Hevonen ja yksityistie

download report

Transcript Hevonen ja yksityistie

Tiedotus- ja koulutustilaisuus
yksityisteille
ORIMATTILAN KAUPUNKI
21.2.2013
Tie- ja katuverkko Suomessa (2012)
• Teitä ja katuja kaikkiaan 450 000 km.
• Liikenneviraston vastuulla olevan tieverkon pituus ilman
ramppeja ja lauttavälejä 78 162 km.
• Kuntien katuja 28 000 km.
• Lauttapaikkoja maanteillä on 42 ja siltoja 14 682.
• Kevyenliikenteenväyliä on yhteensä lähes 18 000 josta
kunnissa on 12 500 km ja maanteiden varsilla 5 249 km.
• Kiinteistönomistajien vastuulla olevien
ajokelpoisten yksityisteiden määrä on
noin
358 000 km, josta asutusta on 90 000
yksityistiekilometrillä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Orimattilan yksityistiet
• Rekisteröityjä yksityistiekuntia 179 kpl ja
metsätiekuntia 52 kpl yhteensä n. 603 km.
• 2012 kunnossapitoavustusta hakenut ja myönnetty 137
tiekunnalle ja avustusmäärä on ollut 97 700€.
• Avustettavien yksityisteiden pituus ollut 418 km jonka
varrella on tieosakkaita 3138 ja näistä vakituisesti
asuvia osakkaita 1555.
• 2012 perusparannusavustusta
hakenut 17 tiekuntaa ja
avustusmäärä 22 500€ myönnetty
14 tiekunnalle.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Hevonen ja yksityistie
Hevonen yksityistiellä
• Tiekunnan osakkaalla on oikeus ratsastaa tai ajaa
hevosella yksityistiellä, toiminta huomioidaan
osakkaan tieyksiköissä.
• Tiekuntaan kuulumattomalla ratsukolla on
jokamiehenoikeus ratsastaa yksityistiellä.
• Hevonen jolla on perässään kärry
tai reki on tieliikennelain mukaan
hevosajoneuvo ja tällöin säännölliseen
yksityistiellä ajamiseen on syytä
pyytää lupa tienpitäjältä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Jokamiehenoikeus yleensä
• Tarkoittaa toisen alueella tapahtuvaa toimintaa,
joka ei tarvitse maanomistajan suostumusta tai
viranomaisen lupaa, tai ei ole muutoin kiellettyä.
– Oikeus liikkua jalan, hiihtäen, pyörällä ja ratsain.
– Oikeus tilapäiseen oleskeluun ja
yöpymiseen, luonnontuotteiden
poimimiseen, onkimiseen.
– Ei saa aiheuttaa vähäistä
suurempaa haittaa maanomistajan
omaisuudelle.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ratsukon jokamiehenoikeus
yksityistiellä
• Ratsukoilla on oikeus ratsastaa jokamiehenoikeudella myös
yksityistiellä, vaikka ei olisi tien osakas.
• Yksityistielain mukaan tienkäytön lupa tarvitaan kuitenkin
tiekunnan ulkopuolisen ratsastustoimintaan kun
– Ratsastustoiminta lisää selvästi tien kunnossapitokustannuksia
(tielaki ei ota kantaa, millainen tämä toiminta on).
– Lain esityksessä on todettu jokamiehenoikeuden ulkopuolelle
jäävän järjestetty ja useimmiten taloudellisessa
hyötymistarkoituksessa harjoitettu toiminta
• On tulkittu ulkopuolisen 4-5 hevosen
ratsutallitoiminnan täyttävän tunnusmerkit
jolloin lupa tulee pyytää.
• Hevosella ajoa kärryillä tai reellä
jokamiehenoikeus ei koske.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Jokamiehenoikeutta laajempi tien
käyttö
• Luvan myöntää tien osakkaat, eli tiekunta tai
osakkaat muutoin yhdessä.
• Lupa tarvitaan
– Säännölliseen liikenteeseen
– Ulkopuolisen kuljetuksiin
– Ulkopuolisen järjestämään toimintaan
joka lisää selvästi tien kunnossapitokustannuksia
• Työhevosella tapahtuvat maa- ja
metsätalouden kuljetukset ovat
poikkeus ja lupaa ei tarvita.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Hevosliikenteen tieyksiköt
•
Tiemaksu mitoitetaan tien kunnossapitokustannusten mukaisesti, kuten muutkin
tie- ja käyttömaksut. Maksua määrättäessä otettava huomioon
–
–
–
–
•
•
•
•
Hevosten määrä
Tienkäytön määrä ja laatu
Käytettävä tienpituus
Välillisesti aiheutuva ajoneuvoliikenne (rehukuljetukset, hevoskuljetukset, asiakasliikenne,
huoltoliikenne, tms.)
Tavanomaisen ravivalmennuksen aiheuttamaksi rasitukseksi on arvioitu neljännes
asuinkiinteistön tonnimäärästä, eli 225 tn/hevonen/km.
Ratsastuksen rasitukseksi on arvioitu puolet ravivalmennuksen rasituksesta, eli 110
tn/hevonen/km.
Maksuja voidaan korottaa, jos hevosten käyttö
aiheuttaa vaatimuksia esimerkiksi tien pinnoitteelle.
Lähtökohtaisesti kuitenkin tien kunnossapitoon liittyvistä
erityisvaatimuksista aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa
niitä esittävä tieosakas.
Rangaistusluontoisia maksuja ei saa määrätä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Hevosurheilusta määrättävien
käyttömaksujen perusteet
• Voidaan soveltaa ratsastuksen ja raviurheilun säännölliseen ja
ammattimaiseen harjoittamiseen.
• Käyttömaksun perusteena otetaan huomioon hevosten määrä,
käytön määrä ja laatu sekä käytettävä tiepituus.
• MTK ja Suomen Tieyhdistys laatineet suosituksen käyttömaksujen
ohjearvoista.
– Ravihevonen 17 € / km / hevonen /vuosi
– Ratsuhevonen 8,50 / km / hevonen / vuosi
• Käyttömaksun määrittelyssä on tärkeää
arvioida todellista tienkäyttöä ja käyttää
korjauskertoimia käytön mukaan. Usein
toistuvan ja kuluttavan käytön korjauskerroin
on enintään 1,5 ja satunnaisen sekä kevyen
käytön korjauskerroin jopa 0,1.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Hevosliikenne
• Hevosliikenteestä varoitetaan muita tienkäyttäjiä yleensä Muu
vaara –merkillä ja lisäkilvellä, jos tietä käytetään yleisesti
hevosliikenteeseen.
• Koska ratsastus vahinkoa, haittaa tai häiriötä tuottamatta kuuluu
jokamiehenoikeiden piiriin, ulkopuolista ratsastamista yksityistiellä
ei voida kieltää, ellei kieltoon ole jokin liikenneturvallisuussyy.
– Kieltoon ja liikennemerkkiin täytyy kuitenkin saada kunnan
tielautakunnan suostumus.
• Hevosajoneuvon osalta tilanne on toinen
ja tiekunta voi suoraan yksityistielain perusteella
tarvittaessa kieltää tienkäytön ulkopuolisilta
hevosajoneuvoilta.
– Kiellon saanut ravitalli voi anoa tienkäyttöoikeutta
kunnan tielautakunnalta.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Huomioon otettavaa
• Ratsastus- tai ajotoiminta ei saa vaarantaa
liikenneturvallisuutta. Turvallisuusriskin ollessa olemassa on
toiminta parempi siirtää muualle.
– Ravihevosen hiittaaminen
– Ratsulla laukkaaminen
• Liikkumisessa noudatettava kaikkia tieliikennelain
ajoneuvoa koskevia säännöksiä.
• Sopu on päällimmäinen ja toivottava
asia tienkäytössä
• Tiukka rajankäynti tienkäytön oikeuksista
ei ole tarpeen, sillä pieni jokamiehenoikeiden ylittävä tienkäyttö ei kuitenkaan
tuo merkittäviä käyttömaksuja tiekunnalle.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kysymyksiä
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Puutavaran kuljetukset ja
tiemaksut
Yleisimmät puunmyyntitavat
• Hankintakauppa eli hankintasopimus
– Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajalle sovitun määrän
sovitun laatuista puutavaraa tilaltaan. Myyjä huolehtii
hakkuusta ja puutavaran metsäkuljetuksesta
kaukokuljetukseen soveltuvan tien varteen.
• Pystykauppa eli metsänhakkuusopimus (yleisin)
– Myyjä luovuttaa metsänhakkuusopimuksella ostajalle
oikeuden kaataa ja kuljettaa sovitut puut pois metsästä.
Ostaja huolehtii hakkuusta, kuljetuksesta ja niistä
syntyneistä kustannuksista.
• Käteiskauppa eli valmiseräsopimus
– Myyjä tarjoaa ostajalle valmiina
– varastopaikalla olevaa puuerää.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Maksun periminen tien käyttämisestä
• Tieosakas puun myyjänä
– Osakkaita tien vaikutusalueen kiinteistöt.
– Osakkaiden tieyksiköt tienkäytön perusteella,
osallistuminen tienpitoon yksiköiden suhteessa.
– Metsän osalta puutavaran kuljetuksista aiheutuva tien
käyttö maksetaan käytännössä etukäteen yksiköinnissä
eikä erillistä maksua peritä.
– Mikäli yli puolet tieyksiköistä tulee metsätalouden
kuljetuksista, tiekunta voi päättää
tiemaksujen keräämisestä käyttömaksuina. Käyttömaksua maksetaan
vain silloin, kun puutavaraa
kuljetetaan.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Maksun periminen tien käyttämisestä
• Ei-tieosakkaan puutavaran ajo
– Ulkopuolisen puutavaraa ajettaessa tiekunnan tien kautta,
siitä peritään käyttömaksu. Puunmyyntitavasta riippuen
käyttömaksun maksaa joko puun myyjä tai sen ostaja.
– Pystykauppa
• Metsänhakkuusopimuksella ostajalla oikeus kaataa ja kuljettaa
metsästä pois sovitut puut.
• Yleinen sopimus teiden käytöstä metsänhakkuusopimuksessa on
niin, että ostajalla on oikeus korvauksetta käyttää puiden
kuljettamiseen myyjän teitä ja maa-alueita sekä niitä yksityisteitä,
joiden osakkaana myyjä on.
• Kuljetusreittiin kuuluessa muita kuin
sopimuksessa mainittuja teitä, maksaa
käyttömaksut näiden teiden osalta
ostaja.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Maksun periminen tien käyttämisestä
– Hankintakauppa
• Myyjä huolehtii puutavaran hakkuusta ja kuljettaa hakatun
puutavaran ostajan kanssa sovittuun varastopaikkaan. Jos
matkalla joudutaan käyttämään muiden teitä, käyttömaksut
maksaa yleensä myyjä.
• Varastopaikalta eteenpäin hankintakauppasopimuksessa
sovitaan teiden käytöstä niin, että ostajalla on oikeus käyttää
sopimukseen kuuluvan puutavaran edelleen kuljettamiseen
myyjän teitä ja maa-alueita sekä niitä yksityisteitä, joiden
osakkaana myyjä on.
• Muiden kuin em. teiden käytöstä
kaukokuljetusreitillä vastaa yleensä
ostaja, ellei sopimuksessa ole toisin
sovittu.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Sopimusehtojen huomioiminen
• Puutavaraa on sopimustyypistä riippumatta aina
kuljetettava siten, että kuljetuksesta aiheutuva
haitta jää mahdollisimman vähäiseksi.
• Kuljetuksesta kelirikon aikana on sovittava myyjän
tai tienpitäjän kanssa erikseen. Hoitokunnat ja
toimitsijamiehet tai tieosakkaat voivat kieltää
tienkäytön kelirikon aikana.
• Painorajoitus- ym. merkkejä on
tietysti noudatettava.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Tien vaurioituminen
• Riippumatta onko puun myyjä tieosakas tai ei
kaukokuljetuksen yhteydessä mahdolliset
vauriot korjataan aina ostajan toimesta
entiselleen
– tiet, polut, ojat yms. alueet
• Sopimuksessa korjausvelvollisuus voidaan
sopia myös toisin.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kysymyksiä
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Yksityistien
kunnossapito
Kunnossapidon laatutaso
• Yksityistielaki 7 §: Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa
kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät
ottamalla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta
aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia.
• Tavoitteellinen kunnossapitotaso
– Tiellä tulee olla kulutuskerros, jonka pinta on riittävän tasainen,
kiinteä ja pölyämätön
– Tien poikkileikkausmuoto on kunnossa
– Tiellä ei saa olla liikennettä haittaavia maakiviä,
kuoppia tai muita esteitä
– Tien kunto ei saa kohtuuttomasti haitata liikennöintiä,
elinkeinoelämän kuljetustarpeet on huomioitava
– Kelirikko ei lähtökohtaisesti estä elintärkeitä kuljetuksia,
kiinteistöihin voidaan kulkea vähintään henkilöautolla
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kunnossapidon laatutaso
– Sivuojat ja laskuojat toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu
– Rummut toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu, rummut ovat
rakenteellisesti kestävät
– Vesi ei saa lätäköityä tielle tai ojiin
– Kuivatuksen pitää pysyä toimintakykyisenä kaikissa sää- ja ilmastoolosuhteissa
– Siltojen säännöllisestä tarkastuksesta ja kunnossapidosta on
huolehdittu
– Tieympäristöstä on huolehdittu, näkemät varsinkin liittymissä ja
rautatien tasoristeyksissä ovat kunnossa
– Liikenneturvallisuudesta on huolehdittu
– Pysyvän asutuksen käyttämä tie on ympärivuotisesti
liikennöitävissä, hälytysajoneuvojen kulku on esteetöntä
• Pienimmillä ja vähäliikenteisimmillä teillä jatkuvasta
liikennöitävyydestä voidaan tarvittaessa tinkiä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Pölynsidonta
• Tienpinnasta irtoava pöly on osa
kulutuskerrosmateriaalia joten pölynsidonta vähentää
sideaineksen poistumista kulutuskerroksesta ja estää
kuoppien ja urien syntymistä.
• Vähentää kunnossapitotöiden määrää ja
kulutuskerrosmateriaalin menekkiä
• Parantaa ajomukavuutta ja
liikenneturvallisuutta
• Parantaa kevyen liikenteen olosuhteita
• Vähentää pölystä asutukselle ja ympäristölle
aiheutuvia haittoja
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Pölynsidonta
• Oikea aika pölynsidonnalle on keväällä, kun tie on vielä
kostea. Oikeaan aikaan muotoiltu ja suolattu kulutuskerros
ei useinkaan vaadi hoitotöitä kesän aikana.
• Yleisimmin käytetään kalsiumkloridia (CaCl2), lisäksi suola
1000 kg suursäkeissä, liuossuola, magnesiumkloridi
• Pölynsidonta-aineita käytetään tärkeimmillä ja
vilkasliikenteisimmillä yksityisteillä yleensä koko
tieosuudella.
• Harvemman liikenteen teillä pölyäminen ja siitä
aiheutuvat menetykset ja haitat ovat vähäisempiä
ja tällöin pölynsidontaa käytetään vain asutuksen
ja puutarhaviljelysten kohdalla
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kelirikkoon varautuminen ja korjaukset
• Esiintyy etenkin routivilla pohjamailla sijaitsevilla
rakentamattomilla sorateillä ja voi esiintyä rakennetulla
tiellä jonka rakennekerrokset ovat liian ohuita ja
pohjamaahan sekoittuneita.
• Ongelmien vakavuus paljolti riippuvainen sekä tien
jäätymisvaiheen että sulamisvaiheen olosuhteista.
• Kelirikkoon voi parhaiten varautua etukäteen
kelirikkokohteiden korjaamisella, mutta myös
ojien ja rumpujen kunnostuksella.
– Rumpujen aukiolo varmistettava
– Jäätyneet rummut avattava ajoissa
– Routapaikkojen kohdalta lumien poisto ojien
päältä
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kelirikkoon varautuminen ja korjaukset
• Ennakointi syksyllä tai keväällä ennen kelirikkoa
ajamalla lisämursketta ongelmakohtiin
• Ohjeita kelirikkokorjauksiin ja kantavuuden
parantamiseen Yksityistien parantaminenjulkaisusta.
• Raskasta liikennettä on tarvittaessa
rajoitettava ja raskaat kuljetukset
pyrittävä hoitamaan ennen roudan
sulamista tai odottamaan kelirikkokauden
päättymistä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Painorajoitus
• Yksityistielain perusteella tiekunnallisen tien hoitokunta tai
toimitsijamies voi kieltää tai rajoittaa tien kuntoa vaarantavat
kuljetukset painorajoituksin.
• Tiettyjä elintärkeitä kuljetuksia ei saa kieltää, kuten
koulukuljetukset, maidonkuljetus, teuraseläinten kuljetukset ja
välttämätön viljelysliikenne sekä jätekuljetukset. Kuitenkin
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä käyttämään pienempää
kalustoa ja pienempiä kuormia.
• Jos painorajoitusta joudutaan käyttämään, on suositeltavin rajoitus
yleensä 12 tonnia. Jos kelirikko on paha, voidaan käyttää tiukempaa,
esim. 3-4 tonnin painorajoitusta.
• Painorajoitusmerkin asettamiseen ei tarvita kunnan
suostumusta, koska kyseessä ei ole pysyvä
liikennemerkki. Painorajoitus on poistettava heti, kun
se ei ole enää tarpeen.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Vesakonraivaus
• Vesakko muodostuu lehti- ja havupuiden taimista, kanto- ja
juurivesoista sekä pensaskasvillisuudesta.
• Tienvarsien pitäminen puhtaana vapaasti rehottavista vesakoista on
tärkeää sekä tienpidon että turvallisuuden kannalta. Vesakko
heikentää näkemiä ja liikennemerkkien havaittavuutta, estää
ojavesien virtausta, haittaa aurausta sekä aiheuttaa lumien
kinostumista.
• Yksityistien pitäjä – tiekunta tai tieosakkaat – voi yksityistielain
nojalla poistaa kasvillisuuden koko tiealueelta. Tiealueen leveydestä
oltava selvillä.
• Tiealueen ulkopuolella tarvitaan maanomistajan
suostumus tai toimituspäätös, jolloin tarvittaessa on
maksettava korvauksia poistettavista puista. Maanomistajan kanssa on pyrittävä sopimaan kaikista
tiealueen ulkopuolella tehtävistä töistä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Vesakonraivaus
• Tulee tehdä keskikesällä, kun lehdet ovat täysikokoisia.
Tällöin uusien versojen syntyminen on hitaimmillaan.
• Syksyllä raivaaminen on epäedullisinta juuriston runsaan
ravintovarannon vuoksi ja kasvit versovat keväällä
voimakkaasti.
• Vilkasliikenteisimmillä yksityisteillä vesakonraivaus tehdään
1-3 vuoden välein. Vähäisemmin liikennöidyillä teillä
raivauskierto on yleensä 3-4 vuotta.
• Lähtökohtaisesti kaadetut vesakot ovat maanomistajan omaisuutta, jos maanomistaja ei
kuitenkaan halua näitä, tienpitäjä voi viedä
ne parhaaksi katsomaansa sijoituspaikkaan.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ojien ja rumpujen
kunnostustarpeen selvittäminen
• Tiellä, tien rakenteessa tai ojissa seisova vesi on haitallista tai
vahingollista sekä liikenteellä että tien rakennekerroksille ja
kantavuudelle.
• Vedelle on kuivatuksen keinoin varmistettava vapaa virtaus. Sivu- ja
laskuojien on oltava kunnossa ja vapaina veden virtausta
haittaavista esteistä.
• Tien sivukaltevuuksien on oltava kunnossa.
• Reunapalteet eivät saa estää veden valumista.
• Tierumpujen ja liittymärumpujen on oltava
kooltaan riittäviä, ehjiä ja puhtaita liettymistä
ja muista esteistä.
• Tien kuivatuksen kunto on syytä selvittää
järjestelmällisen kävellen tehdyn maastoinventoinnin
avulla.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ojien kunnostus
•
•
•
•
Ojat on kunnostettava säännöllisesti, ojituskierto 10-15 vuotta.
Vettä padottavat kivet ja muut esteet poistettava
Sivuojan pituuskaltevuus on n. 0,4% (väh. 0,1%)
Sivuojan syvyys vähintään 40 cm ajoradan pinnasta, routivalla maalla 2025cm päällysrakenteen alapintaa syvemmällä, routimattomalla riittää 15
cm
• Sisäluiskan kaltevuus vähintään 1:1,5
• Laskuojan tavoitekaltevuus 0,4%, laskuojien toimivuudesta
on erityisesti huolehdittava
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Rumpujen kunnostus
• Liettyneiden tai tukkeutuneiden rumpujen
puhdistaminen (jos rumpujen säännöllinen hoito on
laiminlyöty)
• Painuneiden tai nousseiden rumpujen korjaaminen
• Liikkuneiden rumpuputkien uudelleenasentaminen
• Liian lyhyiden rumpujen jatkaminen
• Rumpujen uusiminen
• Puuttuvien rumpujen asentaminen
• Rumpujen kunnostus- ja hoitotyöt tehdään
yleensä kesällä kuivimpaan aikaan.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kulutuskerroksen sorastus
• Sorastuksella ylläpidetään tien kulutuskerroksen määrä ja
laatu. Kulutuskerrosmateriaalia häviää ilmaan
pölynsidonnasta huolimatta, ajautuu sivuojiin sekä painuu
tien runkoon.
• Tarpeeseen vaikuttava liikenteen määrä ja kuluttavuus, tien
rakenne, kulutuskerrosmateriaalin laatu ja
kulutuskerroksen hoito.
• Soraa tai mursketta lisätään joko vain kohtiin jossa
kulutuskerros ohentunut tai koko tien pituudelle.
Kulutuskerroksen paksuuden tulisi olla vähintään
50 mm, mielellään 60-70 mm. Riittävä kulutuskerros on oleellista tien hoidon kannalta, tietä
on voitava muotoilla ja tasata.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kulutuskerroksen sorastus
• Sorastus tehdään vilkasliikenteisillä teillä tarvittaessa
vuosittain, vähäliikenteisimmillä teillä harvemmin.
• Paras ajankohta sorastukselle on syksyllä tien pinnan
ollessa kostea, jolloin sorastusmateriaali tarttuu hyvin
vanhaan kulutuskerrokseen. Hyvin kantavalla tiellä
sorastus voidaan tehdä keväällä.
• Jäätyneeseen tiehen ajettu sorastusmateriaali
ei asetu paikalleen ja voi ensimmäisellä
aurauskerralla ajautua ojiin.
• Max raekoko yleensä 16 mm (murske) tai
20 mm (sora), metsäteillä joskus myös 31 mm
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Aurausvallien madaltaminen
• Korkeat aurausvallit lisäävät ja nopeuttavat lumen
kinostumista tielle.
• Liittymissä ja näkemäalueilla aurausvallit saattavat
vaarantaa liikenneturvallisuutta.
• Valli saa olla korkeintaan n. metrin tien pintaa ylempänä,
tällöin henkilöautosta on vielä riittävä näkemä.
• Aurausvallit voidaan madaltaa esim. tiehöylällä, kuormaauton tai traktorin sivuauralla,
lumilingolla, puskulevyllä tai esim. traktorin
etukuormaajalla.
• Valli madalletaan niin, että tien reuna ja
aurauslinja jäävät selvästi näkyviin.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Liukkaudentorjunta
• Tarkoituksena varmistaa tien liikennöitävyys erityisesti raskaalle
liikenteelle ja säännöllisille kuljetuksille ja parantaa tieosakkaiden omaa ja
muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta.
• Vähentää tieosakkaiden vastuuta mahdollisissa vahinkotapauksissa.
• Yksityistiellä käytössä hiekoitus ja polanteen karhentaminen. Suolaus vain
päällystetyillä teillä.
• Tieosakkaat päättävät liukkaudentorjunnan laatutasotavoitteista. Raskaan
liikenteen ja säännöllisten kuljetusten sekä mahdollisen läpiajoliikenteen
vuoksi tie pidettävä liikennöitävässä kunnossa.
• Säätilan seuranta ja liukkaudentorjunnan ennakointi on
tärkeää.
• Vilkasliikenteisimmät yksityistiet hiekoitetaan ns.
linjahiekotuksella. Pistehiekoitus mäkiin, mutkiin ja liittymiin.
Kapeiden teiden hiekoitus keskelle.
• Murske (tai sepeli) 0…2-8…0 mm, seulottu hiekka
0-8…10 mm jääkeleillä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Siltojen kuntotarkastukset
• Tarkastukseen kuuluu tienpitäjän itsensä tekemä jatkuva havainnointi
sillan kunnosta, vuosittainen yksityiskohtaisempi tarkastus sekä
määräajoin silta-asiantuntijan tekemä tarkastus.
• Sillan kansirakenteet, kaiteet ja kuivatuslaitteet puhdistetaan keväisin ja
tarvittaessa syksyisin.
• Sillan päällysteen pienet halkeamat korjataan
• Puukannen löystyneet kiinnitykset, yksittäiset kolot, yksittäisten lankkujen
pahat lahovauriot, kynnysparrujen painaumat tai kiertymät sekä
liimapuisten kansielementtien irronneet tai vaurioituneet saumat
korjataan
• Puukaiteen yksittäiset lahonneet tai murtuneet osat
uusitaan, laajempia vaurioita ei korjata vaan kaide
uusitaan.
• Betonirakenteiden pienehköt paikkaukset tehdään
paikkauslaastilla tai paikkausmassalla
• Kivisillan tai kiviverhouksen saumaukset korjataan sementtilaastilla.
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kysymyksiä
ORIMATTILAN KAUPUNKI
Kiitos!
Lähteet
• Yksityisteiden hallinto – Tiekunta ja tieosakas
2013, Esko Hämäläinen
• Yksityistien kunnossapito –
Kunnossapitotöiden suunnittelun ja
toteuttamisen perusteet, Esko Hämäläinen,
Jaakko Rahja
• Kuvat Orimattilan kaupunki, Harri Hytönen
ORIMATTILAN KAUPUNKI