Κανόνες Kirchhoff

Download Report

Transcript Κανόνες Kirchhoff

Αμπερόμετρο

1

Αναλογικά: Ψηφιακά: Πολύμετρο

2

Ι Α Ι Α Το ρεύμα δεν χάνεται.

Χαρακτηριστικά αμπερομέτρου

Μετράμε την ένταση του ρεύματος .

Συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα.

Το θεωρούμε ως ιδανικό , δηλαδή έχει μηδενική εσωτερική αντίσταση .

3

Βολτόμετρο

4

Αναλογικά: Ψηφιακά: Πολύμετρο

5

V Α Β I

Χαρακτηριστικά βολτομέτρου

Μετράμε την διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία του κυκλώματος.

(τάση)

Συνδέεται κύκλωμα.

παράλληλα (σε διακλάδωση) στο

Το θεωρούμε ως εσωτερική αντίσταση .

ιδανικό , δηλαδή έχει άπειρη

6

Κανόνες του Kirchhoff (Κίρχοφ)

Gustav Robert Kirchhoff 1824 - 1887

7

κόμβος

Β

Α

Ι Ι

1

Ι

2

1 ος Κανόνας

Ζ

Α 1

Η

κλάδος

Α 2

Ι

1

Ι

2

Ι

Γ

κόμβος

Ι

Το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εισέρχονται σε ένα κόμβο, ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που «εξέρχονται» από αυτόν.

Ι εισ .

 

Ι εξερ .

Ι = Ι

1

+ Ι

2

8

i

2

+ i

3

= i

1

+ i

4 Ο της 1ος κανόνας του Κίρχοφ αποτελεί εφαρμογή «αρχής διατήρησης του φορτίου» .

9

V

1

2 ος V Κανόνας V

2 B Γ A V Κατά μήκος μιας κλειστής διαδρομής σ’ ένα κύκλωμα το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού ισούται με μηδέν.

V

ΑΒ + V ΒΓ + V ΓΑ = 0

V

ΑΓ = V ΑΒ + V ΒΓ

10

Ο της 2ος κανόνας του Κίρχοφ αποτελεί εφαρμογή «αρχής διατήρησης της ενέργειας» .

11