Transcript R B5-05

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
TESTIRANJE DIFERENCIJALNE ZAŠTITE NA 400
kV VODU PODGORICA 2-RIBAREVINA
Ivan Bulatović *
Crngorski Elektroprenosni Sistem
[email protected]
Ivan Višić
Prointegris d.o.o. Split
[email protected]
Damir Poljak
Prointegris d.o.o.Split
[email protected]
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Novi koncept štićenja 400 kV dalekovoda u Crnoj Gori

Glavna zaštita 1 i glavna zaštita 2
Glavna zaštita 1 relej 7SD
Glavna zaštita 2 relej 7SA

48 optičkih vlakana u zemljovodnom užetu

Uvođenje uzdužne diferencijalne zaštite voda kao najpouzdanije i najsigurnije
rješenje

Problem ispitivanja

DV Podgorica – Ribarevina 85.7 km

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Aktivne funkcije zaštite:










Diferencijalna zaštita
Distantna zaštita (pet zona) sa komunikacionom šemom sa drugim krajem u glavnoj
1
Zemljospojna zaštita sa komunikacionom šemom sa drugim krajem u glavnoj 1
Distantna zaštita (pet zona) sa komunikacionom šemom sa drugim krajem u glavnoj
2
Zemljospojna zaštita sa komunikacionom šemom u glavnoj 2
Funkcija automatskog jednopolnog ponovnog uklopa u glavnoj 1 i glavnoj 2
Funkcija preopterećenja u glavnoj 1 i glavnoj 2
Funkcija prekostrujne zaštite u slučaju ispada automata naponskih trafoa u glavnoj 1 i
glavnoj 2
Funkcije uključenja na kvar u oba releja
Funkcije njihanja snage u oba releja
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Komunikacija
4 optička vlakna:
Rx Tx za jedan relej
Rx Tx za drugi relej

Stalna kontrola izmijenjenih telegrama

Digitalna komunikacijska veza 512 kBit/s

Svakih 5 ms dolazi do izmjene signala sa oba kraja

Maksimalno vremensko zatezanje signala iznosi 12 ms

CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Ispitivanje




Ispitna oprema
Omicron CMC 356
Omicron CMC 256
GPS uređaj kom 2
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Rezultati ispitivanja

Uzdužna diferencijalna zaštita faza L1E
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
CMC256-6 I A/mA
200
100
0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
-100
t/s
-200
-300
I Prim L1
I Prim L2
I Prim L3
Trip
GPS
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
t/s
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Rad zaštite
Impedansa kvara u %
impedanse voda
–
Relej A
Impedansa kvara u %
impedanse voda
–
Relej B
Relej A
Relej B
Stabilizacija diferencijalne
zaštite;
Prorada rezervne distantne
zaštite u drugoj zoni
-10
110
Stabilizacija diferencijalne
zaštite;
Prorada rezervne distantne
zaštite u IV zoni
50
50
Prorada u I zoni
Prorada u I zoni
-10
Stabilizacija diferencijalne
zaštite;
Prorada rezervne distantne
zaštite u drugoj zoni
Stabilizacija diferencijalne
zaštite;
Prorada rezervne distantne
zaštite u IV zoni
110
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Rezultati ispitivanja

Distantna zaštita
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
CMC356 V A/V
60
40
20
0
6,75
-20
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
t/s
-40
-60
-80
V L1-E
V L2-E
V L3-E
CMC356 I A/A
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00
-1,25
-1,50
6,75
7,00
I L1
7,25
7,50
I L2
7,75
8,00
8,25
8,50
8,75
8,00
8,25
8,50
8,75
t/s
I L3
Trip
VF Slanje
VF Prijem
GPS
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
t/s
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
CMC256-6 V A/V
60
40
20
0
1,0
-20
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
t/s
-40
-60
-80
V L1-E
V L2-E
V L3-E
CMC256-6 I A/A
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
-0,25
-0,50
-0,75
-1,00
-1,25
-1,50
1,0
I L1
2,0
3,0
I L2
4,0
5,0
6,0
5,0
6,0
t/s
I L3
Trip
VF Slanje
VF Prijem
GPS
1,0
2,0
3,0
4,0
t/s
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Rad zaštite
I Impedansa kvara u %
impedanse voda
–
Relej A
Impedansa kvara u % impedanse
voda
– Relej B
Relej A
Relej B
-10
110
Prorada u IV zoni
Prorada u drugoj zoni
10
90
Prorada u I zoni i slanje signala
Prorada u komunikacijskoj šemi
50
50
Prorada u I zoni i slanje signala
Prorada u I zoni i slanje signala
90
10
Prorada u komunikacijskoj šemi
Prorada u I zoni i slanje signala
110
-10
Prorada u drugoj zoni
Prorada u IV zoni
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CIGRE
Hvala na pažnji!