Овлашћени привредни субјекти

download report

Transcript Овлашћени привредни субјекти

Ovlašćeni privredni subjekt
Žorž Kanton
Nacionalni korespondent za OPS
Služba E3 « Politika carinjenja »
Beograd – četvrtak 3. novembar 2011.
1
Nastanak statusa OPS
Napadi od 11. septembra 2001. godine
program C-TPAT
(novembar 2001)
Rizici od terorističkih napada postali su deo međunarodnog logističkog
lanca
( okvirni standardi SAFE STO - jul 2005.)
Uspostavljanje evropskog zakonodavstva
(pravilnici 648/2005 i 1875/2006)
Uvođenje statusa OPS za
legalne/pouzdane trgovinske tokove
Prednosti u
pogledu kontrola
vezanih za
bezbednost i
sigurnost
Prednosti u pogledu
carinskih kontrola i
formalnosti
Uspostavljanje zajedničkog sistema
analize rizika Bezbednost/Sigurnost
u okviru Evropske zajednice
Prethodna
deklaracija
Primena zajedničkih
profila rizika
2
Prednosti statusa OPS
Uredba za sprovođenje carinskog zakona predviđa:
Olakšice vezane za carinska pojednostavljenja i za kontrole koje se odnose na
sigurnost i bezbednost (član 14. ter, stav 4. uredbe):
Manji broj fizičkih pregleda robe i pregleda dokumentacije
Pošiljke koje su izabrane za dalji pregled su prioritetne
Privredni subjekt može da odabere mesto gde će se sprovesti kontrola
L
Olakšice vezane za kontrole koje se odnose na sigurnost i bezbednost (OPSS i OPSC
/član 14. ter, stav 2. i 3.)
Privredni subjekt je prethodno obavešten o kontroli robe
Sažete deklaracije mogu sadržati manji broj podataka od propisanih (OPSS i OPSC)
Olakšice vezane za ostale carinske dozvole (član 253. quater, stav 2., Pravilnik
1192/2008).
Sertifikat OPS (OPSS i OPSC) omogućuje privrednom subjektu da obnovi ili dobije dozvolu vezanu
za jedan od postupaka kućnog carinjenja (postupak kućnog carinjenja, postupak centralizovanog
carinjenja u jednoj carinskoj ispostavi, postupak jedinstvenog carinjenja na teritoriji Evropske
zajednice) uz manimalne carinske formalnosti (aneks 67)
3
Prednosti statusa OPS
van pravnog okvira
Uzajamno priznavanje sertifikata:
 sa našim partnerima iz Evropske Asocijacije za slobodnu trgovine – EFTA
(Švajcarska, Norveška)
 sa zemljama koje su potpisale carinski sporazum sa EU (Andora, San Marino)
 sa našim glavnim partnerima (Japan, Kina, SAD)
L
Prednosti za privrednog subjekta:
Međunarodno priznata pouzdanost preduzeća
Manji broj krađa / izgubljenih pošiljki / zakasnelih isporuka
Manji broj bezbednosnih i sigurnosnih incidenata
Garantovanje bezbednosti logističkog lanca posredstvom pouzdanih partnerstva
4
Ko može da podnese zahtev za dobijanja statusa OPS?
Svi privredni subjekti koji pripadaju logističkom lancu, i čija je delatnost pokrivena carinskim zakonodavstvom
Proizvođač
Izvoznik
Špediter /
logističar
Držalac
skladišta
Carinski deklarant
Prevoznik
Uvoznik
Posledica: privredni subjekti čiji se logistički lanac ograničava isključivo na jednu zemlju,
ili na teritoriju Evropske zajednice, ne mogu biti podnosioci zahteva OPS.
5
Vrste sertifikata OPS
3 vrste sertifikata (član 14. bis)

OPS carinska
pojednostavljenja ( C )

OPS sigurnost i
bezbednost (S)

OPS kompletan sertifikat
( +) (CS)
Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice koje se
odnose na pojednostavljenja predviđena carinskim
propisima.
Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice kod
carinskih kontrola koje se odnose na sigurnost i
bezbednost kada roba ulazi ili napušta teritoriju EU.
Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice
pojednostavljenja koja predviđaju oba sertifikata.
Status OPS izdat od strane jedne zemlje članice priznat je od
strane ostalih zemalja članica EU (član 5. bis Evropskog carinskog
zakona)
6
i
La
demande
Zahtev
Zahtev koji podnosi pravno lice treba da obuhvata sve objekte podnosioca zahteva koji su
uključeni u međunarodni logistički lanac.
Zahtev se sastoji od:
•Evropskog obrasca za podnošenje zahteva (aneks 1 quater Uredbe o sprovođenju
carinskog zakona)
•Upitnika za samoprocenu, harmonizovanog na nivou EU
NB : Sve informacije (osim one iz upitnika) registruju se u sistem EOS
7
Kriterijumi za izdavanje sertifikata OPS
OPS carinska
pojednostavljenja
Svi navedeni
kriterijumi su
kumulativni
ll

Uredno vođenje računovodstva i olakšan pristup
računovodstvenoj evidenciji i evidenciji o prevozu

Odvojeni logistički sistemi za robu iz EU i za stranu
robu.

Sistem koji omogućuje detektovanje nepravilnosti i
prevara.

Zadovoljavajuća procedura za regulisanje dozvola i
odobrenja u vezi sa merama trgovinske politike ili
zajedničke poljoprivredne politike.

Arhiviranje evidencije i zaštita od gubitka podataka

Zaposlenima se ukazuje na potrebu prijavljivanja uočenih
prevara ili nepravilnosti, i obaveštavanja GD o poteškoćama sa
kojima se suočavaju u pogledu poštovanja propisa.

Odgovarajuće sigurnosne mere za zaštitu informacionog
sistema.

Finansijska likvidnost u poslednje 3 godine.
8
Kriterijumi za izdavanje sertifikata OPS
OPS sigurnost i
bezbednost
Svi navedeni
kriterijumi su
kumulativni
ll

Stroga pravila vezana za zaštitu od nezakonitog upada
u objekte, pre svega prostora gde se skladišti roba.

Kontrola jedinica za prevoz ili isporuku robe prilikom
prijema ili otpreme robe.

Procedura za razlikovanje robe koja podleže zabranama
ili ograničenjima od ostale robe.



Privredni subjekt se obavezao da će uspostaviti
pouzdane odnose sa svojim poslovnim partnerima u
cilju zaštite međunarodne trgovine.
Provera potencijalnih zaposlenih koji će raditi na
sigurnosno osetljivim mestima (u meri u kojoj to
dozvoljavaju propisi).
Zaposleni na radnim mestima vezanim za
međunarodnu logistiku učestvuju u programima
posvećenim razvoju svesti o bezbednosti.
9
Provera ispunjenosti kriterijuma za
izdavanje sertifikata OPS
Provera, za koju je zadužena specijalizovana služba, zasniva se na evropskoj
metodologiji i sastoji se od:
• izrade kartografskog prikaza rizika na osnovu raspoloživih informacija
(Upitnik za samoprocenu, baza podataka)
• dopunske kontrole na terenu
NB : Bez obzira na odluku carinskog organa nadležnog za izdavanje
sertifikata, podnosiocu zahteva se dostavlja izveštaj sa ili bez preporuka.
1
Odluka carinskog organa zaduženog za izdavanje
sertifikata
Na osnovu preporuka službe zadužene za proveru ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata
OPS, i rezultata konsultacije sa ostalim zemljama članicama Evropske unije, carisnki organ
zadužen za izdavanje sertifikata:
izdaje sertifikat: u tom slučaju se obaveštava Evropska komisija, i obaveštenje o izdavanju
sertifikata se objavljuje na internet sajtu Generalne direkcije TAXUD
Sertifikat stupa na snagu10 radnih dana od dana izdavanja sertifikata
ili
Odbacuje zahtev za izdavanje sertifikata: carinski organ obaveštava privrednog subjekta o
odbacivanju zahteva, navodeći razloge za ovakvu odluku. Privredni subjekt ima rok od 30
kalendarskih dana da iznese svoj stav.
NB : Rok za obradu zahteva je od 120 kalendarskih dana, i može biti produžen za
60 dana u slučaju da carinski organi nisu u mogućnosti da ispoštuju rok od 120
dana.
Carinski organ zadužen za izdavanje sertifikata može da prihvati, na zahtev
privrednog subjekta, da rok za obradu zahteva bude produžen.
1
Sankcije nakon izdavanja sertifikata OPS
SUSPENZIJA
1)U slučaju prekršaja zbog kojeg može da se pokrene krivični postupak
Suspenzija važi sve dok traje sudski postupak.
2) U slučaju da se utvrdi nepoštovanje kriterijuma za dobijanje sertifikata tokom
revizije koja se sprovodi u cilju preispitivanja ispunjenosti kriterijuma i uslova
Rok suspenzije je od 30 dana + 30 dodatnih dana ako se ukaže potreba
Privredni subjekt ima rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja da iznese svoj stav
3) Na zahtev privrednog subjekta
Privredni subjekt je taj koji određuje rok suspenzije sertifikata.
1
Sankcije nakon izdavanja sertifikata OPS
ODUZIMANJE SERTIFIKATA
1) U slučaju da je ovlašćeni privredni subjekt izvršio ozbiljan prekršaj carinskih propisa
U tom slučaju, privredni subjekt ne može da podnese novi zahtev u periodu od 3 godine od dana
oduzimanja sertifikata
2) Kada privredni subjekt kome je suspendovan status OPS nije preduzeo potrebne mere
u cilju ispunjavanja uslova
U tom slučaju, privredni subjekt ne može da podnese novi zahtev u periodu od 3 godine od dana
oduzimanja sertifikata
3) Na zahtev privrednog subjekta
Nije određen rok za podnošenje novog zahteva
1
0
Kipar
Malta
Bugarska
Estonija
Luksemburg
Letonija
5000
Litvanija
Grčka
Slovačka
Rumunija
Finska
Danska
Slovenija
Irlska
Portugal
Češka Rep.
Belgija
Mađarska
Austrija
Velika Britanija
Švedska
Španija
Poljska
Italija
Francuska
Holandija
Nemačka
Opšte stanje na dan 15. oktobra 2011. godine
6000
ZAHTEVI
Izdati sertifikati
4000
3000
2000
1000
1
Modernizovan
carinski Modernisé
zakon: veći: broj
Code des douanes
prednosti
bez
znatnih
izmena
u
pogledu
avantages
accrus
sans
remise
en
uslova za izdavanje sertifikata OPS
cause importante du statut
•Sva 3 sertifikata OPS ostala su neizmenjena
•Dodat je kriterijum vezan profesionalnu kompetentnost u okviru
izdavanja sertifikata OPSC
•Dodatne prednosti za sve pojednostavljene postupke i carinska
pojednostaljenja:
centralizovano carinjenje
samoprocena
oslobođenje od obaveze dostavljanja garancije
1
Status
OPS:
ako
želite
da
saznate
nešto
više
Le statut OEA : pour en savoir plus
•Sajt Evropske komisije DG TAXUD
http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm
•
•
Program za učenje namenjen privrednim subjektima
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/aeo/index_en.htm
•
Spisak evropskih ovlašćenih privrednih subjekata
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/aeohome_en.htm
•
Hvala na pažnji
1