Områdeplanlægnings projekt i Geografi Odense Katedralskole - 2004 - 3.x Nordøst fyn Områdeplanlægnings projekt Forord Oversigtskort Bolig Erhverv Kort og teknik Miljø Trafik Holdet.

Download Report

Transcript Områdeplanlægnings projekt i Geografi Odense Katedralskole - 2004 - 3.x Nordøst fyn Områdeplanlægnings projekt Forord Oversigtskort Bolig Erhverv Kort og teknik Miljø Trafik Holdet.

Områdeplanlægnings
projekt i Geografi
Odense Katedralskole - 2004 - 3.x
Nordøst fyn
Områdeplanlægnings projekt
Forord
Oversigtskort
Bolig
Erhverv
Kort og teknik
Miljø
Trafik
Holdet
Forord
Vores opgave gik overordnet ud på, at vi skulle lave en
model for et lokalområde på nordøst Fyn, som vi ville have
det til at se ud hvis det var os der skulle bo der. Modellen
skulle forestille at være for om 10 år, hvor vi ville være
voksne, og måske have både ægtefæller og børn. Ydermere
skulle det være en realistisk model. Ud over dette gik
projektet ud på at vi skulle arbejde med GIS så vi blev mere
eller mindre fortrolige med programmet.
For at løse opgaven på en overskuelig måde, delte vi
os op i forskellige grupper, der hver skulle varetage et
aspekt af opgaven.
1/2
For at forhindre alt for meget snak og alt for lidt arbejde
blev der i klasserummet nedsat en koordinationsgruppe,
bestående af et medlem fra hver af de oprindelige grupper.
Denne gruppe mødtes en gang i hvert modul, for at
sammenholde problemer, vurdere og diskutere hvordan det
videre arbejde skulle udføres. Efter hvert møde blev
udfaldet af mødet fremlagt for resten af klassen. Denne
koordinationsgruppe har sparet os fra en masse
unødvendig snak og dobbeltarbejde.
Skulle vi gentage et sådan projektarbejde ville vi
gøre det på samme måde. Ligeledes kan vi kun anbefale
andre med et lignende projekt, at nedsætte en form for
koordineringsudvalg.
3.x
2/2
Efterskole
Marina
Boliger
Økolandsby
Erhverv/industri
Olde kolle
Skovbørnehave
Oversigtskort med tekst - her
QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
Området
Bolig
Arbejdsområde
Boligtyper
Demografiske forhold I dag
Demografiske forhold I år 2013
Økolandsby
Strandskovgård - (“olde kolle”)
Arbejdsområde
I forhold til de demografiskeforhold skal der overvejes
Behovet For nybyggeri, og herunder hvilke boligtyper
samt placering af disse
Demografiske forhold
Boligtyper
Vi har valgt at placere boligerne i nærheden af skov og især vand
pga. fremtidens stigende krav om ro omkring boligen, der skal
fungere som en oase og rolig base.
Ved vandet er større parcelhuse (ca. 200 m2) blevet placeret.
Disse huse har en forholdsvis lille have, så det karriereorienterede
menneske kan nøjes med at fokusere på den indendørs ”base”.
De mindre parcelhuse (ca. 150 m2) er placeret lidt længere
inde i landet som et lille bysamfund. De har fået større haver
til dyrkelse af natur i en privat sfære.
Demografiske forhold I dag
Nordenhuse er et område bestående af en masse
natur, skov og landidyl.
Største delen af befolkningen er børnefamilier.
Der er et stor område med en masse privatejede
sommerhuse, som ligger lige ud til en privat strand
ejet af de private sommerhusejer.
Der er en maskinstation, en tandlæge og to
dagplejemødre.
Strandskovgård er en større gård, som i dag står tom
og ejes af godsejeren på Juelsbjerg, som kun bruger
jorden til Standskovsgård.
Området som helhed består af nogle større gårde, med
en del jord. Området består derfor af en masse
landbrug, med mange marker.
Den nærmeste skole og børnehave ligger i Avnslev.
Demografiske forhold I
år 2013
2000 msk. skal indkvarteres i form af 2 forskellige byer og 1 olde-kolle.
Økoby: Karsely - I økobyen skal der oprettes 100 boliger, hvert med et
grundareal på 400m2. Derudover vil fællesarealer, værksteder,
køkkenhaver, staldbygninger, grønne arealer o.l. være til rådighed for
byens beboere.
Landsby: Karsebo - 817 boliger, hvert med et grundareal på 1000m2.
Lystbådehavn og et centralt beliggende handelstorv med grønne
områder og fontæner skal være tilgængeligt for byens beboere. Ud af
de 817 boliger, kommer 100 af dem til at ligge ved kysten med udsigt
til havet.
40 pers. indkvarteres i olde-kolle. Da vi fik ideen om et olde-kolle,
spurgte vi os til råds hos vores forældre. Der var bred enighed om at
ideen var god, så visionen om et olde-kolle med fritidsaktiviteter,
naturskønne områder og samvær kunne blive en realitet.
Økolandsby
Præsentation
Økolandsbyen ved Karseby
Husene
Fællesarealer
Kort og luftfoto over området
Præsentation
Ide ført videre fra friland på www.dr.dk, med søgning på Friland.
En lille økolandsby med 100 huse, en masse friarealer og et
fælleshus til fælles beskæftigelse. Principperne i økolandsbyen:
Bygger sit eget hus uden gæld,
Starter selvstændig virksomhed,
Renser sit eget spildevand,
Ikke modtager tilskud
og i øvrigt reducerer sit energi- og ressourceforbrug mest muligt.
På Friland bygger indflytterne på en måde, så der igen åbnes op for
selvbyggeren. De vil i praksis eksperimentere med naturmaterialer
og nye byggeformer, der gør det muligt at bygge et godt og sundt
beboelseshus for 1/10 af det, vi i dag betaler for et nyt hus. En pris,
der gerne skulle gøre det muligt for folk, at få mere råderum over
deres egen tid.
Økolandsbyen ved Karseby
Vi bærer principperne fra Friland videre i vores egen økolandsby, da
vi mener at man om 10-15 år stadig og i højere grad vil lave byer
som disse. Dels for at få en mere miljøvenlig livsstil og dels for at
komme væk fra det hektiske liv i byerne. Man tænker mere og mere
over naturen og dens overlevelse og derfor tror vi at mange vil
hoppe med på denne ide med en økologisk hverdag.
Vores by skal indeholde 100 huse, hvilket er en del mere end
Frilands 12-15 huse. Arealet den skal dække er på omkring
110.000m2, hvor hver grund har et areal på 400 m2. Dette lyder nok
ikke til så meget, men der er jo også store fællesarealer rundt
omkring som man kan benytte sig af.
Husene
1/3
Husene skal man selv bygge udelukkende af genbrugsmaterialer og
uden at stifte gæld. Dog er det lovligt at benytte andre materialer,
hvis de ikke skaber affald og er en belastning for miljøet. Arealet af
hvert hus er individuelt, og der kan måske være nogle
begrænsninger, dvs. at en vis procentdel af grunden må benyttes til
bebyggelse. Toiletterne er multtoiletter. Det er toiletter, der ikke
kræver et kloaksystem, så dette er heller ikke en nødvendighed for
byen. Princippet i et multtoilet er at alle næringsstoffer opsamles og
genanvendes.
Husene
2/3
Det blandes med træspåner og efter et år er der ingen
sygdomsfremkaldende bakterier i og det kan bruges som gødning
eller til forbedring af jorden. Vandforbruget minimeres bl.a. ved at
bruge multtoiletter og ligeledes kan det minimeres ved ikke at
udlede vand ved tøjvask: Vaskemaskinen tilsluttes et lukket
kredsløb, hvor det samme vand renses igen og igen i et biologisk
rensningsanlæg. Vaskesystemet bruger kalkfrit vand, der mere end
halverer forbruget af sæbe. Vand der er forbrugt ved bad og
opvask opsamles i et fordampningsanlæg. Det samlede daglige
vandforbrug vil ligge under 50 l pr. person, dvs. under 18
kubikmeter pr. person pr. år.
Husene
3/3
Frysekapacitet kan fremskaffes ved at bygge et fælles højisoleret
frysehus. Varmeafgivelsen herfra kan bruges til at varme vand i
det fælles vaskeri som også vil være i byen.
Herved minimeres energi, teknik og støj i boligen. Hvert hus er
udstyret med solceller på taget til at opvarme vand eller give
strøm til lys.
I huset bør også oprettes erhverv, for at gøre miljøet i byen
dynamisk og levende.
Fællesarealer
I økolandsbyen skal der også være en masse fællesarealer. Bl.a. et
fælleshus noget i stil med et forsamlingshus, hvor folk fra
landsbyen kommer hinanden ved. Det skal ligge omkring centrum
af byen. Derudover skal der være en naturlegeplads til børnene og
en fodboldbane. I udkanten af byen ligger også en skov, hvor der
er adgang for alle. Til landsbyens dyr, der dog ikke er fælles, ligger
der en lade, hvor hver husstand har en plads til et vist antal dyr,
hvis de ønsker.
Kort og luftfoto over
området
Læs miljøgruppens begrundelse
Strandskovgård - Olde
kolle
Baggrunden for det olde-kolle vi opretter på Strandskovgård, er at få
flere befolkningsgrupper repræsenteret i tilflytterflokken. Formålet er
at tiltrække ikke kun de unge, men også de lidt ældre.
Da vores egne forældre ville være i blandt denne målgruppe
(ca 60+), Spurgte vi os til råds her, og fandt ud af at langt største
delen var positivt stemt overfor oprettelsen af et kollektiv for ”ældre”.
kollektivet kan huse ca. 40 personer, og der er rige
muligheder for at dyrke aktiviteter som: gå ture, kunst, madlavning,
golf, bridge og hvad ved vi – det er op til dem!
Erhverv
Arbejdsområde
Privat industri
Biokemiskvirksomhed
Økologisk landbrug
Turisme
Offentlige institutioner
Efterskole
Arbejdsområde
Erhvervsgruppen har diskuteret og vurderet områdets
ønskede erhvervsstruktur. Herunder ønsket om privat
industri og ligeledes behovet for offentlige institutioner
så som skole og efterskole.
(Læs nærmere om arbejdsmetoden her)
Privat industri
Biokemisk virksomhed
Præsentation
Virksomhedens placering i området
10 fordele ved at placere din virksomhed I Karsebyen
Økologisk landbrug
Præsentation
Økologiske landbrug og bedrifter omkring Karseby
Tre gode bevæggrunde for initiativet:
Turisme
Præsentation
Besøgende turister
Fritids sejlads - Marina
Camping
Præsentation 1/2
Som udgangspunkt for vores planer vedrørende den fiktive
by; Karsebyen, har vi udfra flere forskellige oplysningskilder
valgt, at den tilstedeværende industri med fordel skal være
biokemisk industri. Fyn med centrum i Odense er
efterhånden et stærkt internationalt knudepunkt m.h.t.
biokemisk udvikling. Dette er sket på baggrund af de gode
muligheder, der findes i og omkring Odense( se afsnit med
beskrivelser af muligheder). Som udgangspunkt skal
området ved Karsebyen fungere som en specialenhed
under ”Odenses” forskning.
2/2
Endvidere er udviklingen i vort samfund hastigt på vej mod et
”koncentreret” videnssamfund. I fremtiden bliver
Danmarks råstof altså viden og dertilhørende teknologi.
Derfor er udvidelsen af faciliteter indenfor forskningsområdet
utrolig vigtigt, hvis vi skal bibeholde vores høje levestandard.
Med henblik på produktion er den danske produktion i
stigende grad blevet udvikling af teknologi, hvorimod
størstedelen af den reelle produktion( eks. Den delvise
fremstilling af det færdige produkt) bliver trukket ud af
Danmark p.g.a. af mere gunstige lønforhold. Lavere lønninger
er meget vigtige, hvis man ønsker at optimere sin
konkurrence på et stadigt mere internationalt marked.
Kort over området
10 fordele ved at placere din virksomhed i
Karsebyen, fyn/odense
1. En del af de største og mest aktive klynger af proteomforskning i verden.
2. Veludstyret universitet og industri med en lang tradition for aktivt samarbejde på tværs af grænser.
3. Gode muligheder for samarbejde med både Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.
4. Adgang til veluddannet personale på alle niveauer og til lave lønomkostninger.
5. Ledige erhvervsgrunde klar til bebyggelse. Grundpriserne og omkostningerne til byggeri er lave på Fyn.
6. Aktiv og erhvervsorienteret kommune med et udviklingsteam(Nyborg).
7. En bred vifte af investorer står klar med ledig kapital til lovende projekter afhængig af behov.
8. Veludbygget infrastruktur til transport, lager, IT, osv.
9. Venlig og imødekommende lokalbefolkning, hvis første fremmedsprog er engelsk.
10. Et dejligt sted at bo for dig og din familie.
Kilde:The Proteomic Universe, Odense, Denmark. Working Paper Proteomics 020508.
Præsentation
Bæredygtig produktion der ikke udgør en risiko for
folkesundheden, er af høj prioritet hos Karsebeyn. Det
begrunder motivationen for omlægning af
konventionelle landbrug/bedrifter til økologiske
landbrug/bedrifter. Efterspørgelsen på økologiske
landbrugsprodukter er stigende, og udbudet må derfor
følge med.
Økologiske bedrifter i området
omkring Karsebyen
Bæredygtig produktion af fødevarerprodukter er af
højeste prioritet for Karsebyen. For at sikre minimal
belastning af miljøet, og at der også i fremtiden skal være
rent drikkevand fra de lokale forsyninger, har byen valgt at
tilbyde alle nuværende konventionelle bedrifter omlægning
til økologi.
Dette gøres på baggrund af miljø og naturplanen fra
2014, hvor der i rapporten om fremtidens
vandforsyningsovervejelser, blev gjort klart at det
nuværende konventionelle landbrugs brug af bl.a.
pesticider udgjorde en stor trussel for den fremtidige
sikring af rent drikkevand.
Tre gode bevæggrunde
for initiativet:
1. sikring af drikkevandsforsyninger (grundvand)
2. stimulering af øget efterspørgelse på økologiske
produkter
3. hensyntagen til det lokale dyreliv
Øget efterspørgelse på økologiske
produkter
Markedet for landbrugsprodukter der ikke har
været i kontakt med sprøjtemidler eller vækstfremmere er
omfattende, og stadigt voksende.
Afsætnings mulighederne for de økologiske- bedrifter og
landbrugsproduket i området omkring Karsebyen, er gode.
Både i selve Karsebyen, men også de nærliggende byer
som, Kerteminde, Nyborg og Odense, tilbyder formidable
afsætningsmuligheder for lige netop økologiske produkter.
Pæsentation
Turismen, specielt sejlere, valgfarter til det fynske, derfor
har vi valgt at imødegå efterspørgslen med en marina.
Ydermere findes en campingplads uden for byen.
Lidt om de besøgende turister
Kort over, og billeder af, marinaen
Besøgende turister
1/2
Undersøgelse af besøgende turister på fyn.
Tallene for personovernatninger 2003 ser således ud:
Camping
Fritidssejlads
Hotel
Vandrehjem
1.362.691
415.880
164.557
105.401
Samlet 2003 2.016.529
Kilde: www.statistikbanken.dk
Besøgende turister
2/2
Konklusion:
Der er rig mulighed at trække turister til dette område.
Mål: livligt centrum i naturskønne områder.
Fokus er camping og fritidssejlads – de største turistgrupper.
Tendensen lige nu:
- Et boom inden for lystsejlere i de fynske have.
- Folk vil have en aktiv fritid.
Vandrehjem
Hotel
Camping
Lystbåde
Fritidssejlads
Flot æstetisk marina ved livligt bytorv.
Kapacitet ca. 200 både
Både tillokkende i sig selv – men også ”aflastende” for de overbookede
marinaer i Kerteminde og Nyborg.
Rent praktisk kræver en marina kun en max. dybde på 3 meter.
Forbillede: Kerteminde Marina – ca. 750 både
QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.
Marina I Karseby
Placering af marina:
Inspirations- og
Stemningsbilleder
Fra Kerteminde
marina
Camping
Intet behov for at etablerer camping plads og derved
skabe en øde plads i vinterhalvåret. Belæg: 5 km syd for
”Karsebyen” ligger Grønnehave Strandcamping.
– En campingplads på ca. 600 m2 og med rig mulighed for
udbygning, da omliggende areal hverken er
bebygget eller fredet.
Offentlige institutioner
Med 2.000 ny-tilflyttere i Karseby, bliver det aktuelt at
oprette en folkeskole. I forbindelse hermed skal der
også udbygges idrætsanlæg og der skal skabes et
Ungdoms/klubhus.
Om:
Efterskolen
Efterskole
1/2
Efter at have kigget nærmere på adskillige efterskoler, i særdeleshed
på Fyn, er vi kommet til den konklusion at nogle af de mest eftertragtede
Er idrætsefterskoler, specielt dem med maritime aktiviteter/faciliteter
det passer glimrende for vores geografiske beliggenhed.
Vi har valgt at ligge efterskolen lidt udenfor den nyanlagte by, så eleverne
Og indbyggerne ikke kommer til gene for hinanden.
Da byen selvsagt skal indeholde en ordinær folkeskole, økonomisk set er
det mest profitabelt at anlægge et fællesidrætsanlæg mellem efterskolen
selv og byens folkeskole.
Efterskole
2/2
Idrætsanlægget indeholder, svømmehal, fodboldbane og tilstødende
hal til indendørs aktiviteter.
Vi har efter at have set på andre efterskolers elevtal, og ud fra egne
erfaringer, fundet frem til at efterskolen minimum skal rumme 200 elever
for at kunne løbe rundt.
Det areal der er valgt er meget stort. Efterskolen vil ikke fylde det hele,
men så vil der være mulighed for udbygning og modernisering i fremtiden.
Da det er en idrætsefterskole, er det skønt med masser af plads til
fysisk udfoldelse.
Arbejdsmetode
1/3
Erhvervsgruppen har:
Diskuteret områdets ønskede erhvervsstruktur, hvilket også
indebærer ønskelige erhvervstyper.
Fastlagt placeringen af erhverv i tæt samarbejde med
miljøgruppen, da der skal tages hensyn til fredning, arkæologiske
interesseområder, drikkevand osv.
Vurderet behovet for øget offentlige og private servicefunktioner i
området, som skoler, børnehaver, plejehjem forretninger osv.
Leveret kort over de valgte erhvervsområder, offentlige samt
private servicefunktioner, samt en tilhørende tekst.
Taget højde for såvel ind- som udpendling.
Brug af GIS
2/3
Erhvervsgruppen har som værktøj til løsning af opgaven anvendt Fyns
Amts elektroniske kort og GIS-data.
Vi har brugt GIS- data til at finde placeringer til erhverv samt
at finde områder med fredning, nitratfølsomhed, arkæologiske
interesseområder, drikkevand og andet, hvilket er væsentligt for at
placere industri samt andet erhverv, da der ikke kan placeres industri
som f.eks. en benzin tank i et nitratfølsomt område. Ligeledes er det
vigtigt at industrien ikke forurener drikkevandet.
Brug af Fronter
3/3
Derudover har gruppen også løbende lagt f.eks. kort, luftkort over de
fastlagte industriområder ud på fronter, så gruppen samt de andre
grupper også har kunnet følge med i udviklingen.
Fronter har været en god hjælp i udviklingen af byen på
Østfyn, da det har fungeret både som lay-out og kommunikationsmiddel.
Endvidere har vi kunnet følge op på projektet hjemme, selvom vi ikke
har Mapinfo. Vi har altså brugt fronter til at sammenflette det færdige
projekt.
Erhvervsgruppen har også brugt Internettet til bl.a. at finde
oplysninger om turisme, moderne erhverv, skoler og andet.
Kort og teknik
Arbejdsområde
Brug af Fronter
Brug af Mapinfo (GIS)
Brug af internettet
Kort eksempler
Evaluering af GIS
Arbejdsområde
1/2
At sætte sig teknisk ind i anvendelsen af GIS-teknologien på
skolens computere.
Yde hjælp til andre grupper i form af tematiske kort over
bestemte områder og arealer, samt diverse teknisk backup.
Skal hjælpe Koordinerings- og Dokumentationsgruppen med at
udarbejde det færdige produkt.
At levere en skriftlig vurdering af GIS-teknologiens
anvendelighed i arbejde på gymnasiet på baggrund af
erfaringer med byplanlægningsprojektet.
Arbejdsområde
2/2
Arbejdet i Kort- og Teknikgruppen har i dette
byplanlægningsprojekt bestået i, at hjælpe de andre grupper i
projektet, med fremskaffelse af kort til brug i diverse opgaver, og
at indramme de mulige byggeområder. Skolens frontersystem er
brugt til hurtig kommunikation imellem grupperne til kortdeling.
Brug af Fronter
Teknisk er skolens Fronter system anvendt til hurtig
kommunikation de forskellige grupper imellem. Heriblandt
overførsel af diverse kort og statistikker, og hurtig adgang
til printere. Eftersom man stødte ind i flere tekniske
problemer mht. printere var man nødsaget til at benytte
Fronter i denne henseende også. Fronter er skolens
virtuelle kommunikations-netværk, der kan benyttes til
online debatter og upload af diverse filer. Dette har
selvsagt været en stor force i forløbet med
byplanlægningsprojektet.
Brug af Mapinfo (GIS)
Programmet MapInfo har været benyttet til fremskaffelse af
forskellige kort til planlægningen af byen. Ved hjælp af dette
program er fredede områder fundet og taget hensyn til,
følsomme områder, mht. forurening har været mulige at tage
hensyn til. Dette og mange andre nyttige funktioner har
bidraget til, at man i fællesskab har fundet frem til det mest
hensynsmæssige område, at tilrettelægge en mulig by, til et
bestemt antal mennesker.
Brug af internettet
Internettet har været anvendt til fremskaffelsen af
forskellige statistikker og prognoser. Ved hjælp af disse har
man haft mulighed for, at se bedømme fremtiden og anslå
hvilke boligforhold, og andre hensyn, den normale indbygger
ville stile efter. Dette sikrer større interesse for bebyggelse.
Kort eksempler
Kort og teknik gruppen har som sagt, bla. Stået for at skaffe
De relevante kort til grupperne. Der er til hvert kort, også et luftfoto
Der svare til det samme område som kan ses på kortet. Dette skulle
Gerne gøre det lettere at forestille sig hvordan det “I virkeligheden”
Ser ud.
Her ses henvisninger til en
Række eksempler herpå:
Kort til miljøgruppen
Kort til erhvervsgruppen
Miljø
Arbejdsområde
Begrundelse for valg af
områder
Områder af miljømæssig
interesse
Begrundelse for valg
af områder
Økolandsby
By
Industri
Strandbeskyttelse
Arbejdsområde
I miljø-gruppen har vi haft som opgave, at give de forskellige
andre grupper områder. Opgaven viste sig, at være sværere
end vi havde regnet med, da vi skulle tage hensyn til
fredninger, forurening, indvindingsoplande m.m.
Vi har fundet områder der skulle indeholde industri,
økolandsby og en maritim efterskole. Disse områder krævede
alle, at vi nøje overvejede, og undersøgte hvilke steder det
var bedst at placere de forskellige projekter.
Områder af miljømæssig
interesse
Strandbeskyttelse
Kort over områder med særlig hensyntagen
Drikkevand
Følsomt landbrug
Fredede områder
Strandbeskyttelse
Klitfrednings- og strandbeskyttelsesliniens formål er at friholde
kystområderne for indgreb, der ændrer den nuværende tilstand
og anvendelse. Klitfredningen skal endvidere sikre, at der ikke
opstår risiko for øget sandflugt og at arbejdet med
sandflugtsbekæmpelse ikke forhindres eller vanskeliggøres.
Strandbeskyttelseslinien er som udgangspunkt 300 m og er
fastlagt i 2002 på grundlag af Strandbeskyttelseskommissionens
gennemgang af amtets kyster. Linien ligger fast og fremgår af
Kort- og Matrikelstyrelsens digitale matrikelkort. Der er indenfor
strandbeskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod
ændringer. Det indebærer, at der ikke må bygges, ændres i
terrænet, beplantes, hegnes eller lignende. Almindelig
landbrugsmæssig drift og hegning er undtaget fra forbudet.
Drikkevand
Følsomt landbrug
Fredede områder
Økolandsby
Ønsket om en økologisk landsby kom hurtigt på banen fra
boliggruppen. Dette passede os godt, da vi havde en fredet skov
lige nord for Nordenhuse, Præsteskov. Området vi har udstykket til
øko-landsbyen, ligger ud til vandet med både skovområde og søer.
Skoven og området omkring denne er egentlig fredet, men vi har
givet øko-landsbyen byggedispensation, så længe den holder sig
inden for de eksisterende marker og ikke berører selve skoven.
Denne byggedispensation sker udelukkende, da der er tale om en
øko-landsby, som ikke forventes at forårsage store negative
indvirkninger på det fredede skovområde, da byen har et minimalt
forureningsniveau og passer perfekt ind i det allerede eksisterende
miljø.
By
Byen er placeret så den opfylder ønsker om beliggenhed nær
kysten, og desuden undgår at falde sammen med fredede
områder i større stil.
Til byen har vi udpeget et område mellem Kabinettet, Andkær og
Lundbakkegård.
Midt i området ligger et mindre vådområde kaldet Dalen Her har
vi anbefalet, at man bevarer miljøet og evt. lader det fungere som
et grønt område.
Industri
Derudover har vi modtaget ønsker om et område til industri, som
er blevet placeret mellem Bovense og Skalkendrup. Området er
blevet valgt udfra kriterier om, at det ikke skulle ligge for tæt på de
nybyggede byer, men tæt på vejen til Nyborg. Derudover er der
blevet taget hensyn til fredede områder, indvindingsopland og
eksisterende bebyggelse.
Oppe i højre hjørne af området skal der tages visse hensyn, da
dette ligger meget tæt på et vandværks indvindingsopland. Vi har
derfor trukket en linie, der viser hvor industrigruppen ikke må
placere forurenende laboratorier, fabrikker mv.
Derudover er der et særligt følsomt landbrugsområde placeret lidt
syd for Bovense, der selvfølgelig vil blive taget særlige hensyn til,
hvis det anvendes.
Brug af GIS
Brugen af GIS har alt i alt lettet arbejdet væsentligt.
Programmet gav os dog en del problemer i starten, derfor har det
været meget nyttigt at der blandt klassekammeraterne blev
uddannet eksperter der kunne yde bistand og assistance i diverse
problemer vi måtte rende ind i undervejs.
Vores funktion i dette projekt har været at finde områder hvor de
forskellige grupper kunne føre deres ideer ud i livet. Derfor har vi
brugt GIS utroligt meget da vi skulle optegne præcise områder og
lægge dem ind på fronter så grupperne præcist kunne se hvor de
måtte bygge.
Trafik og vejnet
Arbejdsområde
Trafik og vejnet I denne by
Indre vejkort
- luftfoto
Ydre vejkort
- luftfoto
Arbejdsområde
Sikre en hensigtsmæssig infrastruktur I byen
Læs om arbejdsprocessen her
Arbejdsproces
1/2
Vi, trafik-gruppen, har under vores arbejde benyttet os af Amtets
20 GB kortdata, GIS-håndteringsprogram og MapInfo 7.5, hvilke vi
har benyttet til at finde data om de givne områder.
Vi har under arbejdet brugt Fronter til at informere hinanden og de
andre grupper, samt udveksling af kort med de nødvendige
oplysninger og nye data med mere.
Da vi startede og havde fundet ud af, hvilket område vi arbejdede
med, kontaktede vi bolig-gruppen for at vide hvor store husene
skulle være arealmæssigt.
Arbejdsproces
2/2
Vi havde dernæst brug for at vide, hvor vi måtte bygge og
anlægge veje, som jo er en form for ramme for byen, så i
samarbejde med miljø-gruppen fandt vi frem til det pågældende
sted for anlæggelsen af byen.
Vi udbad os et kort fra kort-gruppen, så vi bedre kunne danne os
et overblik over det store område, og begyndte at finde
muligheder for anlæggelse for nye veje og bevarelse af gamle eller
omlæggelse af disse.
Opbygning af veje
1/2
Der er mange ting der skal gøres før en vej kan bygges og der kan gå op
til 10 år før vejen er køreklar. Det første der skal gøres er at
trafikministeren beder vejdirektoratet om at undersøge, om der er behov
for en vej. Så laver vejdirektoratet en række undersøgelser, for at finde
ud af hvordan en ny vej vil påvirke omgivelserne, ud fra disse
undersøgelser beslutter folketinget om der skal bygges en ny vej.
Vejdirektoratet skal sørge for at ligge vejen så trafikken kan afvikles på
en sikker måde og så byggeriet får så få negative konsekvenser som
muligt. Det gør de ved at lave VVM-undersøgelser som er vurdering af
virkninger på miljøet. Og så kan folketinget vedtage en anlægslov for
vejprojektet. Og nu kan landmålerne kortlægge området og
geoteknikkere undersøge jordbunden og arkæologerne leder efter
fortidsminder.
Opbygning af veje
2/2
Efter det kan vejdirektoratet beslutte hvor vejen skal ligge og hvordan
den skal se ud. Men inden vejen kan anlægges skal den godkendes af
en ekspropriationskommission og så kan vejen bygges. Jorden
reguleres, så den er stabil og holdbar og så lægges der flere lag grus
og asfalt på vejen og til sidst sættes der skilte op.
For at undgå støjbelastede boliger langs landevejen fra kerteminde til
nyborg laves der støjdæmpning langs vejen. Alle villavejene i byen
skal være otte meter brede med fortov i begge sider. Der skal være
forbindelse mellem alle villavejene gennem cykel-/gangstier
Trafik og vejnet I denne
by 1/3
Det har været det generelle ønske blandt de forskellige grupper at
den nye by vi skulle ”anlægge” skulle være et miljø rigtigt sted, med
plads til naturoplevelser.
Vi har haft disse forudsætninger som grundtankerne bag anlægning
af vejnettet i byen.
Et ønske fra boliggruppen har været at så mange huse som muligt
skulle have havudsigt.
Dette har vi forsøgt at efterkomme ved at ligge villavejene parallelt
med stranden, således at husende tæt på vandet, ligger forskudt af
hinanden og at der dermed kommer der så meget luft mellem
husene at husejerne både har mulighed for privat have og
havudsigt.
Trafik og vejnet I denne
by 2/3
Vi har samtidig forsøgt at gøre det attraktivt at bevæge sig fra sted
til sted enten til fods eller på cykel. Vi har anlagt et mindre dige langs
stranden, hele vejen ned til Nyborg, hvorpå der skal være en grus
cykelsti. Dette vil give cyklisterne både en god og direkte vej til store
dele af byen, samt til den større by, Nyborg. Ydermere giver det
cyklisten smukke naturomgivelser under transporten.
Som før nævnt ligger villavejende parallelt med stranden, husene er
placeret så de ligger med ”have mod have”. Modsatrettet
villavejende, ligger der mellem husene også cykelstier, dette gør også
færdsel for børn mere sikker.
Trafik og vejnet I denne
by 3/3
Skovområderne og de grønne områder i byen, vil vi også holde fri for
asfalt. Her har vi anlagt stier, primært møntet på fodgængere, men
også cyklister og hesteryttere vil kunne benytte disse.
Da der allerede er anlagt en stor hovedvej forbi det område hvor
erhvervsgruppen har anlagt erhverv, og hele vejen op forbi efterskole
området, har vi at både økonomiske og miljømæssige årsager valgt
blot at anlægge og udvide allerede eksisterende veje fra bygrænsen
og ud til hovedvejen. Ved den nordlige bygrænse har vi valgt at
anlægge en rundkørsel for at forbinde den vej der omkredser byen,
hovedvejen og vejen der fører ned til efterskolens område.
Indre vejkort
Indre vejkort-luftfoto
Ydre vejkort
Ydre vejkort-luftfoto
Næste i rækken
Hovedmenu
Sidst sete side
Afslut
Hjælp
Oversigtskort
Gruppens
hovedside
Områdets
hovedside
Holdet
Dette er de personer som har skabt hvad du sidder og ser på nu. Disse udgør
Billeder >
Til daglig 3.x på Odense Katedralskole (2004/2005)
Søren Lindholt Andersen
Johan Ankersen
David Wilhelmus Marinus Boere
Bendt Andreas Andersen Buse
Christine Teglgaard Christensen
Nicholai Ellebæk Frederiksen
Anne-Sofie Bang Hansen
Ditte Vest Hansen
Cecilie Lybeck Hutters
Stig Kristensen
Lea Trier Krøll
Jacob Ungstrup Larsen
Michael Lindberg Madsen
Jakob Glarbo Møller
Troels Bjerregaard Pedersen
Mikkel Bork Petersen
Christina Ellegaard Rasmussen
Mikkel Kjersgaard Rasmussen
Rie Ruby-Johansen
Emil Rostgaard Schelde
Christian Stahlfest Holck Skov
Kristian Lillelund Toftegaard
Margrethe Holm Wandall