Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet

Download Report

Transcript Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet

Indhold af aftale om et
fagligt løft af folkeskolen
•En længere og varieret skoledag med mere og bedre
undervisning og læring
•Få klare mål og regelforenklinger
•Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet
Side 1
Mål og måltal
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan.
•Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de
nationale test. (Status: Fra 70-76 pct. fik i 2012 scoren 3 eller derover i
de nationale test i dansk læsning og matematik)
•Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år
for år. (Status: Ca. 5-10 pct. fik topscoren 5 i de nationale test i i dansk
læsning og matematik)
Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet
Side 2
Mål og måltal (fortsat)
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning
og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. (Status:
Over 20 pct. af elever med kun grundskole eller ukendt
uddannelsesbaggrund scorer 1 i de nationale test)
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet
gennem respekt for professionel viden og praksis
• Elevernes trivsel skal øges.
Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet
Side 3
Opfølgning på mål
• Data og resultater danner grundlag for opfølgning på mål og resultater
• Løbende dialog om folkeskolens udvikling på alle niveauer, herunder
årlig redegørelse til Folketinget
• It-baseret ledelsesværktøj baseret på eksisterende data sammen med
KL
• Lokal opfølgning på mål understøttes af korps af læringskonsulenter
Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet
Side 4
Kapacitetsopbygning i
folkeskolen
• Mål om at lærerne skal undervise i de fag, hvor de har undervisningskompetence
(tidligere linjefag) i 2020
• Efteruddannelse af lærere og pædagoger (pulje på 1 mia. kr.)
• Kompetenceudvikling for ledere (pulje på 60 mio. kr.)
• Styrket forskning i pædagogik og undervisningsmetoder
• Korps af læringskonsulenter (ressourcecenter, kvalitetsnetværk,
udviklingsprogram)
• Nyt råd for børns læring
Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet
Side 5
Pointer - reformen er meget
mere end indholdsreformen
• Kompetence/Styring
• Opfølgning/Evaluering på to niveauer
• 1) styringskæde
• 2) i klasselokalet
• AD 1) De nationale måltal, år for år, og det kommunale niveau
• AD 2) Nye fælles mål, kompetenceløft.
• Konklusion: Bevidsthed om mål, der giver mening. Bevidsthed om opfølgning.
• Dilemma 1: Kerneydelse vs. måle og veje
• Dilemma 2: Rammereform vs. styring
Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet
09-04-2015
Side 6