วิธีการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ gfmis-soe

Download Report

Transcript วิธีการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ gfmis-soe

LOGO
1. ZC_IF_P01 - upload ข้อมูลงบการเงินจากสตง. ทีม
่ าจาก excel
file
2. ZC_IF_P02 - ผานรายการ
SL
่
3. ZC_IF_P03 - ผานรายการ
GL
่
4. ZC_IF_P11 - upload ข้อมูลงบทดลองจาก Text file ทีม
่ าจาก
XML file
5. ZC_IF_P12 - (KTB) upload ข้อมูลงบทดลองจาก Text file
ทีม
่ าจาก XML file
6. ZC_IF_P13 - upload ข้อมูลงบทดลองกอนตรวจสอบจาก
Text
่
file ทีม
่ าจาก XML file
7. ZC_IF_P14 - (KTB) upload ข้อมูลงบทดลองกอนตรวจสอบจาก
่
Text file ทีม
่ าจาก XML file
8. ZC_IF_M01 - รายงานสถานะการ upload
รหัสรัฐวิสาหกิจ
q = ส่งขอมู
้ ลรายไตรมาส
ส่งงบดุล – กอนสอบทาน
่
BQ1 = งบการเงิน – รายไตร
มาส
ส่งงบดุล – หลังสอบทาน
BQ2 = งบการเงิน – รายไตร
มาส
ส่งงบกาไรขาดทุน – กอนสอบ
่
ทาน
PQ1 = งบการเงิน – รายไตร
มาส
ส่งงบกาไรขาดทุน – หลังนสอบ
ทาน
n = ส่งงบครั
ง้ แรก น – รายไตร
PQ2
= งบการเงิ
A = ส่งงบแกไข
มาส
้
ปี ของขอมู
่ าส่ง
้ ลทีน
Upload ไฟล ์
ไตรมาสของขอมู
่ าส่ง
้ ลทีน
รหัสรัฐวิสาหกิจ
N = ส่งงบครัง้
แรก
A = ส่งงบแกไข
้
ปี ของขอมู
้ ลที่
นาส่ง
เดือนของขอมู
่ าส่ง
้ ลทีน
ส่งงบดุล - กอนสอบทาน
่
BL1 = งบทดลอง - รายเดือน
BQ1 = งบการเงิน – รายไตร
มาส
ส่งงบดุล - หลังสอบทาน
BLS = งบทดลอง - รายไตร
มาส
BQ2 = งบการเงิน – รายไตร
มาส
ส่งงบกาไรขาดทุน - กอนสอบ
่
ทาน
PN1 = งบทดลอง - ราย
เดือน
PQ1 = งบการเงิน – รายไตร
มาส
ส่งงบกาไรขาดทุน – หลังน
สอบทาน
PNL = งบทดลอง - รายไตร
มาส
M = ส่งขอมู
ลรายเดือน
PQ2 = ้งบการเงิน – รายไตร
Q = ส่งขอมู
้ ลรายไตรมาส
มาส
รหัสรัฐวิสาหกิจ
ส่งงบดุล - หลังสอบทาน
BLS = งบทดลอง - รายไตร
มาส
BQ2 = งบการเงิน – รายไตร
มาส
ส่งงบกาไรขาดทุน – หลังสอบ
ทาน
PNL = งบทดลอง - รายไตร
มาส
N = ส=
ง้ แรกน – รายไตร
PQ2
งบการเงิ
่ งงบครั
A = ส่งงบแกไข
มาส
้
q = ส่งขอมู
้ ลรายไตรมาส
ปี ของขอมู
่ าส่ง
้ ลทีน
ไตรมาสของขอมู
่ าส่ง
้ ลทีน
BLS = ส่งงบดุล
PNL = ส่งงบกาไรขาดทุน
TB6 = รายการคูค
่ า้
รหัสของ สศค. (Com Code)
Upload ไฟล ์
BL1 = ส่งงบดุล
PN1 = ส่งงบกาไรขาดทุน
TB3 = รายการคูค
่ า้
รหัสของ สศค. (Com Code)
Upload ไฟล ์
BLS = ส่งงบดุล
PNL = ส่งงบกาไรขาดทุน
TB6 = รายการคูค
่ า้
รหัสของ สศค. (Com Code)
Upload ไฟล ์
BL1 = ส่งงบดุล
PN1 = ส่งงบกาไรขาดทุน
TB3 = รายการคูค
่ า้
รหัสของ สศค. (Com Code)
Upload ไฟล ์
รหัสรัฐวิสาหกิจ
เช่น
BL1, BQ1, BQ2, BLS
PN1,PQ1, PQ2, PNL
TB3, TB3,TB4, TB5, TB6, TB7,
TB8
อืน
่ ๆ
ปี ของขอมู
่ าส่ง
้ ลทีน
เดือนของขอมู
่ าส่ง
้ ลทีน
2. สั่ งให้ระบบ upload ขอมู
้ ล
1. Click เพือ
่ ทดสอบการส่งขอมู
้ ล
กรณีทไี่ มพบปั
ญหา ให้นาเครือ
่ งหมาย (/) ออก
่
- ตัง้ ชือ
่ ไฟลข
่ องการ
attach:
้ ลทีต
้
์ อมู
F9x_255xQx_Sxxx_ddmmyyyy
F98 = งบการเงินกอนสอบทาน
่
F99 = งบการเงินหลังสอบทาน
F9x _255xQx _Sxxx
_ddmmyyyy
0
255x= ปี งบการเงินรัฐวิสาหกิจ
Qx = ไตรมาสของขอมู
่ ่ง
้ ลทีส
วัน/เดือน//ปี สุดทายของไตรมาส
้
dd = วัน
mm = เดือน
yyyy = ปี คศ.
รหัส
รัฐวิสาหกิจ
- นาส่งเขาระบบ
้
ระบุ F98
หรือ F99
Upload ไฟล ์
ระบบ BW
ระบบ R3
ปี ทีเ่ รียก
รายงาน
รหัสรัฐวิสาหกิจ
Template No.
FIN* = ทุก Template ของ FIN
INV* = ทุก Template ของ INV
กรอกรหัสรัฐวิสาหกิจ
OAG2 กลุ่มทีไ
่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
FI01
กลุม
่ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน
TB1 ก่อนสอบทาน
1
หลังสอบทาน
ใส่เครือ
่ งหมาย "/" เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลเหล่านี้
รหัส
รัฐวิสาหกิจ
ปี ของ
ขอมู
้ ล
versi
on
ขอมู
่ าเป็ นในการเรียกรายงาน
้ ลทีจ
1. เดือน/ไตรมาส/ปี ของขอมู
้ ลที่
ต้องการเรียกรายงาน
2. Version (ให้พิจารณาจาก
Timming Listed)
- 0 = ข้อมูลจริง
- TB1 = กอนสอบทาน
TB2
่
= หลังสอบทาน
- P01 = ผานการเห็
นชอบจาก
่
หน่วยงา
- P02 = ผานการเห็
นชอบจาก
่
ครม.
- R01- R04 = การปรับแผน
ครัง้ ที่ 1 – 4
- PLN = ประมาณการตนปี
้
3.
EVM Center (สาหรับ
รายงาน EVM)
การเปลีย
่ นแปลงรายการหน้างบการเงิน จะต้องส่งให้ สคร.พิจารณา
ควรแจ้งให้ สคร. ทราบลวงหน
่
้ าในกรณี
1. การเปลีย
่ นแปลงรายการหน้างบการเงิน รัฐวิสาหกิจควรแจ้งให้ทร
จะส่งข้อมูลเขาระบบฯ
อยางน
้
่
้ อย 3 วัน
ปัญหาเชิงเทคนิค
ปัญหาเชิงนโยบาย
Helpdesk : 02-684-4498
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) :
02-2985880-9 ตอ
่ 6618-6621
การนาเขาข
ให้นาขอมู
10 วัน
้ อมู
้ ล
้ ลเขาระบบภายใน
้
หลังจากไดรั
หลังจากการแกไข
้ บการ
้
ปัญหา
แก้ไขปัญหาจาก Help desk หรือ
สคร.
การ Update ข้อมูล จะแจ้งให้ทราบผาน
3 ช่องทาง
่
ขาวสารเกี
ย
่ วกับการ
คือ
่
นาส่งขอมู
1. ผานทาง
website
้ ลเขา้
่
ระบบ GFMIS-SOE 2. ผานทางระบบ
่
LOGO