ETZ(Elektron Transport Zinciri)

download report

Transcript ETZ(Elektron Transport Zinciri)

ETZ(Elektron Transport Zinciri)
 Solunum zinciri 4 enzim kompleksi
içermektedir:
 Kompleks I:NADH Dehidrogenaz*
 Kompleks II:Süksinat Dehidrogenaz
 Kompleks III:Sitokrom c Oksidoredüktaz*
 Kompleks IV:Sitokrom c Oksidaz*
 Solunum zincirindeki elemanlar redoks
potansiyelleri artan bir şekilde dizilmiştir.
 H⁺ veya eˉ ’lar bu zincir içerisinde
elektronegatif elemanlardan elektropozitif
olan elemanlara akmaktadırlar.
ADP + Pi ATP
Matrix
H+ + NADH NAD+ + 2H+
2 e
Q
I
2H+ + ½ O2 H2O
––
III
IV
Fo
++
4H+
Intermembrane Space
F1
4H+
cyt c
2H+
3H+
Kompleks I
NADH + KoQ + 5H⁺matriks→NAD⁺+ QH₂ + 4H⁺sitozol
Koenzim Q
 Mitokondri içinde aerobik şartlarda okside kinon
formunda, anaerobik şartlarda redükte kinol
formunda bulunur.
2H++2e
Coenzyme Q
Coenzyme Q
Kompleks II
Süksinat + FAD → Fumarat + FADH₂
FADH₂ + Q → QH₂ + FAD
Kompleks III
eˉ ’ların QH₂’den suda erir bir protein olan
sitokrom c’ye aktarılmasını katalizler.
QH₂ + 2Sit c
oks
+ 2H⁺matriks→Q + 2Sit c
ind
+ 4H⁺sitozol
 Sitokrom, prostetik grup olarak hem içeren
bir elektron transfer proteinidir.
 Hem grupları, apoprotein yapıları, optik
dansitelerine göre a,b,c şeklinde
sınıflandırılır.
Kompleks IV
2Sit c ind + 4H⁺matriks + 1/2O₂ → 2Sit c oks + H₂O + 2H⁺sitozol
ATP Sentaz
“Dönüşümlü Bağlanma” mekanizması
 ATP sentezi, g alt ünitesi ile temasta olan b
katalitik bölgelerinin, proton akışı sırasında
değişime uğraması ile gerçekleşir.
 g’nın 120° lik her dönüşünde b’da bağlı olan
bir mol ATP sentezlenir.