Какво е JESSICA - Регионално развитие

download report

Transcript Какво е JESSICA - Регионално развитие

Investment Banking Overview
Представяне на “Регионален фонд за градско
развитие” АД и на инициативата JESSICA
София,
7 ноември 2012 г.
Представяне на JESSICA
1
Какво е JESSICA
JESSICA е съкращение на „съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в
градските зони” и представлява инициатива на Европейската комисия, разработена със
съдействието на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на
Съвета на Европа. Тя осигурява средства за инвестиции в устойчиво градско развитие и
възстановяване, които държавите от ЕС разпределят чрез специални револвиращи
фондове. Финансовият ресурс на JESSICA идва от Европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в рамките на Приоритетна
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
Управление на ресурса
Средствата на финансиранията по JESSICA се предоставят под формата на нисколихвени
заеми или на дялови участия в градски проекти, намиращи се на територията на София и
шестте най-големи български града след столицата - Бургас, Варна, Плевен, Пловдив,
Русе и Стара Загора.
Управлението на проекти в шестте града извън София е делегирано от Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез ЕИБ на „Регионален фонд за
градско развитие” АД.
Представяне на JESSICA
2
Управление на ресурса
Клиенти на „Регионален фонд за градско развитие” АД могат да бъдат частни
инвеститори, общини и публично-частни партньорства между общини и частни
инвеститори с проекти в строителните граници на изброените градове.
„Регионален фонд за градско развитие” АД управлява ресурс в размер на 36.9 млн.лв.,
допълнен с ангажимент от страна на мажоритарния акционер във фонда Societe
Generale Експресбанк за ко-финансиране на одобрените градски проекти в размер на
около 73.8 млн.лв., т.е. общото разполагаемо финансиране за проекти в изброените
шест града възлиза на приблизително 111 млн. лв.
Цели
Да се насочи ресурс към проекти със значим социален ефект, макар и с по-ниска от
средната за пазара рентабилност, но все пак достатъчна за да осигури изплащането на
нисколихвените заеми по JESSICA.
Да се привлече като създател и инвеститор на градски проекти частния бизнес, с
неговата управленска и техническа експертиза.
Да се мултиплицира ефекта от инвестираните по този начин средства (вместо под
формата на субсидии) чрез последващото им реинвестиране в нови проекти, като по
този начин се постига икономически устойчиво градско развитие.
Представяне на JESSICA
3
Акционерна структура
Societe Generale Експресбанк (52%)
Активи над - 3 млрд. лв.
Служители - 1,500
Рейтинг - Fitch BBB+
Клиенти - 360,000
Награди
Balkan Advisors (24%)
Международна инвестиционна и
консултантска компания
Финансов консултант (сливания и
придобивания, реструктуране) в сделки на
обща стойност над 30 милрд. евро
Инвеститор в България
Екип с опит в Европейски проекти (ENA,
Париж)
Представяне на JESSICA
ЕЛАНА Холдинг и ЕЛАНА
Инвестмънт (24%)
Една от най-големите небанкови финансови
групи в България
ЕЛАНА Холдинг – 7 години успешно
управление на Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяеми източници“
ЕЛАНА Инвестмънт - утвърдена консултант по
европейски фондове за бизнес и общини
Разработени успешни проекти за над 500
предприятия и общини - привлечени
инвестиции за над 200 млн. лв
4
Примерни целеви области за проектите по JESSICA
 Социална инфраструктура





Образователни институции
Лечебни, профилактични и здравни заведения
Институции, предоставящи социални услуги
Места за култура и развлечения
Спортна инфраструктура
 Инженерна инфраструктура и превенция на риска
 Възстановяване или създаване на зони за обществен отдих
 Проекти водещи до подобряване на физическата среда
 Проекти, свързани с предоставянето на комунални услуги и изграждане на
инфраструктура, като инвестициите в сметопочистване, водоснабдяване и
канализация и/или енергия трябва да са част от интегриран градски проект
 Изграждане и рехабилитация на индустриални, бизнес, търговски и др. градски зони
 Подобряване на градската мобилност и транспорт
 Системи за управление на автомобилния трафик и изграждане на паркинги
 Разработване и подобряване на системи за управление на транспорта
 Услуги, превозни средства или инфраструктура, водещи до намаляване на вредните
емисии
Представяне на JESSICA
5
Примерни целеви области за проектите по JESSICA
Устойчива енергия като част от интегрирани градски проекти:
 Мерки за подобряване на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност
 Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Граници на очакваната рентабилност на проектите
Представяне на JESSICA
6
Критерии за селекция на проектите
 Съответствие с целите и в обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1




„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР и с Инвестиционната стратегия
на Холдинговия фонд по JESSICA
Местоположение в строителните граници на шестте града и в съответствие с
Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и другите документи за
стратегическо планиране
Потенциал за реализиране на приходи и цялостна жизнеспособност
Значим социален ефект и широка обществена подкрепа
Съответстващи на духа на града и с потенциал да привличат обществено внимание и
подкрепа
Мотивиран и компетентен лидер на проекта
Не могат да бъдат рефинансирани проекти, които вече са изпълнени / завършени;
проекти, чието осъществяване е започнало преди представянето им пред Фонда, могат
да бъдат финансирани при спазване на определени условия
Съответствие с изискванията за предоставяне на държавна помощ, съгласно
действащото българско законодателство и законодателството на Европейския Съюз
Представяне на JESSICA
7
Основни параметри на финансиранията
 Срок на кредитите
 не може да надхвърля 30.06.2035 г., т.е. кредитите не могат да са по-дългосрочни от 23 г.
 Погасителен план
 обичайно ще са амортизируеми на вноски по главницата, съобразени с прогнозните парични
потоци на финансирания проект; не могат да бъдат с еднократно погасяване на главницата на
падежа
 Лихвени условия
 финансирането от Фонда ще бъде при лихви значително по-ниски от пазарните
 кофинансирането от Societe Generale Експресбанк – при пазарни лихви
 така усреднените лихви по кредитите по инициативата JESSICA ще бъдат под пазарните
 Такси и комисиони
 върху финансирането от Фонда не се начисляват такси за оценка, управление или мониторинг
на финансираните проекти
 за частта на своето кофинансиране Societe Generale Експресбанк прилага собствената си
политика по отношение на таксите и комисионите
 Обезпечения
 когато проектът е обособен в отделно дружество – всички активи и дяловете/акциите на
проектната компания; евентуална гаранция или съдлъжничество от страна на
инициатора/спонсора на проекта
 когато проектът се финансира при условията на общински дълг – активи на самия проект и/или
вземания на общината по собствени приходи
Представяне на JESSICA
8
Предимства от използването на JESSICA
Достъп до финансов ресурс с безпрецедентна дългосрочност и при
цена по-ниска от пазарната, което позволява осъществяване на
проекти със значим социален ефект, но с ниска възвръщаемост
Възможност за осъществяването на по-мащабни проекти на единица
ангажиран частен ресурс чрез комбинирането на частни капитали със
структурни фондове и банков ресурс
Висока степен на разпознаваемост и дълготраен имиджов ефект за
социално отговорните компании.
Подкрепа от централните и местни власти
Представяне на JESSICA
9
Проекти, на различен
етап на разглеждане
от Фонда:
Футболно игрище Бургас
Пазар в Стара Загора
Пазар във Варна
Представяне на JESSICA
10
Проекти, на различен етап
на разглеждане от Фонда:
Зала в Русе
Гребен канал в Пловдив
Научен музей в Плевен
Представяне на JESSICA
11
Инвестираме във
вашето бъдеще
Този документ е създаден в рамките на инициатива JESSICA, която се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от “Регионален фонд за градско развитие” АД и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.
www.jessicafund.bg www.bgregio.eu
Представяне на JESSICA
12