Transcript Slide 1

Konferencja otwierająca badanie pn.
„Kapitał społeczny województwa podlaskiego w
kontekście funkcjonowania sektora non-profit”
Czym jest kapitał społeczny?
Kapitał społeczny to swoisty potencjał zgromadzony w społeczeństwie, a także w
jednostkach tworzących to społeczeństwo, w postaci instytucji, norm, zachowań. Tworzy
on podstawę do budowania opartych m.in. na zaufaniu relacji społecznych, które
sprzyjają współpracy, kreatywności oraz wymianie wiedzy, a w dalszej perspektywie
przyczynia się do osiągania celów, który poszczególne jednostki nie byłyby w stanie
realizować samodzielnie ze względu na brak możliwości i odpowiednich sił. Kapitał
społeczny to w istocie swoista synergia sił tkwiących w poszczególnych jednostkach.
Oznacza to że efekt pracy kapitałów zebranych jednostek jest większy od sumy sił i
możliwości tkwiących w poszczególnych jednostkach.
Czym jest kapitał społeczny?
Kapitał społeczny jest podstawą istnienia społeczeństwa obywatelskiego, którego jednym
z najważniejszych przejawów jest istnienie silnie rozwiniętego tzw. trzeciego sektora, tj.
organizacji pozarządowych, które działają w sferze non-profit. Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego jest zatem silnie osadzony we wzroście kapitału społecznego. Kapitał
społeczny można rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach, które silnie
oddziaływają na siebie wzajemnie.
Kapitał społeczny (KS)
KS jako taki: podzielane normy,
poczucie więzi,towarzyskość,
członkostwo w organizacjach
Determinanty KS :poczucie
tożsamości i duma, dostęp do
informacji
Miara rezultatów KS: zaufanie do
instytucji, uczciwość, partycypacja
społeczna
Kapitał społeczny w Polsce
70
60
50
40
30
20
64.3 62.3
58.4
52.1
47
45.8
42.3
32
31.7
30
28.9 27.5 27.4
25.1
20
19.7 19.1 18.6
15.3 14.9 13.6
10.9
10
0
Poziom zaufania interpersonalnego w krajach Europy – badanie European Social
Survey 2004
Kapitał społeczny w Polsce
Region
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców
2005
21
20
26
21
16
22
20
22
20
21
22
2006
22
21
27
22
17
23
23
23
21
23
24
2007
24
23
29
24
18
25
24
24
22
24
25
2008
25
24
30
25
18
26
26
24
23
25
26
2009
26
25
32
26
19
27
27
25
24
26
27
2010
27
26
33
27
20
28
28
26
25
28
28
2011
28
27
35
28
21
29
29
27
26
29
30
20
21
19
21
23
21
23
24
22
25
26
24
26
27
25
27
28
27
29
30
28
POMORSKIE
18
22
20
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
23
24
26
27
29
30
31
Polska
ŁÓDZKIE
MAZOWIECKIE
MAŁOPOLSKIE
ŚLĄSKIE
LUBELSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
LUBUSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
Wskaźnik liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10
tysięcy mieszkańców (Polska i województwa) w latach 2005-2011
Cele badawcze
Wskazanie tła rozwoju sektora non-profit w woj. podlaskim oraz w Polsce poprzez opis
poszczególnych przejawów kapitału społecznego, w kontekście strategii rozwoju województwa
podlaskiego.
Wskazanie związku między tworzeniem kapitału społecznego a rozwojem podmiotów typu non-profit
w środowiskach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników historycznych kształtujących
tożsamość (cechy) mieszkańców woj. podlaskiego warunkujące podejmowanie inicjatyw tego typu.
W tym kontekście wskazanie różnic oraz podobieństw charakteryzujących społeczność woj.
podlaskiego względem innych regionów Polski.
Przeanalizowanie sytuacji sektora non-profit w Polsce oraz w woj. podlaskim, w tym ocena
dotychczasowych działań instytucji publicznych na rzecz zwiększenia kapitału społecznego oraz
wybór województwa, które może być wzorcem (benchmarkiem) we wprowadzaniu zmian dla
województwa podlaskiego (analiza porównawcza na bazie źródeł wtórnych i zastanych).
Cele badawcze
Wskazanie dobrych praktyk, możliwych do powielenia przez podmioty działające w ramach III
sektora, ale również przez sektor publiczny i prywatny w kontekście współpracy z sektorem nonprofit.
Analiza SWOT sektora ze wskazaniem sposobów rozwiązywania głównych problemów wpływających
na destabilizację funkcjonowania organizacji non-profit w Polsce oraz w woj. podlaskim, np.
problemy finansowe, zarządcze, kadrowe, problem nadmiernego uzależnienia istnienia organizacji
pozarządowych od projektów europejskich, możliwości prolongaty działalności lub przyczyn
zaprzestania działalności po zakończeniu projektu, określenie potrzeb organizacji i ich wspomagania
przez fundusze publiczne, promocji tych potrzeb i ich misji w formach tradycyjnych i nowoczesnych,
np. przez Internet
Analiza sposobu zarządzania organizacjami non-profit w woj. podlaskim w aspekcie realizacji ich
misji w celu tworzenia tzw. „dobra wspólnego”, w tym relacji personel-wolontariusze, pozyskiwanie
pracowników, sponsorów i darczyńców, partnerów oraz prowadzenia księgowości w kontekście
realizacji misji oraz prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz pozyskania
środków dla realizacji misji.
Zbadanie przepływu informacji i sposobów efektywnej komunikacji pomiędzy organizacjami typu
non-profit a samorządem oraz innymi instytucjami, form partnerstwa z władzami lokalnymi,
powiatowymi i wojewódzkimi oraz efektywnych sposobów organizacji tego partnerstwa.
Zbadanie form integracji badanych podmiotów (np. tworzenie sieci lokalnych grup działania).
Cele badawcze
Ukazanie czynników związanych z kapitałem społecznym, który jest rozwijany przez organizacje
non-profit wpływających na awans oraz na blokady awansu społecznego Podlasian.
Analiza związku nierówności społecznych w kontekście poziomu rozwoju kapitału społecznego na
terenie województwa podlaskiego oraz zjawisko potencjalnej peryferyzacji (rozumianej w sensie
wallersteinowskim) województwa podlaskiego na tle innych województw Polski.
Opracowanie mapy obszarów wzrostu i stagnacji w zakresie rozwoju kapitału społecznego na
terenie województwa podlaskiego, a także tworzenia się obszarów centralnych, półperyferialnych i
peryferialnych (w sensie wallersteinowskim) rozwoju kapitału społecznego na terenie województwa
podlaskiego.
Zweryfikowanie hipotezy o zależności pomiędzy działaniami organizacji non-profit w kontekście
wsparcia wzrostu kapitału społecznym oraz jego podkapitałami (kulturowy i ekonomiczny), a
pozytywnymi zmianami w partycypacji społecznej w województwie podlaskim.
Kto i co będzie badane?
 Analiza danych zastanych dotyczących informacji nt. kapitału społecznego, m.in.
danych statystycznych, istniejących opracowań etc.
 Aktywiści, pracownicy i wolontariusze organizacji non-profit działających na terenie
województwa podlaskiego (PAPI, N=400)
 Zogniskowane wywiady grupowe z ekspertami z wybranych, ze względu na
zaawansowanie działalności organizacji pozarządowych typu non-profit
 Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi i organizatorami działalności
NGOs, szefami platform wspomagających działania organizacji pozarządowych, głównymi
(strategicznymi) darczyńcami i sponsorami działań organizacji pozarządowych non-profit
oraz osobami zaangażowanymi w realizację strategii rozwoju województwa
Kto i co będzie badane?
 Wywiady telefoniczne z mieszkańcami województwa podlaskiego (N=1023)
 Ankiety internetowe z młodzieżą z województwa podlaskiego (N=603)
 Studia przypadków istniejących organizacji pozarządowych
 Badanie etnograficzne działań wybranych organizacji pozarządowych typu non-profit
w zakresie rozwoju kapitału społecznego
Uwagi
Zamawiającego
Opracowanie i
prezentacji
ostatecznej wersji
Raportu
Metodologicznego
Badanie PAPI
Badanie CATI
Badanie CAWI
Badanie FGI
Analiza
ekspercka
danych
jakościowych
Analizy
statystyczne
Badanie IDI
Etnografia
Studia przypadku
Opracowanie
rekomendacji
Etap IV
Etap opracowania Raportu Końcowego
Opracowanie
projektu Raportu
Metodologicznego
wraz z
narzędziami
badawczymi
Analiza danych
zastanych
Etap III
Etap analizy i interpretacji danych
Wstępna analiza
dokumentów
Etap II
Etap obserwacji
Etap organizacji badania
Etap I
Przygotowanie
projektu
Raportu
Końcowego
Przekazanie
Raportu
Zamawiającemu
Uwagi od
Zamawiającego
Ostateczna
wersja Raportu
Końcowego
Dziękujemy za uwagę!
Instytut Badawczy IPC
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław
Tel. 71/7949249
E-mail [email protected]
www.instytut-ipc.pl