Negativní polarizace - optik

Download Report

Transcript Negativní polarizace - optik

Vysvětlení funkce jednotlivých
optotypových testů k projekčnímu
optotypu
POTEC 6100.
Obsah
•
•
•
•
Stupně vizu – konvergenční tabulka
Monokulární testy
Binokulární testy
Speciální testy
Konvergenční tabulka
Snellen v 6 metrech
Snellen v 5 metrech
Decimální stupeň /POTEC 6100/
6/60
5/50
0,10
6/36
5/35
0,15
5/25
0,20
6/24
5/20
6/18
0,30
5/15
0,40
5/10
0,50
5/7
0,75
6/6
5/5
1,00
6/5
5/4
6/4
5/3
6/12
6/9
6/3
1,50
2,00
Na začátek, přehled skoro všech testů.
Monokulární i binokulární měření možné
Monokulární i binokulární
měření vizu:
• Snellenův
• Landoltův
• Numerický
• Písmenkový
• Dětský
Pouze binokulární:
•Stereopse
•Schoberův test
•Worthova světla
•Aniseikonie
•Akk.rovnováha
•Forie a tropie
•a jiné
Pouze pro monokulární měření:
• Astigmatická růžice
• Bodový astigmatický test pro
metodu Jacksonova cylindru
• Červeno-zelený test pro
jemné sférické dokorigování
• Stabilní metoda jemného
sférického dokorigování
pomocí Jacksonova cylindru
Snellenův optotyp
Pro měření visu, jak v monokulárním, tak i v
binokulárním měření. Vpravo od znaků je
označení stupně visu – konvergenční tabulka.
Snellenův optotyp je dobré využít pro děti,
analfabety a cizince. Je spolehlivější pro určení
visu než obvyklý dětský optotyp, protože nezáleží
na tvarové inteligenci. Pozor u tohoto optotypu
je možné určit směr mezer na základě rozdílu
kontrastů. S pacientem lze komunikovat pomocí
modelu dřevěné vidličky.
Landoltův optotyp-kruh
Pro měření visu, jak v monokulárním, tak i v binokulárním
měření. Vpravo od znaků je označení stupně visu –
konvergenční tabulka. Landoltův kruh má vynechaný otvor
v 8 různých polohách, které musí určit pacient – domluva v
poloze hodin(12,1-2,3,4-5,6,7-8,9,10-11). Tímto optotypem
zjistíme velmi přesné hodnoty visu, proto se tento optotyp
používá při soudných posudcích, při kontrole visu pro
řidičský průkaz apod. Tvarová inteligence u tohoto testu
nehraje roli. U projektoru POTEC 6100 je možnost změřit až
hodnotu visu od 0,05 do 2,0.
Numerický optotyp
Pro měření visu, jak v monokulárním, tak i v
binokulárním měření. Vpravo od znaků je označení
stupně visu – převodová tabulka. Dobré při použití
u analfabetů(čísla zná skoro každý) Riziko rozeznání
(pouze 10 možností) tvarová inteligence. Výhodou
je jednoduchá komunikace s pacientem. Kriteriem
uznání přečteného řádku je rozeznání aspoň 60 %
čísel – z 5 čísel aspoň 3.
Písmenkový optotyp
Pro měření visu, jak v monokulárním, tak i v
binokulárním měření. Vpravo od znaků je označení
stupně visu – převodová tabulka. Nejčastěji
používaný optotyp. Jednoduchá komunikace.
Kriterium uznání přečteného řádku je rozeznání
aspoň 60 % písmen – z 5 písmen aspoň 3. Možnost
měření až do hodnoty visu 2,0. Písmeno O lze využít
pro měření osy a síly cylindru.
0,05
Dětský optotyp
Pro měření visu u dětí a analfabetů, jak v
monokulárním, tak i v binokulárním měření.
Vpravo od znaků je označení stupně visu –
převodová tabulka. Pozor silně oslovuje
tvarovou inteligenci.
Pouze pro monokulární měření
Astigmatická ružice
Využívá se pro zamlžovací
metodu měření cylindru. Je to
simultánní metoda měření
cylindru. V současné době
nevyužívaná, protože
neumožňuje plynně navázat na
výsledek z autorefraktometru.
11
12
1
2
10
3
9
4
8
7
6
5
Pouze pro monokulární měření
Bodový astigmatický test
pro metodu Jacksonova
cylindru:
Používá se pro měření
správné osy a síly cylindru,
i u různých stupňů visu.
Sukcesivní metoda měření
Pouze pro monokulární měření
Červeno-zelený test pro jemné sférické
dokorigování: Simultánní test. Když vidí
pacient znaky v červeném poli lépe –
dát mínus, když vidí znaky v zeleném
poli, dát plus. Pozor na individuální
akomodaci a barevnou citlivost.
3 8
5
2 9 0
8 3
5
0 9 2
Pouze pro monokulární měření
Simultánní metoda pro jemné
sférické dokorigování . Využívá se
Jacksonova cylindru. Není
závislá od korigujícího cylindru.
Binokulární testy
U binokulárního měření se využívá disociace(rozdělení)
zrakových vněmů mezi pravým a levým okem. Tím je možné
rozlišit co vidí pravé oko a levé oko. U disociace využíváme
princip děliče. Všechny binokulární testy jsou testy simultánní.
Druhy děliče:
• Zkreslením obrazu /Maddoxův cylindr/
• Disociační prizma
• Anaglyfní metody
• Negativní polarizací
Pomocí těchto děličů jsme schopní u projektoru POTEC 6100
změřit: akomodační a refrakční rovnováhu, fórie a tropie,
stereopsi a aniseikonií.
Binokulární testy
Zkreslením obrazu, pomocí Maddoxovho cylindru. Měření je
možné provést v zatemněné místnosti. Měřením je
možné zjistit druh a stupeň fórií. Nejstarší metoda měření
prizmat.
Binokulární testy
Disociační prizma. Používá se pro měření akomodační a refrakční
rovnováhy a pro měření fórií. Využívá se prizma, kterým se
rozdvojí obraz. Asi 6 pdpt báze vertikalně.
Binokulární testy
Anaglyfní metody (metoda komplementárnich barev).Jako dělič
se využívá červené a zelené sklo z refrakční skříně. POTEC 6100
využívá těchto testů, se kterými je možné měřit tropie a fórie.
Schoberův test
Worthův test
Test horizontálních fórií
Binokulární testy
Negativní polarizace. Jako dělič využíváme polarizační předvěs
umístěný na obrubě. Matnice na kterou se promítá musí být z
kovu, aby byl odražený obraz také polarizován. Nejspolehlivější
metoda binokulárního měření akk. a refrakční rovnováhy a fórií.
U projektoru se využívá polarizačních rovin 45°a 135°.
Negativní polarizace
Test akomodační a refrakční rovnováhy.
Pozor u POTEC 6100 je použit v
řádkovém provedení. Viz dolu.
8
6
9
3
9
5
3
6
9
3
6
5
9
3
6
5
Negativní polarizace
Test akomodační a refrakční rovnováhy. V 3.řádkovém
provedení. Polarizován je pouze horní a spodní řádek, střední
řádek působí jako fuzní klíč. Dle orientace pol.předvěsu vidí
pravé oko horní a střední řádek a levé oko vidí spodní a střední
řádek. Na základě porovnání kontrastů a ostrosti se vyhodnocuje
akomodační a refrakční rovnováha.
Negativní polarizace
Křížové testy fórií a tropií. Pomocí těchto testů je možné zjistit úchylky ve
vertikálním a horizontálním postavení očí. Používají se pro měření
prizmatických hodnot. Jeden kříž je bez centrálního fuzního klíče, druhý je s
centrálním fixačním klíčem. Každá dvojice ramen je polarizována pro jiné oko.
Pomocí prizmat se snažíme docílit, v případě vyvandrování testů, docílit
opětovné symetrického tvaru kříže. (Báze prizmatu do směru vyvandrování
testu)
Negativní polarizace
Hákový test aniseikonie. Používá se pro případné zjištění
rozdílné velikostí obrazů mezi pravým a levým okem. Vertikální
test aniseikonie se používá i na nalezení případné vertikální fórie
i tropie. Horizontální hákový test nelze použít na měření fórií.
Vertikální hákový test
Horizontální hákový test
Negativní polarizace
Testy stereoskopického vidění. Na těchto testech je možné ověřit
kvalitu a přítomnost prostorového vidění. Na základě horšího
rozlišení dozadu nebo dopředu je možné zjistit zbytkovou
prizmatickou dioptrií.
Speciální testy
• test noční myopie
• obraz oka
• využití jednotlivých clon
Test noční myopie
Používá se v zatemněné místnosti po časové adaptaci
na stupeň osvětlení. Měří se zásadně binokulárně s
fotopickou dálkovou korekcí.
Obraz oka
Možnost vysvětlení některých problematik z oblasti
oftalmologie. Dobrá marketingová pomůcka.
Využití jednotlivých clon
Clony jsou výhodné pro nekoncentrované klienty, jak v řádkovém
tak i jednotlivém provedení. Možnost využití u amblyopií, při
zamezení rizika zapamatování testů. Zrychlují měření.
E
T
S
M
N
D
V případě dalších dotazů, vysvětlení kontaktujte:
Meoph s.r.o.
Tomáš Haberland
Smotlachova 580/1
142 00 Praha 4
[email protected]
Tel: +420 241411 236
Mobil:+420 733 120 838
Karol Kubela
Bulharská 70
821 04 Bratislava
[email protected]
+421 2434 29 585
+421 905 327 237