ES projektų viešinimas

Download Report

Transcript ES projektų viešinimas

ES projektų viešinimas:
reikalavimai ir praktinis įgyvendinimas
Asistentas-1
Parengė D. Petrulevičius
Prieš pradedant viešinti...
Kas yra viešinimas?
Kodėl naudinga ir verta viešinti projektą?
Kokias viešinimo priemones įgyvendinti?
Kaip atsiskaityti už viešinimą?
Kas yra viešinimas?
Informacinė veikla, padedanti pristatyti visuomenei
(arba tam tikrai jos
daliai) įgyvendinamą projektą, jo tikslus, eigą, rezultatus,
panaudojant
įvairias viešinimo priemones ir šaltinius.
Paraiškos pildymo etapas:
Privalomai
žymima
Pasirinktos viešinimo priemonės įrašomos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje
ES struktūrinės paramos ženklas priemonei “Asistentas-1:
privalu naudoti viešinimo priemonėse!!!
Netinkami variantai:
Privalomos viešinimo priemonės
“Asistentas-1”
Informacinis pranešimas arba straipsnis spaudoje
(bendri patarimai):
Informacinis pranešimas arba straipsnis spaudoje
(variantas):
•
Privaloma viešinimo
priemonė visiems
projektų
vykdytojams;
•
Turi būti skelbiamas
bent 1 kartą projekto
įgyvendinimo metu;
•
Informacinis
pranešimas
siunčiamas į BNS,
ELTA ir pan;
•
Laikraščius, leidinius,
kuriuose skelbia,
renkasi projektų
vykdytojas;
Projektas „Darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą“
2010 m. vasario 22 d. UAB „Salinta“ pasirašė projekto „Darbo našumo didinimas diegiant verslo
valdymo sistemą“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-148) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos
2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir
aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“. Projekto suma – 280.000,00 Lt. Projektas
finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto lėšomis bus įdiegta specialiai sukurta ir įmonės poreikius atitinkanti taikomoji verslo
valdymo sistema, apjungianti svarbiausius įmonės vidinius ir išorinius procesus: gamybos valdymas,
atsargų valdymas, personalo valdymas, pardavimų valdymas, apskaitos valdymas, užsakymų
priėmimas ir žaliavų užsakymas.
Įdiegti elektroninio verslo sprendimai leis efektyviai planuoti gamybos procesą, pastarųjų
pagalba darbuotojams aiškiai ir suprantamai formuojant užduotis, optimaliai išnaudojant gamybos
įrenginius, greitinant užsakymų įvykdymą nemažinant kokybės lygio, analizuojant kasdienius įmonės
duomenis.
Daugiau informacijos: www.salinta.lt .
Informacinis pranešimas spaudai arba straipsnis spaudoje
(variantas):
Informacinis pranešimas spaudai arba
straipsnis spaudoje (variantas):
Informacinis pranešimas spaudai arba straipsnis spaudoje
(netikslumai)
Nėra nurodytas fondas. Iš kurio
finansuojamas projektas.
Taip pat straipsniuose
pranešimuose daromos klaidos:
1. Nenurodoma finansavimo suma.
2. Viešinamas ne projektas ir ES
parama, o įmonė, konkretūs
produktai.
3. Nenurodomi tolesni kontaktiniai
duomenys.
Žinia įmonės interneto svetainėje (variantas):
Žinia įmonės/įstaigos interneto svetainėje (variantas):
Žinia įmonės/įstaigos interneto svetainėje (netikslumai):
1. Nėra reikalinga spalvų
gama;
2. Nepateikti duomenys apie
projektui skirtą ES paramą;
Kitos laisvai pasirenkamos
viešinimo priemonės:
Plakatas
Plakatas (netikslumai)
1. Trūksta informacijos apie
projektą.
2. Nėra aišku, kas finansuota ES
lėšomis.
Lankstinukas
Kodėl naudinga ir verta viešinti projektą?
Atsiskaitymas už viešinimą (teikiamas kartu su galutine projekto
įgyvendinimo ataskaita):
Aktualūs dokumentai...

2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006 nustatantis
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos
fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl
Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisyklės; (8 straipsnis, 2 – 4
dalys)

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu 2007-12-19 Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-312) (9
straipsnis, 35 – 36 punktai)

Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių
patvirtinimo, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2007-12-12 Nr.
1K-336 (Žin., 2007, Nr. 134-5434)
...Aktualūs dokumentai

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1K-366 „Dėl Europos
Sąjungos 2007 – 2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių
patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 200804-29 Nr. 1K-162 (Žin., 2008, Nr. 1982)

Europos Sąjungos 2007 – 2013 metų struktūrinės paramos grafinio stiliaus
gairės, parengtos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/20072013_ES_parama_gaires.pdf

ES struktūrinių fondų finansuojamų Projektų viešinimo gairės
(www.esparama.lt tinklapyje)
Daugiau informacijos apie
informavimo ir viešinimo reikalavimus
•
ES struktūrinės paramos ženklas:
•
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/96
•
Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairės:
•
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/96
KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
Kontaktiniai asmenys (dėl viešinimo):
Deividas Petrulevičius
142 kab.
Tel. 411
El. p.: [email protected]