R - Mg - X v bezvodém prostředí

download report

Transcript R - Mg - X v bezvodém prostředí

ORGANOKOVOVÉ SLOUČENINY
GRIGNARDOVA ČINIDLA
ALKYLMAGENSIUMHALOGENIDY
R - Mg - X
PŘÍPRAVA:
R-X + Mg (kov) → R - Mg - X v bezvodém prostředí !!!
POUŽITÍ:
SYNTÉZA ALKOHOLŮ - REAKCÍ S ALDEHYDY NEBO
KETONY
SYNTÉZA ORGANICKÝCH KYSELIN - REAKCÍ S CO2
ANTIDETONÁTORY - BENZÍNOVÁ ADITIVA ZVYŠUJÍCÍ OKTANOVÉ ČÍSLO
Pb (C2H5)4 TETRAETHYLOLOVO
Pb (CH3)4 TETRAMETHYLOLOVO
HOŘENÍM V MOTORU VZNIKAJÍ Pb(O)X OXIDY OLOVA
50% ZŮSTÁVÁ V MOTORU, 50% KONTAMINUJE OVZDUŠÍ A OKOLÍ SILNIC
V SOUČASNOSTI SE NEPOUŽÍVAJÍ
ORGANICKÉ SLOUČENINY RTUTI
RTUŤNATÁ MOŘIDLA OBILÍ - V SOUČASNOSTI SE JIŽ NEPOUŽÍVAJÍ
Ph - Hg - Cl
FENYLMERKURYCHLORID, TUHÁ LÁTKA
FUNGICID, POUŽÍVAL SE DO 80. LET 20. STOL.
Ph - Hg - O - C - CH3
‫װ‬
FENYLMERKURYACETÁT, KAPALINA, LEPŠÍ
DÁVKOVÁNÍ
O
RTUŤ Z TĚCHTO FUNGICIDŮ KONTAMINOVALA PŮDY
RTUŤ V PROSTŘEDÍ:
25%
Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
75%
VÝBOJKY, TEPLOMĚRY, TĚŽBA ZLATA, VÝROBA NaOH
AMALGÁMOVÁM ZPŮSOBEM (SPOLANA NERATOVICE -
KONTAMINACE LABE BĚHEM POVODNÍ 2002),
KOLOBĚH RTUTI V PŘÍRODĚ
TOXICITA RTUTI
Hg:
EXPOZICE PAR PLICEMI NEBO Z TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
KUMULUJE SE V LEDVINÁCH A JÁTRECH
CHRONICKÁ OTRAVA: PORUCHY PROKRVENÍ, CHUDOKREVNOST,
NEUROLOGICKÉ A PSYCHICKÉ PROBLÉMY, POŠKOZENÍ LEDVIN, TĚŽKÉ
POŠKOZENÍ PLIC
HgCl2 : SUBLIMÁT, AKUTNĚ TOXICKÝ, DŘÍVE JED NA HLODAVCE
HgS (RUMĚLKA), HgCl (KALOMEL) - NEROZPUSTNÉ
AMALGÁMOVÉ ZUBNÍ PLOMBY:
VYNIKAJÍCÍ MECHANICKÉ VLASTNOSTI, NÁZORY NA TOXICITU
NEJEDNOTNÉ, MOŽNÁ VÍCE POSTIŽENÍ LEDVIN
KREMACE:
KONTAMINACE ATMOSFÉRY RTUTÍ
Hg V ZUBECH EVROPANŮ:
KOLEM 1100 TUN
ALKYLRTUŤNATÉ SLOUČENINY
MNOHEM TOXIČTĚJŠÍ NEŽ JINÉ SLOUČENINY RTUTI, NEUROTOXICITA,
MNOHOČETNÁ POŠKOZENÍ NOVOROZENCŮ
(CH3)2 Hg
DIMETHYLRTUŤ
VZNIKÁ Z ANORGANICKÝCH FOREM RTUTI PŮSOBENÍM ANAEROBNÍCH
BAKTÉRIÍ, HLAVNĚ V SEDIMENTECH HLUBOKÝCH VOD, MOČÁLECH A V
RÝŽOVIŠTÍCH
OTRAVY:
MINAMATA (JAPONSKO, 50.-60. LÉTA 20. STOL.)
MOŘSKÉ RYBY KOMTAMINOVANÉ Z PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ
IRÁK (70. LÉTA 20. STOL.)
ZÁMĚNA MOŘENÉHO OBILÍ S POTRAVINÁŘSKÝM
ORGANICKÉ SLOUČENINY SÍRY
SIRNÉ ANALOGY KYSLÍKATÝCH DERIVÁTŮ
THIOLY
OH- → SH-
SKUPINA SULFANILOVÁ
R - SH, Ar - SH
SULFIDY
-O-→-S-
SKUPINA SULFIDOVÁ
DISULFIDY
- O - O - → - S - S - SKUPINA DISULFIDOVÁ
SULFONOVÉ KYSELINY
R - SO3H, Ar - SO3H
THIOLY
DŘÍVE MERKAPTANY, SIRNÉ ANALOGY ALKOHOLŮ A FENOLŮ
ALKYL A ARYL DERIVÁTY SULFANU (H2S)
PŘÍPRAVA:
ALKYLACE ALKALICKÝCH HYDROGENSULFIDŮ
ALKYLHALOGENIDY
R - X + KSH → R - SH + KX
VLASTNOSTI:
NEVYTVÁŘÍ H-MŮSTKY → TEPLOTY TÁNÍ A VARU NIŽŠÍ
NEŽ U ODPOVÍDAJÍCÍCH ALKOHOLŮ
NÍZKÁ ROZPUSTNOST VE VODĚ
TOXICKÉ LÁTKY SE SILNÝM ZÁPACHEM - ODORIZACE
TOPNÝCH PLYNŮ - METHANTHIOL A ETHANTHIOL
OBRANNÉ SEKRETY TCHOŘE A SKUNKA - trans
BUTENTHIOL, 1-BUTANTHIOL, 3-METHYLBUTANTHIOL
THIOLY
KYSELOST:
SILNĚJŠÍ NEŽ U ALKOHOLŮ - VELKÝ ATOMOVÝ POMĚR
SÍRY ZESLABUJE VAZBU S - H
K (C2H5-OH) = 10-17
K (C2H5-SH) = 10-10
VZNIK THIOLÁTŮ:
R - SH + NaOH → R - S- Na+ natriumalkanthioát
OXIDOVATELNOST:
PROBÍHÁ NA SÍŘE
MÍRNÁ:
R - SH → R - S - S - R
DISULFID
ENERGICKÁ:
R - SH → R - SO3H
SULFONOVÁ KYSELINA
PRINCIP TRVALÉ: ROZŠTĚPENÍ DISULFIDICKÝCH MŮSTKŮ (CYSTIN) V
KOLAGENU VLASU REDUKČNÍM ČINIDLEM (UMOŽNÍ MODELACI NOVÉHO
TVARU), STABILIZACE KOLAGENU OXIDACÍ CYSTEINU NA CYSTIN (H2O2)
SULFIDY A DISULFIDY
PŘÍPRAVA:
ALKYLACE NEBO ARYLACE ALKALICKÝCH SULFIDŮ
2 R - X + Na2S → R - S - R + 2 NaX
SYMETRICKÉ SULFIDY
2 Ar - X + Na2S → Ar - S - Ar + 2 NaX
R1 - X + R2 - S- Na+ → R1 - S - R2
SMÍŠENÉ SULFIDY
LÁTKY SE SILNÝM ZÁPACHEM, TOXICKÉ
SNADNO OXIDUJÍ NA SÍŘE A VZNIKAJÍ SULFOXIDY
S-METHYLCYSTEINSULFOXID (SMCO)
HEMOLYTICKÁ AMINOKYSELINA V
ŘEPCE A OSTATNÍCH BRUKVOVITÝCH (PŘEŽVÝKAVCI)
ALKYLCYSTEINSULFOXIDY:
ČESNEK, CIBULE A OSTATNÍ ALLIACEAE
TYPICKÁ VŮNĚ A DRÁŽDĚNÍ OČÍ
PRAVDĚPODOBNĚ AKTIVUJÍ GENY PRO DETOXIKACI NĚKTERÝCH
KARCINOGENŮ
SULFONOVÉ KYSELINY
LÁTKY DOBŘE ROZPUSTNÉ VE VODĚ, NĚKTERÉ POVRCHOVĚ AKTIVNÍ
VÝROBA:
SULFOCHLORACE (SR)
R - H + SO2 + Cl2 + UV záření → R - SO2Cl CHLORID ALKANSULFONOVÉ
KYSELINY
R - SO2Cl + NaOH → R - SO3-Na+ SAPONÁT
SULFONACE (SE)
Ar - H + SO3+ H2SO4 → Ar - SO3H
SULFONAMIDY A CHLORSULFONAMIDY
BIOLOGICKY ÚČINNÉ:
BAKTERICIDNÍ ÚČINKY - LÉČIVA
DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY (CHLORAMIN)
ORGANICKÉ SLOUČENINY DUSÍKU
AMINY
DERIVÁTY AMONIAKU:
PRIMÁRNÍ
SEKUNDÁRNÍ
TERCIÁRNÍ
KVARTÉRNÍ AMONIOVÉ SOLI
PŘÍPRAVA:
ALKYLACE AMONIAKU ALKYLHALOGENIDY
R - X + NH3 → SMĚS VŠECH TYPŮ AMINŮ
GABRIELOVA METODA
REAKCE ALKYLHALOGENIDU S FTALIMIDKALIEM
REDUKCE AROMATICKÝCH NITROSLOUČENIN VODÍKEM
AMINY
SKUPENSTVÍ:
AMINOSKUPINA VYTVÁŘÍ JEN SLABÉ VODÍKOVÉ MŮSTKY
METHYLAMINY A ETHYLAMIN PLYNNÉ LÁTKY
OSTATNÍ KAPALINY
ROZPUSTNOST VE VODĚ - U NIŽŠÍCH DOBRÁ, KLESÁ S
PRODLUŽUJÍCÍM SE UHLOVODÍKOVÝM ŘETĚZCEM
ZÁPACH PO ČPAVKU A RYBINĚ
VYSTUPUJÍ JAKO ALKALICKÉ SLOUČENINY
ÚČINKY:
K (NH3)
1,8*10-5
K (CH3-NH2)
4,4*10 -4
+I efekt
K (ANILIN)
3,8*10-10
-M efekt
DRÁŽDIVÉ (OČI), OVLIVŇUJÍ FUNKCI NERVOVÉ A
OBĚHOVÉ SOUSTAVY, NEFROTOXICITA (ANILIN),
KARCINOGENITA (AROMATICKÉ AMINY)
BIOGENNÍ AMINY
AMINY VZNIKAJÍCÍ V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU Z AMINOKYSELIN
ENZYMOVOU DEKARBOXYLACÍ
V NÍZKÝCH KONCENTRACÍCH SE BĚŽNĚ VYSKYTUJÍ V MATERIÁLECH
ROSTLINNÝCH I ŽIVOČIŠNÝCH
OBSAH BIOGENNÍCH AMINŮ ZVYŠUJE MIKROBIÁLNÍ AKTIVITA
(FERMENTOVANÉ NEBO KAZÍCÍ SE POTRAVINY)
NEJVYŠŠÍ OBSAHY:
RYBÍ A JINÉ MASO, FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ
VÝROBKY (ZRAJÍCÍ SÝRY), JEDLÉ HOUBY,
KYSANÉ ZELÍ, PIVO, VÍNO, SILÁŽE
ÚČINKY:
POKLES NUTRIČNÍ HODNOTY POTRAVINY
POKLES KREVNÍHO TLAKU, PŘÍZNAKY
ALERGICKÉ REAKCE
UKAZATELE ČERSTVOSTI MATERIÁLU !!!
BIOGENNÍ AMINY
TVORBA Z AMINOKYSELIN:
HISTIDIN → HISTAMIN
TYROSIN → TYRAMIN
TRYPTOFAN → TRYPTAMIN