Den gode klasse

Download Report

Transcript Den gode klasse

Den gode klasse
Forældresamarbejde
på Gjøl Skole
Den gode Klasse
Den gode klasse …..Hvorfor?






De væsentlige forudsætninger for at børn trives og lærer i skolen,
findes i det nære, daglige skole-/fritidsmiljø
De forudsætninger er i høj grad præget/dannet af børnenes nærmeste
voksne…nemlig jer forældre
Den gode klasse er et resultat af ligeværd, respekt for forskellighed og
forståelse for, at der er grunde til, at børn er som de er
I er som forældregruppe ”model” for klassen og de gode vaner og
normer formidles til klassen gennem jer
I forældre har et fælles ansvar for, at alle klassens elever udvikler sig
og trives gennem hele skolelivet
En god dialog mellem jer forældre omkring børnene og deres trivsel
har en forebyggende effekt og gør det lettere at handle når behovet
opstår
Formål med Den gode klasse




At styrke dialogen i forældregruppen ved :
- at I forældre lærer hinanden at kende
- at I forældre lærer hinandens børn at kende
- at forældre og lærere/pædagoger lærer hinanden at kende
- at I forældre taler sammen om jeres børn
At opnå forståelse og respekt gennem en ligeværdig samtale
At styrke forældrenes handlemuligheder i forhold til børnenes
sociale liv
At styrke samarbejdet mellem skole og hjem så forældre, børn
og lærere/pædagoger kan løse konkrete opgaver sammen.
Forældre kan behandle følgende emner..

Børnehaveklassen- 2. klasse:
• Børnenes hverdag i skolen
• Børnefødselsdage
• TV-kikkeri
• Madpakker
• Sengetider
• Fritid
• Bus/cykel

• Pligter
• Opdragelse
• Medbestemmelse
• Lommepenge
• Lektier
• Samvær
• Mobning
• Klassens sociale liv
3.- 5.klasse:
• Hvor mange fritidsinteresser
• Vilde drenge / stille piger
• Sprog
• Arbejdsvaner
• Disciplin
• Moral
• Udvikling
• Dreng/pige
• Fester
• Fødselsdage
• Normer
• SSP-Samarbejdet
• Klassens sociale liv

6.-7.klasse
• Rygning
• Alkohol
• Pubertet
• Skolelæge
• Teenagere
• Fester
• Grænser
• Holdninger
• Blå mandag
• Ungdomsklubben
• Det sociale liv i klassen
Diskussionspunkter – eks.:





Hvad er en god klasse?
Hvordan kan vi skabe tillid mellem os forældre, så vi kan tale
åbent om konkrete problemer i klassen?
Hvordan kan vi som forældre bakke op om de andre elever i
klassen, når vi taler med vores eget barn? Hvad er godt at sige,
og hvad skal man f.eks. holde for sig selv?
Hvilket medansvar har vi som forældre, for at klassen kan
rumme børn med særlige behov?
Diskutér udsagnet: Hvad der sker i skolen - det er lærernes
ansvar!
Den gode Klasse
Forældremødet - struktur






Mødet er jeres og handler om børnenes generelle trivsel
Klasseforældrerådet indkalder til møde i ”Den gode klasse” og
udformer en dagsorden
Klasseforældrerådet har ansvaret for, at der skrives referat
HUSK tavshedspligten !!!
Det er altid en af forældrene som er ordstyrer
Der siddes i rundkreds så alle kan se og høre hinanden
Møderne varer fra 1 til 2 timer
Etik for møderne
– for at opnå succes er det vigtig :








At alle forældre møder op med et åbent sind
At alle respekterer andres holdninger og synspunkter
At tonen er venlig
At meningsudvekslinger afvikles med respekt for andres
meninger
At alle giver plads til, at de der ønsker ordet, får det
At man kan tale om børn, som ikke er repræsenteret på mødet
At tavshedspligten respekteres
At der føres en åben, tillidsfuld og ukritiserende samtale, hvor
alle kan tale frit
Ordstyrerens opgave



At alle kommer til orde
At mødet foregår i en pæn og sober tone
At sikre en respektfuld og ligeværdig dialog