ОБЩА ЦЕЛ 2 - Община Габрово

download report

Transcript ОБЩА ЦЕЛ 2 - Община Габрово

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
Проект BG 161P001 – 1.4.07-0030
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГАБРОВО
ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗЗД „ГРАДСКА ВИЗИЯ“
19.04.2013, гр. Габрово
Проектът се финансира от Европейския фонд
Регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
Проект BG 161P001 – 1.4.07-0030
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ГАБРОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Изпълнител
ОБЩИНА ГАБРОВО
ГД по ЗЗД „ГРАДСКА ВИЗИЯ“
Екип за управление:
Арх. Таня Стойкова
Десислава Колева
Васил Георгиев
Мария Йозова
Ръководител:
Арх. Игор Янкулов
Работна група от община Габрово
Екип на ГД по ЗЗД „ГРАДСКА ВИЗИЯ“
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
СЪЩНОСТ НА ИПГВР
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е план за икономическо и
социално развитие или възстановяване на населеното място – град или част от него,
разработен за прилагането на оперативна програма „Региони в растеж“, както и на
други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете – ОП „Развитие на
човешките ресурси“, ОП „Околна среда“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“,
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Добро управление“.
ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологическото
състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана
по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава
синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието
на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно.
ИПГВР се изработва с активното участие на местните общности, експерти и
представители на бизнеса. Той обединява всички участници около Визия за развитие
и фокусира действията за постигане на целите.
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ОБХВАТ И ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Цялостно градско обновяване
население
1
Русевци - Трендафил - Младост
17287
2
Северна индустриална зона - Янтра
116
3
Тончевци - Бойката - Златари
859
4
Северна индустриална зона - Батак
186
5
Колелото
4530
6
Тлъчници
507
7
Търсиите
1237
%
30.5
0.2
1.5
0.3
8.0
0.9
2.2
брой
Площ
ха
159.4
Гъстота
чов/ха
108.5
207.3
0.6
89.3
9.6
76.4
2.4
86.5
51.1
43.1
52.4
9.9
28.7
8
Баждар - Университета
3673
6.5
83.6
44.0
10
Никола Войновски - Сирмани
4142
7.3
131.8
31.4
11
Общината - Априловска
2850
5.0
33.5
85.1
12
Историческо ядро
1597
2.8
16.7
95.7
13
Петкова нива - Градище
533
0.
29.7
17.9
14
Йонково - Радичевец - Шиваров мост
3308
5.8
108.9
30.4
15
Успех
642
16
Христо Ботев
916
17
Бакойци
125
18
Маркотея
920
19
3-и Март
2256
1.1
1.6
0.2
1.6
4.0
0.3
1.9
0.5
0.0
1.8
0.8
4.1
1.1
1.2
0.8
3.5
17.2
14.4
37.1
33.5
109.4
16.0
49.3
16.7
18.8
14.3
24.4
39.3
51.6
36.7
29.4
24.2
37.3
63.5
3.4
27.5
20.6
9.8
21.7
15.5
0.2
72.4
18.0
59.3
12.3
18.7
15.1
82.1
20
Никола Вапцаров
157
21
Хаджицонев мост
1071
22
Ясен
259
23
Капитан Дядо Никола
4
24
Бичкиня - север
1034
25
Беленци
440
26
Бичкиня - юг
2332
27
Болта
637
28
Варчовци
686
29
Етъра
445
30
Орловец
1986
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОЕКТА И НА ИПГВР
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ВИЗИЯ
Г
Град – център на традиции и иновации
А
Ангажиран с висок стандарт на жизнената среда
Б
Благоприятен за бизнес и инвестиции
Р
Развиващ интелигентни и креативни идеи
О
Осигуряващ условия за пълноценна изява на личността
В
Вълнуващ с уникална култура и природа
О
Отворен към хората.
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ОБЩА ЦЕЛ 1
ГАРАНТИРАНА ДОСТЪПНОСТ ДО СРЕДА, УСЛУГИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
ОБЩА ЦЕЛ 2
Поддържане
изграждане на И
подредена,
здравословна,
и безопаснаОТ
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НАи РЕСУРСИТЕ
ОГРАНИЧАВАНЕ
НАдостъпна
ПОСЛЕДИЦИТЕ
квартална
среда
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ
Насърчаване на немоторизираната мобилност и ползването на обществен транспорт,
изграждане и рехабилитация на транспортни връзки, разширяване и подобряване на
инфраструктурните мрежи
Реконструкция и функционално преосмисляне на ключови обществени обекти и
пространства
Развитие и повишаване качеството на социалните услуги
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ОБЩА ЦЕЛ 2
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Внедряване на мерки за ЕЕ и насърчаване използването на ВЕИ в жилищните и
обществени сгради и стимулиране на икономичното потребление от домакинствата
Идентифициране на нефункциониращите терени и сгради, почистване и
реконструкция за конверсия и ново застрояване на индустриалните терени
Гъвкава и пълноценно задоволяваща нуждите публична инфраструктура
/образование, здравеопазване, култура, спорт/
Внедряване на иновативни подходи за ефективна поддръжка на градската среда,
разширяване и подобряване на инфраструктурни мрежи и въвеждане на
концепцията „Нулеви отпадъци“
Превенция на риска от природни бедствия
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ОБЩА ЦЕЛ 3
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ОБЩА ЦЕЛ 2
Ефективно
между
работната сила, предприемачеството
и ОТ
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НАпосредничество
РЕСУРСИТЕ И
ОГРАНИЧАВАНЕ
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
образованието, КЛИМАТИЧНИТЕ
засилена икономическа
активност и повишаване на заетостта чрез нови
ПРОМЕНИ
работни места в МСП
Преобразяване на традиционните и обвързването им с иновативни среди за култура и
творчество, (спорт) отдих и туризъм
Акцентиране върху „Многоликото Габрово“ (предлагане на „бавния“ стил на живот,
индустриалната археология, екстремните спортове и др., като едни от „лицата“)
Доразвитие на дигитално Габрово и електронно местно правителство
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ОБЩА ЦЕЛ 4
НАСЪРЧАВАНЕ АКТИВНОСТТА НА
ГРАЖДАНИТЕ
И БИЗНЕСА, РАЗВИТИЕ НА
ОБЩА
ЦЕЛ 2
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
Активизиране на гражданските инициативи, кварталните общности и доброволчеството
Пълноценно използване на публично-частни партньорства за предоставяне на
качествени услуги
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ В ЗОНАТА С ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР
• Интегрирано изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура в
зоната
• Интегрирани инвестиции в устойчиви форми на мобилност
• Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската жизнена
среда и обектите на публичната инфраструктура с висока обществена значимост
• Интегрирано възстановяване на жилищните зони и развитие на устойчива местна
общност
• Интегрирани инвестиции в развитието на човешките ресурси
• Интеграция на публично-частните партньорства в процеса на реализация на ИПГВР
и разширяване на възможностите за приложение и прозрачност на иновативни
финансови инструменти
• Инвестиции в развитието на информационна среда за добро управление на град
Габрово
• Инвестиции за предотвратяване на риска от природни бедствия пред град Габрово
ИНТЕГРИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И БИЗНЕС
Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ПРОЕКТИ
ЗОНА С
ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН
ХАРАКТЕР
ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007-2013г
ГРАДСКАТА
ЖИЗНЕНА СРЕДА
ЗОНА С
ПРЕОБЛАДАВАЩ
СОЦИАЛЕН
ХАРАКТЕР
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ В ЗОНАТА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С
ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
• Интегрирано изграждане и рехабилитация на техническата
инфраструктура в зоната
• Интегрирано изграждане и рехабилитация на транспортната
инфраструктура в зоната
• Интегрирани инвестиции в устойчиви форми на мобилност
• Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската
жизнена среда и обектите на публичната инфраструктура с висока
обществена значимост
• Интегрирано възстановяване на жилищните зони и развитието на
устойчива местна общност
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ В ЗОНАТА НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С
ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
• Интегрирано възстановяване на производствените зони и развитие на
конкурентноспособна бизнес общност
• Интегрирани инвестиции в развитието на човешките ресурси
• Интегрирани инвестиции в предлагането на разнообразен туристически
продукт
• Интеграция на публично-частните партньорства в процеса на реализация
на ИПГВР и разширяване на възможностите за приложение и прозрачност
на иновативни финансови инструменти
• Инвестиции в развитието на информационна среда за добро управление
на град Габрово
• Инвестиции за предотвратяване на риска от природни бедствия пред град
Габрово
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ЗОНА НА
ПУБЛИЧНИ
ФУНКЦИИ С
ВИСОКА
ОБЩЕСТВЕНА
ЗНАЧИМОСТ
ИНТЕГРИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ
И БИЗНЕС ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ЗОНА НА
ПУБЛИЧНИ
ФУНКЦИИ С
ВИСОКА
ОБЩЕСТВЕНА
ЗНАЧИМОСТ
ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ГРАДСКАТА
ЖИЗНЕНА СРЕДА
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ГРУПИ ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ В ЗОНАТА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
• Интегрирано изграждане и рехабилитация на техническата инфраструктура в
зоната
• Интегрирано изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура в
зоната
• Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската жизнена
среда в зоната
• Интегрирано възстановяване на производствените зони и развитие на
конкурентноспособна бизнес общност
• Интеграция на публично-частните партньорства в процеса на реализация на ИПГВР
и разширяване на възможностите за приложение и прозрачност на иновативни
финансови инструменти
• Инвестиции в развитието на информационна среда за добро управление на град
Габрово
• Инвестиции за предотвратяване на риска от природни бедствия пред град Габрово
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
ИНТЕГРИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И БИЗНЕС ПРОЕКТИ
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО