III.TC-4.Druhy instalacie vodicov a kablov

Download Report

Transcript III.TC-4.Druhy instalacie vodicov a kablov

Aktivita 8
Príprava učebných textov v predmetoch
základy elektrotechniky, rozvody
elektrickej energie, využitie elektrickej
energie, elektrické stroje a prístroje,
elektrotechnické materiály pre učebný
odbor elektromechanik.
Ing. Miroslav Púpala
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
3. Druhy inštalácie vodičov a káblov:
a) Klasické druhy inštalácie.
b) Elektrická inštalácia v
panelovej a montovanej stavbe.
c) Ukladanie vedení do inštalačných
žľabov.
d) Pod podlažná inštalácia.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
3. Druhy inštalácie vodičov a káblov:
Prvky elektrickej inštalácie (rozvádzača, zásuvky, vypínače,...) sa k elektrickým
obvodom pripájajú pomocou vodičov a káblov.
Pre kladenie silnoprúdových vedení v budovách platí norma STN 34 1050, ktorú je
potrebné spoločne so základnými bezpečnostnými predpismi dodržať.
Pre inštaláciu vodičov platia tieto pravidlá:
- pri inštalácii v stenách sa vodiče ukladajú vždy
zvisle alebo vodorovne;
- viditeľné vodiče by mali byť vedené čo najmenej
nápadne, napr. pozdĺž hrán dverových výplní;
- elektrické vodiče musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu napr.:
- ukladaním do ochranných trubiek alebo kanálov;
- ukladanie do omietky.
Vodiče a káble s plášťom sú dostatočne chránené samotným plášťom.
Vodiče inštalované na omietke musia byť v mieste možného ohrozenia
(prechod podlahou, vo vjazdoch alebo na schodištiach) dodatočne
chránené, napr. mechanicky pevnou inštalačnou rúrkou alebo kanálom z
plastu alebo kovu.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Druhy inštalácie vodičov a káblov:
A) Klasické druhy inštalácie
- ukladanie na omietku;
- ukladanie do omietky;
- ukladanie pod omietku.
B) Inštalácia v panelových stavbách
- v betóne;
- v dutých stenách.
C) Inštalácia v kanálových systémoch
- v inštalačných kanáloch;
- inštalácia pod chodbami.
D) Zvláštne inštalácie
- v zemi;
- vonkajšie vedenie;
- na káblových konzolách.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
A) Klasické druhy inštalácie
a) ukladanie vodičov na omietku.
Pri tomto ukladaní sa vedenie upevňuje
priamo na podklad alebo pomocou príchytiek.
V suchých miestnostiach sa používajú
skrutkové alebo klincové príchytky.
Vo vlhkých alebo mokrých miestnostiach väčšinou dištančné príchytky.
Umiestnenie upevňovacích príchytiek:
Vodiče inštalované na stene bez odstupov môžu byť pripevnené jednoduchou príchytkou.
Tieto príchytky musia byť montované tak, aby
upevňovacie skrutky boli pod vedením.
Príchytka má niesť vodiče.
Pri inštalácii vodičov v lištách alebo na
výstupkoch steny môže byť príchytka
zavesená.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Pravidlá pre rozmiestnenie príchytiek:
Prvá príchytka sa ukladá vo vzdialenosti 80
mm od vonkajšej hrany prístroja alebo
spotrebiča.
Na prechodoch medzi vodorovným a zvislým
smerom vedenia musia byť pravidelné
oblúky.
Polomer ohybu vedenia R musí zodpovedať
minimálne štvornásobku priemeru kábla.
Prvá príchytka po oblúku sa dáva asi 50 mm
od konca oblúka.
Vzdialenosť a prvej príchytky od
oblúka sa počíta podľa vzorca.
Vzdialenosť medzi príchytkami
nemá prekročiť 250 mm.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Pri niekoľkých rovnobežne položených vodičoch
zostáva vzdialenosť medzi vedeniami
nezmenená aj v oblúkoch.
Najmenší oblúk má mať vždy taký tvar, aby jeho
polomer nebol menší ako je hodnota minimálneho
prípustného polomeru oblúka vodiča.
Vonkajšie oblúky sa prispôsobujú najmenšiemu oblúku.
Priechod vodičov cez kryty:
Vonkajšia izolácia vodiča musí zasahovať asi 2 mm
do krytu elektrického zariadenia a nesmie končiť
pred krytom.
Vedenie môže byť proti vlhku utesnené
skrutkovým uzáverom alebo tesniacou
priechodkou. Medzi vnútornou časťou a
krytom je nutné ešte dodatočné tesnenie.
Pri inštalácii vedenia do pohyblivých spotrebičov nesmú káblové
priechodky zachytávať ťah káblov, pretože neistia kábel proti
pozdĺžnemu posunutiu.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Výhody:
- jedná sa o prehľadnú inštaláciu, ktorá sa robí v jednej etape. Nároky na
stavebné úpravy sú úplne minimálne. Sústava je ľahko rozšíriteľná, opravy a
údržba sú nenáročné. Lepšie chladenie káblov, čo umožňuje zvýšiť prúdovú
zaťažiteľnosť vedenia.
Nevýhody:
- nie najlepší vzhľad, horšia možnosť čistenia povrchu a niekedy aj výrazne nižší
stupeň ochrany pred mechanickým poškodením.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
b) ukladanie do omietky.
Pri tejto inštalácii sa ukladajú káble, napr. plášťové alebo páskové priamo na
hrubé murivo.
Tento spôsob inštalácie sa používa v budovách z predpätého alebo sypaného betónu
a na stenách, kde nie je dovolené zo statických dôvodov vysekávať drážky pre
vedenie.
Aby sa dodržala čo najmenšia hrúbka omietky, používajú sa hlavne ploché káble, ktoré
musia byť po omietnutí pokryté 4 mm hrubou vrstvou omietky.
Bez omietnutia sa môžu ploché káble ukladať v dutých miestach stropov a stien, pokiaľ
sú tieto dutiny obklopené nehorľavými stavebnými materiálmi.
Ploché káble sa nemôžu ukladať do trubiek alebo kanálov. Pri uložení do trubiek alebo
kanálov nie je zaistený nutný odvod tepla pre dovolené prúdové zaťaženie.
Ukladanie pod sádrokartóny je dovolené len vtedy, keď sú dosky pripevnené lepiacou
maltou, nie však skrutkami alebo klincami.
K upevneniu plochých káblov sa môžu používať len také druhy malty, ktoré nezmenia
tvar vodičov a ktoré nepoškodia ich izolačný plášť.
Káble musia byť pripevnené na stene celou plochou, pričom vzdialenosť
medzi sadrovými mostíkmi alebo oceľovými klincami nemá byť väčšia ako
2OO mm.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Upevnenie plochých káblov:
- sadrové mostíky:
Ploché káble sa najskôr pripevnia na stenu
oceľovými klincami. Sadrová kaša sa nanesie priečne
cez vedenie. Sadrové mostíky musia byť ploché, aby
sa pri omietnutí zakryli. Po stuhnutí malty sa klince
opatrne vyberú.
- pribitie:
- prilepenie:
Ploché káble je možné pribiť priamo na stenu len špeciálnymi
klincami. Aby sa zabránilo poškodeniu vodičov, je nutné pred
ich pribitím odstrániť všetky nerovnosti na stene. Klince
majú plastovú izolačnú podložku, ktorej priemer musí byť
väčší než má hlava klinca. Musíme ich zatĺkať presne medzi
vodiče na vyznačené miesto.
Pomocou špeciálneho kontaktného lepidla na suchých stenách alebo
stropoch bez prachu. Najskôr sa vedenie a stena natrie pozdĺžne, v
smere vedenia lepidlom. Po potrebnej dobe na starnutie (od 5 do 10
minút) sa kábel silne pritlačí ku stene.
Pokiaľ sa ukladá vedľa seba viac plochých káblov rovnobežne vedľa seba,
je potrebné dodržať medzi nimi vzdialenosť 10 až 20 mm, aby na omietke
dobre držali.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Aby sa zamedzilo neprípustnému zohrievaniu plochých káblov, nesmú sa pri
inštalácii vytvárať zväzky alebo zhluky.
Vytvorenie oblúkov pri plochých kábloch:
Oblúky sa vytvárajú pri prechode vedenia
z vodorovného na zvislý smer.
Káble sa na dĺžke 30 až 40 mm rozdelia
na jednotlivé žily. Deliace miesto sa
rozšíri asi na 150 mm. Rozdelené žily sa
ťahajú tak, aby sa vytvoril oblú o hrúbke
vodiča.
Ploché káble je možné ohýbať aj do pravého uhla. Pretože sa pri tomto vodiče v mieste
ohybu navrstvia, musí sa murivo v mieste oblúka vyhĺbiť, aby aj v tomto mieste boli
káble dostatočne zakryté omietkou.
Aby nedochádzalo k vydrobovaniu omietky a
aby vedenie bezpečne držalo, zabezpečujú sa
vývody káblov na strope stropnými vývodkami.
Prívody k osvetleniu na stene musia končiť v
nástenných výstupných škatuliach.
Zapojovanie žíl v odbočovacích škatuliach sa robí väčšinou pred
omietnutím, aby sa ešte mohla urobiť kontrola priebehu vedenia.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Postup prác:
- pred kladením vodičov pripravíme najskôr škatuľové rozvodnice a
prístrojové škatule tak, že vylomíme potrebné vstupné otvory;
- potom škatule dočasne pripevníme klincami, sadrou alebo prilepením;
- pomocou klincov alebo príchytiek pripevníme na podklad vodiče, prisadrujeme
ich a potom klince odstránime;
- vodiče do škatuľových rozvodiek a prístrojov privedieme s dostatočnou zálohou
dĺžky. Neprivádzame do nich žily vodičov, ktoré netreba prerušiť. Tieto vedieme
mimo rozvodky;
- pri stenách s dutými tehlami prevlečieme vodiče cez dutiny;
- po pripevnení vodičov na podklad zapojíme rozvodky;
- po dokončení inštalácie a vykonaní kontroly funkčnosti rozvodu uzavrieme všetky
škatule, zásuvky a vypínače na stene pomocnými krytmi;
- po omietnutí namontujeme prístroje a spotrebiče.
Výhody: - minimálne nároky na stavebné úpravy, umožňuje rýchly a ľahký spôsob
montáže. Poskytuje materiálové úspory a nenarúša estetický vzhľad stien.
Nevýhody: - malá alebo žiadna možnosť výmeny vodičov a rozšírenia
rozvodu bez narušenia konštrukcie. Používa sa tam, kde sa
nepredpokladá rozširovanie rozvodu.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
c) ukladanie vodičov pod omietku
Inštalácia vedenia pod omietku sa robí po dokončení hrubej stavby pred
zahájením omietania.
Pod omietku sa ukladajú plášťové vodiče a inštalačné rúrky. Ukladajú sa do
vyhotovených drážok, ktoré majú byť tak hlboké, aby položené vodiče alebo
rúrky boli v rovine s neomietnutou stenou.
Drážky musia byť vedené vodorovne a zvislo, nikdy nie šikmo. Využívajú s k tomu
predovšetkým stanovené inštalačné zóny.
Pri tehlových stenách sa vodorovná drážka vytvorí tak, že sa rozšíri medzera medzi
tehlami zaseknutím hrán.
Podobne sa vytvorí zvislá drážka, pri ktorej je potrebné presekať každú druhú tehlu.
Vhodnejšie je používať na drážky alebo kapsy frézy, ktorými sa nenarušuje statika
stien.
Pri značení stavebných úprav je potrebné dbať na to, aby v každej miestnosti boli
škatule a rozvodky v rovnakej výške.
Stredy káps pre škatule spínačov majú byť asi 10 cm od okraja zárubne na tej
strane, kde sa dvere otvárajú vo výške 90 až 120 cm nad podlahou.
Škatule pre zásuvky majú byť v obytných miestnostiach aspoň 20 cm od
podlahy.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Montáž škatúľ sa robí zasadrovaním
alebo pribitím. K pribitiu sú na
škatuliach pásiky na klinčeky.
Vedenie pod omietkou sa upevňuje
sadrovými mostíkmi alebo plastovými
príchytkami.
Prístrojové škatule sa musia otočiť tak, aby skrutky pre pripevnenie prístrojov boli
vodorovne.
Uložené inštalačné rúrky alebo plášťové vodiče sa pri upevňovaní nemajú deformovať
prílišným zarazením, alebo príliš malými pripadne nevhodnými príchytkami.
Pri ukladaní inštalačných rúrok pod omietku musí byť polomer oblúka rúrok
dostatočne veľký, aby sa vodiče izolované PVC dali dobre preťahovať.
Je to zvlášť dôležité pri prechode zo steny na strop a pri
vodorovnom vedení v rohoch miestnosti.
Do vedení dlhých 8 až 10 m alebo vedení s viac než tromi oblúkmi na
inštalovanom úseku, musia byť zabudované preťahovacie škatule.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.
Postup prác:
- vyznačenie stavebných úprav – drážok pre rúrky, káps pre škatule,
priestupov stenami a stropmi;
- vysekanie drážok, priestupov a káps pre škatule;
- kladenie rúrok a škatúľ. Pred kladením sa narežú potrebné dĺžky rúrok a
provizórne sa prichytia do drážok klincami. Definitívne sa prichytia mostíkmi. Na
škatuliach sa vylámu pred uložením potrebné otvory;
- po uložení rozvodov sa odstránia klince slúžiace na provizórne prichytenie a rozvod
sa omietne.
- zaťahovanie vodičov a zapájanie svoriek sa robí najskôr o dva týždne po omietnutí.
Obyčajne sa to robí po troch až šiestich týždňoch;
- po zapojení odbočovacích a prístrojových škatúľ sa rozvod preskúša meracím
prístrojom;
- po preskúšaní sa uzavrú odbočovacie škatule. Montáž prístrojov, svietidiel a ďalších
spotrebičov je možná dva dni po dokončení maliarskych prác.
Výhody: - estetický vzhľad rozvodu, ochrana pred mechanickým poškodením,
možnosť dodatočného zosilnenia rozvodu.
Nevýhody: - viacero mokrých procesov, dodatočné zásahy do konštrukcie
náročné a prácne dodatočné rozšírenie elektrorozvodu.
Táto publikácia bola podporená
zo zdrojov EÚ z ESF.