Rehabilitatsiooniprogrammid

download report

Transcript Rehabilitatsiooniprogrammid

Rehabilitatsiooniprogrammid
Margery Roosimaa
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Erihoolekandeteenuste osutajate teabepäev 13.11.2014
Rehabilitatsiooniprogrammide osutamine ESF
raames perioodil 2009-2013*
 Alates 2009-st aastast on Eestis välja töötatud ja osutatud 35
rehabilitatsiooniprogrammi
 Programmide osutajad: majandustegevuse registris registreeritud
rehabilitatsiooniteenuse osutajad
 Rehabilitatsiooniprogrammide osutamise kogemus on 17-l rehabilitatsiooniasutusel
 Rehabilitatsiooniprogrammides on osalenud kokku 448 erivajadusega isikut
*ESF Projekt “Rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise lähenemise piloteerimine ja reaalse
süsteemi kujundamine”(2009)- 7 programmi,
ESF raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013" programmide
"Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2011“ alapunkti 3.2. „Töölesaamist toetavate
rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2010-2011“- 16 programmi ja
Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ alapunkti 3.2. Töölesaamist toetavate
rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2012-2013“- 12 programmi
Rehabilitatsiooniprogramm on..




..Eelnevalt välja töötatud
kindlale sihtgrupile
kindlale perioodile planeeritud
sihipärane eesmärgistatud sekkumine
 Rehabilitatsiooniprogrammis on kombineeritud individuaalsed ja grupiviisilised
tegevused
 Meeskonna tegevuskava kindlale sihtgrupile kindla eesmärgi saavutamiseks
 S.h „integreeritud rahastus“
 Programm koosneb järgmistest andmetest:
I. Programmi esitaja andmed;
II. Rehabilitatsiooniprogrammi kokkuvõte;
III. Programmi üldised alused;
IV. Programmi sihtgrupp ja eesmärgid;
V. Programmi keskkond;
VI. Programmi kirjeldus;
VII. Kvaliteedi täiustamine
ESF raames välja töötatud ja piloteeritud
rehabilitatsiooniprogrammide tingimused
 Sihtgrupp: Tööealine isik vanuses 16-65 ea, kellel on puude
raskusaste määratud või oht puude tekkimisele
 Programmi eesmärk:
 Tööle saamine;
 töökoha säilitamine või
 aktiivsete tööturumeetmete kasutamine
 2013 hankes meeskonnatöö ja vahehindamiste kohustus asutusele
Rehabilitatsiooniprogrammide struktuur
 Programmi kestvus: min 5 päeva- max13 kuud. Tavaliselt 2, 4, 8
kuud
 Tsüklilised programmid (HNRK, Põlva Haigla)
 Individuaal- ja grupiprogrammid+ mõlemad sekkumised
 Koolitused (NIRK, Tartu VTHK)
Psüühilise erivajadusega klientidele suunatud
R-programmid
 “Autismiga inimeste tugirühm”/ Astangu Kutserehabilitatsiooni








Keskus (2009)
“Minu võimalused tööturul”/ SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus
(2009)
“Soovist eesmärgini”/ Tallinna Vaimse Tervise Keskus (2009)
„Psüühilise erivajadusega inimeste tööle saamist ja tööl püsimist
toetav programm“/ Tallinna Vaimse Tervise Keskus (2010-2011)
„Interaktiivselt tööturule“ ja „Interaktiivselt tööturule 2“/ SATartu
Vaimse Tervise Hooldekeskus (2010-2011)
Söömishäirega patsientide ja söömishäirega kaasuvate tervislike
seisundite rehabilitatsiooniprogramm“/ Ambromed Grupp (20102011)
„Psüühiliste erivajadustega ja/või puuetega inimeste töölesaamist
toetav programm“/ MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus
(2012-2013)
"Tahan Tööle" /SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus (2012-2013)
“Töötubadest tööle”/ MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus
(2012-2013)
Vaimupuudega klientidele suunatud
rehabilitatsiooniprogrammid
 Eelduste loomine toetamaks erivajadustega tööealiste
noorte tööturule sisenemiste ja integreeritust ühiskonda/
SA Maarja Küla (2010-2011)
 Vaimupuudega tööealiste inimeste
rehabilitatsiooniprogramm Iseseisvama elu poole“ /AS Põlva
Haigla Rehabilitatsioonikeskus (2010-2011)
 “Toega tööelu poole”/ SA Maarja Küla (2012-2013)
2012-2013 programmide analüüs: R-programmis
osalejate eesmärgid - Töötamine
• töö leidmine, töötamise alustamine: uue töövaldkonna/ -koha
leidmine (tegevusvõime muutuse tõttu), tööharjumiste kujunemine,
töö valimise oskuse arendamine, tööoskuste (uuesti) omandamine,
ergonoomiliste töövõtete omandamine, suhtlemis-, emotsioonidega
toimetulekuoskuste arendamine;
• oma ettevõtte äritegevuse jätkamine
• praktika tegemine töökohas
• tegevusvõime säilitamine, taastamine samal töökohal
töötamiseks: tugi-liikumisaparaadi funktsionaalse võimekuse tõus,
füüsilise koormustaluvuse tõus, ergonoomiliste võtete/ abivahendite
kasutamise oskus, regulaarne liikumisharjumus, oskus toime tulla
valude korral, teadlikkus tööalastest õigustest, sotsiaalvaldkonna
võimalustest;
• kogukonnas töö sarnastes tegevustes osalemine, vabatahtlik
töö
8
2012-2013 programmide analüüs: R-programmis
osalejate eesmärgid - õppimine
• Kirja- ja kõnekeele oskuste parema taseme saavutamine:
selgema eneseväljenduse ja kõne arendamine, suhtlemisstiili
tajumise arendamine; tööalaste dokumentide sisu mõistmise
arendamine; allkirja kirjutamise oskus;
• Kümnesõrme süsteemi omandamine
• Projekti kirjutamise oskuste omandamine
9
2012-2013 programmide analüüs: R-programmis
osalejate eesmärgid - elamine
• Liikumisharjumise, sportimise kujunemine igapäevaelu osaks:
sobiva spordiala leidmine ja järjepidev tegelemine
• Rahuliku une taastamine, väljapuhkamine: lihaste lõdvestamise
tehnikate omandamine, taastavate tegevuste valimine
10
2012-2013 programmide analüüs: R-programmis
osalejate eesmärgid - sotsialiseerumine
• Suhete loomine
• Kodust välja tulemise hirmu ületamine
• Osalemine ühingu tegevuses
• Ühiskondliku aktiivsuse saavutamine
11
Rehabilitatsiooniprogrammide tulemused
(2010-2013)
Rehabilitatsiooniprogrammide abil
saanud isikute arv
EESMÄRK:
teenust Teenuste
abil
aktiivsetele
tööturuteenustele
suunatud
inimeste osakaal kõigist vastavaid
teenuseid saanutest on 30%
PROGRAMMIDES OSALENUD TULEMUS: 51 isikut (19%)
ISIKUTE ARV 2010-2011
EESMÄRK: 250 isikut
TULEMUS: osales 263 isikut
EESMÄRK:
Teenuste
abil
tööle
rakendunud
või
töö
säilitanud inimeste osakaal
kõigist vastavaid teenuseid
saanutest on 15%
TULEMUS: 135 isikut (51%)
(nendest tööle rakendunud
(53 isikut) ja töö säilitanud
(82)
PROGRAMMIDES OSALENUD TULEMUS: 27 isikut (18%)
ISIKUTE ARV 2012-2013
EESMÄRK: 150 isikut
TULEMUS: osales 148 isikut
TULEMUS: 83 isikut (56%)
(nendest tööle rakendunud
(29) ja töö säilitanud (54
isikut)
Rehabilitatsiooniprogrammide maksumused
 Psüühikahäirega klientide programmi keskmine
maksumus: 1491 eurot. Sh toimusid psüühikahäirega
programmid enamasti gruppides!
 Täiskasvanute sihtgrupi (v.a. liikumispuue) keskmine
rehabilitatsiooniprogrammi maksumus on 1261 eurot
 Liikumispuudega isikute keskmine programmi maksumus 2380
eurot
(programmide esialgseid maksumusi on vähendatud hankekomisjoni
ettepanekul)
Rehabilitatsiooniprogrammi vorm
Kui abivahend uute sekkumiste kirjeldamisel
Integreeritud rahastusega programmid
 Olemasolevad rehabilitatsiooniprogrammid (osutatakse
rehabilitatsiooniteenuse raames) http://www.astangu.ee/projektid-japartnerlus/programmipohine-rehabilitatsiooniteenusteosutamine/eestis-rehaprogrammid.html
Andke tagasisidet, milliseid
rehabilitatsiooniprogramme kliendid vajavad
 NB! Rehabilitatsiooniprogrammide vajaduste kaardistustulemused 2014 a lõpuks- rääkige kaasa- sellest oleneb
programmipõhise teenuse osutamise tulevik!!
https://docs.google.com/forms/d/1k_i8iBEetojKD7MS7ZysSzWEUfiDmnQTtEM
NnE1tYYA/viewform
Käesolev link on avatud kuni detsembri teise pooleni- ehk siis, isegi kui ei ole
kohe mõtteid või kui olete juba korra täitnud, ja tuleb uusi mõtteid, siis on täiesti
OK, kui täidate seda ka hiljem või mitmel korral.
Rehabilitatsiooniprogrammide koolitused
 Rehabilitatsiooniprogrammide sissejuhatavad koolitused 2014
 2014a (31.10 seisuga) on osalenud sissejuhataval koolitusel
programmide sissejuhatava koolituse läbinud 104 spetsialisti (asutusi
41). Tulemas veel 1 koolituspäev (19.11) Kui on veel soov osaleda, siis
registreerimislink:
https://docs.google.com/forms/d/1k5vmyKGeBISqKObNkWA_eXB_NO
FCd8OVr7phNnQtz4Q/viewform
 Osalenutest 53 on öelnud, et kavatsevad programmi välja töötada ja
osutada
 Individuaalsed konsultatsioonid- 6 asutust
 2015+ ESF planeeritud
 Rehabilitatsiooniprogrammide koolitus
 RFK kasutamise koolitus
 TÜ Pärnu Kolledžis rehabilitatsioonikorralduse erialal programmide moodul
Lugemist rehabilitatsiooniprogrammide kohta
 Rehabilitatsiooniprogrammide projektide materjalid
http://www.astangu.ee/projektid-ja-partnerlus/programmipohinerehabilitatsiooniteenuste-osutamine.html
 Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverentsi ettekanne- 2010-2011 ja 20122013 uurimuste tulemustest http://www.astangu.ee/projektid-japartnerlus/programmipohine-rehabilitatsiooniteenusteosutamine/ettekanded.html
Kontakt:
Margery Roosimaa
+372 687 7254
+372 568 29 105
[email protected]