Nguyên Phân Giảm Phân

download report

Transcript Nguyên Phân Giảm Phân

Nguyên
Giảm
Phân
Phân
Các Thành Viên Tham Gia
Nguyễn Quang Hòa
Nguyễn Lê Thu Vân
Phan Thị Thư
Đố Thị Hồng
Mai Thị Thơm
Hà Kiều Trang
Trần Thị Hà
Trần Thị Thủy
Vũ Thị Anh
Hà Thị Thúy
Sinh Sản
Nhiễm Sắc Thể
Chu Kì Tế Bào
Chu kì teá baøo goàm
nhöõng giai ñoaïn
naøo?
Khảo Sát Nguyên Phân Ở TBĐV
Phân Chia Tế Bào Chất
Kì Trung Gian
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Tiền Kì và Tiền Trung Kì
Tế bào mẹ
Trung Kỳ
Kì trung gian
Tiền Kì và Tiền Trung Kì
Tế bào mẹ
Trung Kỳ
Kì trung gian
Hậu Kỳ
Tiền Kì và Tiền Trung Kì
Tế bào mẹ
Trung Kỳ
Kì trung gian
Hậu Kỳ
Tiền Kì và Tiền Trung Kì
Mạt Kỳ
Tế bào mẹ
Trung Kỳ
Kì trung gian
Hậu Kỳ
Tiền Kì và Tiền Trung Kì
Mạt Kỳ
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Trung Kỳ
Hậu Kỳ
Tiền Kì và Tiền Trung Kì
Mạt Kỳ
Tế bào mẹ
Trung Kỳ
Kì trung gian
Hậu Kỳ
Tiền Kì và Tiền Trung Kì
Mạt Kỳ
Biến Đổi Hình Dạng NST Trong Nguyên Phân
Phân
TếQuá
Bào Chất
Trong
Nguyên
Phân
ĐiềuChia
Hòa
Trình
Nguyên
Phân
Các Đột Biến Trong Nguyên Phân
Đột Biến
Trong NP
Đột Biến
NST
Đột Biến
Số Lượng
Đột Biến
Cấu Trúc
Đột Biến
Gen
Thay thế
cặp bazo
Thêm cặp
bazo
Mất cặp
bazo
Tiến Hóa Của Nguyên Phân
Ghép cành
Ghép gốc
Giảm Phân
Tiền kì 1
Giảm phân 1
Leptonema
Zygonema
Pachinema
Diplonema
Diakinesis
Trung kì 1
Giảm phân
Hậu kì 1
M kì 1
Kì chuyển tiếp
Giảm phân 2
Tiền kì 2
Trung kì 2
Hậu kì 2
Mạt kì 2
TÕ bµo mÑ
TÕ bµo mÑ
K× trung gian
TÕ bµo mÑ
K× trung gian
Tiền Kỳ I
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
Tiền Kỳ I
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
K× ®Çu I
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
Hậu Kỳ I
K× ®Çu I
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
Hậu Kỳ I
K× ®Çu I
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
Hậu Kỳ I
K× ®Çu I
Mạt Kỳ
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
Hậu Kỳ I
K× ®Çu I
Mạt Kỳ
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
Hậu Kỳ I
Tiền Kỳ I
Mạt Kỳ
TÕ bµo mÑ
Trung Kỳ I
K× trung gian I
Hậu Kỳ I
Tiền Kỳ I
Mạt Kỳ
TÕ bµo
Tế bào mẹ
K× ®Çu
II
Tế bào mẹ
K× ®Çu II
Cuối Kì Đầu II
Tế bào mẹ
K× gi÷a II
K× ®Çu II
Cuối Kì Đầu II
Tế bào mẹ
K×
K×gi÷a
gi÷a II
II
K× ®Çu II
K× sau II
Cuối Kì Đầu II
Tế bào mẹ
K× gi÷a
gi÷a IIII
K×
K× ®Çu II
K× sau II
Cuối Kì Đầu II
K× cuèi II
Tế bào mẹ
K×gi÷a
gi÷a II
II
K×
K× ®Çu II
K× sau II
Cuối Kì Đầu II
K× cuèi II
Tế bào mẹ
K×gi÷a
gi÷a IIII
K×
K× ®Çu II
K× sau II
Cuối Kì Đầu II
K× cuèi II
Tế bào mẹ
K×gi÷a
gi÷a II
II
K×
K× ®Çu II
K× sau II
Cuối Kì Đầu II
Hai tÕ bµo
Biến Dị-Đột Biến Trong Giảm Phân
Ý Nghĩa Của Giảm Phân
 Giảm phân đóng vai trò quan trọng bảo
đảm cho cơ thể sinh sản hữu tính
 bảo đảm cho sự tổ hợp đa dạng của vật
chất di truyền
 bảo đảm sự phân bố lại các NST ở các
tế bào con => tăng tần số tổ hợp đa
dạng
Tiến Hóa Của Quá Trình Giảm Phân
 Giảm phân đầu tiên có thể được tiến hóa nhờ
có sự thích ứng trong việc sản sinh ra các hậu thế
đơn bội khác nhau về mặt di truyền, có khả năng
sinh sản nhanh
 sự dung hợp sau đó các tế bào đơn bội gọi là sự
thụ tinh hay hợp giao
Tiến
Hóa phân
Của khác
Quágiảm
Trình
Giảm
Nguyên
phân
như Phân
thế
nào?
• -Cho tế bào Soma
- Tế bào con có bộ nhiễm sắc
thể như tế bào mẹ (2n).
- 1 lần sao chép + 1 phân chia.
- Gian kì giữa 2 lần nguyên phân
có nhân đôi DNA và NST.
-Tiền kì ngắn không tiếp hợp và
trao đổi chéo.
- Hậu kì: 2 NS tử chị em của 1
NST phân li khỏi nhau đi về 1
cực.
- Phương thức sinh sản vô tính,
genom giữ nguyên qua các thế
hệ.
-Cho tế bào sinh dục chín
- Tế bào con có bộ NST giảm đi một
nửa.
- 1 lần sao chép + 2 phân chia
- Kì chuyển tiếp PC1 và PC2 không
nhân đôi DNA và NST
- Tiền kì 1 kéo dài, có tiếp hợp chéo
giữa 2 NST tương dồng
- Yếu tố phân li là thành viên cặp
NST tương đồng.
-Phương thức sinh sản hữu tính,
đảm bảo tạo thành giao tử.