Văn Lang- Âu Lạc

download report

Transcript Văn Lang- Âu Lạc

Văn LangÂu Lạc
Phù
Nam
Chăm-pa
1. Văn LangÂu Lạc
Truyền thuyết “Lạc Long Quân - Âu Cơ”
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
ĐỀN HÙNG
6
LĂNG
VUA HÙNG
Sơ đồ thành Cổ Loa
Mũi tên đồng thành Cổ Loa
Ai về qua huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa thành Thục Vương
Cổ Loa hình ốc khác thường
Trải bao năm tháng nẻo đường còn đây
 Quèc gia ¢u L¹c ( TK III – II TCN)
- Kinh ®«: Cæ Loa ( §«ng Anh – Hµ Néi)
Di tích Cổ Loa
Thần kim qui tặng An Dương Vương cây
nỏ thần để bảo vệ nước Âu Lạc
Triệu Đà nhiều lần xâm lược Âu Lạc đều bị đánh
tan nhờ có nỏ thần bảo vệ Cổ Loa
Triệu Đà giả bộ giảng hòa xin cưới Mị Châu cho
con là Trọng Thủy để lén lấy nỏ thần.
Mất nỏ thần An Dương Vương mất thành Cổ
Loa, thần Kim Qui hiện ra chỉ Mị Châu đã gây ra
họa ngồi sau lưng ngựa.
Công cụ lao động
và vũ khí
13
QUAN
SÁT CÁC
HÌNH
ẢNH SAU
ĐÂY CHO
BIẾT CƠ
SỞ HÌNH
THÀNH
NHÀ
NƯỚC
VĂN
LANG ÂU
LẠC
Rìu đồng
và
thuổng
đồng
Đông
Sơn
Nghề đúc
đồng
Thạp đồng Đào Thịnh
Trống đồng Ngọc Lũ
TRỐNG
ĐỒNG
ĐÔNG
SƠN
TROÁNG ÑOÀNG
Mặt trống đồng hoa văn ngược chiều kim
đồng hồ
Trống đồng Đông Sơn
MAËT
TROÁNG
ÑOÀNG
NGOÏC LUÕ
TROÁNG ÑOÀNG NGOÏC LUÕ
27
Đồ gốm thời Hùng Vương
Đồ
trang sức bằng đồng ( Văn hóa Đông Sơn)
4/13/2015
TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC
VUA
(HÙNG - THỤC)
LẠC HẦU
LẠC TƯỚNG
15 BỘ
BỒ CHÍNH
TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI HÙNG VƯƠNG
VUA HÙNG
LẠC HẦU
Lạc tướng
(Bộ)
LẠC TƯỚNG
Lạc tướng
(Bộ)
Lạc tướng
(Bộ)
Bồ chính (Xóm, làng)
Văn hóa
THẠP ĐỒNG ĐÀO THỊNH
Mình veà mình nhôù ta chaêng ?
Ta veà ta nhôù haøm raêng mình cöôøi .
Traàu naày traàu tính, traàu tình,
Traàu duyeân traàu nghóa, traàu mình vôùi ta.
Gói bánh
chưng
bánh dầy
ngày tết.
Ăn trầu,
nhuộm
răng 
Cây đa – đình làng
Chuông đồng thời Đông Sơn
38
2. Chăm-pa
39
Tổ chức
hành chính
40
Đất nước
Chăm-pa
Châu
Châu
Châu
Châu
Huyện,
làng
Huyện,
làng
Huyện,
làng
Huyện,
làng
THAÙP CHĂM NINH THUAÄN- VIEÄT NAM
Thánh địa Mĩ Sơn
Thiếu nữ Chăm
Cô gái Chăm-pa
Vũ khúc Chăm-pa
Lễ hội Chăm-pa
Thánh địa Mĩ Sơn
Lin-ga và Yô-ni
Linga và Yôni
Lin-ga và Yô-ni ở Thánh địa Mĩ Sơn (đạo Hin-đu)
Kiến trúc đền tháp Chăm-pa
Điêu khắc Chăm-pa
Nghệ thuật múa hát Nhạc
cụ Chăm-pa
Trang sức
3. Quốc gia cổ
Phù Nam
Di tích Phù Nam
DÊu tÝch Phï Nam
Đồng tiền Phù Nam
Tượng
Bà La Môn
Di tích
Óc
Eo
1.
Văn
Lang
- Âu
Lạc
2.
Chă
m-pa
3.
Phù
Nam
Thời
gian
tồn tại
Địa
bàn
TK
VII179
TCN
Bắc Bộ
và Bắc
Trung
Bộ
TK
II XV
TK
I- VI
Nam
Trung
Bộ
Nam
Bộ
Nền VH
tiêu biểu
Đông
Sơn
Kinh tế
Nghề nông,
săn bắn,
chăn nuôi,
TCN…
Xã hội
Văn hóa
Vua, Quý
tộc, dân tự
do và nô tỳ.
Ở nhà sàn, nhuộm
răng đen, ăn trầu,
xăm mình; sùng bái
tự nhiên, thờ cúng tổ
tiên…
Sa
Huỳnh
Nghề nông,
Vua, Quý
TCN, khai
tộc, dân tự Theo Hin-đu giáo và
thác lâm
do, nông dân phật giáo; ở nhà sàn,
ăn trầu, hỏa táng
thủy sản,
lệ thuộc và
người chết
xây tháp…
nô lệ.
Óc Eo
Nghề nông,
Vua, Quý
TCN, đánh tộc, bình dân
cá, buôn
và nô lệ.
bán…
Theo phật giáo và
Hin-đu giáo; ở nhà
sàn, ca múa nhạc
phát triển…