prednáška č.6 VLT

download report

Transcript prednáška č.6 VLT

Prednáška 6
1.
2.
3.
4.
Pri tvorbe modelu lepšie porozumieme študovanému procesu, môžeme určiť,
ktoré parametre sú podstatné a ktoré nie.
Pri vyhodnotení variantov možných zmien systému ide v podstate o testovanie
hypotéz, pričom máme k dispozícii nielen skúsenosti a intuíciu, ale aj
dynamické chovanie systému.
Pre interpretáciu vybraného riešenia máme k dispozícii model procesu, ktorý
možno využiť k lepšiemu pochopeniu spolupracovníkmi (zrozumiteľné
odpovede na otázku („Čo sa stane, ak...„),
Pri vyhodnotení úspešnosti implementovaného riešenia môžeme okrem
splnenia primárnych cieľov sledovať aj ďalšie parametre, o ktorých vďaka
simulácii vieme, že majú vplyv na dynamiku nášho procesu.

2 skupiny softwarových produktov:
◦ simulačné programy,
◦ simulačné agendy.



systémy s dominantným poslaním poznávacím
príkladom je WITNESS ( AT&T ISTEL, Ohio, USA; Lanner
Group Ltd., VB; Humusoft, CZ).
je aplikovateľný v oblasti výroby, služieb, pre optimalizáciu
sortimentu, či zavádzania nového výrobku na trh.
◦ modelovanie procesov a systémov, ich optimalizácia, vizualizácia vo
virtuálnej realite, spracovanie vstupných informácií,
◦ implementácia moderných metód riadenia výroby,
◦ optimálne rozmiestenie výrobných a logistických celkov,
◦ analýza tokov.

Aplikovateľnosť:
◦ výroba (plánovanie kapacít, sledovanie kvality, identifikácia
úzkych miest vo výrobe atď.),
◦ technológia (plniace operácie, optimalizácia chemických
procesov, plánovanie výrobných postupov, atď.),
◦ služby (optimalizácia využitia pracovných síl, analýza
obslužných časov atd.)
◦ všeobecné (logistická analýza, manipulácia s materiálom,
optimalizácia sortimentu, analýza výrobných nákladov, atď.)
◦ a i.

Základné okno

Okno s vytvoreným modelom

Okno s využitím strojov

Výrobné zariadenia:
◦ „Single machine“ (znamená, že jeden kus produktu do stroja
vstupuje a jeden vystupuje).
◦ „Assembly machine“ (do stroje vstupuje niekoľko druhov
polotovarov a chodom stroja sú spojené v jeden produkt).

K definovaniu ciest medzi jednotlivými prvkami modelu je
možné zvoliť:
◦ „Pseudo Paths“, umožňuje
jednotlivými prvkami (strojmi).
definovať
vzdialenosť
medzi



Modely v programu WITNESS dynamicky zobrazujú pohyb
materiálu či zákazníkov systémom, stavy jednotlivých prvkov,
prevádzané operácie, aktuálne využití zdrojov.
Zároveň sú zaznamenávané všetky udalosti, ktoré v systéme
nastali. Užívateľ tak môže sledovať dynamiku procesu a má k
dispozícii údaje potrebné k vyhodnoteniu výkonnosti daného
systému podľa zvolených kritérií.
Je možné prevádzať aj analýzy typu "what-if". V ľubovoľnom
čase môžeme simuláciu zastaviť, zmeniť parametre systému,
napr. veľkosť zásobníkov, počet pracovníkov, a následne v
simulácii pokračovať. Ihneď môžeme sledovať dôsledky
takýchto zmien.
ďalší simulačný softvér - Arena Simulation (Systems Modeling
Corp., Pensylvania, USA; Rockwell Automation) umožňuje:
 riadiť výrobu (hodnotiť priebeh výroby, plánovať kapacity,
prevádzať JIT, ERP, Six sigma, optimalizovať zásoby, ...)
 balenie (dĺžky a usporiadanie dopravníkov, efektívnosť baliacich
zariadení, výkon strojov a paletizačných zariadení, ...)
 riadiť logistický reťazec (analýza variantov dopravy, kontrola
zásob, expedícia, ...) a mnoho ďalších.


príklady



simulačný program QUEST (Deneb Robotics Inc., Michigan,
USA; Delmia)
predstavuje kompletný 3D digitálny produkt pre simuláciu,
analýzu a rentabilitu procesov
z 3D modelu je možné určiť optimálne rozmiestnenie zariadení,
priebežné doby výroby výrobkov, tok nákladov existujúcich
alebo nových systémov
Obr. Simulácie riadenia manipulačných dopravných
prostriedkov


s dominantným poslaním predikovať a optimalizovať zadané úlohy
príkladom je SAP APO (Advanced Planner and Optimizer) od firmy
SAP AG, ktorý umožňuje:
◦ vytvárať plánovacie verzie, uplatňovať plánovacie metódy a
optimalizačné hodnoty,
◦ nastavovať ukazovatele, náklady a vstupné informácie,
◦ simulovať, meniť parametre, vyhodnocovať a porovnávať simulácie
s reálnou prevádzkou,
◦ optimalizovať kapacity (výroby, skladov, manipulácie či dopravy) a
náklady (vo výrobe, v skladovom hospodárstve, doprave, zisťovať
napr. dopady nedoručenej dodávky, a pod.)
◦ plánovať sekvencie (pri montážnych linkách)
◦ rozvrhovať dopravu a vyberať dopravcov, stanovovať dopravné
trasy a i.

i2 SCM (i2 Technologies, spol. s r.o.) umožňuje:
◦ prevádzať simulácie a testovanie rôznych variantov scenárov
logistickej siete a s ich pomocou stanovovať vhodné rozmiestnenie
výrobných zariadení,
◦ určovať optimálne parametre pre zásobovanie vrátane vonkajšej
dopravnej obsluhy, pre výrobu a montáž,
◦ riešiť spoluprácu medzi niekoľkými podnikmi pri monitorovaní,
optimalizácii a riadení procesov v logistickom reťazci (pripravený rad
špecializovaných riešení s možnosťou prispôsobiť ich podmienkam
daného podniku).