Szakmai gyakorlati tájékoztató

download report

Transcript Szakmai gyakorlati tájékoztató

Szakmai gyakorlati tájékoztató
Dr. Kalmár Sándor adjunktus
2013.02.13 - Auditórium
A tájékoztató felépítése
-
-
Általános információk minden szakmai
gyakorlatra induló BSc-s hallgató részére
ÁM; MM; ÉM;GV BSc szakos hallgatókra
vonatkozó információk (adatlapok kitöltése,
igazolások, hiányzások stb.)
Kérdések …
Általános információk I.
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
és KT 60/2011 határozata alapján:
15 § (3) bekezdés szerint
„A gyakorlatigényes alapképzési szakokban legalább egy félévig tartó
szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A
szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak.
Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet – szakmai gyakorlat
esetén legalább kettőszáztíz kreditet – kell és legfeljebb kétszáznegyven
kreditet lehet teljesíteni. …”
Tehát 6 (max. 8) félév alatt 180 kreditet kell teljesíteni + 30 kredit a 7.
féléves szakmai gyakorlat értéke és így jön ki a legalább 210 kredit!!!
A Kari Tanács 60/2011-es határozata, mely 2012.01.01-től hatályos ezt erősíti
meg!
Általános információk II.
Szakmai gyakorlatra tehát csak az a hallgató mehet, aki rendelkezik
180 kredittel - ami magában foglalja az alapozó tárgyakat (A jelű) is.
A 180 kredit meglétéről a Tanulmányi Osztály (továbbiakban:
TO) állít ki listát, és intézi a hallgató szakmai gyakorlatának
felvételét a NEPTUN rendszerben.
Mivel a 2012/13 tanév 2. félévében felvett kreditek még nem
teljesültek, ezért a vizsgaidőszak végéig (2013.06.24) nem lehet biztos
a hallgató, hogy mehet-e szakmai gyakorlatra. Akinek az ebben a
félévben felvett kreditjeivel eleve nem teljesül a 180 kredit …
A szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges befogadó
nyilatkozat leadásával csak az előfeltételét teremti meg a
gyakorlat megkezdéséhez!
A hallgató időben leadott indexe alapján lezárt félév után a TO
2013.06.24 – 2013.07.12 között ellenőrzi a 180 kredit meglétét és
értesíti ki a hallgatót a NEPTUN rendszerben a szakmai gyakorlat
megkezdéséről.
Kredithelyzet – nappali tagozaton (91 fő)
Lista megtekinthető a tájékoztató után!
Ezek csak előzetes adatok és a 2013.02.11.-ei
NEPTUN állapotokat tükrözik!
M_NAP_ÁMB_C
M_NAP_ÉMB_C
M_NAP_GVB_C
M_NAP_MMB_C
M_NAP_KGB_C
M_NAP_MGB_C
M_NAP_NTB_C
Össz létszám 180 kredit megvan 180 kredit nincs meg Rendben %
21
13
8
61,90
17
9
8
52,94
14
12
2
85,71
12
6
6
50,00
15
9
6
60,00
9
2
7
22,22
3
1
2
33,33
91
52
39
57,14
Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden
tantárgya megvan-e!!!
Kredithelyzet – levelező tagozaton (38 fő)
Ezek csak előzetes adatok és a 2013.02.11.-ei
NEPTUN állapotokat tükrözik!
M_LEV_ÉMB_C
M_LEV_GVB_C
M_LEV_MMB_C
M_LEV_KGB_C
M_LEV_MGB_C
Össz létszám
11
10
3
7
7
38
180 kredit
megvan
180 kredit
nincs meg
8
7
1
6
0
22
3
3
2
1
7
16
Rendben %
72,73
70,00
33,33
85,71
0,00
57,89
Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden
tantárgya megvan-e!!!
Általános információk III.
A szakmai gyakorlatot
2013.07.15 – 2013.10.04 között lehet
teljesíteni!
Nappali tagozaton: 12 hét (6 + 6 hét)
Levelező tagozaton: 3 hét (a fenti időszak alatt)
Szakfelelősök – gyakorlati koordinátor
Szak
Szakfelelős
ÁM BSc Prof. Kovácsné Dr. Gaál Katalin
MM BSc Prof. Dr. Schmidt Rezső
ÉM BSc Prof. Dr. Szigeti Jenő
GV BSc Dr. Csatai Rózsa
KM BSc Prof. Dr. Szakál Pál
MG BSc Prof. Dr. Neményi Miklós
NT BSc Prof. Dr. Makai Sándor
Gyakorlati koordinátor
Dr. Kalmár Sándor
Dr. Kalmár Sándor
Dr. Kalmár Sándor
Dr. Kalmár Sándor
Forrás: 2012/13/2 félév NYME-MÉKtájékoztató és a NEPTUN rendszer
A szakfelelősök határozzák meg a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó
követelményeket, melyeket a hallgatónak a 12 hét (3 hét levelezős) alatt
teljesítenie kell. A szakmai gyakorlat befejezését követően a szakfelelős, vagy
az általa kijelölt oktató és a szak gyakorlati koordinátora - a leadott írásbeli
beszámoló és a szóbeli beszámolót figyelembe véve - közösen döntenek a
szakmai gyakorlat eredményéről. A gyakorlati koordinátor feladata a
gyakorlatok szervezésével és vizsgáival kapcsolatos teendők koordinálása.
Szakfelelősök – gyakorlati koordinátor
A szakmai gyakorlati hely alkalmasságával kapcsolatban
felmerülő egyedi esetben a hallgatót a gyakorlati
koordinátor a szakfelelőshöz küldi, aki hozzájárul, hogy az
adott szakmai gyakorlóhelyen - a rendelkezésre álló
információk alapján - a hallgató gyakorlatát letölthesse. A
döntés írásban történik ez a dokumentum csatolásra kerül a
befogadó nyilatkozathoz.
Csak ÁM – MM – ÉM – GV BSc szakok esetében!
Szakfelelősi engedély
1. számú melléklet
…………. BSc
Szakfelelősi engedély
Szakmai gyakorlat letöltéséhez
Alulírott ………………………………………………. szakfelelős hozzájárulok/nem járulok
hozzá (kívánt rész aláhúzandó), hogy …………………………………….. hallgató a szakmai
gyakorlatát az általam megismert csatolt dokumentumok alapján (befogadó nyilatkozat;
megállapodási
szerződés,
szakmai
kapcsolatom
alapján
stb.)
…………………………………………………………………………………………………..
szakmai gyakorlóhelyen ………. hét terjedelemben letölthesse.
Mosonmagyaróvár, 20 ………………
……………………………………
…… BSc szakfelelőse
A fentieket tudomásul vettem:
Mosonmagyaróvár, 20 ………………..
………………………………………
…... BSc gyakorlati koordinátora
ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk
Befogadó nyilatkozat - bakik és jó tanácsok
1 eredeti példányban (a szakmai gyakorlóhely pecsétjével és
aláírással ellátva) kell határidőre leadni!
Célszerű előtte a hallgatónak saját célra (elfelejtettem a
gyakorlatvezetőm elérhetőségét, címét stb.) 1 példányt eltennie!
Gazdaságtudományi Intézet honlapján például így szerepel:
AM_BSc_12hetes_altalanos
- Hibák:
Rosszul/olvashatatlanul van kitöltve (név, telefonszám stb.)
Nincs a hallgatónak elérhetősége feltüntetve …
Minimum 2 lapból áll (1 időterv és ellenőrző lap + ahány
gyakorlóhelyen lesz …)
Faxon küldte ezért olvashatatlan …
Tollal kell kitölteni …
A gyakorlóhelyről is tartalmaz alap adatokat …
Az írásbeli beszámoló
Az írásbeli beszámoló követelményrendszere ÁM; MM; ÉM;
GV BSc szakon a Gazdaságtudományi Intézet honlapjáról az
oktatási
anyagok
lapfül
alatt
letölthető
(http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=497).
Általánosságban
1. Nyomtatott formában történik a leadás, megfelelő külalakkal
(fűzött formában).
2. Elektronikus formában (szak_név_év elnevezéssel pl.:
AM_Kiss_Ramóna_2013) .doc formátumban, vírusmentesen,
max. 1 Mb méretben a kinyomtatott anyaggal egy időben
(pendrive-on elhozva, vagy Bán Ramóna e-mail címére
elküldve) történik a leadása Bán Ramóna Intézeti
adminisztrátornál.
A szóbeli beszámolót követően a hallgató a nyomtatott
változatot visszakapja, ezért kérjük az igazolásokat a dolgozattól
könnyen elkülöníthető módon leadni.
Az írásbeli beszámoló II.
Példa: ÁM BSc írásbeli beszámoló követelményrendszere
A gyakorlat összegzéseként készített Írásbeli beszámoló, számítógépen szerkesztett és
kinyomtatott, összefűzött formában (pl.: iratgyűjtőben stb.) gyakorlóhelyenként cca.
10 - 15 oldal terjedelemben kerüljön elkészítésre.
Formai követelmények: 1,5-es sortáv, sorkizárt, 12-es Times New Roman CE
betűméret és típus. A margók alul és felül, jobb és baloldalon egységesen 2,5 cm
méretűek legyenek.
A gyakorlóhelyenként leadott anyag oldalszámaiba nem számítanak bele a fényképek és
mellékletek.
A Gazdaságtudományi Intézet honlapján így szerepel:
AM_BSc_12hetes_Feladatterv
ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk
Igazolások
1. A szakmai gyakorlat alatt napi/heti bontásban vezetni
kell az elvégzett feladatokat (Hétfőtől – Péntekig; 1.
héttől – 12. hétig) egy excel táblázatban (2 hét fért el 1
fektetett lapra – tehát ebből kell 6db). Minden héten 1x
(és nem kell minden nap) a gyakorlatvezető szakember
cégszerűen aláírja a heti teljesítést.
2. Az előbb említett igazoláson (heti) kívül le kell adni
egy összesített igazolást is ahol a gyakorlatvezető
szakember minősíti is a hallgató tevékenységét és
összesíti, hogy a 60 napból hány napot volt ott …
Az igazolásokat az írásbeli beszámolóval együtt kell leadni
a hallgatóknak. Igazolás nélkül, vagy hiányos igazolással
a gyakorlat érvénytelen!
ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk
1.
1. számú melléklet: Szakmai gyakorlat (BSc szakok, Nappali/Levelező tagozat) hallgató jelenléti és feladatteljesítési nyilvántartása
NYME-MÉK Gazdaságtudományi Intézet Mosonmagyaróvár Vár 2.
Hallgató neve/Szak:
Dátum
Gyakorlóhely megnevezése:
Jelenlét Hiányzás Hiányzás oka
Napi feladatok (röviden)
Megjegyzés
20....
20....
20....
20....
20....
……. hét: 20....
…… hó ….. nap …… hó ..… nap
Gyakorlatvezetőként igazolom, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Ph.
Aláírás
Megjegyzés: a "Jelenlét" és "Hiányzás" sorok X-el jelölhetők; a hiányzás oka, napi feladatok és a megjegyzés szövegesen kerülnek kitöltésre röviden (pl. betakarítás,
bálázás, adminisztráció vagy betegség stb.). A heti jelenléti és feladatteljesítési nyilvántartás, csak a gyakorlatvezető cégszerű aláírásával együtt érvényes!
Hallgató neve/Szak:
Dátum
Gyakorlóhely megnevezése:
Jelenlét Hiányzás Hiányzás oka
Napi feladatok (röviden)
Megjegyzés
20....
20....
20....
20....
20....
……. hét: 20....
…… hó ….. nap …… hó ..… nap
Gyakorlatvezetőként igazolom, hogy a nyilvántartásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
Ph.
Aláírás
Megjegyzés: a "Jelenlét" és "Hiányzás" sorok X-el jelölhetők; a hiányzás oka, napi feladatok és a megjegyzés szövegesen kerülnek kitöltésre röviden (pl. betakarítás,
bálázás, adminisztráció vagy betegség stb.). A heti jelenléti és feladatteljesítési nyilvántartás, csak a gyakorlatvezető cégszerű aláírásával együtt érvényes!
ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk
1I.
Ez az IGAZOLÓLAP az NymE-MÉK Mosonmagyaróvár 1. számú „A hallgató jelenléti és
feladatteljesítési nyilvántartása” című adatlapok alapján készült. A gyakorlat befejezése után az
IGAZOLÓLAP –ot kitöltve kérjük a hallgatónak átadni, aki azt köteles az adott évben kihirdetett
időpontig az NymE-MÉK Gazdaságtudományi Intézet titkárságára eljuttatni! Az Igazolás
hiányában a hallgató gyakorlatát a Kar nem fogadja el!
IGAZOLÓLAP
A Cég megnevezése, címe:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Igazoljuk, hogy ……………………………………………. az NymE - MÉK …………… szakos
hallgatója Cégünknél 20.… ….hó … nap – …… hó … napig dolgozott, amely időszakot az NymEMÉK szakmai gyakorlatnak tekinti.
A Cégnél betöltött munkakör/végzett munka:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A ledolgozott munkanapok száma: ………………….. nap.
(ebből a hiányzások száma, igazoltan: ………..……... nap.
igazolatlanul:………..……... nap.)
A Cég véleménye:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………….., 20……………….
Ph.
…………………………………..
Cégszerű aláírás
A szakmai gyakorlat ideje alatt
Kérek minden hallgatót, hogy a NEPTUN üzeneteket és a
megadott e-mail címet figyelje időközönként, mert esetleg
információkat fogok küldeni elősegítve a zökkenőmentes
lebonyolítást …
Mire érdemes majd odafigyelni
Az első 6 hetet követően az összes igazolást aláíratni,
valamint a szakmai gyakorlati naplót is az utolsó oldalon
(ezzel hozzájárult a gyakorlatvezető, illetve látta milyen
információ kerül ki a cégtől/ről). A 2. 6 hét elteltével
hasonlóan eljárni.
Amennyiben kérdés merül fel (gyakorlóhely váltás stb.)
azt csakis e-mailben kérem feltenni és a válasz is így fog
érkezni 2013.10.04-ig!
ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk
Határidők I.
A szakmai gyakorlat időbeosztása:
2013.07.15 – 08.23 első 6 hét
2013.08.26 – 10.04 második 6 hét
A befogadó nyilatkozat leadási határideje:
2013.04.12 Péntek 12:00
Gazdaságtudományi Intézet titkársága
Bán Ramóna intézeti adminisztrátornál
tel: 06/96 566-647
e-mail: [email protected]
ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk
Határidők II.
A szakmai gyakorlatról az írásbeli beszámoló
leadási határideje:
2013.10.11 Péntek 12:00
Gazdaságtudományi Intézet titkársága
Bán Ramóna intézeti adminisztrátor
A beérkezett összes írásbeli beszámoló alapján fogjuk
kitűzni a szóbeli beszámoló időpontját, helyszínét,
melyről értesítjük a TO listájában szereplő hallgatókat.
A kiírt időpontra kell a hallgatónak magával hoznia az
elkészített .ppt-s bemutatót a szakmai
gyakorlóhelyekről max. 15 dia terjedelemben,
vírusmentes adathordozón.
ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk
Várom a menet közben felmerült
kérdéseket, illetve a későbbiek folyamán a
kérdésekre hivatalos válasz csakis
e-mailben érkezik!
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!
Jó gyakorlati hely keresést …