till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors

download report

Transcript till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors

Välkomna !

till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors

Program för dagens möte

• Inledning av Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef • Presentation av projektet och deltagare • Detaljplaneprocessen • Syftet med detaljplanen • Markfrågor och gatukostnader • Ekonomi • Frågor

Kommunens intentioner

• Göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området.

• Bygga ut kommunalt vatten och avlopp och förbättra vägstandarden • Bevara och tillgängliggöra områdets kulturhistoria för Tyresöbor och besökare • Bevara områdets naturvärden • Planlägga de kommunägda fastigheterna för tätare småskalig bostadsbebyggelse

Detaljplaneprocessen

Plan- och bygglagen, PBL

Översiktsplan Samråd Granskning Antagande

Laga kraft

Genomförande

Laga kraft tidigast sommar 2013 (om överklagad sommar 2014 eller 2015)

Tidplan

• • • • Startmöte Samråd Utställning Antagande 16 februari 2012 sommar / höst 2012 vinter 2012/13 vår 2013 • Laga kraft sommar 2013 • Utbyggnad av gata samt VA ca 2 år • Bygglov kan ges tidigast sommar 2015 Planarbete Genomförande

Förändringar i området?

• Översiktsplanen ger riktlinjer för planläggningen • Byggrätter för permanent boende • Förändrad befolkningssammansättning • Förtätningar i området? Kommunens fastigheter, avstyckningar • Kommunalt vatten och avlopp • Vägstandard • Hänsyn tas till områdets kulturhistoria • Naturvärden och värden för rekreation och friluftsliv ska bevaras

Markfrågor

• Markinlösen, tomtanläggningar • Tillköp av mark • Servitut och rättigheter

Gatukostnader och detaljplan – två parallella utredningar Gatukostnader Detaljplan Samråd Utställning Samråd Utställning Antagande Antagande

Gatukostnader

Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade • Betalning direkt, inom 60 dagar • Lån för gatukostnader, 10 år, ref + 2 procentenheter.

Anläggningsavgift för V/A

Anläggningsavgiften är en engångskostnad

Gällande V/A-taxa vid debiteringstillfället Beror på fastighetens storlek Dagens taxa har ett tak på 300 000 kr inkl. moms

Brukningsavgift är en årlig avgift

Anläggningsavgift V/A

När?

• Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet.

• Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs.

Hur?

• Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering.

• Lån för V/A, 10 år, ref + 2 procentenheter.

Kontaktpersoner i projektgruppen

• Sophia Norrman Winter, planarkitekt, projektledare, tel. 5782 9202 • Karl Hallgren, exploateringsingenjör, gatukostnader, 5782 91 25 • Kent Wiklund, bygglovshandläggare, 5782 9328 • Regina Lindberg, projekteringsingenjör gator och VA, 5782 9599 • Göran Bardun, kommunekolog, tel. 5782 9351 • Viviana Munoz, kart och mätingenjör, tel. 5782 9283

www.tyreso.se