Transcript Tema4_02-14

BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Тема 4:
Работна среда на Delphi
ДЕЙНОСТ 6. Разработване на електронно съдържание за
специализираните професионални курсове, заложени за
професионално обучение в 4 образователни парка
Бенефициент: Професионална гимназия по компютърни технологии и
системи – гр. Правец
1
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Стартиране на средата
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Работно пространство
главен прозорец;
 инспектор на обектите;
 прозорец на формата;
 редактор на програмен код.

BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Работно пространство
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Главен прозорец
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Инспектор на обекти
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Прозорец на формата
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Редактор на програмен код
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Файлове генерирани от системата
.DPK
Delphi Package: изходния код на пакета.
.DPR
Delphi Project: изходния код на Pascal.
.~DP
Резервно копие на .DPR файла.
.DSK
Desktop file: файл съдържащ
информация за позицията прозорците и други
настройки на средата.
.EXE
Изпълним файл.
.OCXOLE
Control eXtension: специална версия на
DLL, съдържаща ActiveX контроли или форми.
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Файлове генерирани от системата
.PAS
Pascal file: файл, съдържащ изходния код
на модул на Pascal, без значение дали модула е
свързан с форма или е самостоятелен.
.~PA
Резервно копие на .PAS файла.
.RES
Resource file: двоичен файл, свързан с
проекта и обикновено съдържащ иконата му.
.TLB
Type Library: файл, създаван
автоматично или от Type Library Editor за приложения,
които са OLE сървъри.
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Файлове генерирани от системата
.DCP
Delphi Component Package: файл,
съдържащ символна информация за кода,
компилиран в този пакет.
.DCU
Delphi Compiled Unit: съдържа
компилирания код на файла.
.DFM
Delphi Form File: двоичен файл,
съдържащ описанието на характеристиките на
формата и на съдържащите се в нея компоненти.
.~DF
Резервно копие на DFM файла
.DLL
Dynamic Link Library: друга разновидност
на изпълнимите файлове.
.DOF
Delphi Option File: текстов файл,
съдържащ текущите настройки на проекта.
BG051PO001-4.3.05 – 0022 „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в
областта на компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013
Инвестира във вашето бъдеще!
Изработил:
………………………..
/Доц. д-р Милен Петров/
12