“AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA” Prof.Dr

Download Report

Transcript “AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA” Prof.Dr

“AKTİF YAŞLANMA VE
KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA”
Prof. Dr. Emine ÖZMETE
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
28-30 KASIM, 2012
Gaziantep
Neden aktif yaşlanma ve
kuşaklararası dayanışma gündemi?
•
Kavramlar:
Yaşlı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (1963)
Günümüzde gelişmiş dünyadaki her 7 insandan biri
65 yaşın üzerinde iken, 2030’a gelindiğinde bu oran
her 4 kişiden biri olacaktır.
• Gelişmekte olan ülkelerde sosyo-ekonomik gelişme,
nüfusun yaşlanma hızı oranı ile paralel gelişmemektedir.
• Örneğin, Fransa’da yaşlı nüfusun % 7’den % 14’e
yükselmesi 115 yıl gerektirirken, Çin’de aynı oranda
artış için yalnızca 27 yıl geçmesi gerekmektedir.
• Gelişmiş ülkeler, nüfusları yaşlanmadan önce “refah
ülkesi” haline gelirken, gelişmekte olan ülkelerin refah
düzeylerinde somut bir artış gözlenmeden önce
nüfusları yaşlanmış olacaktır.
Dünya’da 60 ve daha büyük yaştaki bireylerin nüfus içindeki oranı (%) 2012 yılı verileri
%
0
%
1
0
%
2
0
%
2
5
%
3
0
V
e
r
i
Dünya’da 60 ve daha büyük yaştaki bireylerin nüfus içindeki oranı (%) 2050 yılı tahmini
%
0
9
%
1
0
1
%
2
0
2
%
2
5
2
%
3
0
+
V
e
r
i
y
AKTİF YAŞLANMA
Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini
güçlendirmek için sağlık, katılım ve
güvenlik ile ilgili fırsatların optimum
düzeyde sağlandığı bir süreçtir.
SAĞLIK: Fiziksel, mental ve sosyal refahı
içerir.
AKTİF YAŞLANMA İÇİN YAŞAM DÖNEMİ
YAKLAŞIMI
CİNSİYET
KÜLTÜR
AKTİF YAŞLANMANIN BELİRLEYİCİLERİ
KUŞAKLARARASI
DAYANIŞMA
DÜZEYLERİ:
a)Kuşaklararasında ulusal ve küresel düzeydeki
olaylar ile ilgili makro düzeydeki bağlılık
b) Büyük ebeveynler, ebeveynler ve torunlar
arasında mikro düzeydeki bağlılık. Bu ilişkiler
dayı, teyze, amca gibi akrabaları da kapsar.
KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA
Eurobarometer (2009):27 Avrupa Birliği Ülkesinde; 15
+ yaşında 27 bin kişi ile görüşüldü.
1.Toplum için neyin en iyi olduğu konusunda gençler
ve yaşlılar hem fikir olmazlar(%28-K-Katılıyorum;%45Katılıyorum)
2.Ebeveynlerin ve büyük anne-babaların kendi
ailelerini ve evlerini kurmak için gençlere finansal
açıdan destek olmaları önemlidir (%55-KKatılıyorum;
%32-Katılıyorum)
3.Yaşlılarına evde bakan bireyler sosyal hizmetlerden
yeterince yararlanmaktadırlar (%30-Katılmıyorum;
%35-K-Katılmıyorum)
4.Okullar gençler ile yaşlılar arasındaki ilişkileri
Avrupa Komisyonu için Eurobarometer
tarafından yapılan araştırma (2011)
Türkiye’de 1000, Avrupa’da 26 bin kişi
1.Araştırmaya
katılanların
%
35‘i
Türkiye'deki 65 yaş ve üzerindeki bireylerin
artışı ile ilgili olarak endişeli. Bu oran
Avrupa Birliği ülkelerinde % 42.
2.Türkiye'de 55 yaş ve üzerindeki kişilerin
genel olarak olumsuz algılanma oranı ise %
30.
4.Türkiye'de yaşlıların % 49‘u torunlarına bakarak ve %
40‘ı ailelerine maddi destek olarak katkıda
bulunmakta.
5. 55 ve üstü yaştaki bireylerin gönüllü çalışma oranı
ise yalnızca % 5.
6. Yaşlı aile bireylerine bakan kişilere yardım etmek
için devletin yapacağı en faydalı şey konusunda bakım
hizmeti için maddi karşılık verilmesi ve esnek çalışma
saatlerine izin verilmesi gibi görüşler ağırlıklı olarak
ortaya çıktı.
International Council of Active Aging
23-29 Eylül 2012
AKTİF YAŞLANMA HAFTASI
GELECEĞİ YAPILANDIRMAK İÇİN SORUMLULUĞU PAYLAŞMAK:
KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN VE AKTİF YAŞLANMANIN ÖNEMİ
Kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren politikaların desteklenmesi; hem gençlerin hem
de yaşlıların haklarını koruyarak politik süreçlere katılımlarının sağlanması
Kuşaklararasında iyi deneyimlerin ve öğrenme sürecinin paylaşılması; okullarda ve
toplumda her iki kuşağı bir araya getiren etkinliklerin yapılması
Yaşlıların aktif birey olarak rol modeli ve gençler için mentor/rehber haline gelmeleri
Yaşam boyu öğrenme olanakları ile gençler ve yaşlılar arasındaki sosyal etkileşim
olanaklarının geliştirilmesi
Büyük ebeveynlerin destekleyici tutumlarının öneminin kabul edilmesi
Gençler ve yaşlıların sivil toplum örgütlerinde gönüllü etkinliklerde bulunmalarının
sağlanması
Gençler ve yaşlıların gerçek ve pozitif imajlarını yansıtabilmek için medya ile çalışılması
BABAM VE OĞLUM
TEŞEKKÜRLER