Transcript Faza e Pare

NDERTIMI I
DOKUMENTIMIT TE
SOFTWAR-IT
Hapat dhe Fazat
1. Qellimi i Zhvillimit te Softit
Pershkrim i pergjithshem i tipit te softit qe do te ndertohet , funksionet qe ai ka dhe
sherbimet qe do te ofroje .
Benefitet e Pritura
Te mirat qe priten nga perdorimi i softit . Pershkrim i detajuar i tyre , cfare permiresimesh i jep
ambjentit dhe fushes ku vepron . Benefitet e pritura zakonisht ndahen ne dy grupe :
a) Benefite ne Kohe
b) Benefite ne Cilesi
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
2
2. Objektivi i Ndertimit te Softit
Ambjenti ku softi do te integrohet , rezultatet e pritura ku ai do te operoje .
1. Objektivat Specifike
Te gjithe arritjet e pritura te ndara sipas specifikave te tyre .
2. Grupet e synuara
Grupet e interesit te perfshira ne objektivat e softit . Perfitimet qe ato do te kene nga perdorimi i tij .
3. Vendi / Fusha ku aplikohet
Vendi ose vendet e perfshira ne ndertimit e softit dhe fushat ku aplikohet.
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
3
3. Fazat e Ndertimit te Softit
Hapat kryesore qe ndiqen per ndertimin e nje softi funksional .
1. Faza e Pare
Fillimisht percaktohen kerkesat qe duhet te plotesohen per mire funksionimin e softit, kerkesat e reja
qe vijne nga perdoruesit, analiza e risqeve qe ndeshet gjate perdorimit.
2. Faza e Dyte
Në fazën e dytë ilustrohen hapat e dizenjimit dhe implementimit në kod të aplikacionit .
3. Faza e Trete
Mbasi projekti është i përfunduar zgjidhet emri , për hedhjen në rrjet apo ne ambjentin ku do të operoje
aplikacioni dhe monitorimi i sjelljes se tij gjatë përdorimit .
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
4
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Pare
1.
Specifikimi i kërkesave
Në pjesen e parë fillohet me konceptimin, diskutimin, planifikimin e veprimeve fillestare
dhe aprovimin e idesë. Më pas specifikohen në mënyrë të detajuar kërkesat
funksionale dhe jo-funksionale dhe analiza e riskut në detaje.
Paraqitja me diagramen e konceptimit, Specifikimi i kërkesave dhe Analiza e riskut .
 Kerkesat Funksionale
Perfshihen sherbimet qe mundeson aplikacioni i ndertuar , pra gjithe funksionet qe jane te dukshme .
Kërkesat funksionale ndahen në dy pjese :
a) Tipi i Perdoruesit
b) Nderfaqe e Perdoruesit
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
5
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Pare
 Kerkesat JO Funksionale
Në këtë grupim përfshihen të gjitha kërkesat të cialat nuk janë të dukshme për përdoruesit e
thjeshtë.Përgjithësisht ndahen në tre pjesë të cilat i përkasin kërkesave të pjesëve fizike hardware, te
pjesës softuarë dhe të komunikimit. :
a) Pjeseve Fizike ( Hardware )
Këtu përfshihen pjesët fizike që kanë të bëjnë me sistemin ku do ngarkohet aplikacioni dhe
parametrave të këtyre pjesëve .
 Te Perdoruesve
 Te Serverit ( Makina kompjuterike ku do ngarkohet softi )
b) Software
Këtu përfshihen kërkesat që lidhen me softuarë-t e nevojshëm që mundësojne menaxhimin dhe
aksesimin në mënyrë optimale në aplikacion . Përgjithesisht si edhe tek kërkesat e pjesëve fizike edhe
këto kërkesa ndahen në kërkesa të përdoruesve dhe kërkesa të serverit.
 Te Perdoruesve
 Te Serverit ( Makina kompjuterike ku do ngarkohet softi )
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
6
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Pare
c) Komunikimi
Kërkesat që lidhen me mënyrën se si përdoruesit do të aksesojnë , komunikojne dhe drejtojnë kërkesat
e tyre tek serveri ku është hedhur aplikacioni.
 Kerkesat te tjera JO Funksionale
Këto kërkesa përfshijnë mënyrën e sjelljes së aplikacionit gjatë përdorimit të tij.Mbrotjen e tij nga
ndërhyrje të pa autorizuara si dhe ruajtjen e një gjendje të sigurtë të gjithë parametrave funksional për
gjatë gjithë kohës së përdorimit.
a) Kerkesat e Performances
Numri max I lejueshem per te aksesuar dhe perdorur aplikacionin
a) Kerkesat e Mbrojtjes dhe te Ruajtjes
Mirembajtja e bazes se te dhenave nese ka , me backup periodik te saj dhe direktorive te aplikacionit
a) Kerkesa te Sigurise
Mbajtja e nje rregjistri specific te te dhenave historike .
Mbrojtja e percaktuar nepermjet funsioneve te integruar ne modulet e ndryshem te aplikacionit
Limitim i aksesimit ne pjese te ndryshme te aplikacionit
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
7
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Pare
2. Analiza e Riskut
Analize e problemeve që mund të lindin gjatë ndërtimit të aplikacionit.
Parashikim dhe masat e mundshme qe duhet te meren për eliminimin ose minimizimin e këtyre
problemeve dhe risqeve.
Risqet e Projektit :
Risku
Mungesë e stafit
Mënyra e ndërtimit të
projektit jo efektive
Risqet e Produktit :
Risku
Paketat dhe mjetet e
zhvillimit jo të
mjaftueshme
Mungesë e gjetjes së
komponentëve të
përshtatshem
Risqet e Perdoruesve :
Risku
Nevoja per trajnim
Probabilitet
I Ulët
Efekte
Serioze
Plani i strategjisë së Riskut
Zëvendesim provizor dhe parashikim
I Larte
Serioze
Studim i metodave alternative të ndërtimit dhe
implementimit të gjuhëve të ndryshme të programimit
Probabilitet
I Lartë
Efekte
Serioze
Plani i strategjisë së Riskut
Kërkese për më tepër kohë për dorëzimin
e projektit
I Lartë
I Tolerueshëm
Programuesi duhet të jetë i aftë të shkruaj kode të ri për
uljen e këtij Risku.
Probabilitet
I Lartë
Efekte
Serioze
Plani i strategjisë së Riskut
Trajnim përpara përdorimit me simulime .
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
8
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Dyte
3. Dizenjimi dhe implementimi i aplikacionit
Faza e zhvillimit të aplikacionit në detajet teknike ku përfshihen realizimet e të gjithë kërkesave të
specifikuara në fazën e mëparshme.
Në këtë fazë të zhvillimit dhe implementimit do të ilustrohen me diagrama funksionalitet e ndryshme të
sistemit.
Do të përshkruhen ndërfaqet e përdoruesve.
Gjithashtu do të paraqiten edhe kode të ndryshme të pjesës dinamike të cilat mundësojnë
bashkëveprimin aplikacion-përdorues me bazën e të dhënave.
a) Diagrama e Kontekstit
Perfaqeson ambjentin ku vepron sistemi software dhe kufijte e tij . Shfaq entitet te cilat nderveprojne
ne ambjetin e sistemit software . Kjo diagrame eshte pamja e nivelit te larte te sistemit dhe paraqitet
me skema ne blloqe .
b) Modeli i Perdorur
Në këtë pjesë përshkruhet nëpëmjet diagramave modeli dhe mënyra se si aplikacioni ndërvepron me
përdoruesin.
Data Flow Diagram – per rrjedhjen e te dhenave dhe pershkrimin e sjelljes
Use-Case Diagram – per paraqitjen e funksioneve te cdo aktori
Diagramat Sekuenciale – Tregojne hapat qe ndjekin perdoruesit per te aritur objektivat e tyre
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
9
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Dyte
 Objektet e Sistemit
Objektet e sistemit përfshijne ndërfaqet e përdoruesit dhe tipet e tyre . Paraqitja behet nepermjet
tabelave dhe marredheniet e funksioneve qe ato permbajne . Ketu perfshihen edhe bazat e te dhenave
dhe implementimi i tyre .
 Nderfaqet e Objekteve dhe Funksionet e tyre
Menyra se si jane te ndara dhe funsionet e tyre specifike .
 Nderfaqet e Objekteve dhe Implementimi i tyre
Pamje te gjithe nderfaqeve qe perbejne sistemit software dhe pjese te implementimit te funksioneve te
tyre me kryesore ne kod dhe gjuhe programimi.
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
10
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Trete
4. Testimi dhe Monitorimi
Kjo është faza përmbyllëse e projektit.
Tashmë që kemi një produkt përfundimtar mund të shfrytëzojmë të gjitha shërbimet për të cilat ai është
krijuar.Pjesa e pare ka të bëj me testimin e aplikacionit dhe pjesa e dyte me leshimin dhe monitorimin.
.
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
11
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Trete
 Kontrolli dhe Testimi
Testojmë dhe kontrollojmë nëse aplikacioni i ndërtuar është konform kërkesave të parashtruara .
Instalojmë aplikacionin në një rrjet lokal
Kryejmë simulime për të verifikuar funksionalitetin e tij.
Kontrolli dhe testimi përcaktohet nga dy hapat e mëposhtëm :
a) Testim i aplikacionit
Përfshihen kontrolle të cilësisë të pjesëve funksionale të aplikacionit, monitorimi i sigurisë ndaj sulmeve
të mundshme si dhe vëmendje ndaj kërkesave të reja të përdoruesve.
 Kontrolli i cilësisë
Nëse aplikacioni i ndërtuar është i përshtatshem dhe i duhur për objektivat që u parashtruan dhe
duhen përmbushur.Nëse gjuhët e programimit janë të duhurat dhe nëse i përgjigjet kërkesave të
përdoruesve në menyre korrekte dhe të shpejtë.
 Monitorim i sigurisë
Testojmë parametrat mbrojës të aplikacionit duke kryer simulime me kapacitet të plotë të përdoruesve
të mundshëm.Gjithashtu monitojmë reagimin e komponenteve përbërës të aplikacionit ndaj
përdoruesve të pa trajnuar.
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
12
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Trete
 Dokumentimi i rekomandimeve të përdoruesve
Krijojmë një dokument të rekomandimeve të përdoruesve dhe i integrojmë ato brenda sistemit. Më pas
testojmë përgjigjen e sistemit ndaj këtyre rekomandimeve të reja duke krijuar një raport të detajuar
rreth përqindjes së realizimit të tyre.
b)
Trajnimi i perdoruesve
Prezantojme produktin tek perdoruesit, shpjegojme pjeset e tij funksionale dhe me pas kryejme
trajnimin e perdoruesve me simulime te perdorimit te aplikacionit.
5. Leshimi / Instalimi i Softit
Mbasi plotesohen kerkesat e mesiperme aplikacioni intalohet dhe eshte gati per perdorim . Hapat e
meposhtme ndihmojne per njohjen me te shpejte dhe eficente te tij :
a) Testim i aplikacionit
Hartimi i një strategjie efektive për njohjen e produktit përfundimtar dhe disponibilitetin e tij për të
dhënë shërbimet e kërkuara përdoruesve dhe palëve të interesuara.
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
13
Fazat e Ndertimit te Softit - Faza e Trete
b) Testim i aplikacionit
Zgjidhen metoda alternative dhe efektive për të përshkruar pjesët kryesore funksionale të produktit,
për njohjen dhe reklamimin e tij sa me efektiv dhe të shpejtë në kohë tek përdoruesit dhe aktorët e
tjerë aktiv.
c) Publiciteti i Jashtem
Promovim i aplikacionit në rrjetet e ndryshme të frekuentuara nga grupet e përgjithshëm dhe grupet e
interesit si bizneset, kompanitë etj.Për këtë pjesë mund të shfrytëzohen edhe rrjetet sociale si
Facebook dhe Twiter.
 Monitorimi
Mbasi vendosjes se emrit dhe instalimit te softit , monitorojme sjelljen dhe perdorueshmerine.
Kjo na ndihmon te identifikojme pjeset e perdorshme dhe me pak te perdorshme nga perdoruesit .
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
14
FUNDI I SLIDEVE
Copyright © InfoWeb14 – Bledar.M
15