trawbor presentation seve

Download Report

Transcript trawbor presentation seve

Φλώρινα, 11 Νοεμβρίου 2013
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν
από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τα
μέλη του ΣΕΒΕ είναι παραγωγικές, μεταποιητικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και συνεργάζονται με τις περισσότερες χώρες του
κόσμου.
Ο ΣΕΒΕ είναι από τους λίγους επιχειρηματικούς φορείς που διαθέτει οργανωμένο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μελών, το οποίο σε καθημερινή βάση διεκπεραιώνει δεκάδες ζητήσεις
πληροφόρησης για ειδικά θέματα εξαγωγών και διεθνούς επιχειρηματικότητας, παρέχοντας
άμεση, πρακτική και ουσιαστική υποστήριξη στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.





600 μέλη από όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους
πάνω από 200 εξυπηρετήσεις ζητήσεων πληροφόρησης και υποστήριξης το μήνα
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με πάνω από 10.000 καταχωρήσεις
δίκτυο συνεργασίας με πάνω από 100 αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς παγκοσμίως
εμπειρία διοργάνωσης δεκάδων εκδηλώσεων διεθνούς χαρακτήρα
ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος έργου
TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF
GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia
INTERREGIONAL AREA
Ακρωνύμιο
TRAWBOR
Πρόγραμμα
IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»
Άξονας προτεραιότητας
Μέτρο
1. Ενδυνάμωση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
1.1. Οικονομική ανάπτυξη
Εταίροι
• OLP (LP1): Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
• IPA FLP (LP2): Entrepreneurial Information Center for the
Development of SME in the Cross Border Region, Bitola (CBC)
• PP3: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Διάρκεια έργου
Φεβρουάριος 2013 - Ιανουάριος 2015
Συνολικός προϋπολογισμός
249.861,14 Euro
ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων σε καινοτόμες πολιτικές με την ανταλλαγή
καλών πρακτικών για τη βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής
Ελλάδας – πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:
• Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις εξαγωγές (φόροι, εμπορικοί νόμοι, πολιτικές)
• Εκπαίδευση και παροχή καινοτόμων εργαλείων σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις και επιμόρφωση
ανθρώπινου δυναμικού
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικευμένα στα ζητήματα εξαγωγών μέσω
της συνεργασίας ακαδημαϊκών ινστιτούτων και εμπορικών ενώσεων
• Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού στον τομέα των εξαγωγών μέσω εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και ηλεκτρονικών μαθημάτων
• Ίδρυση στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών μέσω της δημιουργίας ενός
Matching Tool που θα συνεχίσει τη λειτουργία του μετά το τέλος του έργου
• Διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφόρηση για εξαγωγικές πολιτικές και πρακτικές για τους
επιχειρηματίες μέσω της χρήσης του εγχειριδίου εξαγωγών
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Πακέτα Εργασίας
ΠΕ1 Διαχείριση &
Συντονισμός
ΠΕ2
Πληροφόρηση &
Δημοσιότητα
Δράσεις
Παραδοτέα
1.2. Τεχνικός και Οικονομικός
Συντονισμός και
Παρακολούθηση
Αναφορές προόδου & Συναντήσεις
εργασίας
1.3. Πιστοποίηση δαπανών
Πιστοποιητικά δαπανών για τον IPA εταίρο
2.1. Επικοινωνιακό Σχέδιο
Επικοινωνιακό σχέδιο, Logo & Slogan
2.2. Ανάπτυξη ιστοσελίδας του
έργου
Ιστοσελίδα έργου (www.trawbor.eu)
2.3. Πληροφοριακό υλικό
Έντυπο & ηλεκτρονικό υλικό,
Newsletters – Δελτία τύπου
2.4. Εκδηλώσεις Παρουσίασης
Ενημερωτικές ημερίδες σε Φλώρινα &
Μπίτολα
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Πακέτα Εργασίας
ΠΕ3 Εγχειρίδιο
Εξαγωγών
ΠΕ4 Εκπαιδευτικό
υλικό &
Επιμόρφωση
Δράσεις
Παραδοτέα
3.1. Μελέτη υφιστάμενης
κατάστασης για τελωνειακά,
φορολογικά και άλλα νομικά θέματα
Μελέτη ανάλυσης της υφιστάμενης
κατάστασης στη διασυνοριακή
περιοχή και σε διεθνείς αγορές
3.2. Ανάπτυξη Εγχειριδίου
Εξαγωγών
Εγχειρίδιο Εξαγωγών Διεθνούς
Εμπορίου - ενδοκοινοτικών
παραδόσεων
3.3. Επιμορφωτικό Συνέδριο
Επιμορφωτικά Συνέδρια για την
εκπαίδευση των επιχειρηματιών στη
χρήση του εγχειριδίου
4.1. Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού
Εκπαιδευτικό υλικό
4.2. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
εξαγωγικών πρακτικών
2 σεμινάρια 8 ωρών σε Θεσσαλονίκη
και Μπίτολα
4.3. Δημιουργία πλατφόρμας
ηλεκτρονικών μαθημάτων
e-lectures platform
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Πακέτα Εργασίας
ΠΕ5 - Οικοδόμηση
Σχέσεων και
Διαχείριση
ΠΕ6 - Αξιολόγηση
Δράσεις
Παραδοτέα
5.1. Ανάπτυξη Εφαρμογής
Πιθανών Εταίρων
Δημιουργία αίτησης συμμετοχής
5.2. Business Matching E - tool
Εξειδικευμένες επαφές μεταξύ
επιχειρήσεων της διασυνοριακής
περιοχής
6.1. Έκθεση Αξιολόγησης
Εξωτερική αξιολόγηση της
υλοποίησης, των παραδοτέων και
των αποτελεσμάτων του έργου
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι:
 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής σε τελωνειακά, δασμολογικά και μη δασμολογικά,
φορολογικά, θέματα μεταφορών και άλλα νομικά θέματα κατά την διαδικασία εξαγωγής
 Επιμόρφωση τουλάχιστον 200 επιχειρηματιών και εκπαίδευση στελεχών εξαγωγικών
επιχειρήσεων σε εξαγωγικές πρακτικές και πολιτικές με τη χρήση του Εγχειριδίου Εξαγωγών
(Exporters’ Manual)
 Εκπαίδευση 40 διαχειριστών εξαγωγών πάνω σε πρακτικές εξαγωγών με την υλοποίηση
σεμιναρίων στις 2 χώρες και τη χρήση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού
 Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-lectures) για τη μεταβίβαση
τεχνογνωσίας και τη διευκόλυνση πρόσβασης σε πληροφόρηση σχετική με φόρους, ζητήματα
εξαγωγικής νομοθεσίας κλπ
 Εξειδικευμένες επιχειρηματικές επαφές μεταξύ επιχειρηματιών των 2 χωρών με τη χρήση
καινοτόμων εργαλείων (Business matching e-tool)
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου
www.trawbor.eu
Μέσα από την ιστοσελίδα, σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε την
υλοποίηση του έργου μας βήμα-βήμα, καθώς και να ανταλλάξετε
ιδέες και εμπειρίες μαζί μας…
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Γεωργία Καλιακούδα
Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων
www.seve.gr