Šta je transpiracioni biotest?

Download Report

Transcript Šta je transpiracioni biotest?

Transpiracioni biotest
Šta je transpiracija?
USVAJANE VODE I KRETANJE
KROZ BILJKU
Da bi se voda kretala sa
jednog mesta na drugo mora
da postoji razlika u vodnim
potencijalima tih mesta,
ΔΨW.
ODAVANJE VODE
Voda usvojena iz zemljišta se sa površine biljke
(najčešće listova) odaje u atmosferu u vidu vodene
pare procesom TRANSPIRACIJE.
Vrste transpiracije:
stomaterna
kutikularna
lenticelarna
TRANSPIRACIJA
STOME
Najveća količina vode iz biljaka (do 99%) se odaje preko
STOMA, posebno diferenciranih grupa ćelija u
epidermisu listova.
Šta je transpiracioni biotest?



To je postupak koji omogućava ispitivanje
brzih efekata različitih supstanci, pre svega
fitohormona,
na
reakciju
stoma
i
transpiraciju kod biljaka iz familije Poaceae
Jedan od pokazatelja transpiracije jeste
intezitet transpiracije.
IT predstavlja količinu transpiracione vode
koju biljka otpusti sa jedinice lisne površine
u jedinici vremena [gH2O/dm2h]
 IT
se najlakše može odrediti pomoću
težinske metode, jer se kao rezultat
procesa transpiracije i gubitka vode masa
listova smanjuje
 Za ovu metodu potrebno je da biljka ima
dobro razvijenu internodiju ispod prvog
nodusa jer se tim delom usvaja supstanca
čije se dejstvo ispituje
 Metoda je dobra i za ispitivanje genotipskih
razlika u reakcijama stoma na različite
stresogene faktore
Apscisinska kiselina - ABA
Apscisinska kiselina (ABA) je fitohormon čiji je
jedan od najznačajnijih efekata da deluje na jonske
pumpe na plazmamembrani stominih ćelija, što
izaziva zatvaranje stoma.
Transpiracionim
bio-testom
se
relativno
jednostavno može ispitati dejstvo različitih
koncentracija ABA na stome, a pri tome se mogu
ispitati i genotipske razlike.
Apscisinska kiselina - ABA
ABA, je po hemijskoj strukturi seskviterpenoid, što
znači da se sastoji od tri izoprenske jedinice (C5)
Nađena je u svim višim biljkama, uključujući
dikotiledone, monokotiledone, golosemenice i
paprati
Nije nađena kod mahovina, ali je kod
detektovana
lunularna
kiselina
koja
odgovarajuću ulogu inhibitora.
njih
ima
Apscisinska kiselina je nazvana "hormon stresa" jer ima veoma važnu
ulogu kao signal stresnih uslova, kada je biljka izložena dejstvu
ekstremnih spoljašnjih faktora
Fiziološki efekti apscisinske kiseline:
• ABA je u mnogim procesima rastenja antagonist auksina, giberelina i
citokinina.
• Termin "inhibitor" treba shvatiti uslovno, jer ona inhibira jedan proces,
ali obično stimuliše neki drugi.
• Glavne funkcije ABA opravdavaju njen naziv "hormon stresa“.
• ABA predstavlja signal za sušu i specifično deluje na
zatvaranje stoma u sušnim uslovima.
• Nije glavni hormon u regulaciji opadanja listova, ali podstiče starenje
listova (nezavisno od etilena).
• U razviću semena ima višestruko dejstvo: ona utiče na razviće i
dormanciju embriona, na sintezu rezervnih proteina u kotiledonima i
na toleranciju prema gubitku vode.
CILJ VEŽBE

Pokazati uticaj različitih koncentracija
ABA u transpiracionom biotestu na
intenzitet transpiracije
Materijal potreban za vežbu
- Biljke pšenice, ječma, kukuruza,
- Čaše,
- Žilet,
- Staklene teglice,
- Različita razblaženja ABA
- Destilovana voda
Način rada
Biljke zajedno sa korenom izvaditi iz supstrata i
prebaciti u čaše od 100 ml. U ovim čašama pod
vodom pomoću žileta iseći internodiju oko 2 cm
ispod prvog nodusa.
Zatim sipati po 500 μl ABA sledećih
koncentracija: 10-3, 10-5, 10-7 M ili istu količinu
destilovane vode (po 5 teglica koristiti za svaki
rastvor). U teglice staviti biljke izmeriti ih i
ostaviti da stoje 45 minuta.
Nakon 45 minuta izmeriti ponovo
teglice
Izračunati razliku mase – tj. masu
vode otpuštene transpiracijom
Očekivani rezultati
Nakon određenog vremena dolazi do
zatvaranja stoma , usled dodavanja ABA.
Očekujemo da pri većim koncentracijama
ABA dođe do bržeg zatvaranja stominog
aparata.
2. Merenje površine lista
Određivanje površine lista ima veliki
značaj za obračunavanje pokazatelja
fizioloških procesa u biljci, naročito za
određivanje prirasta biomase tokom
vegetacije.
CILJ VEŽBE – odrediti površinu lista kod
kukuruza
Materijal:
Listovi kukuruza
Papir A4 formata
Makaze
Grafitna olovka
Analitička vaga
NAČIN RADA
Iz papira A4 formata, iseći kvadrat dimenzija 10
cm x 10 cm i izmeriti ga na analitičkoj vagi. Na
izmereni komad papira staviti list kojem želimo
da odredimo površinu, pa grafitnom olovkom
iscrtati rubove lista. Konturu lista na papiru
izrezati makazama i izmeriti.
OČEKIVANI REZULTATI
Iz poznatih pokazatelja: mase kvadrata (m),
mase konture lista (m1) i poznate površine
kvadrata (P), prema sledećoj proporciji se
izračuna površina lista (P1):
Intenzitet transpiracije
IT=Δm/P*t
Iz srednje mase vode otpuštene
transpiracijom i srednje površine lista
odrediti intenzitet transpiracije po
primenjenoj koncentraciji i nacrtati
grafik