v digitálním prostředí - § 37
Knihovní licence, odst. 1, písm. a + c
– Buducnost služeb knihoven v digitálním prostředí
•
•
Osiřelá díla
Rozšířená kolektivní správa
2
Databáze
zvláštní práva pořizovatele
databáze § 88 až § 94
3
Zvláštní právo pořizovatele databáze
• Definice:
– Soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků,
systematicky nebo metodicky uspořádaných a
individuálně přístupných elektronickými nebo jinými
prostředky, bez ohledu§ 94
na formu jejich vyjádření.
• Příklady: katalog, encyklopedie, EIZ
• Co je chráněno:
– Způsob výběru a uspořádání
– Jednotlivá autorská díla
4
Práva pořizovatele databáze
• Pořizovatel databáze: fyzická nebo právnická
osoba
– V případě knihoven: zpravidla zaměstnanecké dílo
• Doba trvání práv: 15 let od prvního zveřejnění
– Každá aktualizace nový běh trvání práv
• Práva pořizovatele databáze:
– Vytěžování – dočasný nebo trvalý přepis
– Zužitkování – jakýkoliv způsob zpřístupnění
5
Databáze zpřístupněná veřejnosti
• Uživatel má právo vytěžovat a zužitkovávat kvalitativně
nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze
• Nesmí způsobit újmu držiteli práv
• Uvádět pramen, citaci
• Není oprávněn zhotovit kopii databáze
• Knihovna:
– Není oprávněna půjčovat
– S databází může nakládat výhradně v souladu s licencí
– Počet či okruh uživatelů, počet přístupů a stanic, kopírování,
tisk, MVS, dálkový přístup apod.
6
Půjčování E-knih
7
E-kniha a P-kniha
• p-kniha – hmotný nosič – papír, CD, DVD
• e-kniha = autorské dílo slovesné (jako nehmotný
statek), které není distribuováno na hmotném
nosiči
• Nakládání s e-knihou podléhá jinému právnímu
režimu, než je tomu u p-knih
– p-kniha = půjčování – knihovní licence §37
– e-kniha - § 18 právo na sdělování veřejnosti
8
Jak je možno nakládat s e-knihami
• E-knihy jsou šířeny sdělováním veřejnosti
• Je možno s nimi nakládat pouze v souladu s
licencí
• Pokud není licence udělena, řídí se užití dle
zákona - § 30 odst. 1 a odst. 2 AZ
– Kopii lze pouze číst
9
E-knihy NELZE
• Zdědit, půjčit ani darovat, ani v případě, že je
zapůjčíte či darujete spolu se čtečkou, pokud se
čtečkou nebyly pořízeny
• Tisknout, pokud to vydavatel nepovolil;
• Prodat čtečku s e-knihami, které jste do ní
nahráli po jejím nákupu
• Zbavit e-knihy DRM, abyste je mohli použít na
jiném zařízení, ačkoliv jste za e-knihu zaplatili;
• půjčování čteček (software)?
10
Právo na e-čtení
• Vydavatel, distributor nemá povinnost
poskytnout knihovně licenci na užití e-knih
• Politiku nákupu v současné době určují
vydavatelé a nikoliv knihovny, jejich
provozovatelé či uživatelé
• Postavení uživatelů a knihoven:
– Nejisté, nevyvážené, nerovnoprávné
postavení
11
Služby knihoven v digitálním prostředí
§ 37 Knihovní licence, odst. 1, písm. a + c
12
Co knihovny mohou ze zákona?
• Digitalizovat pro archivní
a konzervační účely,
nahradit ztracená díla
• Nelze archivované
dokumenty zpřístupnit
• Možnost využití v
případě poškození nebo
ztráty
Archivace českého webu
od r. od roku 2000
13
Co knihovny mohou ze zákona?
• Digitalizovat to, co mají
ve svém fondu
• Digitalizovaný dokument
zpřístupnit na místě
samém
• Udělat tištěnou kopii z
digitalizovaného
dokumentu
14
Elektronické dodávání dokumentů
• Hromadná licenční
smlouva: Dilia – Národní
knihovna ČR
• Limitovaný počet stran +
zvláštní sazba
autorského poplatku za
zhotovení digitální kopie
• Specializovaný software
15
Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
• Umožnit uživatelům
vzdálený přístup k
digitalizovaným
dokumentům
16
Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
• Půjčovat digitalizované
dokumenty
17
Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
• Sdílet mezi sebou
digitální kopie
18
Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
• Zpřístupnit digitalizovaný
dokument na internetu
19
Co knihovny nemohou bez souhlasu autora (licence)?
• Uzavírat kolektivní
licenční smlouvy na
zpřístupnění digitálních
dokumentů
20
Buducnost služeb knihoven v
digitálním prostředí
Dvě připravované novely AZ:
• Osiřelá díla
• Rozšířená kolektivní správa
21
Co je osiřelé dílo
• Implementace Směrnice EP 2012/28/EU o užití osiřelých děl
• Osiřelé dílo je dílo, u kterého
– není určen jeho autor
– i když je určen, není nalezen  důsledného vyhledávání
• ČR – cca 80 000 autorů
• Osiřelost platí ve všech státech EU a EHS
• Vztahuje se na vydané knihy, časopisy, noviny nebo jiné
písemnosti, na dílo kinematografické nebo audiovizuální,
zvukový záznam
– Licence se nevztahuje na výtvarná díla a fotografie
• Autor je oprávněn kdykoli ukončit status osiřelého díla
22
Důsledné vyhledávání
• Cíl: určit nebo nalézt autora v
rámci EU a EHS, případně i
jinde
VIAF
– Vyhledávání se provádí ve
stanovených informačních
zdrojích
– Provádí se před užitím díla ve
státě, kde bylo dílo poprvé
vydáno nebo odvysíláno
– Výsledky důsledného
vyhledávání musí knihovna
uchovávat
23
Licence pro užití osiřelých děl
• Knihovna, archiv,
muzeum…. může osiřelé
dílo:
–
–
–
–
–
–
Rozmnožovat
Digitalizovat
Indexovat
Katalogizovat
Uchovávat
Zpřístupňovat na internetu
• Dílo musí být součástí sbírek
• Povinnost uvádět jméno
autora, pokud je určen
• Příjmy - pouze za účelem
pokrytí nákladů
• Autor, pokud se přihlásí má
nárok na odměnu – platí
knihovna
• Hlásit MK výsledky
vyhledávání a užití
Není využitelné pro zpřístupnění výsledků masové digitalizace 24
Limity novely AZ
• Směrnice EU 2001/29 o informační společnosti
• Nelze získat nebo prosadit zákonnou licenci na volné
šíření elektronických dokumentů
– půjčování, dálkový přístup, volné zpřístupnění na internetu
• Individuální smlouvy s držiteli práv – nákup licence
• Rozšířená kolektivní správa
– Uzavírání hromadných licenčních smluv: Dilia+NKČR
25
Co je rozšířená kolektivní správa?
• Možnost uzavírání hromadných licenčních smluv pro knihovny
– Půjčování zvukových dokument, veřejné čtení, EDD
• Hlavní partneři: Národní knihovna - Dilia, OOA-S
• Smlouvy budou platit pouze pro knihovny dle zákona 257/2001 Sb.
• Smlouvy se vztahují na všechny autory
– Včetně těch, které DILIA nezastupuje
– Každý autor má právo od smlouvy odstoupit
• Úhrada za užití autorských děl
• Smlouvy budou zahrnovat slovesná díla a ilustrace:
– Díla nedostupná na trhu = výsledky digitalizace
– Digital born dokumenty, e-knihy – zpřístupnění na místě samém
26
Druhy knihovních služeb v digitálním prostředí
Možnost
koupit
knihu
Centrální portál knihoven - sdílení
27
Co mohou knihovny nabídnout?
• Rovný přístup ke kulturnímu a vědeckému dědictví v
digitální podobě
– Nízkoprahový přístup – bezplatně nebo s dotací
– Komplexnost nabídky
• Kontrolované užití autorských děl v digitálním podobě
• Finanční vypořádání ve vztahu k držitelům práv
• Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních
dokumentů
28
Knihovny v papírovém a digitálním světě
Papírový svět:
knihy,
časopisy,
noviny…
Digital
born
Masová
digitalizace
29
Elektronické informační zdroje a
české právo
Plzeň 16.4.2014
Elektronické informační zdroje II
Česko-saská síť knihoven
Vít Richter
[email protected]
Národní knihovna ČR