Specifická imunita humorální

download report

Transcript Specifická imunita humorální

Specifická imunita humorální
M.Průcha
B lymfocyt
• Buněčný substrát specifické humorální
imunity
• Antigenní stimulace B lymfocytu vede v
součinnosti se signály Th2 T lymfocytů k
jeich klonální expanzi a terminální
diferenciaci do stadia plasmatické buňky
• Plasmatická buňka je pak zdrojem protilátek,
kterí mají stejnou specifictu jako receptor
BcR původního B lymfocytu
B lymfocyt
• Vývoj B lymfocytu je mnohastupňový
proces regulovaný cytokiny a interakcemi
s buňkami kostního stromatu
• Celý proces aktivace vrcholí aktivací
transkripčních faktorů, která regulují přepis
významných genů
• V negativním případě- diferenciační krok
je neúspěšný, tak B ly je usmrcen
apoptózou
B lymfocyt
• Kooperace s T lymfocyty
• Prostřednictvím protilátek ovlivňují
regulační a efektorové mechanismy
přirozené imunity
• Zralé B ly jsou v sekundárních lymfatických
orgánech – lamina propria sliznic, lymfatické
uzliny a slezina
• Periferní krev – 10-20% lymfoidních buněk
Receptor pro antigen
• 1011 různých specifit protilátek
• Vznik řetězů BcR a následně solubilních molekul
protilátek je obdobná procesu na T lymfocytech
• Přeskupení genových segmentů pomocí
enzymatického aparátu
• Somatická hypermutace – úprava vazebných míst
pro antigen po expozici B ly antigennímu podnětu
• Izotypové přepnutí – zajištění produkce protilátek
různých izotypů se stejnou variabilní oblastí, která
váže antigen
BcR a přenos signálu s následnou proliferací a diferenciací
Imunoglobuliny - protilátky
• Solubilní forma receptorů pro antigen
na B lymfocytech (BcR)
• Jsou produkovány plasmatickou
buňkou tj. terminální stadium
diferencovaného B lymfocytu
• Po stránce funkční regulují funkce
přirozené imunity
Protilátky - imunoglobuliny
•
•
•
•
B ly Fabriciova bursa
U lidí – fetální játra, kostní dřeň, slezina
Receptor pro antigen – BcR
Po dělení vznikají klony plasmatických buněk
s produkcí protilátek proti danému antigenu
• Diferenciace B ly v kostní dřeni, antigenní
stimulace v sekundárních orgánech a a
konečné stadium diferenciace B lymfocytů –
plasmatické buňky produkují protilátky opět
v kostní dřeni
Imunoglobuliny –
membránově vázané a solubilní
receptory
Imunoglobuliny
• Tiselius a Kabat 1939
• Imunizovali králíky ovlabuminem a poté
pomocí elektroforezy identifikovali Ig
• První – albumin, alfa, beta a gama globuliny
Základní struktura imunoglobulinů
2 lehké řetězce
-lambda ()
-kappa (κ)
2 těžké řetězce
Fig. 2.2
Základní struktura imunoglobulinů
Fig. 2.2
Fig. 2.2
Fyzikální vlastnosti imunoglobulinů
IgM
• Membránově vázaný monomer a
sekretovaný pentamer.
• První třída protilátek syntetizovaná během
ontogeneze a při imunitní odpovědi
• Aktivace komplementu; aglutinace.
• Může být transportována na slizniční
povrch
IgG
•
•
•
•
Nejvyšší koncentrace v séru
4 podtřídy: IgG1 - 4
Aktivace komplementu
Binds to Fcg -receptors on neutrophils,
macrophages and NK cells
IgA
• Obvykle dimer
• Sekreční IgA je dimer se sekreční
komponentou
• 2 podtřídy: IgA1 and IgA2
• Nejčastější imunoglobulin ve slizničních
sekretech
• Neutralizace; Zabraňuje vazbě
mikroorganismů na receptory
• Není efektivní v aktivaci komplementu
IgD
• Velmi nízká koncentrace v séru
• Primárně nalézána spolu s IgM na naivních B
buňkách
• Neznámá funkce
Funkce imunoglobulinů
Funkce imunuglobulinů
Vyšetření počtu B lymfocytů
• Průtoková cytometrie, předtím KO a
diff.
• CD19
• Brutonova agamaglobulinémie x CVID
• CLL
Funkční testy B lymfocytů
• Nepřímé stanovení – sleduje se produkce
protilátek proti proteinovýcm nebo
polysacharidovým antigenům
• Protilátky proti tetanu a proti pneumokokům
• Test stimulace mitogenem – PWM
• Koncentrace Ig v supernatantu kultury
stimulovaných lymfocytů
Protilátky – klinické aplikace
• Protilátky – základní parametr humorální
imunity
• Problematika infekčních chorob,
autoimunitních onemocnění,
imunopatologické stavy
• Stanovení kvalitativní a kvantitativní
• Sledování dynamiky
Protilátky – metody stanovení
•
•
•
•
•
•
•
Nefelometrie, turbidimetrie
RID – IgD
Aglutinace
ELISA
NIF
WB
Specif. IgE protilátky – RAST – Radio Allergo
Sorbent Test, chemiluminiscence – AlaSTAT a
IMMUNLITE 2000
Protilátky – indikace vyšetření
• Imunopatologické stavy – prim. A sek. ID
• Dynamika protilátek – infekční serologie, ale
také u imunopatol.stavů
• Hyper IgD sy – hereditární periodická
horečka
• Alergická onemocnění – specif. IgE,
odpovědˇ na léčbu
• Autoimunitní onemocnění – jednak kvalita –
specificita protilátek, jednak dynamika