Länk till Arjas presentation

download report

Transcript Länk till Arjas presentation

Vad innebär
”grundläggande kunskaper i
modersmålet”
ur ett nationellt minoritetsperspektiv?
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Varför har vi de minoritetsspråk vi har i Sverige?
•
•
•
•
Europarådets minoritetskonventioner 1992, 1995
Syftet: att skydda och bevara nationella minoriteter
Sveriges riksdag stadfäste 1999
Ledde inte till några stora eller avgörande förändringar för
våra minoriteter.
• År 2009 omarbetades den svenska minoritetspolitiken.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
1 januari 2010
• Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk antogs och
trädde i kraft.
• Fem nationella minoriteter - judar, romer, samer,
tornedalingar och sverigefinnar.
• Fem officiella minoritetsspråk - finska, meänkieli, samiska,
romani (chip), jiddisch
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Villkor för ställning som nationellt
minoritetsspråk?
• Det ska vara ett språk och inte en dialekt.
• Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre
generationer eller ungefär hundra år (”av hävd)”.
• Språkets talare själva önskar att språket ska få ställning som
nationellt minoritetsspråk.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Finskan i Sverige
• Sverige och Finland har en lång gemensam historia.
• Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige har
funnits.
• Svensk överhet – finska undersåtar
• Krigsbarn
• Arbetskraftsinvandring fr 1950-talet
• Första delen av 1900-talet assimilationspolitik
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
• 1970-talets språkpolitik
I instruktion för statens invandrarverk 1975 ålägges verket att
• »fortlöpande bevaka behovet av åtgärder för att främja
invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella
situation i Sverige samt efter samråd med berörda
myndigheter föreslå eller vidtaga åtgärder och verka för
samordning av åtgärderna … vara kontaktorgan mellan
samhället och invandrare och språkliga minoriteter samt
deras sammanslutningar … «
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Maria Wetterstrand i DN 15. 1. 2009:
• ”Svenska staten bör uttala en offentlig ursäkt och
ett tydlig avståndstagande från den
assimilationspolitik som bedrevs gentemot den
finskspråkiga befolkningen i Sverige under stora
delar av 1900-talet.”
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Nya lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk från den 1 januari 2010
• Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att
lära sig, utveckla och använda svenska.
• Därutöver ska den som tillhör en nationell minoritet ges
möjlighet att lära sig, utveckla och använda
minoritetsspråket och behålla och utveckla hela sin
kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner.
• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Rättigheter för minoriteter oavsett var i
landet man bor
• rätt att ha tolk i en rättegång och prata på sitt modersmål.
• Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan,
Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan man
kontakta skriftligen på samiska och finska och meänkieli.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Myndigheterna
• ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till
deras behov.
• har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett
vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i
Sverige.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Förvaltningsområden
40 kommuner ingår i det finska förvaltningsområdet, 19 i det
samiska och 6 i förvaltningsområdet för meänkieli
minoritet.se
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
• Inom förvaltningsområden kan minoriteternas rättigheter
vara extra förstärkta
• rätt att ta kontakt med myndigheter muntligen och
skriftligen på ditt språk.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
• Kommunen erhåller statsbidrag för de merkostnader som
åtagandena innebär.
• Regeringen avser att från och med 2013 årligen avsätta
ytterligare 11 miljoner kronor för statsbidrag till de språkliga
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.
• Sammanlagt avsätts därmed årligen 73 miljoner kronor i
statsbidrag till kommuner och landsting som ingår i
förvaltningsområdena.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Den nya lagen värnar särskilt om
Barnen
- förälder kan begära att få barnomsorgen helt eller delvis på
samiska, finska eller meänkieli i förvaltningsområdet
- modersmålsundervisning i skolan
De äldre
- det ska finnas inom äldrevården personal som kan prata
samiska, meänkieli eller finska.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
• Reglerna om modersmålsundervisning finns i skollagen.
• Från 1 juli 2008 gäller samma regler för alla nationella
minoritetsspråken. Modersmålsundervisning ska erbjudas
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i
hemmet.
• En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning
om minst fem elever önskar undervisning i språket, men när
de gäller de nationella minoritetsspråken finns nu inte
någon begränsning av antalet elever för att undervisning ska
tillhandahållas.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
MEN:
• Kravet om grundläggande kunskaper i språket finns kvar
• Elevens rektor i samverkan med modersmålslärare avgör om
eleven har grundläggande kunskaper i språket och därmed
förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet
modersmål. Modersmålslärarna kan vid sidan av kursplanen
få vägledning i sin bedömning genom att använda olika
språkbedömningsverktyg.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Skolförordningen:
• 8 § Modersmålsundervisning får anordnas
1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val,
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.
• Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Helene Petersson (riksdagsledamot)
Förslag till riksdagsbeslut
• Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
som anförs i motionen om att kravet på grundläggande
kunskaper för att modersmålsundervisning på minoritetsspråk
ska tas bort.
• Vad som är grundläggande kunskaper kan vara en
tolkningsfråga och det får inte vara så att kommuner inte
anser att de behöver uppfylla sina åtaganden för att man inte
anser att barnet har grundläggande kunskaper i sitt
minoritetsspråk.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Efter genomgången grundskoleutbildning ska
varje elev ha fått minst
• 6665 timmar undervisning i grundskolan
• Svenska/svenska som andraspråk 1490 timmar
• Språkval 320
MODERSMÅL
• Högst sju läsår, längre om skolan/rektor bedömer att eleven
har särskilt behov av det. Bestämmelserna säger
ingenting om hur många timmar per vecka eleven ska
kunna få modersmålsundervisning.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att
• lära sig, utveckla och använda
minoritetsspråket
• behålla och utveckla hela sin kultur
• Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner.
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth
Pentti Saarikoski, Pirjo Sinko: Näkökulmia äidinkielen opetussuunnitelmaan, Opetushallitus 1995
”Suomen kieli
on minulle ikkuna ja talo
minä asun tässä kielessä
Se on minun ihoni.”
Kiitos!
2012-10-31
Språkfestivalen 2012 Arja Roth