Wykład - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

download report

Transcript Wykład - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PODSUMOWANIE 2014 roku
i ZADANIA w dziedzinie obronności
w 2015 roku
Tomasz PAWNUK – kierownik OSO
LISTOPAD 2014
Tel. 091 43 – 03 - 636
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
ZAGADNIENIA
I.
Zaspokajanie potrzeb SZ
a) Kwalifikacja wojskowa
b) Akcja Kurierska
II. Planowanie i programowanie obronne
a) POF
b) służba zdrowia
III. Kierowanie obronnością
IV. Szkolenia obronne
V. Kontrole
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
NOWA STRATEGIA
BEZPIECZEŃSTWA NOARODOWEGO
NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
• Przyjęta przez Rząd w dniu 21 października
• Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 05 listopada
• POLITYCZNO –STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA
/dokument ściśle tajny/
• PLAN REAGOWANIA OBRONNEGO RP
• POFWojewództwa Zachodniopomorskiego – 12 miesięcy od PSDO
• POF UM, SP, UM, UG – 18 miesięcy od PSDO
PRIORYTETY
•
zapewnienie bezpieczeństwa własnym obywatelom oraz terytorium
państwa, wsparciu obrony państw sojuszniczych, a następnie na
udziale w misjach poza terytorium sojuszników
•
wzmocnieniu zdolności NATO do kolektywnej obrony, rozwój Wspólnej
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, umacnianie strategicznych
partnerstw (w tym z USA) oraz strategicznych relacji z partnerami w
regionie.
•
udział w działaniach społeczności międzynarodowej, realizowanych na
podstawie prawa międzynarodowego, mających na celu zapobieganie
powstawaniu nowych źródeł zagrożeń, a także reagowanie na
zaistniałe kryzysy oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu.
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Nowelizacja rozporządzeń
1. Rozporządzenie RM z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
szkolenia obronnego –
- słowniczek pojęć;
- rozszerzenie osób szkolonych na WKO /AON/;
- rodzajów, częstotliwości oraz obligatoryjności prowadzenia ćwiczeń;
- opisano dokumenty sporządzane na potrzeby szkolenia obronnego;
- opracowanie „Instrukcji organizacji prowadzenia ćwiczeń obronnych”,
2. Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
gotowości obronnej państwa –
* stanów gotowości obronnej państwa
ze stopniami alarmowymi
/pierwszy – ALFA, drugi – BRAWO, trzeci – CHARLIE, czwarty - DELTA/
2. Rozporządzenie RM z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie
obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i
obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony –
- zwiększanie roli wojewody w zakresie występowania o uznanie
obiektu za szczególnie ważny …….
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Nowe rozporządzenie
1. Rozporządzenie RM z dnia ……. 2015 r. w
sprawie cywilnej i wojskowej pomocy ……
HNS - cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju,
w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo,
na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone
i działają siły i organizacje NATO. Zakres realizowanych
przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień
w ramach Sojuszu lub z dwustronnych bądź wielostronnych
umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz
organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska
- określenie podmiotów realizujących zadania /punktów kontaktowych/,
- ujednolicenie zestawów obszarów informatycznych na potrzeby
realizacji zadań państwa – gospodarza,
- słowniczek pojęć;
- opracowanie i wdrożenie w życie jednolitej elektronicznej bazy danych
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Kwalifikacja wojskowa
•Termin – 04.02 – 30.04. 2013r.
• Trudności - brak
• Kontrole - przeprowadzono 6 kontroli przebiegu
k.w. /starostwo drawskie, polickie, stargardzkie,
wałeckie oraz w Szczecinie i Świnoujściu/
UWAGA!
• kwalifikacja 2014r. w dniach 3 luty do 30 kwietnia
• szczegóły zostaną przedstawione w dniu 23
stycznia na szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim!!!
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Zaspokajanie potrzeb SZ
1. Przeprowadzono 4 treningi AK bez doręczania kart powołania /powiat:
koszaliński, sławieński, stargardzki i Świnoujście/.
WNIOSEK
„zespoły kierowania oraz osoby funkcyjne są właściwie przygotowane w
zakresie planowania, organizacji i planowania AK”
2. Świadczenia na rzecz obrony
Zostały przesłane do ZUW zgodnie z obowiązującymi przepisami
- do 31 stycznia - świadczenia osobowe
2
0
- do 31 sierpnia - świadczenia rzeczowe
1
4
1. Treningi AK – powiat gryficki, pyrzycki, goleniowski i choszczeński.
2. Świadczenia – zmiana terminu i sposobu przesłania zestawienia
a) świadczenia rzeczowe i osobiste – do 31 stycznia
b) przesyłamy ePUAPEM – oddzielnie świadczenia osobiste i rzeczowe
za pismem przewodnim - / wzór – na stronie internetowej WBiZK w
zakładce bezpieczeństwo – obronność;
PRESYŁA 100 % GMIN /.
3. Aktualizacja bazy danych dla potrzeb realizacji zadań państwa
gospodarza - HNS: gminy do 25 X, powiaty do 15 XI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
SŁUŻBA ZDROWIA
1. Opracowano nowy „Plan przygotowania podmiotów leczniczych
województwa zachodniopomorskiego na potrzeby obronne
państwa”.
2
0
1
4
1. Do końca lutego 2014 roku otrzymacie Państwo „Wytyczne
Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące realizacji zadań
obronnych w ochronie zdrowia na 2014 rok” wraz z nowymi
wzorami dokumentów planistycznych dla samorządów i
podmiotów leczniczych.
2. Zostaną odesłane stare plany – nowe opracować do końca
czerwca /szczegóły w Wytycznych/.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Kierowanie obronnością
Przeprowadzono 4 treningi Stałego Dyżuru – wojewódzka administracja
zespolona, organa samorządu terytorialnego
UWAGI
- brak właściwego wyposażenia pomieszczeń SD w sprzęt /komputer,
fax, drukarka itp./
- brak aktualności danych stałego dyżuru / dane osobowe, nr
telefonów, faksów/
2
- trudność w uruchomieniu funkcjonowania SD pod nieobecność osób
0
stanowiących jego obsadę
1
4
- niepełna realizacja poleceń SD Wojewody - brak przekazania
sygnału o uruchomieniu SD na szczebel gminy przez powiat
Celem sprawdzenia obiegu informacji w systemie stałego dyżuru
Wojewody;
- 4 x Treningi SD
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
SZKOLENIE
1. Planowane na 2013 rok kolejne ćwiczenie wojewódzkie (po
„Anakondzie-12”), mające na celu zgrywanie systemu obronnego
pk. „Gniewosz -13” nie zostało zrealizowane w związku z dużym
rozmachem ćwiczeń „Dzik -13”, „Dragon -13” a zwłaszcza
„Steadfast Jazz -13”. W tej sytuacji punkt ciężkości w 2013 roku
skupiony był na zgrywaniu systemu HNS w ramach ćwiczenia sił
odpowiedzi NATO „Steadfast Jazz-2013” które prowadzone było
wspólnie z układem pozamilitarnym na obszarze województwa
zachodniopomorskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy
na szczeblu centralnym oraz oceny przeprowadzonych w 2013
roku ćwiczeń, stwierdzono właściwą realizację zadań obronnych
przez województwo zachodniopomorskie, sprawne
funkcjonowanie systemu HNS w ramach obowiązków państwa –
gospodarza na rzecz Sojuszniczych Sił Wsparcia operujących na
terenie naszego województwa oraz dobre współdziałanie z
wojskami operacyjnymi SZ RP.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
2. Duży rozmach ćwiczeń „Dragon-13” oraz „Steadfast Jazz-13”
wymusił konieczność zaplanowania dodatkowego szkolenia dla
dyrektorów ZUW, kierowników administracji zespolonej
(czerwiec) oraz starostów i prezydentów miast na prawach
powiatu (październik) w celu zapoznania z tłem operacyjnym,
organizacją ćwiczenia i zadaniami spoczywającymi na układzie
pozamilitarnym w województwie zachodniopomorskim.
UWAGI:
a) brak spójności między zakładanymi na dany rok kalendarzowy
kierunkami szkolenia a opracowanymi celami szkolenia obronnego;
b) planowanie zbyt dużej ilości zajęć teoretycznych w stosunku do zajęć
praktycznych (w części samorządów w ogóle nie są planowane żadne
zajęcia praktyczne poza treningami narzuconymi przez szczebel
wojewódzki);
c) prowadzone w 2013 roku kontrole wykazały, że zdarzają się jednostki
samorządowe gdzie proces szkolenia obronnego traktowany jest
okazjonalnie. Po otrzymaniu informacji, że jednostka samorządowe
będzie w danym roku kalendarzowym kontrolowana prowadzi się 1-2
zajęcia teoretyczne nie potrafiąc jednocześnie udokumentować
szkolenia w perspektywie ubiegłych 2-3 lat;
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
SZKOLENIE
d) duża ilość prowadzonych w 2013 roku ćwiczeń spowodowała
zaangażowanie w nich znacznej części jednostek administracji
zespolonej województwa oraz jednostek samorządowych
województwa, jednak występują też miasta, gminy gdzie od paru lat
nie zaplanowano i nie przeprowadzono żadnego ćwiczenia;
d) nadal szkoleniem obronnym nie są obejmowane wszystkie osoby
w urzędzie, które z racji pełnionych funkcji zgodnie z zapisami
ustawowymi, regulaminowymi i zakresem obowiązków winny te
zadania realizować;
e) zdarzają się incydentalne przypadki przysyłania do uzgodnienia
planów szkoleniowych zawierających wyłącznie przedsięwzięcia
szczebla wojewódzkiego bez zaplanowanych przedsięwzięć własnych;
f) nie zawsze pełna dokumentacja ze szkolenia obronnego (konspekty,
listy obecności) uniemożliwia ocenę realizacji tego procesu;
g) jednostki samorządowe w sposób niewystarczający korzystają z
możliwości refundacji kosztów szkolenia przez szczebel wojewódzki.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Kontrole
1. W 2013 roku przeprowadzono 34 kontrole realizacji zadań obronnych w
powiatach: stargardzkim, pyrzyckim i drawskim oraz 2 w w wojewódzkiej
administracji zespolonej
UWAGI
- kontrolowani nie potrafią przedstawić w sposób zwięzły pełnej koncepcji
przygotowania urzędu do funkcjonowania w czasie podwyższania
gotowości obronnej państwa oraz koncepcji działania stałego dyżuru
spójnych z dokumentami opracowanymi w tym zakresie w urzędzie, a w
szczególności planem operacyjnym funkcjonowania powiatu lub gminy
- opracowana dokumentacja stanowiska kierowania w stałej siedzibie i w
zapasowym miejscu pracy wraz z planem przemieszczenia (której szablon
rozesłaliśmy do wszystkim urzędów) często nie została dostosowana do
potrzeb i możliwości konkretnej gminy lub powiatu,
- w niektórych gminach nie uzgodniono z wojewodą lokalizacji zapasowego
miejsca pracy wójta i nie przygotowano stanowiska kierowania w
zapasowym miejscu pracy,
- nie jest aktualizowana na bieżąco dokumentacja stanowisk kierowania i
dokumentacja stałego dyżuru.
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Kontrole
W 2014 roku - 32 kontrole realizacji zadań obronnych w powiatach: łobeski i
koszaliński, UM Szczeci, UMarszałkowskim oraz szpitalach na terenie
Szczecina
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Pytania?
Dziękuję
za uwagę
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO