SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Download Report

Transcript SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A
LITERATÚRA
SLOVNÉ
DRUHY
Ohybné
Neohybné
Podstatné
mená
Slovesá
Prídavné
mená
OHYBNÉ
SLOVNÉ
DRUHY
Číslovky
Zámená
Neohybné slovné druhy
Príslovky
Predložky
Citoslovcia
NEOHYBNÉ
SLOVNÉ
DRUHY
Častice
Spojky
Ohybné slovné druhy
PODSTATNÉ
MENÁ
Delenie
Gramatické
kategórie
Neohybné slovné druhy
Podstatné mená
1. Delenie
Všeobecné
2. Delenie
Vlastné
Konkrétne
•
Všeobecné:
•
Konkrétne:
•
Vlastné:
•
Abstraktné:
Abstraktné
Slovné druhy
Podstatné mená
GRAMATICKÉ
KATEGÓRIE
Rod
Číslo
Pád
Vzor
Životnosť
Ohybné slovné druhy
Neohybné slovné druhy
Podstatné mená
Rod
Mužský
•
Mužský:
•
Ženský:
•
Stredný:
Ženský
Stredný
Ohybné slovné druhy
Neohybné slovné druhy
Podstatné mená
Číslo
Jednotné (Singulár)
• ugui
Množné (Plurál)
• uýéí
Ohybné slovné druhy
Neohybné slovné druhy
Podstatné mená
Pád
1. Nominatív
•
•
•
•
•
•
•
2. Genitív
3. Datív
4. Akuzatív
5. Vokatív
6. Lokál
7.
Inštrumentál
Nominatív:
Genitív:
Datív:
Akuzatív:
Vokatív:
Lokál:
Inštrumentál:
Ohybné slovné druhy
Neohybné slovné druhy
Podstatné mená
Životné
Mužský rod
Neživotné
Samohláskové
Ženský rod
Spoluhláskové
Stredný rod
zakončené na spoluhlásku
alebo samohlásku -o
Chlap
zakončené na samohlásku a
Hrdina
zakončené na tvrdú alebo
obojakú spoluhlásku
Dub
zakončené na mäkkú
spoluhlásku
Stroj
pred konečným -a tvrdá
alebo obojaká spoluhláska
Žena
pred konečným -a mäkká
spoluhláska
Ulica
končí na spoluhlásku a v
Genitíve singuláru prípona
-e
Dlaň
končí na spoluhlásku a v
Genitíve singuláru prípona
-i
Kosť
zakončené na -o
Mesto
zakončené na -e
Srdce
zakončené na -ie
Vysvedčenie
zakončené na -a alebo -ä
Dievča
Ohybné slovné druhy
Neohybné slovné druhy
Podstatné mená
Vzory
Vzory pomnožných
podstatných mien
Vzory zvieracích
podstatných mien
mužského rodu
Vzory podstatných
mien cudzieho
pôvodu
Podstatné mená
Zakončenie v
Nominatíve singuláru
-y
-e
-y
-e
Zakončenie v Lokále
singuláru
Rod
-och
Mužský
-ách, -ach, -iach
Ženský
-á, -a
Stredný
-ia
Ohybné
slovné
druhy
Neohybné
slovné
druhy
Vzor
Dub
Stroj
Žena
Ulica
Mesto
Srdce
Podstatné mená
•
•
•
•
•
•
•
•
chlap
všetky v jednotnom čísle
dub
v množnom čísle tie, ktoré sú
zakončené na tvrdú alebo obojakú
spoluhlásku (holuby, orly)
stroj
v množnom čísle tie, ktoré sú
zakončené na mäkkú spoluhlásku
(ježe, medvede)
podstatné mená vlk, pes, vták
v množnom čísle sa môžu
skloňovať ako životné (chlap)
alebo neživotné (dub) (napr.
poľovnícke psy, poľovnícki psi)
POZOR! Ak sa zosobňuje zvieracie
p.m. na človeka, skloňuje sa ako
životné (Štúrovci boli smelí orli.)
Ohybné
slovné
druhy
Neohybné
slovné
druhy
Podstatné mená
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chlap
grécke a latinské p.m. (životné) s
príponami -as, -os, -es, -us, -is
(Sofokles- od Sofokla) a cudzie
priezviská s príponami -o, -ó, -u, -ú,
a nemé -e (Galileo-od Galilea, Moliéreod Moliéra)
dub
cudzie p.m. (neživotné) s príponami us, -os, -es (realizmus-o realizme)
kuli
všeobecné p.m. (životné) a priezviská s
príponami -i, -í, -y, -ü, -e, -é, -ö,
-ä, -ě (Pálfy-od Pálfyho-Pálfyovia)
žena
p.m. (ženského rodu) s príponami -ea,
-oa, -ua (idea- dve idey)
ulica
p.m. (ženského rodu) s príponami -ia, ya (Mária-od Márie)
mesto
p.m. (stredného rodu) s príponami -um,
-on (gymnázium-z gymnázia, epitetondve epitetá)
Ohybné
slovné
druhy
Neohybné
slovné
druhy
PRÍDAVNÉ MENÁ
Akostné
Vzťahové
Privlastňovacie
ZÁMENÁ
Osobné
základné
Zvratné
privlastňovacie
základné
Opytovacie
privlastňovacie
Ukazovacie
Neurčité
Vymedzovacie