sprawozdanie ZW - ZS w Żurawiczkach

Download Report

Transcript sprawozdanie ZW - ZS w Żurawiczkach


Plan Pracy Zespołu Wychowawczego realizowany był zgodnie
z misją szkoły, zapisanymi w Programie Wychowawczym
Szkoły celami i zadaniami oraz z zawartym w nim
harmonogramem działań dla poszczególnych etapów
kształcenia. Program realizowali wszyscy nauczyciele
w ramach swoich zajęć przedmiotowych, godzin
z wychowawcą, spotkań, okolicznościowych imprez
klasowych i szkolnych, wyjść i wycieczek.

We wszystkich klasach praca przebiegała zgodnie
z przyjętym Programem Wychowawczym oraz planem pracy
na rok szkolny 2013/2014.
W programach wychowawczych klas zostały uwzględnione
treści z Programu Wychowawczego szkoły oraz ze Szkolnego
Programu Profilaktyki.

•
•

W II semestrze zostały przeprowadzone zajęcia
w ramach następujących Programów Profilaktycznych:
W kl. VI SP – „Ze mną nie tak łatwo”
W kl. III PG - Program przeciwdziałania narkomanii „Władca
pierścieni”
9.05.2014 r. zostały przedstawione spektakle edukacyjno –
profilaktyczne dla uczniów kl. IV – VI SP „Zdążyć przed
dzwonkiem” oraz dla uczniów kl. I – III PG „Utracone
marzenia” przygotowane przez Teatr „Kurtyna” z Krakowa

Na godzinach do dyspozycji wychowawców klas omówiono
problematykę promocji zdrowego stylu życia, higieny jamy
ustnej, poświęcono również czas na rozwijanie umiejętności
interpersonalnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze
stresem, efektywnego spędzania czasu wolnego.

Jedną z dziedzin działalności naszej szkoły jest kultywowanie zwyczajów
i obyczajów szkolnych. W tym celu wraz z uczniami zorganizowane
zostały imprezy klasowe i szkolne, takie jak:
2.03.2014 r. – Kaziuki, podczas których uczniowie
Zespołu Szkół rozprowadzali na placu przed
kościołem w Żurawiczkach piernikowe serduszka,
które uprzednio sami upiekli, ozdobili i zapakowali.
W ten sposób kultywowali oni tradycję Kaziuków,
które co roku obchodzone są w niedzielę przed
4 marca. Odbywają się one na pamiątkę kanonizacji
św. Kazimierza Królewicza, patrona Polski i Litwy
oraz orędownika i patrona tych, którzy podejmują
służbę publiczną w państwie. Św. Kazimierz jest
stawiany jako wzór konsekwencji w realizowaniu
postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących
i cierpiących. Była to również kwesta uczniów,
w której zbierane były środki finansowe na
trzydniową wycieczkę do Zakopanego. Bardzo wielu
mieszkańców Żurawiczek, Maćkówki i Zalesia
wsparło tę inicjatywę i zakupiło paczuszki
z piernikowymi serduszkami.

6.03.2014 r. – Akademia z okazji Dnia Kobiet
(p. Andrzej Wiśnica)


16.04.2014 r. – Apel Wielkanocny (p. Iwona Żurawska)
22.04.2014 r. - Dzień Ziemi (p. Joanna Kubicka)


12.05.2014 r. – spektakl –
lekcja przyrody „Śladami
wielkich odkryć”
1.06.2014 r. – Festyn Rodzinny
„Czas na zdrowie” z udziałem
społeczności lokalnej, którego
celem było podsumowanie
trzeciej edycji projektu
Fundacji Banku Ochrony
Środowiska realizowanego
przez 10-osobową grupę
gimnazjalistów pod opieką p.
Katarzyny Rolskiej-Michno.

17.06.2014 r. – Święto
Szkoły
(p. Wioleta Drabik –
Wąsacz, o. Erwin)

25.06.2014 r. – Pożegnanie uczniów klas VI SP i III PG
(p. Marzanna Karpa, p. Monika Kościńska, p. Wioleta Drabik
– Wąsacz, p. Justyna Turek)

W minionym semestrze uczniowie pod opieką wychowawców
włączyli się w organizację akcji charytatywnej:

Zbiórka nakrętek
Zebrane za nakrętki fundusze zostały przekazane na leczenie
i rehabilitację sześcioletniej Julki Drabik. Zakończona akcja
pokazała dużą integrację środowiska szkolnego.


Realizując zadanie wychowawcze, jakim jest prowadzenie
szkolnych konkursów przedmiotowych i nie tylko, na
poziomach edukacyjnych szkoły w minionym semestrze
nauczyciele przeprowadzili następujące konkursy:
24.04.2014 r. – Konkurs Wiedzy Teoretycznej „Las i jego
mieszkańcy” dla uczniów klas IV – VI SP – organizator
p. Joanna Kubicka

24.04.2014 r. – Konkurs Plastyczny pod hasłem „Chrońmy
naszą przyrodę” dla uczniów klas IV – VI przeprowadzony
w dwóch kategoriach – indywidualnej i międzyklasowej organizator p. Joanna Kubicka

7.05.2014 r. – Konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV – VI
SP - organizator p. Wioleta Drabik – Wąsacz i p. Monika
Kościńska

1.06.2014 r. - Konkurs Plastyczny o tematyce prozdrowotnej
pod hasłem „Czas na zdrowie” - organizator p. Katarzyna
Rolska – Michno, organizator p. Andrzej Wiśnica


4.06.2014 r. – Konkurs Wiedzy o Patronie
Szkoły św. Bracie Albercie - organizator p.
Wioleta Drabik – Wąsacz i O. Erwin
06.2014 r. – Konkurs Plastyczny związany ze
Świętem Szkoły „Czyniąc dobro naśladuję
Św. Brata Alberta” - organizator
p. Andrzej Wiśnica i o. Erwin

8.06.2014 – Konkurs fotograficzny „Zespół pałacowoparkowy w wiosennej aurze" - organizator p. Andrzej Wiśnica

9.06.2014 r. – Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

Wychowawcy w tym semestrze, jak i w poprzednich, kładli
nacisk na kształtowanie postawy patriotycznej i poszerzanie
więzi łączących każdego ucznia z historią i tradycją polską.
Nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystościach o takim
charakterze – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Niezłomnych - Wyklętych” (prezentacja przygotowana dla
społeczności lokalnej przez uczniów kl. II PG pod opieką p.
Piotra Kuca) oraz Święto Konstytucji 3 Maja.


Praca wychowawców polegała również na systematycznym
monitorowaniu obowiązku szkolnego, a także współpracy z
rodzicami. Dla rodziców uczniów klas IV i V wychowawcy
przeprowadzili warsztaty; w kl. IV na temat „Wizerunek
absolwenta SP”, w kl. V tematem warsztatów było „Co zrobić,
aby dzieci się uczyły?”
Jednym z założeń Programu wychowania jest organizacja
wycieczek. W semestrze tym zostały zorganizowane
następujące wycieczki:
21. – 23.05.2014 r. - do Zakopanego, wycieczka uczniów
klasy VI SP, I – III PG pod opieką p. Iwony Żurawskiej

10.06.2014 r. - wyjazd wraz z opiekunami p. Wioletą Drabik –
Wąsacz i p. Krystyną Drapałą uczniów klas IV – VI SP
i uczniów kl. I i II PG do Miejskiego Ośrodka Kultury im.
Oskara Kolberga w Przeworsku na imprezę artystyczną
składającą się z dwóch części; I – Lekcja Multimedialna na
temat „Historia efektów specjalnych w filmie”, II – projekcja
filmu pt. „Wyspa Nim”

16.06.2014 r. – do Mini zoo w Leżajsku, wycieczka uczniów
klas I – IV SP wraz z opiekunami – p. Wandą Wilczek, p.
Małgorzatą Stępak, p. Małgorzatą Kocur oraz o. Erwinem.
Wszystkie powyższe działania potwierdzane były
odpowiednimi zapisami w dokumentacji szkolnej (np.
dziennikach zajęć, dziennikach zajęć pozalekcyjnych,
dzienniku pedagoga szkolnego, karcie wycieczek, itp.).
Ciekawe spostrzeżenia, refleksje, fotografie omawiane na
różnych lekcjach, zamieszczane były w ciągu całego semestru
na gazetkach klasowych i szkolnych, kronice szkoły czy
gablocie wystawowej.



Wychowawcy dbali o pozytywną atmosferę w swych
zespołach klasowych oraz współorganizowali pomoc
psychologiczno – pedagogiczną dla wychowanków. Wraz z
pozostałymi nauczycielami organizowali zajęcia pozalekcyjne.
W ramach działalności opiekuńczej szkoły podjęto
następujące działania:
- dofinansowanie do obiadów z GOPS otrzymało 18 uczniów.
- w ramach rządowego programu „wyprawka 2014” – 12
uczniów spełniających kryterium dochodowe uzyskało
dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych.
 Wioleta Drabik – Wąsacz
 Zespół Wychowawców