Den femte Provins

Download Report

Transcript Den femte Provins

Den femte provins
Den femte provins var ikke et
rigtigt geografisk sted, men
mere et ”mentalt rum”, en
bestemt slags møde, hvor
høvdingene kunne lægge
våbnene og rustningerne og
tale sammen om rigets
tilstand.
Denne femteprovins gav
høvdingene mulighed for at
finde nye handlemuligheder
og nye forklaringer, fordi de
mødte hinanden med
ÅBENHED
Den femte provins
Her hersker nysgerrighed - derfor spørges
der
Her hersker ligeværd
"Våben" må ikke bringes ind i rummet (ej
såre andre)
Uenighed er velkommen - jo flere
synspunkter jo bedre
Alle skal forsøge at forstå den andens
synspunkter
Her skal ikke øves kritik - hverken af andres
tanker eller handlinger
Der luftes utraditionelle ideer og nye måder
at gøre tingene på
Her undersøges, hvorfor andre siger og gør,
som de gør
Intet af det, der foregår i den 5. provins, vil
blive brugt imod nogen senere
Så det man gør, er altså…….
At skifte perspektiv (hvad mon der står i tankeboblen hos
X?)
At finde det der virker (Hvad har I haft succes med?)
At finde energien (hvornår gør arbejdet sig selv?)
At skabe ny læring og erkendelse og lave konkrete
aftaler om forankring/forandring/opfølgning
En case med krummer i…
Lad os besøge en institution i Fynsk kommune. Her arbejder man med at hjælpe unge under 18 ud af et langvarigt hash og narkotika
misbrug.
Der er varslet besparelser i kommunen og ét af forslagene i sparekataloget er, at der skal skæres ned på behandlingstilbuddet til unge
misbrugere. Dels mindsker man målgruppen og laver skrappere visitationskriterier, dels afkorter man længden af behandlingen, således at
de unge misbrugere nu bliver tilbudt 8 samtaler, frem for tidligere 12 samtaler.
Lederen af institutionen er kendt i hele landet som en stor kapacitet på misbrugsområdet, og institutionen har i flere år været i front med
misbrugsbehandlingen. Derfor er lederen ofte i pressen, når der er bud efter en specialist på området.
Lederen er bekymret for at tilbuddet til de unge forringes og konsekvenserne af det. Hans faglige indsigt siger ham, at besparelsen alene
kan hentes på den korte bane, da konsekvenserne af nedskæringerne i antallet af samtaler og afvisning af unge med lettere
misbrugsproblemer, på sigt vil have de konsekvenser, at flere vil få et tilbagefald og flere vil blive fanget i et langvarigt misbrug.
Medarbejderne på institutionen er også bekymrede og deres motivation er for kraftigt nedadgående. De går på arbejde hver dag, fordi de
finder meget mening i deres arbejde, og de er drevet af at "kald" til at hjælpe de udsatte unge. Deres faglighed som psykologer og
socialrådgivere er en integreret del af deres identitet, og de oplever det som et personligt tab, at skulle gå på kompromis med værdier som
etik, ansvar og faglighed.
Lederen vil gerne have ro på arbejdspladsen og han vil gerne råbe politikerne op og gøre opmærksom på risikoen ved at skære ned på
netop dette fagområde.
Han beslutter sig derfor for at skrive et læserbrev- hvilket råd vil I give ham?
(skal han inddrage medarbejderne, eller holde dem udenfor ?)
Efterfølgende bliver han ringet op af de lokale TV2 nyheder, som gerne vil have et interview med ham - hvilket råd vil I give ham?
- Det juridiske
- Det etiske, det eksistentielle
- Det imagemæssige, hvordan kan han henholdsvis styrke kommunens troværdighed og underminere den?
Kun 14 procent af danskerne kender
reglerne for ytringsfrihed
Ytringsfrihed
- Man har kun ytringsfrihed, når man udtaler sig på egne
vegne. Det skal altid gøres helt klart, at man udtaler sig på
egne vegne vedrørende ens eget arbejdsområde.
EKSEMPEL: Som sygeplejerske må du gerne fortælle, at en
ny scanner, der ikke fungerer og giver alenlange ventelister,
gør dig stresset, men du må ikke på vegne af sygehuset
fortælle, at scanneren er noget skidt.
Hvad må man, som offentligt
ansat?
Offentligt ansatte:
- Alle offentligt ansatte har en ret udstrakt
frihed til at sige fra. Men man skal være
opmærksom på freds- og æreskrænkende
ytringer, tavshedsbelagte oplysninger og
hensynet til offentlige myndigheders
funktionsevne. I de tilfælde må man ikke
ytre sig.
EKSEMPEL: Som socialrådgiver må du
gerne sige, at du mener, det er mest
forsvarligt at tvangsfjerne fire børn, men er
tvunget til kun at tvangsfjerne to, fordi
kommunalbestyrelsen har beskåret i
budgettet - men du må ikke fortælle om de
enkelte sager
Begrænsninger i ytringsfriheden:
- Der er nogle særlige grænser for offentligt ansattes
adgang til at ytre sig om emner inden for deres eget
arbejdsområde.
- Man må ikke give forkerte oplysninger om væsentlige
forhold inden for sit eget ansættelsesområde, ligesom
man heller ikke må komme med urimeligt grove
beskyldninger eller vurderinger.
- Husk fortsat pligten til at gøre klart, man udtaler sig
som privatperson.
EKSEMPEL: Som folkeskolelærer må du gerne
fortælle, det er noget skidt, at skolen skal spare
100.000 kroner på nye bøger. Men du skal angive
besparelsens størrelse korrekt, så du ikke videregiver
forkerte oplysninger.
§§§§
Tavshedspligten
§§§§
- Nogle oplysninger er underlagt tavshedspligten af
hensyn til offentlige eller private interesser.
- At videregive sådanne oplysninger er strafbart,
medmindre videregivelsen er sket i en åben
egeninteresse eller for andres tarv.
EKSEMPEL: Hvis en journalist ringer, må du gerne
videregive oplysninger, hvis de er anonymiserede. Det
gælder også med aktindsigt.
Loyalitetspligt
Alle ansatte har en loyalitetspligt over for
arbejdsgiveren, men det er ikke illoyalt at
udtale sig på egne vegne. Det er en udbredt
misforståelse, som man ikke skal frygte.
Det er også lovligt at ytre sig om ens eget
arbejdsfelt. Også selv om der ikke er tale om
en ulovlighed.
EKSEMPEL: Som pædagog må du fortælle
om dårlige arbejdsforhold, fordi du har for
mange børn at passe, men du må ikke tale
grimt om ledelsen.
Ligesom alle andre borgere er du
undergivet visse begrænsninger i
ytringsfriheden:
Du må ikke fremsætte ærekrænkende
udtalelser.
Som offentligt ansat er der
yderligere tre begrænsninger:
Du må ikke ytre dig i en urimelig grov form eller fremsætte
åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden
for eget arbejdsområde.
Du skal som offentligt ansat overholde reglerne omkring
tavshedspligt
Hvis du er en chef eller centralt placeret medarbejder tæt
på beslutningsprocessen, skal du i særlige tilfælde udvise
tilbageholdenhed med hensyn til udtalelser om forhold der
vedrører eget arbejdsområde.
Hvad bestemmer ledelsen?
Retten til frit at udtale sig
gælder kun, når du som
offentligt ansat udtaler dig
som privatperson på egne
vegne.
Ledelsen kan derfor
fastsætte regler for, hvem
der må udtale sig på
arbejdspladsens vegne
samt give nærmere
retningslinjer for indholdet
af sådanne udtalelser.
'Undersøgelsen viser, at en
forholdsvis stor del af de ansatte
i Århus Kommune benytter
deres ytringsfrihed.
Mere end hver femte har således
ytret sig offentligt om forhold i
kommunen inden for de seneste
tre år.
Overordnet set tyder
undersøgelsen ikke på, at der er
problemer med de ansatte i
Århus Kommunes
ytringsfrihed.'
Undersøgelsen afdækker, at 21
pct. af de ansatte i Århus
Kommune har ytret sig
offentligt om forhold i Århus
Kommune inden for de seneste
3 år.
Undersøgelsen omhandler
offentlige ytringer i bred
forstand. Det er således ikke
alene ytringer til pressen der er
omfattet, men også ytringer
fremsat f.eks. på internettet eller
på offentlige møder så som
forældremøder m.v.
Normer og kultur
Eksempler på hvorfor det er vigtigt med en
åben kultur på arbejdspladsen
I dag tales der åbent om Det psykiske arbejdsmiljø på mange
arbejdspladser. det er forskelligt hvilke udfordringer man står overfor,
såsom stress, trusler om vold, konflikter med brugere og/eller borgere, etc.
Uanset hvad man oplever på sin arbejdsplads, vil det altid være en lettelse
at kunne dele det med sine kolleger og få hjælp til at tackle situationen.
På www.arbejdsmiljøviden.dk kan man blandt andet læse om hvordan man
på Bispebjerg hospital i København fik løst problemer med mobning,
gennem en større grad af åbenhed.
Helt konkret brugte man historiefortælling som metode og én af
medarbejderne fortæller:
”vi sad åbent overfor hinanden og satte ord på, hvordan vi egentlig gik
og havde det, og hvordan vi hver især så på tingene. Det var helt
utroligt, hvad vi pludselig fik at vide om hinanden.”
Hvordan skaber vi så mere
åbenhed?
Der findes ikke noget entydigt svar, for vi skal jo gøre det,
som passer bedst til vores arbejdsplads. Her er nogle idéer, og
bagefter så snakker I sammen to og to og kommer med
forslag til hvordan vi her hos os bedst skaber større åbenhed.
Værdi spil
nysgerrige
Anerkendelse af
Historiefortæl spørgsmål
forskelligehder
linger
sikre at alle
Dine forslag
kan komme
til orde
Hvordan var det nu det var hos
Busselskabet ?