Transcript Цел2

1.Сравнително високи нива на образователни
показатели за начално образование.
2.Задължителният характер на обучение в училище до
16 годишна възраст според българското законодателство.
3.Необходимостта от постигане на значителен обрат в
тенденцията за отпадането на деца от горни класове на
основно и средно образование.
Цели на хилядолетието за българското
образование
достигане на ниво
от 100% начален
етап на основно
образование;
95%
прогимназиален
етап на основно
образование;
90% ниво на
завършено средно
образование.
Съобразяването на специалностите в средното
образование с пазара на труда;
Преструктурирането на училищната мрежа
така, че да бъде осигурен достъп до
образование на децата от селските и полупланински райони;
Постепенната десегрегация на ромските
училища и повишаване на квалификацията на
учителите за работа с етнически малцинства.
Поддържане на финансова стабилност
на общинските бюджети по отношение
на образователните дейности;
Подобряване на управлението на
училищата чрез училищните
настоятелства и други граждански
институции, свързани с образованието;
Подобряване на образователната
статистика, особено на общинско ниво;