Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap

download report

Transcript Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap

Kostnader og kalkyler
Maskiner/ Redskap
Kolbjørn Eriksen
Disposisjon
1.
2.
3.
4.
5.
Investering Finansiering
Faste og variable kostnader
Lagelighetskostnader / Rettidskostnader
«Totale maskinkostnader»
Eksempler – belyst med tall fra TINE
1. Investering  Finansiering
Finansieringskostnader ?!
Finansieringstype
Merknader
Ordinære banklån
Vanlig. Krav til sikkerhet – pant. Egenkapital 20-30 % ?
Leasing
Mindre aktuelt i landbruket. Passer best for næringsdrivende
med høye inntekter og omfattende bruk av utstyret.
Driftskreditt
Vanligvis ved kortsiktig finansiering i løpende drift. Mindre
aktuelt for maskiner/ redskap
Oppspart kapital/
Kapitalrealisering
Penger. Skog. Salg av kapitalgjenstander.
Ad. lånefinansiering
Annuitetslån
Like innbetalinger – annuiteter - årlig
Mest renter i start og etter hvert større
Andel avdrag etter hvert.
Serielån
Største innbetaling i start. Rentebelastningene
er størst i starten. Like årlige avdrag utover
i låneperioden
Låneeksempel
Lånebeløp
Rente
Avdragstid
500.000 kr
5%
10 år
Månedskostnader
Totalkostnader
«Årlige finansieringskostnader»
(Renter + Avdrag)
Annuitetslån
Serielån
5.340 kr
4.167 – 6.308 kr
642.566 kr
632.177 kr
64.256 kr
63.217 kr
2. Faste og variable kostnader
Eks – Maskin «Bedre nytte»
Beregningsforutsetninger
Nypris
500.000 kr
Levetid
10 år
Verdi etter 10 år
0 kr
Renter (Alternativtenking)
6% av kapital
Årlig vedlikehold
4 % av nypris
Drivstoff, olje mv
30.000 kr årlig
Forsikring
2 % av nypris
Kalkyle (kr/år)
Kr/år
%
Faste maskinkostnader
Avskriving
500.000 kr/10 år
50.000
35,7
Renter
500.000 kr * 6 %
30.000
21,4
Forsikring
500.000 kr * 2 %
10.000
7,2
90.000
(64,3)
30.000
21,4
20.000
14,3
50.000
(35,7)
140.000
100,0
Sum faste maskinkostnader
Variable maskinkostnader
Drivstoff, olje mv
Vedlikehold
Sum variable maskinkostnader
Totale faste og variable maskinkostnader
500.000 kr* 4 %
Riktige kostnader (I)?
• Finansieringskostnader
– Ca 65.000 kr/år
• Driftsmessige variable og faste kostnader
– Ca 140.000 kr/år
3. Lagelighetskostnad
Kostnad ved ikke å få gjort arbeidet «til rett tid»
Viktige faktorer:
• Vær og klima
• Maskinstørrelse/ maskinkapasitet
• God planlegging og drift
• Arbeidskraftens tilgjengelighet og kompetanse
• Andre faktorer ? !
Problemstilling : Hva/ Hvor stor er tapsrisikoen ?
4. Totale maskinkostnader
• Selve maskinkostnaden
• Faste kostnader
• Variable kostnader
• Lagelighetskostnaden
• Arbeidskostnaden
Riktige kostnader (II) ?
• Finansieringskostnader
– Ca 65.000 kr/år
• Driftsmessige variable og faste kostnader
– Ca 140.000 kr/år
• Teoretiseringer
( + arbeidskostnader
ca 30.000 kr/år)
150 timer a 200 kr/t
=> 30.000 kr
( + lagelighetskostnader ca 20.000 kr/år)
Verdi av avlingstap anslått til 20.000 kr
 «Totale maskinkostnader»
- 190.000 kr/år
5. Eksempler – belyst med tall fra TINE
Over fra «teori» til praktisk virkelighet…
Tall fra effektivitetskontrollen i Tine.
Distrikt Nordland, Troms og Finnmark
127 bruk i 2010…..
Merk !
Gjennomsnitt – Nordland ca 1,50 kr/FEM (0,50 - 3,20)
De enkle sammenhenger…
Kostnad, kr/FEm
Maskin/ Redskapskostnader, Kr/daa
Avlingsnivå, FEm/daa
200
300
400
500
500
2,50
1,66
1,25
1,00
1000
5,00
3,33
2,50
2,00
1500
7,50
5,00
3.75
3,00