ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Download Report

Transcript ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
Стратегическа енергийна
инфраструктура в България - 2013.
Развитие до 2022г.
април 2013г. София
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) осъществява управлението на
електроенергийната система на България, съвместната паралелна работа с
електроенергийните системи на страните от Континентална Европа, осигурява
експлоатацията и поддръжката на преносната електрическа мрежа и организира пазара
на електрическа енергия.
ЕСО е отговорен и за изготвянето на десет годишния „План за развитие на
електропреносната мрежа на България“.
Десетгодишният план за развитие на електропреносната мрежа на България е разработен
в съответствие с изискванията на чл.87, ал.3 от Закона за енергетиката, Правилата за
управление на ЕЕС, на чл.22 от Директива 2009/72/EO на Европейския парламент и на
Съвета, както и изисквания на Европейската организация на операторите на
електропреносни системи (ENTSO-E).
Десетгодишният план за развитие съдържа основната инфраструктура за пренос на
електроенергия, която трябва да се изгради или осъвремени през следващите десет
години в това число:
− инвестиционните проекти, за които вече е взето решение;
− новите инвестиционни проекти, които трябва да бъдат реализирани през следващите
години;
− график за всички инвестиционни проекти.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
Десетгодишният план определя необходимото развитие на електропреносната мрежа
така, че да се създадат необходимите технически условия за:
 сигурно и качествено доставяне на произведената електрическа енергия до всички
възли на електропреносната мрежа;
 устойчиво развитие на производствените мощности в страната;
 жизненост на пазара на електрическа енергия.
Развитието и поддръжката на мрежа 400kV оказва най-голямо влияние върху сигурната и
надеждна работа на ЕЕС.
С цел намаляване на капиталните вложения, необходими за развитието на мрежа 400kV,
ЕСО участва в инициативата на Европейската Комисия (ЕК) „Север – Юг“.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
Регионална инициатива за развитие на енергийни връзки “Север-Юг” за Централна и
Източна Европа
Финансиране на проектите от “общ интерес”:
 Безвъзмездна финансова помощ, със средства на общността;
 Облигации за проекти и други финансови инструменти;
 Гаранции.
Проектите в областта на електроенергетиката могат да кандидатстват за:
 Европейска финансова помощ - до 50% от приемливите разходи за проучвания и/или
строителство;
 Европейска финансова помощ до 80% от приемливите разходи за проекти, които са от
решаващо значение за регионалната или общосъюзна.
Проектите от „общ интерес“ ще имат ускорена процедура по издаване на разрешения:
 Определяне на един национален орган – координация и надзор на процеса по
издаване на разрешения;
 Минимално допустими стандарти за участие на обществеността;
 Максимално допустима продължителност – не повече от три години и половина;
 Рационализиране на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
Регионална инициатива за развитие на енергийни връзки “Север-Юг” за Централна и
Източна Европа
Проектите от „общ интерес“ ще бъдат облагодетелствани чрез следните тарифни
стимули:
 Правила за признаване на ефективно направените разходи, преди пускането на проекта
в експлоатация или;
 Правила за осигуряване на допълнителна възвръщаемост на капиталовложенията по
проекта.
Процес на определяне на проектите от “общ интерес”
Проекти,
включени
в
Десетгодишния
план на ENTSO-E;
Проекти, които не
фигурират
в
Десетгодишния
план на ENTSO-E;
Оценка
на
проекти от страна
на регионалните
групи към ЕС
Кандидати за проект от “общ
интерес”
Трябва да е необходим за реализацията на приоритетните
коридори и да притежава икономическа, социална и
екологична жизнеспособност
Трябва да засяга поне две страни участнички в
инициативата – чрез пряко пресичане на граници или да
има трансгранично въздействие
Трябва да променя преносния капацитет с поне 500MW
Трябва да спомага за:
- интегрирането на пазара, конкуренцията и гъвкавостта на
системата;
Предоставяне на информация за
проектите, посредством попълване
на въпросници
1-ва
фаза:
Оценка
приемливостта на кандидатпроектите от „общ интерес“
от страна на консултантите
по инициативата
- устойчивото развитие, постигнато чрез пренос на
електроенергия,
генерирана
от
ВЕИ
до
големи
потребителни райони и обекти за акумулиране на
електроенергия;
- сигурната работа на системата
2-ра фаза: Оценка на
кандидат-проектите
от
“общ
интерес”
по
същество от страна на ЕК
Списък
с
проекти от “общ
интерес”
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
Кандидати за проекти от общ интерес, декларирани от ЕСО по инициативата „Север-Юг“
и включени в плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България за
периода 2013-2022г.
I. Група проекти с №51 с работно заглавие „Развитие на електроенергийните връзки по
Коридор 8“:
1. Нов междусистемен електропровод между България и Гърция – ЕП 400kV Марица Изток
– Неа Санта;
2. Удвояване на съществуващия ЕП 400kV Пловдив – Марица Изток;
3. Удвояване на съществуващия ЕП 400kV Марица Изток – Марица Изток 3;
4. Нов EП 400kV Марица Изток – Бургас.
II. Група проекти с №95 с работно заглавие „Зелена Добруджа“:
5. Нов ЕП 400kV Бургас – Добруджа;
6. Две нови подстанции 400/110kV;
7. Нов двоен ЕП 400kV, разкъсващ ЕП 400kV “Дружба” и свързващ двете нови подстанции
400/110kV с ЕЕС.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
Кандидати за проекти от общ интерес, декларирани от ЕСО по инициативата „Север-Юг“
и включени в плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България за
периода 2013-2022г.
Група проекти обединени в клъстер Е-126 с работно заглавие BG „Север-Юг“ разширяване
на мрежата:
8. Нов ЕП 400kV Благоевград – Ветрен;
9. Нов ЕП 400kV Царевец – Пловдив.
6
7
4
9
3
8
2
1
5
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕНСИСТЕМЕН
СИСТЕМЕНОПЕРАТОР
ОПЕРАТОРЕАД
ЕАД
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!