Regnskapsføring

Download Report

Transcript Regnskapsføring

Regnskapsføring
Årsregnskap – steg for steg
Kunde og leverandører
Kontoplan og bilagsarter
Inngående Balanse
Kontering
Bilagsregistrering
Se på Resultat og Balanse
Revidere, avslutte perioder og levere mvaoppgaver.
 Årsavslutning







Kunder og leverandører
 Man må opprette kunder og
leverandører før man kan føre
fakturaen.
 Inngående faktura knyttes mot en
leverandør.
 Utgående faktura knyttes mot en
kunde.
Kontoplan
 Legger premissene for
regnskapsføringen.
 Derfor bør kontoplanen være klar før
man begynner å føre regnskapet.
 Man bør altså ha bestemt seg for
hvordan regnskapet skal føres, før
man begynner å føre det.
”Kontoplan, med oppstillingsplan”
 Denne rapporten hjelper deg til å
finne ut hvor du skal plassere nye
konti.
 Balanse: 1000 - 2999
 Resultat: 3000 - 8999
Resultat og balanse i kontoplanen
 Balanse
 1000-tallet: Positive konti
 2000-tallet: Negative konti
 MEN de debeteres og krediteres underveis!
 Resultat





3000-tallet: Salg/inntekter (negativ)
4000-tallet: Innkjøp for videresalg (pos.)
5000-tallet: Lønn (positiv)
6000 og 7000-tallet: Andre utgifter (positiv)
8000-tallet: Finansielle innt. og utg. (neg./pos.)
Fortegn i resultatet
 En inntekt er negativ fordi den føres
mot en økning i balansen:
 Salg gir penger inn i banken (via kunde).
 En utgift er positiv fordi den føres
mot en minking av balansen:
 Ved innkjøp går penger ut av
banken/kassa (evt. via leverandør).
Bilagsarter
 Blindern Studentforening trenger:
 Bank, inngående og utgående faktura,
kasse, diverse
 I tillegg kommer Inngående Saldo.
Inngående Balanse
 Eiendeler: Hva eier vi ved starten av året?
 Penger i banken
 Kontanter i kassa
 Utestående hos kunder
 Gjeld: Hva skylder vi ved starten av året?
 Leverandørgjeld
 Banklån
 Skyldig mva
 Egenkapital: Hvor mye av det vi har ved starten av
året er vårt eget?
 Egenkapital
Kontering
 Før bilagene for hånd før du puncher
de inn i programmet.
 Bruk gjerne en standardisert
bilagsforside.
Bilagsregistrering i Mamut






Ny – opprett nytt bilag
Velg bilagsart
Dato => periode
Konto og motkonto
Sum (debet eller kredit)
Lagre
Mva-behandling
 Gjøres automatisk av programmet.
 De pengene som går ut av banken gå
(via leverandør) for det meste til å
dekke utgifter, men noe går også til
mva.
Overføring til hovedbok
 Da føres bilagene virkelig inn i
systemet.
 Posteringsjournal
 For at en betaling skal kunne føres,
må fakturaen være ført inn i
hovedbok (jf. Reskontro).
Bilagsregistrering – Andre tips
 Kun ett bilag føres av gangen
 Når bilaget er ført, trykk Lagre og Ny.
 ”+” = ”Lagre og Ny”.
 Bruk TAB og Enter til og manøvrere.
Ikke mus!
Bilagsregistrering – Råd nummer 1!
 Forsikre deg om at du har forstått det
du har ført!
 Valg av konti.
 Verdistrømmens retning (debet/kredit).
Revisjon
 Er regnskapet riktig?
 Stemmer regnskapet med
virkeligheten?
 Bankbeholdning
 Leverandørgjeld
 Omsetning
Se på Resultat og Balanse
 Som en innledning til revideringen av
regnskapet, er det lurt å ta et raskt
blikk over disse.
 Ser de fornuftige ut?
Resultat (revisjon)
 Er underskudd/overskudd som
forventet?
 Fortegn
 Er utgifter positive og inntekter
negative?
 Hvordan er forholdet mellom innkjøp
og salg av den samme varen?
 Har omsetningen av en spesiell vare et
fornuftig overskudd?
Balanse (revisjon)
 Har vi den samme summen i banken
som regnskapet påstår?
 De kontantene som regnskapet
påstår at vi har, ligger de i kassa?
 Leverandørgjeld: Har vi virkelig
ubetalte regninger fra i fjor?
Revisjon
 Sammenlikne ”1930 Bank” med
kontoutskriften.
 NB! Hovedboksutskrift!
 Telle kassa.
 Se til at alle kassarapporter foreligger.
Feiltolking
 Negativ kassesum
 Stor positiv kassesum
 For mange føringer på 1930 Bank
 For få føringer på 1930 Bank
Avslutte perioder
 Stenge perioden for videre føring.
 Derfor er det viktig at regnskapet er
riktig i denne perioden.
 Vis -> Regnskap -> Avslutte periode
 Partallsmåneder avslutter mvaterminer.
Levere mva-oppgave
 Mva-oppgave skrives ut ved
avslutning av partallsperiode.
 Revidere mva-oppgaven.
 Føre tallene over på oppgaven som
sendes til myndighetene.
Revidere mva-oppgaven
 Før du skriver ut mva-oppgaven bør
du gjøre deg opp en formening om du
er skyldig eller har til gode mva for
den aktuelle perioden.
 Domineres perioden av salg eller
innkjøp?
Årsavslutning
 Disponere overskudd/underskudd.
 Utføre Årsavslutningsrutinen i Mamut.
 Vis -> Regnskap -> Årsavslutning