Презентация на БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЛОМ

Download Report

Transcript Презентация на БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЛОМ

ОБЩИНА ЛОМ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
07.02.2013 г.
С бюджета за 2013 г. се очаква да се
осъществят
целите
свързани
с
политиката на местната власт по
разширяване на обхвата и подобряване
на качеството на публичните услуги,
жизнената среда и инфраструктурата,
стабилното развитие и функциониране
на социалната сфера – образование,
култура, спорт, учебни заведения,
социално осигуряване, здравеопазване и
други.
Бюджет 2013 г. ще се изпълни под
мотото:
„РЕАЛИЗЪМ, РЕЗУЛТАТИ, РАЗВИТИЕ“
РЕАЛИЗЪМ
* Финансова стабилност;
* Разумна приходна политика, съобразена с възможностите и
потребностите на населението, при спазване на принципа на
солидарност;
* Ефективно и икономично разпределение на разходите и
финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна
дисциплина;
* Обезпечено финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с
европейско финансиране;
* Осигурена добра проектна готовност за привличане на външен
финансов ресурс за реализиране на мащабни инвестиции и
провеждане на политики;
РЕЗУЛТАТИ
Реализиране на инвестиции за подобряване на социално –
икономическото развитие на общината, сред които: изградена
съвременна екологична инфраструктура в сектор води; подобрена
съществуваща образователна, социална и спортна инфраструктура;
подобрено състояние на пътната инфраструктура; благоустроена
градската среда; осигурена подкрепа за уязвими групи чрез
предоставяне на широк спектър от качествени социални услуги;
РАЗВИТИЕ
Активни местни политики за достоен стандарт на живот,
съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда,
атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, град с
богат културен календар, и не на последно място с висока степен
на социална чувствителност.
Проекто-Бюджет 2013 г. е разработен на база на следните
нормативни актове:
* Закона за държавния бюджет на Република България за
2013 год.;
* Постановление на Министерски съвет №1 от 09.01.2013 г.,
за изпълнение на Държавния бюджет;
* Бюджетните насоки на Министерство на финансите;
* Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинските бюджети;
* Закона за общинските бюджети;
* Закон за финансовото управление в публичния сектор;
* Закон за местното самоуправление и местната
администрация
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С
ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ
Общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2013
година е 10 177 600 лева в т.ч.:
* 8 385 638 лева – обща субсидия за делегираните от
държавата дейности ;
* 1 469 300 лева – обща изравнителна субсидия – трансфер за
местните дейности;
* 39 700 лева – зимно поддържане и снегопочистване – трансфер
за местни дейности;
* 283 000 лева – целева субсидия за капиталови разходи в т.ч.
129 600 лева целева субсидия за капиталови разходи за
изграждане и основен ремонт на общински пътища
І. ПРИХОДИ 2013 г.
общо 14 984 770 лева
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ
ДЕЙНОСТИ
Проекто
Бюджет
Общо планирани приходи 9 006 433
В т.ч.:
1.1 Обща субсидия за делегирани от
държавата дейности
1.2. Преходен остатък към 01.01.2013 г.
8 385 638
620 795
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Проекто
Бюджет
Общо планирани приходи
5 978 337
Обща изравнителна субсидия
Имуществени данъци
Неданъчни приходи
Зимно поддържане
Целева субсидия за капиталови вложения
Целева субсидия за изграждане и
основен ремонт на общински пътища
Преходен остатък към 01.01.2013 г.
1 469 300
636 000
2 391 363
39 700
153 400
В т.ч.:
129 600
1 158 974
ПРИХОДИ 2013 г.
Проектобюджет 2013 г.
приходи за държавна
дейност - 60%
приходи за местна
дейност - 40%
ІІ. РАЗХОДИ 2012 г.
Проекто
Бюджет
Общо планирани разходи,
14 984 770
в т.ч.:
Държавни дейности
Дофинансиране на държавни дейности с
местни приходи
Местни дейности
9 006 433
118 332
5 860 005
МАКРОРАМКА НА ПЛАНИРАНИТЕ
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ
№
НАИМЕНОВАНИЕ
1
Общи държавни служби
2
Отбрана и сигурност
3
Образование
4
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и
грижи
5
6
Жилищно строителство, БКС и опазване на
околната среда
7
Почивно дело, култура и религиозни
дейности
Проекто Бюджет
1 714 459
132 091
6 083 393
443 963
2 413 371
1 507 469
442 514
НАИМЕНОВАНИЕ
8
Икономически дейности и услуги
9
Разходи за лихви
Проекто
Бюджет
267 520
48 000
10 Поддържане и ремонт на пътища
89 700
11
Капитални вложения
12
ДДС върху суми постъпили от приходи от
продажби на общински нефинансови активи §4000
136 167
13
Дофинансиране
118 332
14
Резерв
300 000
1 287 791
Общо планирани разходи
14 984 770
РАЗХОДИ 2013 г.
ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ
0
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строителство, БКС и опазване на…
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи за лихви
Поддържане и ремонт на пътища
Капитални вложения
Дофинансиране
Резерв
2,000,000 4,000,000 6,000,000
Функция “Общи държавни служби”
Проекто
Бюджет
Наименование
Общинска администрация
1 534 459
Общински съвет
180 000
Дофинансиране
83 162
ВСИЧКО
1 797 621
Функция “Отбрана и сигурност”
Проекто
Бюджет
Наименование
Други дейности по отбраната
56 908
Други дейности по вътрешна сигурност
75 183
ВСИЧКО
132 091
Функция “Образование”
Проект
Бюджет
Наименование
Целодневни детски градини
1 531 258
Полудневна подготовка на 6-годишни деца
Общообразователни училища
21 500
4 386 422
Извънучилищни дейности
19 750
Други дейности по образованието
124 463
ВСИЧКО
6 083 393
Функция “Здравеопазване”
Проект
Бюджет
Наименование
Детски ясли
274 841
Здравни кабинети в детски градини и училища
145 472
Други дейности по здравеопазването
23 650
Дофинансиране
8 000
ВСИЧКО
451 963
Функция “Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”
Наименование
Домашен социален патронаж
Клубове на пенсионера, инвалида и други
Центрове за настаняване от семеен тип
Програми за временна заетост
Център за временно настаняване
Домове за стари хора и за възрастни с увреждания
Домове за деца
Центрове за социална рехабилитация
Дневни центрове
Дофинансиране
ВСИЧКО
Проекто
Бюджет
324 122
6 000
167 601
25 000
37 248
1 119 009
355 650
222 620
156 121
2 000
2 415 371
Функция “Жилищно строителство,
благоустроиство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”
Проекто
Бюджет
Наименование
Осветление на улици и площади
249 000
Други дейности по жилищно строителство
76 240
Други дейности по благоустрояване
30 000
Водоснабдяване
3 000
Озеленяване
60 000
Чистота
1 089 229
ВСИЧКО 1 507 469
Функция “Почивно дело, култура,
религиозни дейности”
Спорт
Проект
Бюджет
75 000
Читалища
197 537
Исторически музей и художествена галерия
46 000
Радиотранслационни възли
10 800
Обредни домове и зали
16 500
Други дейности по културата
96 677
Дофинансиране
25 170
Наименование
ВСИЧКО
467 684
Функция “Икономически
дейности и услуги”
Проект
Бюджет
Наименование
Служби и дейности поддръжка, ремонти и
изграждане на пътища
89 700
Други дейности по икономиката
267 520
ВСИЧКО
357 220
Функция “Други некласифицирани в
други функции”
Проекто
Бюджет
Наименование
Разходи за лихви
48 000
Резерв
300 000
ВСИЧКО
348 000
Капиталовата програма на Община Лом за
2013 г. е съобразена с идентифицираните
нужди на гражданите на общината и отразява
очакваното развитие с цел повишаване
качеството на предоставяните публични
услуги в областта на благоустрояването,
поддържането на общинската инфраструктура
– пътна, водоснабдителна и канализационна,
спортна база, чистота, поддържане на зелени
площи и други.
П Р О Е К Т ЗА
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
І. ПРИХОДНА ЧАСТ
1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ
БЮДЖЕТ (ЗДБРБ), в т.ч.:
283 000 лв.
1.1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА
ПЪТНА МРЕЖА
129 600 лв.
1.2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ
153 400 лв.
2. СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ (М.Б.),
в т.ч.
2.1. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
1 004 791 лв.
153 958 лв.
2.1А Приходи по §40-00
680 833 лв.
2.1Б Преходен остатък по §27-07
170 000 лв.
ВСИЧКО
1 287 791 лв.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА
22%
78%
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ
ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ
БЮДЖЕТ
СРЕДСТВА ОТ
МЕСТЕН БЮДЖЕТ
ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ
Стойност
в лева
ОБЕКТИ
Всичко разходи, в т.ч.: 1 287 791
ОСНОВНИ РЕМОНТИ:
1. Ремонт сграда общинска администрация - покрив и зала ОбС
2. Ремонт ЦДГ по предписания
3. "Ремонт централен площад, прилежащ към читалище «Виолета
Рангелова», с. Трайково, общ. Лом
4. Ремонт канализация ул. "Перущица"
5. Инженеринг /технико-проектна документация и ремонт/ канализация
ул. "Пристанищна" №15 - Кале 1-4
6. Ремонт водопровод ЦГЧ - Лом
7. Тротоарни настилки ул. "Ал. Стамболийски"
8. Ремонт предпазна дига на р. Лом
IV-кл. ПЪТНИ ОБЕКТИ:
9. MON 1130 /II-81 Расово-Лом/ - Комощица
10. MON 1134 /MON 1131/ Станево - /II-11/
324 500
80 000
70 000
50 000
8 500
30 000
6 000
50 000
30 000
129 600
100 000
29 600
ОБЕКТИ
ПРИДОБИВАНЕ НА Н.Д.М.А.:
11. Геодезически услуги за нуждите на общински имоти
ПРИДОБИВАНЕ НА Д.М.А.
12. Софтуер за Местни данъци и такси
13. Програмни продукти за техническа служба
14. Обследване за паспортизация и енерг. сертифициране на общ. сгради
15. Аварийно завършване брегоукрепително съоръжение на р.Дунав в
района на гр.част на гр.Лом по пар.31-18
16. Авторски надзор Аварийно завършване брегоукрепи-телно
съоръжение на р.Дунав в района на градска част на гр. Лом
17. Иженеринг /техническо-проектна документация и авариен ремонт/
на външен водопровод "ДВУИ «Св.Георги Победоносец-Чучурката»
18. "Изграждане на нов кухненски блок за нуждите на ДВФУ, м.
Бахчите, с. Орсоя, община Лом ( проект Красива България)
19. Ремонт на стара сграда и цялостна вертикална планировка на ДВУИ,
м. "Чучурката", гр. Лом (проект Красива България)
20. Основен ремонт и преустройство на сграда, бивше начално училище
"Св. Кл. Охридски", кв. Младеново, гр. Лом за нуждите "Защитено
жилище за лица с психични разстройства" (проект Красива България)
Стойност
в лева
30 000
30 000
803 691
14 000
10 000
10 841
31 000
3 000
29 000
30 000
80 000
140 000
ОБЕКТИ
Стойност в
лева
21. Доставка специализирана техника за ОП "Чистота"
170 000
22. Изработване на технически проект на логистичен център по ТГС
/пазара/
72 000
23. Проектиране рехабилитация и изграждане на водопровод с. Замфир
13 000
24. Проектиране рехабилитация и изграждане на водопровод с. Трайково
40 000
25. Иженеринг /техническо-проектна документация и основен ремонт/ на
пътна настилка ул. Радецки, гр. Лом
60 000
26. Проектиране противопожарни мерки, съгласно предписания на РС
ПБЗН
30 000
27. Изготвяне на технически проект за кандидатстване по схема «Зелена и
достъпна градска среда»
30 600
28. Изготвяне на идейни и технически проекти за ВиК мрежата на кв.
Младеново и кв. Моминброд, гр. Лом
35 250
29. Авторски надзор на обект: "Ремонт на спортно игрище и спортна
сграда" по проект ТГС България-сърбия
5 000
Усилията на ръководството на Община Лом ще
бъдат изцяло насочени към законосъобразно,
икономично, ефикасно и ефективно
управление на бюджетния ресурс –
Бюджет 2013 г.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!