Uygulamanın sakıncaları nelerdir

Download Report

Transcript Uygulamanın sakıncaları nelerdir

Ülkemizde toplam sağlık harcamaları içinde
ilacın payı
 % 46 iken,
İngiltere’de
 %12.3,
ABD’de ise
 % 12.2 olarak bildirilmiştir.
DÜNYA SAĞLIK
ÖRGÜTÜ
1975
1978
Ulusal İlaç Politikası:
Temel İlaçlar Kavramı:
Ülkenin sağlık ihtiyaçlarını
karşılayacak kaliteli, etkin ve
güvenilir ilaçların var olmasını,
halk tarafından ulaşılabilir olmasını
sağlayan bir sağlık sisteminin
oluşturulmasıdır.
Toplumun sağlık bakım hizmetlerinin
çoğunluğunu tatmin edecek şekilde
karşılayan; her zaman yeterli
miktarlarda, her an ulaşılabilir ve
uygun dozaj formlarda, yeterli kalite
güvenliğini sağlayan ve topluma
getirdiği maliyet açısından
karşılanabilir olan ilaçlardır
1985
Akılcı İlaç Kullanımı:
Kişilerin klinik bulgularına ve
bireysel özelliklerine göre
uygun ilacı, uygun süre ve
dozajda, en düşük fiyata ve
kolayca sağlayabilmeleridir.
4
20. yüzyılda, ilaç endüstrisindeki gelişim; tüm dünyada
yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımını
artırmış ve bir takım problemleri de beraberinde getirmiştir.
Bu problemler:
• tedavi hataları
• antibiyotiklere direnç gelişimi
• advers ilaç reaksiyonları
• ilaç etkileşimleri
• morbidite ve mortalite artışı
• kaynak israfı sonucu mali yük
• geri ödemede yaşanan sorunlar
5
• ABD’de advers etki 4. sıklıkta ölüm nedenidir.
• Tahmin edilen, ilaçlara bağlı morbidite ve mortalite
giderleri ABD’de 30 milyon- 130 milyar dolar
• Advers etkiler ABD ve Avustralya’da hastaneye
yatışların % 4-6’sından sorumludur.
• En sıklıkla ve en masraflı advers olaylar; kanama,
aritmi, hipotansiyon, ateş, diyare, kaşıntı, kusma,
böbrek yetmezliği olarak bildirilmiştir.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından
yapılan alan çalışmalarında;
İlaç kutu sayısı açısından bakıldığında tanıya
uygunluk bakımından yaklaşık % 50’sinin akılcı
olmadığı,
İlaç maliyetlerine bakıldığında ise yine % 50’sinin
akılcı olmadığı ortaya çıkmıştır.
• Akılcı İlaç Kullanımına ilişkin çalışmaların
derlenmesi, toplanması ve ülkenin ihtiyaçlarına,
önceliklerine ve kaynaklarına uygun stratejik
planlar haline getirilmesi için geniş kapsamlı
ulusal politikalar belirlemek ve hayata
geçirebilmek amacıyla
• 12 Ekim 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve
Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde; “Akılcı
İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü” kurulmuştur
SORUMLULUK SAHİBİ TARAFLAR
• Üretici
• Hekim
• Eczacı
• Hemşire
• Diğer sağlık personeli
• Hasta/ hasta yakını
AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİ
 doğru tanıya dayanmak
 uygun ilacı seçmek
• gereken dozu, uygun yoldan ve yeterli sürede uygulamak
 tedavi başarısını değerlendirmek
• yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek
 çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimleri öngörebilmek
 tedavinin; gerçekleşebilirliği ve maliyeti değerlendirmek
10
Dikkat !
• Hasta, reçetenin hekim tarafından eczacıya yazılmış bir mektup
olduğunu bilmeli, reçetesini mutlaka eczacısına okutmalı ve önerilerini
dikkatle dinlemeli,
• Doktora gitmeden başka insanların ilaçlarını kullanmamalı ve kendi
ilaçlarını kullanması için kimse vermemeli,
• Doktora gidildiğinde varsa kronik rahatsızlıklar, kullanılmakta olan ve
en son kullanılan ilaçlar ifade edilmeli,
• Varsa allerjik rahatsızlıklar konusunda bilgilendirme yapılmalı,
• Eğer ilacın iyi gelmediğini düşünülürse doktora danışmadan tedavi
yarım bırakılmamalı veya değiştirmemelidir.
• Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son
kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle
kullanılmamalıdır.
• Uygun saklama koşullarında saklanmayan veya son
kullanım tarihi geçmiş ürünlerde:
–
–
–
–
Etkinlik azalabilir.
İstenmeyen bozunma ürünleri oluşabilir.
Zehirlenme meydana gelebilir.
Yan etki görülme sıklığı veya şiddeti artabilir.
İlaç Nedir
İLAÇ, "Fizyolojik
sistemleri veya patolojik
durumları alanın yararı
için değiştirmek veya
incelemek amacıyla
kullanılabilen bir
madde."
İdeal bir ilaç
♦ Etkide seçicilik olmalı
♦ İlaç etkisi geçici olmalı
♦ İlacın etkisi doza
bağımlı olmalıdır
İlaç Uygulama Yolları
Lokal
Cilt üzerine uygulama
Cilt içine uygulama
Göze uygulama
Burun içi uygulama
Ağız içi uygulama
Eklem içi uygulama
Kalp içi uygulama
Rektuma uygulama
Sistemik
Enteral uygulama
Parenteral uygulama
İnhalasyon uygulaması
Transdermal uygulama
Nazal uygulama
Ağızdan ilaç Uygulama
• Nedir ?
• Uygulamanın
kolaylıkları nelerdir ?
• Uygulamanın
sakıncaları nelerdir ?
İlaçlarla birlikte alınan sıvı !
İlaç etkileşimi nedir ?
Antibiyotik Direnci nedir ?
Tedavide Dozun Önemi
Damar İçine Enjeksiyon
• Nedir ?
• Uygulamanın
kolaylıkları nelerdir ?
• Uygulamanın
sakıncaları nelerdir ?
Sonuç olarak,
• Hastalıkların tedavisinde vazgeçilmez yere
sahip olan ilaçların doğru kullanılmadıkları
taktirde sağlık için önemli tehtid
oluşturacağı bilinmelidir.
• Çağdaş hizmet anlayışı öncelikle sağlığı
korumaya ve geliştirmeye yöneliktir.
Bizlerin görevide toplumun sağlıklı bir
ortamda yaşamasını sağlamak ve sağlığı
koruma bilinci vermekten geçmektedir.