Rapportpresentasjon UiT

download report

Transcript Rapportpresentasjon UiT

Universitetet i Tromsø - Det arktiske universitet
Agenda:
•
•
•
•
•
Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori
Gruppearbeid
Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen
Gruppearbeid
Oppsummering med skisse av videre arbeid
Helheten i ARK:
Gjennomføring av
ARK i en
U&H-institusjon
Database
Forskning
Deling av
erfaringer mellom
U&H-institusjonene
Ny
kunnskap
Forbedring
Læring
Kontinuerlig forbedring:
Oppfølging og
evaluering
Forberedelse og
forankring
Implementering av
tiltak
Kartlegging
Utvikling av
tiltak
Psykososialt arbeidsmiljø
Samspillet mellom arbeidsoppgaver og
person
Samspillet mellom personer
Samspillet mellom person
og strukturelle forhold på
arbeidsplassen
Kravene kjenner
vi som det som
tynger og
belaster
Ressursene er
det som gjør
jobben positiv og
givende.
Mening i jobben
Sosial støtte
Dårlig ledelse
Tidspress
Konflikter
Rollekonflikt
Tydelig ledelse
Muligheter til utvikling
Jobbkrav
Negative
opplevelser
Jobbressurser
Positive
opplevelser
Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R)
Bakker & Demerouti 2007
Positive og
negative
konsekvenser
Arbeidsoppgaver:
- autonomi
- selvstendighet
- myndiggjørende
ledelse
- anerkjennelse
- støtte fra leder
- kompetanseutvikling
- urettferdige
arbeidsoppgaver
- tidspress
Kolleger:
- samarbeid
- fellesskap
- sosialt klima
- romslighet
- dysfunksjonell
støtte
- konflikter
Organisasjon –
- rettferdig ledelse
- Ledelse og tillit
- Ledelse og
pålitelighet
- målklarhet
- forbedringskultur
- ressurser
- rollekonflikt
Arbeid – hjem konflikt
Arbeidsavhengighet
Jobbkrav
Negative
opplevelser
Jobbressurser
Positive
opplevelser
Positive og
negative
konsekvenser
Mening i jobben
Engasjement
Arbeid – hjem fasilitering
Tilknytning
Hva er viktigste ressurser og krav hos oss?
Spørreskjemaundersøkelse:
• 2953 ansatte fikk e-post med lenke til web-skjema 15.09.2014
• Registrerte svar: 1869, dvs 63,3 % av utsendte skjema
• Svarprosenter:
– Kjønn: kvinner 64,7 %, menn 61,6 %
– Stillingskategorier: vitenskapelige: 58,2 %,
teknisk/administrative: 69,7%, stipendiater: 51,4 %
– Stillingsstørrelser: 50-99% stilling: 54,5%, 100% stilling: 64,4%
Ressurser – den enkeltes oppgaveutførelse:
Autonomi
Selvstendighet i
oppgavegjennomføring
Myndiggjørende ledelse
Anerkjennelse
Støtte fra nærmeste leder
Krav til kompetanseutvikling
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Ressurser – i kollegafellesskapet:
Samarbeid mellom kolleger
Fellesskap mellom kolleger
Romslighet og sosialt ansvar
Sosialt klima
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Sosialt klima
«Hvordan er klimaet på din arbeidsenhet?»
Ressurser – i den organisatoriske enheten:
Målklarhet
Forbedringskultur
Støtte til forskning og undervisning
Rettferdig nærmeste leder
Ledelse og tillit, egen enhet
Ledelse og pålitelighet, egen enhet
Ledelse og pålitelighet, overliggende
enhet
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Støtte – til forskning og undervisning:
Støtte til undervisning og
eksamen
Administrativ støtte til forskning
Teknisk støtte til forskning
Støtte til internasjonalisering
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Jobbkrav – i den enkeltes arbeidssituasjon:
Fravær av Illegitime
arbeidsoppgaver
Fravær av dysfunksjonell
støtte
Fravær av personkonflikter
Fravær av rollekonflikter
Fravær av tidspress
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Tilknytning til jobben
Oppsummering:
1: Autonomi
2: Selvstendighet
3: Myndiggjørende ledelse
4: Anerkjennelse
5: Støtte nærmeste leder
6: Krav til kompetanseutvikling
7: Samarbeid kolleger
8: Fellesskap kolleger
9: Romslighet/sosialt ansvar
10: Sosialt klima
11: Målklarhet
12: Forbedringskultur
13: Støtte forskn./undervisn.
14: Rettferdig nærmeste leder
15: Ledelse/tillit, egen enhet
16: Ledelse/pålitelighet, egen enh.
17: Led/pålitelighet, overl enh.
18: Fravær illegitime arb.oppg.
19: Fravær dysfunksjonell støtte
20: Fravær konflikter
21: Fravær rollekonflikter
22: Fravær tidspress
23: Mening i jobben
24: Jobbengasjement
25: Arbeid - hjem fasilitering
26: Fravær arbeid-hjem konflikt
27: Tilknytning
28: Fravær arbeidsavhengighet
1
28
UiT
2
5
27
3
4,5
26
4
4
25
5
3,5
3
24
6
2,5
2
23
7
1,5
22
8
1
21
9
20
10
19
11
18
12
17
13
16
14
15
Hvor mange timer ut over avtalt arbeidstid
arbeider du vanligvis pr uke?
Diagramtittel
UiT
60
50
Prosent
40
30
20
10
0
0
1-5
6 - 10
Over 10
Medarbeidersamtale
Har du hatt medarbeidersamtale i
løpet av de siste 24 månedene?
Prosent som har svart «ja»
Diagramtittel
100
90
UiT
Gjennomsnittlig opplevelse
av medarbeidersamtalens nytteverdi
Diagramtittel
5
4,5
80
4
70
60
50
40
3,5
3
2,5
30
2
20
10
0
1,5
1
UiT
Gjennomsnittlig opplevelse av hvordan jobben
påvirker helsa
Diagramtittel
UiT
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Helsa påvirkes positivt
Helsa påvirkes negativt
Gruppeoppgave:
• Hva la du merke til i gjennomgangen (positive og
negative forhold)?
- individuell refleksjon - diskusjon i gruppe • Trekk frem tre punkt som er positive og viktige å
videreføre.
• Trekk frem tre områder som dere ønsker å forbedre
Videre arbeid:
• Utvikling av tiltak
• Iverksetting av tiltak
• Evaluering og rapportering