Transcript 301_p2

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

REGIONÁLNÍ ANALÝZA METODY

2

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Co nás dnes čeká?

• opakování výpočtu míry heterogenity • téma modely a metody hodnocení regionálních procesů

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

kraj

Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Ol omoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský ?

Příklad – zadání

rozloha / km 2

10057 7066 3314 4758 3163 5554 5140 4519 7561 496 11014 5334

% rozlohy na ČR

12,8% 9,0% 4,2% 6,0% 4,0% 7,0% 6,5% 5,7% 9,6% 0,6% 14,0% 6,8%

jev

3237 5628 1829 2731 2425 5948 3009 2561 2921 6647 5872 4447 6925 3964 8,8% 5,0% 78865 100,0% 52732 Vypočtěte míru heterogenity 2600 2877

% jevu

6,1% 10,7% 3,5% 5,2% 4,6% 11,3% 5,7% 4,9% 5,5% 12,6% 11,1% 8,4% 4,9% 5,5% 100,0%

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Metody a modely hodnocení regionálních procesů

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Regionální procesy

• pravidelně se opakují • vázané na různé druhy aktérů • významné pro společnost • procesy pohybu osob, zboží a surovin, peněz v území, informací • např. dojížďka do školy, finanční služby apod.

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Přístupy k hodnocení regionálních procesů

• dynamický přístup • kauzální přístup • prostorově-diferenciační přístup • statistický přístup • topograficko-morfometrický přístup • komparativní přístup • prostorově-interakční přístup • strukturální přístup

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Dynamický přístup

• cílem je poznání obecnějších trendů ve vývoji určité charakteristiky • snaha poznat plynulost trendu • projekce • prognóza • časové řady údajů, ukazatelů • grafy (spojnicový, sloupcový, apod.) • indexy – bazické, řetězové

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

• typy závislostí:

Kauzální přístup (2)

• lineární – přímá, nepřímá • nelineární – přímá, nepřímá • používané metody: • porovnání 2 kartogramů • metoda regresních zbytků • pseudokorelační kartogram • párové korelační koeficienty – Pearsonův, Spearmanův korelační koeficient, koeficient geografické asociace

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Pseudokorelační kartogram

zdroj: http://gis.fzp.ujep.cz/files/K_100_kartogram_kartodiagram.pdf

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

• • •

Korelační koeficienty

Pearsonův korelační koeficient

r

x,y

=

1

n

 

x i

x



y i

x

 

y

y

 Spearmanův korelační koeficient   1 

n

 6  

n

2

di

 2 1  Koeficient geografické asociace

K

G,A

=

100  1 2 

X i X c

 100 

Y Y c i

 100

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Kauzální přístup – příklad č.1

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Vypočtěte Spearmanův KK KRAJ PŘISTĚHOVALÍ (relat.údaje) PRŮMĚRNÁ MZDA (Kč) Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

26,3 21,8 9,2 11,2 13,2 10,8 12,4 9,7 9,6 8,9 10,1 7,6 7,3 5,2 21 093 16 568 14 881 15 821 14 472 15 313 15 106 14 752 14 581 14 491 15 193 14 304 14 693 15 837 Zdroj: ČSÚ

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

KRAJ

Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský

Moravskoslezský SPEARMAN ŮV KORELAČNÍ KOEFICIENT (po řadový) PŘISTĚHOVALÍ

26,3 21,8 9,2 11,2 13,2 10,8 12,4 9,7

POŘ ADÍ

14.

13.

5.

10.

12.

9.

11.

7.

PRŮMĚRNÁ MZDA (Kč )

21 093 16 568 14 881 15 821 14 472 15 313 15 106 14 752

POŘ ADÍ

14.

13.

7.

11.

2.

10.

8.

6.

d 2

0 0 4 1 100 1 9 1 9,6 8,9 10,1 7,6 7,3 5,2 6.

4.

8.

3.

2.

1.

14 581 14 491 15 193 14 304 14 693 15 837 4.

3.

9.

1.

5.

12.

4 1 1 4 9 121

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Výsledek

xy

 1  6 .

 2

n

.(

n d

 2

ix

, 1 )

y

xy

xy

 1  6 .

256 14 .( 14 2  1 )  0 , 437

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

KORELAČNÍ GRAF

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 0 5 10 15 20 25 30 počet přistěhovalých Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Kauzální přístup – příklad č.2

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

VSTUPNÍ TABULKA

Zdroj: ČSÚ

Kraj

Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

Počet narozených

13 195 14 279 6 922 6 100 3 438 9 715 5 045 6 122 5 709 5 373 12 371 6 931 6 059 13 373

Sňatky

7 149 6 682 3 449 2 989 1 737 5 006 2 564 2 964 2 765 2 580 6 287 3 325 2 966 6 694

Vypočtěte Spearmanův korelační koeficient!

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Prostorově diferenciační přístup

• analýza konkrétního prostorového rozmístění a uspořádání jevu • nejstarší a nejrozšířenější typ regionální analýzy s nejrozsáhlejším souborem používaných metod • snaha popsat koncentraci, dekoncentraci atp., znázorňuje také kartogram.

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Statistický přístup

• analýza velikostní diferenciace hodnot analyzovaného souboru dat • • průměr, modus, medián, kvantily, variační rozpětí, směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient apod.)

typy rozložení

– gausovo normální, levostranně (pravostranně) asymetrické, vychýlení různé podle jevů

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Topograficko morfometrický přístup

• cílem je „tvarová“ analýza územních jednotek a vlastností územních prvků • hodnocení sítí, spojnic, hranic, tvarů, rozmístění bodů • koeficient okliky • koeficient optimality tvaru území

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Komparativní přístup

• srovnávací analýzu (dvou nebo více) územních jednotek • zjistit míru podobnosti mezi územními jednotkami podílové, strukturální charakteristiky, apod.

• srovnávat lze pouze srovnatelné: město/město; kraj/ČR atd.

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Komparativní přístup

• regionální indexy • lokalizační index • index celkové strukturální odlišnosti • ukazatel abstraktní vzdálenosti

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Lokalizační index = index specializace

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Lokalizační index

• významnost zaměření území na odvětví

X ik

I L =

X iK X jk X

´

jK

j – nadřazená; i – podřazená jednotka k dílčí část struktury; K - celý průmysl

• 0 - 0,70 • 0,71 -0,90 • 0,91 - 1,10 • 1,11 - 1,30 • 1,31 +

Lokalizační index

odvětví minimálně zastoupené, málo významné zastoupení stejná významnost zastoupení vyšší významnost zastoupení, mírná specializace, silná specializace podřízené jednotky v příslušném odvětví

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Lokalizační index příklad č.1

kraj

Olomoucký Zlínský

Střední Morava Počet zaměstnanců v sektoru (2008) I.

11 900

II.

126 900

III.

157 200 7 900 19 800 137 700 264 600 137 900 295 100

Územní jednotka

296 000 283 500 579 500

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

kraj

Olomoucký Zlínský

Střední Morava I.

Počet zaměstnanců v sektoru (2008) II.

III.

11 900 7 900 19 800 126 900 137 700 264 600 157 200 137 900 295 100

Územní jednotka

296 000 283 500 579 500 vypočteme zastoupení dílčí části struktury vůči celému průmyslu, např. I v Olomouckém kraji = 11900/296000, II = 126900/296000, III=157200/296000 Zlínský

kraj

Olomoucký

Střední Morava I.

% zastoupení zaměst. v sektoru

4,02% 2,79% 3,42%

II.

42,87% 48,57% 45,66%

III.

53,11% 48,64% 50,92%

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

kraj I.

Olomoucký Zlínský

Střední Morava

dosadíme do vzorce

% zastoupení zaměst. v sektoru II.

III.

4,02% 2,79% 3,42% 42,87% 48,57% 45,66%

X ik X X iK

I L = , např. I I,OL =4,02/3,42; I II,OL =42,87/45,66 atd.

jk X

´

jK

kraj

Olomoucký Zlínský

I.

Lokalizační index II.

1,18 0,82 0,94 1,06

III.

53,11% 48,64% 50,92% 1,04 0,96

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Lokalizační index - příklad č.2

kraj

Královehradecký Liberecký Pardubický

Počet zaměstnanců v sektoru (2008) I.

10 400 5 200 11 400

II.

121 000 103 000 112 100

III.

133 600 91 500 121 600

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Index celkové strukturální odlišnosti

2

k

  1

X X

X X jk

I CSOij =

iK

2

m jK

 100 měří totéž jako koeficient strukturální asociace KSA = 100 – 1 2   

Xik XiK

Xjk XjK

 

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Ukazatel abstraktní vzdálenosti

• vyjadřuje větší či menší míru podobnosti • charakteristiky vyjádřeny v různých měrných jednotkách, nesčitatelné • abstraktivní vzdálenost – vzdálenosti v tzv. m rozměrném (ortogonálním) prostoru vlastností d ijA =  

X ik

X jk

 2

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Ukazatel abstraktní vzdálenosti

• standardizace dat

•pořadím •pomocí směrodatné proměnné

• např.porovnávám kraje podle 4 ukazatelů (sňatky, rozvody, potraty, zemřelí)

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Strukturální přístup

• strukturální analýza územních jednotek • klasická strukturální analýza (zkoumané dílčí části jsou sčitatelné ) • monografický „strukturální“ popis (charakteristiky v různých měrných jednotkách) • informace o vnitřní „struktuře“ územní jednotky

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Strukturální přístup

• • • •

Podílové ukazatele Piaseckého index Trojúhelníkový graf Webbův graf

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Podílové ukazatele

• %, ‰ • možnost agregace – např. souhrnný agregovaný ukazatel vzdělanosti • grafy – sloupcový, koláčový, kruhový, trojúhleníkový

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Piaseckého index

• zda je struktura je spíše rovnoměrná, nebo zda jsou nějaké složky dominantní (národností roztříštění, náboženské rozložení, odvětvová struktura, průmyslová odvětví) • Ip = ∑li 2 /L 2 <1/n,1> 1/n rovnoměrné rozložení, maximálně diversifikovaná struktura, heterogenní společnost 1 nerovnoměrné rozložení, nediversifikovaná struktura, dominantní prvek, homogenní zastoupení

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Trojúhelníkový graf

• ke grafickému znázornění základních jevů, k vytvoření typologie územ. jednotek, můžeme je seskupit do určitých skupin, které jsou si podobné • typogram

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Webbův graf

• typy A  H, každý typ je nějak definovaný • A + PP > -MS • B + PP > +MS E F – PP > +MS – PP > -MS • C + MS > +PP • D + MS > -PP G – MS > -PP H – MS > +PP • A,B,C,D – přírůstkové regiony, teplejší odstíny • E,F,G,H – úbytek obyvatel, studenější odstíny

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Pseudostrukturální přístup

• zkoumány kvalitativně odlišné věci

•verbální hodnocení •Webbův graf

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102