İşin durdurulması

download report

Transcript İşin durdurulması

İŞYERLERİNDE İŞİN
DURDURULMASINA DAİR
YÖNETMELİK
R.G. 30 Mart 2013/28603
 ESRA KAYA
 UMUT KAPLAN
 ÜMİT DALLI
TEMEL FELSEFE



Tek müfettiş işi durduramaz.
3 kişilik bir heyet durdurabilir.
Acil ve hayati tehlike varsa heyet karar
verinceye kadar da tek müfettiş
durdurabilir.
İŞİ KİM DURDURABİLİR?

İşyerinde işin bir bölümünü veya
tamamını durdurmaya 3 müfettişten
oluşan bir heyet karar verir.
Heyetin görevleri ve kararlar



Heyet, kendisine intikal eden raporlar
üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını,
müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün
içerisinde verir.
Kararlar oy çokluğuyla alınır ve heyetçe
imzalanır.
Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı
durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte
yazar.
Heyetin görevleri ve kararlar


Heyet, gerekli gördüğü takdirde, karara konu
işyerinde inceleme yapabilir.
İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin
düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin
geçici olarak sökülmesi taleplerinin
değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır.
İşin durdurulması

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma
yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında
çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir
husus tespit edildiğinde; bu tehlike
giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği
ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya
tamamında iş durdurulur.
İşin durdurulması
(DİKKAT)
Çok tehlikeli sınıfta yer alan;
 Maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli
kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı
veya büyük endüstriyel kazaların
olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmadığının tespit
edilmesi halinde iş durdurulur.

İşin durdurulması

Müfettişçe, TEHLİKELİ durumlardan biriyle
karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor
düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin
ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul
Başkanlığına gönderilir. Raporda, durdurmayı
gerektiren hususlara, alınması gereken
tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken
diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir.
İşin durdurulması


Heyetin işyerinin bir bölümünde veya
tamamında işin durdurulması kararı
vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve
işyeri dosyasının bulunduğu il
müdürlüğüne 1 gün içinde gönderilir.
Heyetin işin durdurulmaması yönünde
karar vermesi halinde rapor işleme
konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
İşin durdurulması

İş durdurma işlemleri sırasında zor
kullanılmasını gerektiren durum olursa
genel güvenliğin sağlanması amacıyla
mülki idare amirinden kolluk personeli
görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir.
Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesi


İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların
giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile
ilgili talebini dilekçeyle ilgili il müdürlüğüne iletir.
Durdurma kararına sebep olan hususlar
7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ise, hayati
tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler,
bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın
koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları,
yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak çalışan
sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, işverenin
taahhüdü ile hazırlanan bir dosya dilekçe ekinde, aynı
zamanda bu dosyanın elektronik ortama aktarılmış
hali il müdürlüğüne sunulur. İşverenin taahhüdü ve
dilekçesi ıslak imzalı olur.

Durdurma kararına sebep olan husus
7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ise
işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi
hakkında iş ve işlemleri belirtir bilgiler
dosyaya eklenir.

Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici
olarak sökülmesi talebini heyete intikal ettirir.
Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan
bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki
gün içerisinde verir. Gerektiğinde işverenden
ek bilgi talep edilebilir.

Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı
verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve
il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki
idare amiri, kararın kendisine intikalinden
itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen şartlarda
ve süreyle çalışma yapılabilmesi için
mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve
durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini
sağlar ve düzenlenen tutanağın bir nüshasını
işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il
müdürlüğüne iletir.


Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin
uygun görülmemesi halinde karar, işverene
intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte
ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak
söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar
mühürlenmesini ve durdurma kararının
uygulanmasına devam edilmesini sağlar.
Durdurma kararını kim
uygular?




Mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine
getirtilir.
İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde,
işyerinin bir bölümü veya tamamında iş durdurulur.
Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki
idare amirinin emriyle gerçekleştirilir.
Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen
tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere
ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurmayla ilgili
belgeler il müdürlüğünde saklanır.
Durdurma kararını kim
kaldırabilir?


Heyet
Mahkeme
Durdurma kararını kim kaldırabilir?


İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine
getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için
ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
Durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik
yapılan çalışmaları, alınan veya revize edilen iş
ekipmanlarına ait bilgi, belge ve yeterlilik
sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin
fotoğraflarını ve işyeri risk değerlendirmesini içeren
bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın
elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali il
müdürlüğüne sunulur.
Durdurma kararını kim
kaldırır?

İşverenin bildirimi üzerine müfettiş
tarafından yapılan inceleme sonucu
düzenlenen raporda, durdurma kararına
neden olan hususların giderildiğinin
belirtilmesi halinde, heyet tarafından
gerekli inceleme yapılır ve bildirimin
yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün
içerisinde karar verilir.
Durdurma kararının kaldırılması

Heyetin durdurmanın kaldırılmasına
karar vermesi halinde karar, mülki idare
amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir.
Mülki idare amirince söz konusu kararın
gereği kendisine intikalinden itibaren 24
saat içerisinde yerine getirtilir
Acil hallerde yapılacak işlemler

Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus,
işin durdurulması kararının alınmasına kadar
geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını
gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan
müfettiş, durumu Kurul Başkanlığına derhal
bildirerek, heyet tarafından karar alınıncaya
kadar geçerli olmak kaydıyla işin
durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden
talep eder.
Acil hallerde yapılacak işlemler



Müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan
hususlar ile alınması gereken tedbirlerin niteliğini,
işyerinin fiziki ve teknik özellikleri ile yapılan işin
niteliği doğrultusunda mühürlemenin usul ve
esaslarını belirten rapor düzenlenir.
Raporun birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden
gün içerisinde ilgili mülki idare amirine verilir ve Kurul
Başkanlığına gönderilir.
Mülki idare amirince iş aynı gün, raporda belirtildiği
şekilde, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçici
olarak durdurulur.
Acil hallerde yapılacak işlemler



Heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve
karar verilir.
Karar, ilgili mülki idare amirine ve işyeri
dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün
içinde gönderilir.
Karar, mülki idare amiri tarafından aynı gün
yerine getirilir. Durumu belirleyen bir tutanak
düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası
işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il
müdürlüğüne gönderilir.
İlamların yerine getirilmesi

Durdurma kararına karşı işverenin yerel
iş mahkemesinde, bu kararın yerine
getirildiği tarihten itibaren 6 iş günü
içinde itiraz hakkı vardır.
İlamların yerine getirilmesi





İş mahkemesine itiraz işin durdurulması
kararının uygulanmasını durdurmaz.
Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş
günü içinde karara bağlar.
Kararlar kesindir.
İş mahkemelerinin işin durdurulması
kararlarının kaldırılmasına dair kararları,
uygulanmak üzere, il müdürlüğünce mülki
idare amirine intikal ettirilir.
Mülki idare amirinin emriyle işyeri açılır.
Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne
intikal ettirilerek işyeri dosyasında saklanır.
Ücret ödemeleri

İşveren, işin durdurulması sebebiyle
işsiz kalan çalışanlara ücretlerini
ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük
olmamak üzere meslek veya
durumlarına göre başka bir iş vermekle
yükümlüdür.
Soru
Hangisi işyerlerinde işin durdurulması
açısından doğru değildir?

A)İşi durdurmak için 3 kişilik bir komisyon gereklidir.

B)İşverenin işi durdurma kararına karşı iş
mahkemesine 6 gün içinde dava açma hakkı vardır.

C)İşveren işsiz kalan işçilerin ücretini ödemek
zorundadır.

D)Acil hallerde teftişi yapan tek müfettiş de işi
durdurmaya yetkilidir.
İşi durdurmayla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?




A) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe
yetkili beş iş müfettişinden oluşan heyet işin
durdurulmasına karar verebilir.
B) Acil müdahaleyi gerektirmesi halinde teftişi
yapan bir iş müfettişi heyet tarafından karar
alınıncaya kadar işin durdurulmasına karar
verebilir.
C) Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü
elemanları işin durdurulmasına karar verebilir.
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş
müfettişleri her zaman işin durdurulmasına
karar verebilir.
1-İşyerinde işin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan
vermeye yetkili heyet kac mufettişten oluşur?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
2-İşyerinde İşin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan
vermeye yetkili heyet başkanı kim tarafından belirlenir?
a) Kurul Başkanlığı
b) Calışma ve İş Kurumu il mudurluğu
c) Mufettişler kendi aralannda seçerler
d) Mufettişlerin en kıdemlisi başkan olur
3-İşyerinl kapatma heyetinin gorevleri konusunda hangisi yanlış
verilmiştir?
a) Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda
kararını, gerekceleri ile birlikte yazar.
b) Heyet, gerekli gorulduğu takdirde, karara konu İşyerinde inceleme
yapabilir.
c) İşyerinin acılmasına yonelik taleplere ilişkin duzenlenen raporlar
ile işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi taleplerinin
değerlendirilmesi heyet tarafından
yapılır.
d) Heyet, kendisine intikal eden raporlar uzerinde gerekil incelemeyi
yapar ve kararını, mufettişin tespit tarihinden itibaren on gun
İcerisinde verir. ( 2 GÜN İÇERİSİNDE VERİR )
4-Risk değerlendirmesi yapılmadığı icin hangi işyerinde iş
durdurulmaz?
a) Maden
c) Yapı işleri
b) Metal
d) Az tehlikeli işyerleri
5-Risk değerlendirmesi yapılmadığı icin hangi işyerinde iş durdurulmaz?
a) Tehlikeli kimyasallarla calışılan işlerin yapıldığı yerler
b) Buyuk endustriyel kazaların olabileceği işyerlerinde
c) Yapı işleri
d) Az tehlikeli işyerleri
6-Mufettişce, işyerinde işin durdurulması gereken durumlardan biriyle
karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor duzenlenir ve en gec tespitin
yapıldığı
tarihin ertesi gunu ilgili heyete verilmek uzere Kurul Başkanlığına
gonderilir.
Raporda aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?
a) Durdurmayı gerektiren hususlara
b) Alınması gereken tedbirlerin niteliğine
c) Yapılması gereken diğer iş ve işlemlere
d) Calışanlann maruziyet bilgilerine
7-Heyetin İşyerinin bir bolumunde veya tamamında işin durdurulması
kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu
II mudurluğune kac gun içinde gönderilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
8-Heyet İşin durdurulmaması yonunde karar verirse, rapor ne
yapılır?
a) İşleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
b) Rapor imha edilir
c) İşverene verilir
d) Valilikce saklanır
9-Yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını
gerektiren durumların varlığı halinde guvenlik nasıl sağlanır?
a) Mulki idare amirinden kolluk personeli gorevlendirilmesi talebinde
bulunulabilir
b) Ozel guvenlik şirketlerinden destek istenir
c) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına durum bir yazı İle bildirilir
d) Komisyon başkanı doğrudan kendisi kolluk kuvvetlerini cağırır
10-İşin durdurulması kararı, mulki idare amiri tarafından kac saat
icinde yerine getirtilir?
a)Derhal
b) 6 saat icinde
c) 12 saat icinde
d) 24 saat icinde
11-İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) İşin durdurulması karannda belirtildiği şekilde, işyerinin bir bolumu veya
tamamında iş durdurulur.
b) Durdurma kararına ilişkin muhurleme işlemi mulki idare amirinin emriyle
gercekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak duzenlenir. Duzenlenen
tutanağın
bir nushası işyeri dosyasına konulmak uzere ilgili il mudurluğune gonderilir.
c) Durdurmayla ilgili belgeler il mudurluğunde saklanır.
d) Durdurma kararına ilişkin muhurleme işlemi İl mudurluğunun emriyle
gercekleştirilir.
12-İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için
muhurlerin gecici olarak sokulmesi ile ilgili talebini kime yapar?
a) Dilekceyle ilgili il mudurluğune iletir.
b) Heyet başkanına iletir
c) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına iletir
d) Kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu karakola
13-İşin durdurulması karşısında işverenin muhurlerin gecici olarak
sökülmesi
talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) İşverenin taahhudunu iceren bir dosya ve bu dosyanın elektronik
kopyası
İl Mudurluğune sunulur
b) İşverenin taahhudu ve dilekcesi ıslak imzalı olur.
c) İlgili il mudurluğu işverenin talebini aynı gun elektronik ve benzeri
ortamda
sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına gonderir.
d) İşverenin taahhudu ve dilekcesi elektronik imzalı olabilir
14-İşin durdurulması karşısında işverenin muhurlerin gecici olarak
sökülmesi talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Kurul Başkanlığı, işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebini
heyete intikal ettirir.
b) Heyet, talebi dilekce ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında
değerlendirir ve kararını iki gun icerisinde verir.
c) Heyet gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.
d) Dilekceyi veren işveren muhru kendisi sokebilir
15-İşin durdurulması karşısında İşverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi
talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Muhurlerin gecici olarak sokulmesi karan verilmesi halinde karar, mulki idare
amirine ve II mudurluğune bir yazı ekinde gonderilir.
b) Mulki idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 36 saat icerisinde,
belirtilen şartlarda ve sureyle calışma yapılabilmesi icin muhurlerin gecici
olarak sokulmesini ve durumu belirtir bir tutanak duzenlenmesini sağlar ve
duzenlenen tutanağın bir nushasını işyeri dosyasına konulmak uzere ilgili il
mudurluğune iletir.
c) Muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebinin uygun gorulmemesi halinde
karar, işverene intikal ettirilmek uzere gerekcesi ile birlikte ilgili il mudurluğune
bildirilir
d) Mulki idare amiri, muhurlerin gecici olarak sokulduğu sure sonunda işyerinin
tekrar muhurlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini
sağlar.
16-Durdurma karannın kaldınlması konusunda hangisi doğrudur?
a) İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma
kararının kaldırılması icin ilgili il mudurluğune yazılı talepte bulunur.
b) İl mudurluğu talebi aynı gun elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle
beraber Kurul Başkanlığına İletir.
c) İşverenin bildirimi uzerine mufettiş tarafından yapılan inceleme sonucu
duzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususlann giderildiğinin
belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin
yapıldığı tarihten itibaren en gec 7 gun icerisinde karar verilir.
d) Hepsi de doğrudur
17-Durdurma karannın kaldınlması konusunda hangisi doğrudur?
a) Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mulki idare amirine
ve ilgili il mudurluğune bildirilir.
b) Mulki idare amirince durdurmanın kaldınlması kararının gereği kendisine
intikalinden itibaren 24 saat icerisinde yerine getirtilir.
c) Mufettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep olan
hususlann giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma karannın devamı
yonunde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri dosyasında
saklanmak uzere ilgili il mudurluğune iletilir.
d) Hepsi
18-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın
yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş gunu icinde itiraz hakkı vardır.
b) İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını
durdurmaz.
c) Mahkeme itirazı oncelikle goruşur ve altı iş gunu icinde karara bağlar.
Kararlar kesindir.
d) Hepsi
19-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İş mahkemelerinin İşin durdurulması kararlannın kaldırılmasına dair kararları,
uygulanmak uzere, il mudurluğunce mulki idare amirine intikal ettirilir.
b) Mulki idare amirinin emriyle işyeri acılır. Duruma ilişkin tutanaklar il mudurluğune
intikal ettirilerek işyeri dosyasında saklanır.
c) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan calışanlara ucretlerini odemekle
veya ucretlerinde bir duşukluk olmamak uzere meslek veya durumlarına gore
başka bir iş vermekle yukumludur
d) Hepsi
1. B
2- A
3- D
11-D
18-D
12-A 13-D
19- C
4-D
5-D
14- D
6-D
15- B
7-A
8-A
16- D
9-A
17- D
10-D

Teşekkürler…
ESRA KAYA
 UMUT KAPLAN
 ÜMİT DALLI
